background image
DVD/CD-receiver
DVD/CD-mottaker
DVD/CD-modtager
XV-DV525
Digitalt trådlöst högtalarsystem
Digitalt, trådløst høyttalersystem
Digitalt trådløst højtalersystem
XW-DV525
XW-DV1WS
Högtalarsystem
Høyttalersystem
Højttalersystem
S-DV525
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
XV-DV525_Sw.book Page 1 Friday, May 7, 2004 11:31 AM


background image
2
Sw
Svenska
Detta utropstecken i en liksidig triangel
används för att uppmärksamma användaren
på viktiga användar- och underhålls-
/reparationsinstruktioner i den litteratur som
medföljer apparaten.
Denna symbol av ett blixtnedslag med
pilspets i en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren för oisolerad "farlig
spänning" som finns innanför produktens
hölje och som kan vara tillräckligt stark för
att ge människor elektriska stötar.
VIKTIGT
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER
BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INGEN
REPARATION FÅR UTFÖRAS AV
ANVÄNDAREN. ANLITA KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL FÖR REPARATION.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
D3-4-2-1-1_Sw
OBSERVERA
Denna apparat innehåller en laserdiod av högre klass
än 1. För att inte äventyra säkerheten får du inte ta
bort någon del av höljet eller försöka komma in i
apparaten på något annat sätt.
Överlåt all service till kvalificerad personal.
Följande varningsetikett finns på anläggningen.
Placering: Anläggningens baksida.
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_Sw
VARNING: Denna apparat är inte vattentät. Utsätt
aldrig apparaten för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elektriska stötar. Ställ inga
behållare med vatten i närheten av denna apparat
såsom vaser, krukor, behållare med kosmetika,
medicinflaskor, m.m.
D3-4-2-1-3_Sw
VARNING:
LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE AVSNITT
INNAN APPARATEN ANSLUTS FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
Tillgänglig spänning kan variera beroende på land
och region. Kontrollera att nätanslutningens
spänning där denna apparat skall brukas
överensstämmer med den erfordrade spänningen
(t.ex.. 230 V eller 120 V) som står angiven på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_Sw
VARNING: Ingen öppen eld såsom tända
stearinljus får ställas på apparaten. Om öppen eld
olyckligtvis skulle falla ned på apparaten kan det
ge upphov till brand.
D3-4-2-1-7a_Sw
[gller endast XV-DV525]
VENTILATION: Vid placering av denna apparat
mste du lmna fritt utrymme runt den fr att
frbttra vrmebortledningen och ventilationen
(minst 10 cm ovanfr, 10 cm p baksidan och 10 cm
p bda sidorna).
[gller endast XW-DV525/XW-DV1WS]
VENTILATION: Vid placering av denna apparat
mste du lmna fritt utrymme runt den fr att
frbttra vrmebortledningen och ventilationen
(minst 10 cm ovanfr, 10 cm p baksidan och 10 cm
p bda sidorna).
VARNING: Springor och ppningar i
apparatkpan r till fr att ventilera och skerstlla
en tillfrlitlig funktion av denna produkt och fr
att skydda den frn verhettning och undvika risk
fr brand. ppningarna fr aldrig blockeras eller
vertckas med saker ssom tidningar, bordsdukar,
gardiner, m.m. Stll inte heller apparaten p tjocka
mattor, sngar, soffor eller hgar med tygstycken.
D3-4-2-1-7b_Sw
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Dessa högtalarkontakter kan ha FARLIG SPÄNNING.
Då du ansluter eller kopplar ur högtalarkablarna får
inga oisolerade delar röras innan elsladden har dragits
ur eluttaget.
