Sony manuals starting with SLVG, SLVK, SLVL, SLVM, SLVN, SLVP, SLVR