background image
§ËÕß--¿"æ/ '¬ß·¡--µ`·TM·
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"TMÁÕµ
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'TM`È
à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"`°"
¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ`°"æËÕ
¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡¥â"
à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«ªÑÕß°--
Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õߺ`µ¿--±å ´÷Ëß
Õ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'§«"¡ 'ˬß,,
°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕÿ§§¥â
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥¬"
oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â
ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§"µÕ:
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬
­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø¢Õßµ--«®à"¬
ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâÕÿª°å'È®­
µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ 120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ
«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß§ËÕß
,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª§ËÕßÕ¬à"ß
«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
ë µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
ë µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å'È
ª,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ßÿ°`®
­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­µâÕß '¬
§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--°Áµ"¡
ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ,,¢--Èÿµ`¬¿Y¡`
®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--° ¡ËÕ­Õ¬Yà
,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß ,,'Ë'ËÀ¡"­
¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--° ,,°''Ë°`¥
Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬
§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
°"­"¬Õ"°"»: ¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈߧËÕß µâÕß
·à,,®«à"¡'æÈ'Ë«à"ßÕ§ËÕß,,°"­"¬Õ"°"» æËÕ",,Àâ
°"·ºà--ß '§«"¡âÕ¥â¥'¢÷È (Àà"ß®"°¥â"Õ¬à"ßâÕ¬ 60
´¡. ®"°¥â"À--ß 10 ´¡. ·­®"°·µà­¥â" 30 ´¡.)
§"µÕ: TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ
§ËÕß¡'°"­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­
"ß" ·­æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â TMàÕß­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ
,,¥Ê Õ¬à"ßTMà À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ
§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢Áß
µ'¬ß,´ø" ÀÕºâ"'Ë°Õß--°--«âÀ"Ê
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà'È¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°µâÕß
À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
º`µ¿"¬,,µâ,,Õÿ"µ®"° Dolby Laboratories çDolbyé
çPro Logicé ·­§ËÕßÀ¡"¬¥--`È D ªì
§ËÕßÀ¡"¬°"§â"¢Õß Dolby Laboratories
çDTSé ·­ çDTS Digital Surroundé ªì§ËÕßÀ¡"¬
°"§â"®¥­'¬¢Õß Digital Theater Systems, Inc.


background image
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß ........................... 5
°",, à·µµÕ'Ë .................................................................... 5
°"TMËÕ¡µàÕ "¬ø ............................................................... 5
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, ............................... 5
02
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß" 5 "'
·­"°'ˬ«°--­,OE¡'¬µÕå .................................. 6
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................... 7
°",,TMâ°"µ--Èߧà"·àߥૠ............................................. 9
03 °"TMËÕ¡µàÕ
"¬¿"æ/ '¬ß ..................................................................... 11
"¬ S-video ....................................................................... 11
"¬ '¬ß­¥`®`µÕ/ "¬ Optical ............................ 11
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å¥`®`µÕ ............................................. 12
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å '¬ß ................................................. 12
TMËÕ¡µàÕÕÿª°åµàÕæà«ß DVD 5.1 TMàÕß --" ...... 13
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å«'¥',Õ ................................................. 13
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"» ...................................................... 14
"¬Õ"°"» FM ................................................................... 14
"Õ"°"»·Àà«ß AM ................................................... 15
¢--È«µàÕÁÕ§ "Õ"°"» ................................................. 15
°",,TMâ "Õ"°"»¿"¬Õ° ................................................ 15
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .......................... 15
°"ª--ªÿß°"-- --" AM ......................... 15
°"TMËÕ¡µàÕ",æß ............................................................. 16
TMàÕß '¬",æß ......................................................... 17
§Á¥--,,°"®--¥«"ß",æß ........................................... 17
¿"æ¥â",,°"µ`¥µ--Èß",æß ............................. 18
¿"æ 3 ¡`µ`,,°"µ`¥µ--Èß",æß ................................ 18
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø ..................................... 18
04 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ........................................................................ 19
®Õ· ¥ßº ........................................................................... 21
',¡§Õ, .................................................................... 22
05 °"--øíß­¢Õßà"
°"à·Ààß '¬ß ............................................................. 25
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................. 25
°",,TMâÕøøì§ Advanced surround ................. 26
°"--øíß,,­ '¬ß µ`,Õ ....................................... 27
°",,TMâ,À¡¥ Virtual Surround Back (VSB) ........... 27
°"Õ° --"¢"¢â" ................................................... 28
°",,TMâYª·°"--øíß· Loudness
·­ Midnight .................................................................... 28
°",,TMâªÿÉ¡§«§ÿ¡, '¬ß ............................................... 28
°"Õ° --"Õ"ÁÕ°¢"¢â"
À"¬TMàÕß --" ............................................................. 29
°",,TMâYª·µ--Èß«"æËÕÀ-- ........................................ 29
06 °"µ--Èߧà"§ËÕß-- --"
°"Õ°°"µ--Èߧà"§ËÕß-- --"¢Õßà" ........... 30
°"µ--Èߧà"",æß .......................................................... 31
°"µ--Èߧà"´--«YøÕå .................................................... 31
°"µ--Èߧà"§«"¡'Ë·§Õ ,Õ«Õå ....................... 32
°"µ--Èߧà"¥­¥-- LFE ............................................ 32
°"µ--Èߧà"­¬­Àà"ß",æßÀâ" ............................... 32
°"µ--Èߧà"­¬­Àà"ß",æß°"ß .............................. 33
°"µ--Èߧà"­¬­Àà"ß",æß´Õå"«¥å .................... 33
°"µ--Èߧà"­¬­Àà"ß´--«YøÕå .................................. 33
°"µ--Èߧà"§«§ÿ¡­¬­¥"¡`§ .............................. 33
°"µ--Èߧà" Dual mono ............................................. 34
°"µ--Èߧà" --"¥`®`µÕ¢"¢â" ............................ 34
°"µ--Èߧà",,Àâ --¡æ--å°--­¥-- '¬ß
¢Õß·µà­TMàÕß --" ..................................................... 35
°"ª--ª'ˬ§à"Õ`¡æ`·¥´å",æß ............................. 36
¿"..."¬