D3-4-2-2-3_Sw
[Gäller ej XW-DV525/XW-DV1WS]
Placering: enhetens undersida (XV-DV525) / enhetens baksida (XW-DV525/XW-DV1WS)
XV-DV525_Sw.book Page 2 Friday, May 7, 2004 11:31 AM


background image
3
Sw
Svenska
ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö, temperatur och luftfuktighet:
+5
°C ­ +35 °C (+41 °F ­ +95 °F); lägre än 85 %RH
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte på följande platser
· Plats som är direkt utsatt för solljus eller starkt
artificiellt ljus
· Plats som är utsatt för hög luftfuktighet, eller plats
med dålig ventilation.
D3-4-2-1-7c_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/27/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
STANDBY/ON-brytaren är sekundärt ansluten och
gör därför inte apparaten spänningslös i
beredskapsläge. Installera därför apparaten på en
lämplig plats där det är enkelt att dra ur
nätkontakten om det skulle inträffa en olycka.
Nätkontakten skall vara urdragen ur vägguttaget om
apparaten inte skall användas på en längre tid.
D3-4-2-2-2a_Sw
Denna anläggning är avsedd för vanlig användning i
ett hem. Om fel uppstår som kräver reparation på
grund av annan användning än i ett hushåll (t.ex.
lång tids hård användning i kommersiellt syfte i en
restaurang eller användning i ett fordon eller fartyg),
måste betalning utgå även under garantitiden.
K041_Sw
Denna produkt innehåller FontAvenue® fonter som
NEC Corporation har rättigheterna till. FontAvenue är
ett registrerat varumärke som tillhör NEC
Corporation.
Denna produkt innehåller teknik för kopieringsskydd
som i sin tur skyddas genom metodanspråk på ett
antal patent i USA och andra rättigheter beträffande
immateriell egendom som tillhör Macrovision
Corporation och andra rättighetsinnehavare.
Användning av denna teknik för kopieringsskydd
måste godkännas av Macrovision Corporation och
är endast avsedd för hemmabruk och annan
begränsad visning, såvida Macrovision Corporation
inte har lämnat tillåtelse till detta.
Baklängeskonstruktion och isärtagning är förbjuden.
[Gäller ej XW-DV525/XW-DV1WS]
[gäller endast XV-DV525]
[gller endast XW-DV525/XW-DV1WS]
VARNING
Det gr inte att stnga av strmmen till apparaten
helt med strmbrytaren (POWER). Placera drfr
apparaten p en plats dr det r ltt att dra ur
stickkontakten om en olycka skulle intrffa.
Stickkontakten skall ocks dras ut ur vgguttaget
om apparaten inte skall anvndas under en lngre
tid.
D3-4-2-2-2b_Sw
XV-DV525_Sw.book Page 3 Friday, May 7, 2004 11:31 AM


background image
4
Sw
Svenska
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt
sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Innan du börjar
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spelbara skivor/format . . . . . . . . . . . 6
Spelbara CD-R/RW-skivor . . . . . . . 6
Spelbara DVD-R/RW-skivor . . . . . . 6
Spelbara skivor inspelade på PC . . 6
Spelbara typer av komprimerat
ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spelbara JPEG-filer . . . . . . . . . . . . 7
02 Knappar och displayer
Frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Trådlös högtalare . . . . . . . . . . . . . . 11
03 Komma igång
Sätta på och ställa in . . . . . . . . . . . 12
Ställa in klockan . . . . . . . . . . . . . 12
Installera hemmabiohögtalarna . . . 13
Använda Rumsinställningen
(Room Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ställa in fjärrkontrollen för att styra
TV:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Använda skärmmenyerna. . . . . . . . 14
Att spela skivor . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Knappar för enkel avspelning . . . 15
Fortsätt och Senaste minne. . . . . 15
Menyer på DVD-Video skivor . . . . 16
PBC-menyer på Video-CD-/Super
VCD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Välja stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Förbättra dålig FM-mottagning . . 17
