Sony manuals starting with SAE, SAF, SAH, SAI, SAP, SAS, SAV