background image
07 °",,TMâ«`¬ÿ
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................ 37
°"ª--ªÿß '¬ß FM µ`,Õ .............................. 37
°"§âÀ" "',¥¬µß ........................................... 37
°"--÷° "'à«ßÀâ" .................................................. 38
°"µ--ÈßTMËÕ "' ........................................................... 39
°"--øíß "''˵--Èßà«ßÀâ" .................................. 39
°"ª'ˬ­¥--§«"¡'Ë ........................................... 39
08 °"--÷°
°"--÷° '¬ß ÀÕ¿"æ .................................................. 40
09 °"§«§ÿ¡­ à«'ËÀÕ
°"µ--Èߧà"',¡æËÕ§«§ÿ¡Õÿª°åµàÕæà«ßÕËÊ .......... 41
°"Õ°À-- '˵--Èß®"°,ßß",¥¬µß .......................... 41
°"¬°`°°"µ--Èߧà"',¡§Õ,--ÈßÀ¡¥ ................ 42
øíß°åTM--Ë,¥¬µß .................................................................... 42
°"§«§ÿ¡ºà"§ËÕß--,--»å ................................. 43
°"§«§ÿ¡ "À--Õÿª°åµàÕæà«ßÕËÊ ........................ 44
"¬°"À-- 'Ë°"À¥«âà«ßÀâ" .................................... 46
10 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
«`'·°âªíÀ" .......................................................................... 48
°"'´Áµ--«§ËÕßÀ--° ...................................................... 50
°""§«"¡ ­Õ"¥µ--«§ËÕß ........................................... 50
¢âÕ¡Y®"æ"­ ....................................................................... 50


background image
01
5
Th
¿"..."¬
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß
,ª¥µ«®TMÁ§¥Y«à"à"¥â--Õÿª°å `¡'Ë®--¥¡",,Àâ¥--ß
µàÕª'ȧÿ°TM`È
ë "Õ"°"»·Àà«ß AM
ë "¬Õ"°"» FM
ë ·µµÕ'Ë·Àâß (¢"¥ AA IEC R6) 2 °âÕ
ë ',¡§Õ,
ë ª--Í°Yªµ--« J
ë §Yà¡Õ·­"°",,TMâß"TMÿ¥'È
°",, à·µµÕ'Ë
¢âÕ§«­«--ß
°",,TMâ·µµÕ'Ë¡àY°µâÕßÕ"®",,Àâ°`¥Õ--µ"¬®"°
°"--Ë«À ·­°"­`¥¢Õß·µµÕ'Ë¥â ,,Àâ --ß°µ¥Y
¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È
ë Àâ"¡,,TMâ·µµÕ'Ë°à"°--,,À¡àª°--
ë ,, à·µµÕ'Ë,,Àâ¢--È««°·­¢--È«¥â",,·µµÕ'Ë
µß°-- ----°...å'ËÕ¬Yà,,TMàÕß,, à·µµÕ'Ë
ë ·µµÕ'Ë'Ë¡'--°...åÀ¡Õ°--Õ"®¡'·ß¥--øµà"ß
°-- Àâ"¡,,TMâ·µµÕ'˵à"ßTM`¥°--ª°--
ë À"°µâÕß°"`Èß·µµÕ'Ë °ÿ"ªØ`--µ`µ"¡¢âÕ
°"À¥¢Õß°ÆÀ¡"¬--" ÀÕ°Æ "À--ªØ`--µ`
,,°"--°..." ¿"æ·«¥âÕ¡'Ë°"À¥¢÷È¿"¬,,
ª­» ÀÕæÈ'Ë¢Õßà"
°"TMËÕ¡µàÕ "¬ø
Õ¬à"TMËÕ¡µàÕ "¬ø ,¥¬°"æ"¥ "¬ø«âÀÕµ--«
§ËÕß (µ"¡'Ë· ¥ß,,¿"檭°Õ) À"°à"ªàÕ¬,,Àâ
"¬øæ"¥µ--«§ËÕßÕ"®",,Àâ°`¥ "¡·¡àÀÁ°¢÷È
¿"¬,,µ--«§ËÕß·­",,Àâ°`¥ '¬ß°«¥--ߢ÷È®"°
",æߥâ
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ,
',¡§Õ,®­"ß"º`¥ª°µ`,,°'¥--ßµàÕª'È
ë ¡' `Ëß°'¥¢«"ß°--ÈÕ¬Yà­À«à"ßµ--«',¡§Õ, ·­
TMàÕß-- --"µ--«§ËÕß
ë · ß·¥¥·ß ÀÕ· ßø®"°ÀÕ¥'ÕÕ àÕß
°­ß,¥¬µß°--TMàÕß-- --"µ--«§ËÕß
ë §ËÕß-- --"µ--ÈßÕ¬Yà,,°â°--Õÿª°å'Ë·ºà--ß '
Õ`ø"¥
ë §ËÕß-- --"Y°,,TMâß"æâÕ¡°--',¡§Õ,
· ßÕ`ø"¥¢ÕßÕÿª°åÕËÊ