background image
4-675-349-11(1)
2003 Sony Corporation
BluetoothTM
USB Adapter
PCGA-BA1 Series
DE
FR
GB
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
IT


background image
2 GB
Warnings
To avoid electrical shock, do not
open the cabinet. Refer servicing to
qualified personnel only.
To prevent fire or shock hazard, do
not expose the unit to rain or
moisture.
In some situations or environments,
the use of the BluetoothTM
technology might be restricted by
the proprietor of the building or
responsible representatives of the
organization, for example on board
airplanes, in hospitals or in any
other environment where the risk of
interference with other devices or
services is perceived or identified as
harmful.
If you are uncertain about the policy
applying to the use of BluetoothTM
technology in a specific organization
or environment, you are encouraged
to first ask for authorization prior to
switching it on.
Consult your physician or the
manufacturer of personal medical
devices (pacemakers, hearing aids,
etc.) regarding any restrictions on
the use of BluetoothTM technology.
Before using the PCGA-BA1, be sure
to read the accompanying End User
Software License Agreement.
Copyright laws prohibit reproducing
the software or the manual
accompanying it in whole or in part,
or renting the software without the
permission of the copyright holder.
In no event will Sony be liable for
any financial damages, or loss of
profits, including claims made by
third parties, arising out of the use of
the software supplied with this
device.
If a problem occurs with this
product as a result of defective
manufacturing, Sony will replace it.
However, Sony bears no other
responsibility.
The software provided with this unit
cannot be used with other units.
Please note that, due to continued
efforts to improve quality, the
software specifications may be
changed without notice.
Operation of this unit with software
other than that provided is not
covered by the warranty.


background image
3 GB
Continued on next page
GB
Regulatory
information
For customers in Europe
Sony hereby declares that the
PCGA-BA1 BluetoothTM USB
Adapter is in compliance with the
essential requirements and other
relevant provisions of European
Directive 1999/5/EC.
To obtain a copy of the declaration of
Conformity (DoC) with the R & TTE
Directive, please access the following
URL address:
http://www.compliance.Sony.de/
The PCGA-BA1 is a BluetoothTM
intended radio device using the 2.4
GHz frequency band (2.400GHz ­
2.4835GHz). It is intended for wireless
communication with other BluetoothTM
enabled devices using the BluetoothTM
Serial Port, Dial-up Networking via
mobile phone or modem, Object Push
and Basic Imaging profiles.
The PCGA-BA1 BluetoothTM
technology complies with regulations
in the following countries, and can
therefore only be used in these
countries:
Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece,
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg,
Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, the Netherlands and
the United Kingdom.
In France, this product can only be
used indoors.
· VAIO and
are registered
trademarks of Sony Corporation.
· Microsoft and Windows are
registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States
and/or other countries.
· BLUETOOTH and its logo are
trademark owned by Bluetooth SIG,
Inc., U.S.A and licenced to Sony
Corporation.
· All other names of systems,
products and services are trademarks
of their respective owners. In the
manual, the TM or ® marks are not
specified.
· In this manual, Microsoft®
Windows® XP Home Edition and
Microsoft® Windows® XP
Professional are referred to as
Windows XP.


background image
4 GB
Voordat u de Bluetooth USB-adapter
gaat gebruiken, moet u de bijgaande
gebruiksrechtovereenkomst voor
eindgebruikers lezen.
De wet op de auteursrechten
verbiedt het geheel of gedeeltelijk
reproduceren van de software of de
handleiding, alsook de verhuur van
de software zonder toestemming van
de eigenaar van de auteursrechten.
Sony kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor financiële
verliezen noch winstderving, met
inbegrip van claims ingediend door
derden, ten gevolge van het gebruik
van de software die bij deze adapter
wordt geleverd.
Indien dit produkt problemen geeft
door constructiefouten, zal Sony het
vervangen. Sony draagt echter geen
enkele andere verantwoordelijkheid.
De software die bij dit toestel wordt
geleverd, kan niet met andere
toestellen worden gebruikt.
Merk op dat in het kader van ons
permanent streven naar
kwaliteitsverbetering de
softwarespecificaties steeds kunnen
worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
Gebruik van dit toestel met andere
software dan de bijgeleverde is niet
gedekt door de waarborg.
Waarschuwing
Ter voorkoming van elektrische
schokken mag u de behuizing niet
openen. Laat service uitsluitend
uitvoeren door deskundig personeel.
Ter voorkoming van het gevaar van
brand of elektrische schokken, mag
u het produkt niet blootstellen aan
regen of vocht.
In bepaalde gevallen of omgevingen
kan het gebruik van de BluetoothTM
technologie beperkt worden door de
eigenaar van het gebouw of de
verantwoordelijke
vertegenwoordiger van de
organisatie. Bijvoorbeeld: aan boord
van een vliegtuig, in ziekenhuizen
of in andere omgevingen waar het
interferentierisico met andere
apparaten of diensten als schadelijk
wordt geëvalueerd of als zodanig
bepaald wordt.
Als u niet zeker bent over het
toegepaste beleid betreffende het
gebruik van de BluetoothTM
technologie in een specifieke
organisatie of omgeving, raden wij u
aan om eerst toelating te vragen
voor tot gebruik over te gaan.
Raadpleeg uw dokter of de fabrikant
van persoonlijke medische
apparaten (pacemakers,
hoorapparaten, enz.) betreffende
mogelijke beperkingen in het
gebruik van de BluetoothTM
technologie.


background image
5 GB
Continued on next page
Wettelijke
informatie
Sony verklaart hierbij dat de PCGA-
BA1 BluetoothTM USB Adapter
voldoet aan de essentiële vereisten en
andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EC.
De PCGA-BA1 is een BluetoothTM
vermogensklasse 2 radiotoestel dat de
2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz)
frequentieband gebruikt. Het is
bestemd voor draadloze communicatie
met andere met BluetoothTM uitgeruste
apparaten door gebruik te maken van
de profielen: BluetoothTM seriële
poort, netwerk toegang via mobiele
telefoon of modem, Object Push en
Basic Imaging.
PCGA-BA1 voldoet aan alle
voorschriften die van toepassing zijn
in de volgende landen:
België, Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Dit produkt mag in Frankrijk alleen
maar binnenshuis gebruikt worden.
Dit produkt beantwoordt aan de
normen EN 55022 Class B en EN
55024 voor gebruik in de volgende
omgevingen: residentieel,
commercieel en licht industrieel.
· VAIO e
sono marchi di
fabbrica registrati di Sony
Corporation.
· Microsoft en Windows zijn
geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen.
· BLUETOOTH e il relativo logo
sono marchi di fabbrica di proprietà
di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A e
concessi in licenza a Sony
Corporation.
· Alle andere namen van systemen,
produkten en diensten zijn
handelsmerken van hun respectieve
eigenaars. TM en ® staan niet in de
gebruiksaanwijzing vermeld.
· In deze documentatie wordt met
Windows XP zowel Microsoft®
Windows® XP Home Edition als
Microsoft® Windows® XP
Professional aangeduid.