Sony manuals starting with SLVE8, SLVE9, SLVED, SLVER, SLVEX, SLVEZ, SLVF