background image
©2005 Sony Corporation
2-590-881-81(1)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obslugi
DAV-DZ100


background image
2PL
3
Aby zapobiec niebezpieczestwu
poaru lub poraenia prdem
elektrycznym, nie naley naraa tego
urzdzenia na dzialanie deszczu lub
wilgoci.
Nie naley instalowa urzdzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak pólka na
ksiki lub zabudowana szafka.
Aby unikn poaru, nie naley zakrywa otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zaslonami itp.
Aby unikn poaru lub poraenia prdem, nie
naley stawia na urzdzeniu przedmiotów
wypelnionych plynami, takich jak wazony.
Nie naley wyrzuca baterii wraz
z pozostalymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Naley zutylizowa je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urzdzenie
zostalo
zaklasyfikowane jako
urzdzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Oznaczenie znajduje
si z tylu urzdzenia.
rodki ostronoci
Bezpieczestwo
·Jeli do wntrza obudowy dostanie si
jakikolwiek przedmiot, naley odlczy przewód
zasilajcy i przed dalszym uytkowaniem
urzdzenia zleci jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
·Urzdzenie pozostaje podlczone do ródla
zasilania, dopóki nie zostanie odlczony przewód
zasilajcy, nawet jeli samo urzdzenie jest
wylczone.
·Jeli urzdzenie nie bdzie uywane przez dluszy
czas, naley odlczy przewód zasilajcy. Aby
odlczy przewód, naley pocign za wtyczk.
Nigdy nie naley cign za sam przewód.
Instalacja
·Zapewni odpowiedni wentylacj, aby zapobiec
przegrzaniu si zestawu.
·Nie ustawia zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliu materialów
(zaslony, draperie), które mog zasloni otwory
wentylacyjne urzdzenia.
·Nie umieszcza zestawu w pobliu ródel ciepla,
takich jak kaloryfery czy kanaly wentylacyjne lub
w miejscach naraonych na bezporednie
dzialanie wiatla slonecznego, nadmierny kurz,
wstrzsy mechaniczne czy uderzenia.
·Nie ustawia zestawu w pozycji pochylej.
Urzdzenie to zostalo zaprojektowane do pracy
w poziomie.
·Zestaw oraz plyty kompaktowe przechowywa z
dala od urzdze emitujcych silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy due kolumny glonikowe.
·Nie umieszcza cikich przedmiotów na
obudowie urzdzenia.
·Po przyniesieniu zestawu bezporednio z
zimnego do cieplego pomieszczenia, wewntrz
zestawu kina domowego DVD moe nastpi
skroplenie si pary, co z kolei moe spowodowa
uszkodzenie soczewki lasera. Po pierwszym
zainstalowaniu urzdzenia lub przeniesieniu go z
zimnego do cieplego otoczenia naley odczeka
okolo pól godziny przed rozpoczciem jego
uytkowania.
Pozbycie si Zuytego
Sprztu (Stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostalych krajach
europejskich majcych
wlasne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, e
produkt nie moe by traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno si go dostarczy do
odpowiedniego punktu zbiórki sprztu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Poprzez upewni si, e dyspozycja
dotyczca produktu jest poprawna, zapobiega si
potencjalnym negatywnym wplywom na
rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby
wystpi w przypadku niewlaciwego
postpowania. Recykling materialów pomoe w
ochronie naturalnych ródel. W celu uzyskania
bardziej szczególowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si
z naszym lokalnym biurem, ze slubami
oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony zostal ten produkt.
OSTRZEENIE


background image
3PL
Gratulujemy zakupu systemu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczciem eksploatacji urzdzenia
prosimy o dokladne zapoznanie si z treci
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszloci.
Witamy!


background image
4PL
Witamy! ................................................. 3
O niniejszym podrczniku ................... 6
Niniejsze urzdzenie umoliwia
odtwarzanie nastpujcych plyt.... 7
Opis ekranu Menu sterowania .......... 10
Wprowadzenie
Rozpakowywanie................................ 13
Wkladanie baterii do pilota............... 13
Podlczanie.......................................... 14
Krok 1: Podlczanie zestawu
glonikowego ................................ 15
Krok 2: Podlczanie anten................. 19
Krok 3: Podlczanie telewizora......... 20
Krok 4: Podlczanie przewodu
zasilania ......................................... 21
Krok 5: Wylczanie demonstracji ..... 21
Krok 6: Przeprowadzanie konfiguracji
wstpnej......................................... 22
Konfiguracja gloników ..................... 25
Odtwarzanie plyt
Odtwarzanie plyt ................................ 26
Korzystanie z menu plyty DVD........ 31
Wybieranie opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na plycie
DVD-RW ...................................... 32
Odtwarzanie plyt VIDEO CD z
funkcj PBC (wersja 2.0) ............. 33
(Odtwarzanie z funkcj PBC)
Informacje na temat plików w formacie
MP3 i JPEG .................................. 34
Odtwarzanie plyt DATA CD z plikami
w formacie MP3 i JPEG .............. 36
Odtwarzanie cieek dwikowych i
obrazów jako pokaz slajdów z
dwikiem...................................... 38
Odtwarzanie plików wideo w formacie
DivX® ........................................... 41
Regulacja rozbienoci midzy
obrazem a dwikiem .................. 43
(A/V SYNC)
Przeszukiwanie plyty .......................... 44
(Skanowanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie,
Zatrzymanie klatki)
Szukanie Tytulu/Rozdzialu/Utworu/
Sceny, itd. ...................................... 46
Wyszukiwanie wedlug sceny ............. 48
(Picture Navigation)
Wywietlanie informacji o plycie...... 49
Ustawienia dwiku
Zmiana dwiku ................................. 53
Odtwarzanie dwiku surround z
polem akustycznym...................... 55
Korzystanie z funkcji Sound
Effect ............................................. 57
Korzystanie z rónych funkcji
dodatkowych
Zmiana któw ..................................... 58
Wywietlanie napisów dialogo
wych ............................................... 58
Blokowanie plyt.................................. 59
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynnoci
Sterowanie telewizorem za pomoc
pilota.............................................. 64
Korzystanie z funkcji THEATRE
SYNC............................................. 65
Korzystanie z radia............................. 66
Korzystanie z funkcji Sleep Timer ... 68
Zmiana jasnoci wywietlacza panelu
przedniego..................................... 69
Przywracanie ustawie
domylnych ................................... 69
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 70
Ustawianie jzyka wywietlacza lub
cieki dwikowej....................... 71
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia wywietlacza ................... 72
[SCREEN SETUP]
Ustawienia niestandardowe .............. 74
[CUSTOM SETUP]
Ustawienia gloników ........................ 75
[SPEAKER SETUP]
Spis treci


background image
5PL
Informacje dodatkowe
rodki ostronoci .............................. 79
Uwagi dotyczce plyt ......................... 80
Rozwizywanie problemów............... 81
Funkcja autodiagnostyki.................... 85
(Na wywietlaczu pojawiaj si
litery/cyfry)
Dane techniczne.................................. 85
Slowniczek ........................................... 87
Lista kodów jzyków.......................... 90
Indeks czci i elementów sterujcych
urzdzenia ..................................... 91
Lista ekranu konfiguracji DVD ........ 95
Lista menu AMP................................. 96
Indeks................................................... 97