Sony manuals starting with SLVE2, SLVE3, SLVE4, SLVE5, SLVE6, SLVE7