Spara stationsinställningarna . . . 17
Lyssna på lagrade stationer . . . . . 17
Lyssna på andra apparater. . . . . . . . 17
Använda det trådlösa
högtalarsystemet . . . . . . . . . . . . . . . 17
04 Lyssna på anläggningen
Om avlyssningsfunktioner . . . . . . . . 19
Avlyssningsfunktion Auto . . . . . . . . 19
Lyssna med surroundljud . . . . . . . . 19
Inställning av Dolby Pro Logic II
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Använda de avancerade
surroundeffekterna . . . . . . . . . . . . . 20
Använda främre surround . . . . . . . . 20
Justera nivån på de avancerade
och främre surroundeffekterna . . . 20
Lyssna i stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lyssna med hörlurar . . . . . . . . . . . . 20
Dialogförstärkning . . . . . . . . . . . . . . 21
Lyssna med virtuell bakre
surroundhögtalare . . . . . . . . . . . . . . 21
Använda avlyssningsfunktionerna
Quiet och Midnight . . . . . . . . . . . . . 21
Justera bas och diskant . . . . . . . . . . 21
Förstärka basnivån. . . . . . . . . . . . . . 21
05 Spela skivor
Avsökning av skivor . . . . . . . . . . . . . 22
Långsam uppspelning . . . . . . . . . . . 22
Avspelning bakåt/framåt bild för bild22
Använda Disc Navigator
(skivnavigatorn) för att bläddra igenom
en skivas innehåll . . . . . . . . . . . . . . 22
Göra en slinga av ett skivavsnitt . . . . 23
Repeteringsfunktionen . . . . . . . . . . 23
Slumpvis avspelning . . . . . . . . . . . . 23
Programmera en spellista . . . . . . . . 24
Använda skärmmenyer . . . . . . . . . 24
Andra funktioner på
programmeringsmenyn. . . . . . . . .24
Använda frontpanelens display . . .25
Radera spellistan . . . . . . . . . . . . .25
Söka på en skiva. . . . . . . . . . . . . . . .25
Ändra textspråk . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ändra ljudspråk på DVD-skivor. . . . .25
Byta ljudkanal på Video-CD-/Super
VCD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Zooma in bilden . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ändra kameravinklar . . . . . . . . . . . .26
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . .26
Skivinformation på skärmen . . . . .26
Information på frontpanelens
display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
06 Titta på JPEG-skivor
Visa ett bildspel med JPEG-bilder. . .27
Använda Skivnavigatorn och
fotoläsaren för JPEG. . . . . . . . . . . . .27
Zooma in bilden . . . . . . . . . . . . . . . .27
07 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS. . . . . . . . . . . . .28
Visa RDS-information . . . . . . . . . .28
Söka efter RDS-program . . . . . . . .28
08 Använda klockan
Ställa in väckarklockan. . . . . . . . . . .29
Sätta på/stänga av väckarklockan. .29
Sätta på insomningstimern . . . . . . .29
09 Surroundljud och andra
inställningar
Använda Systeminställningsmenyn
(System Setup). . . . . . . . . . . . . . . . .30
Surround- och andra
ljudinställningsalternativ . . . . . . . .30
SR+-styrning för plasma-TV från
Pioneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ställa in individuella kanalnivåer . . .31
10 Bildjusteringsmenyn
Video Adjust (Bildjustering). . . . . . . 32
Göra egna förinställningar . . . . . . 32
11 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar). . . . . . . . . . . . . 33
Video Output (Inställning av
bildutgång) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Language settings
(Språkinställningar) . . . . . . . . . . . . . 33
Display settings
(Bildskärmsinställningar) . . . . . . . . 33
Options (Alternativ) . . . . . . . . . . . . . 34
Parental Lock (Föräldralås) . . . . . . 34
12 Andra anslutningar
Koppla in externa antenner . . . . . . . 35
Ansluta externa apparater . . . . . . . . 35
Inspelningsfunktionen . . . . . . . . . 35
Använda SCART AV-utgången. . . . . 36
Ändra ljudingången för TV från
SCART till RCA . . . . . . . . . . . . . . . 36
Använda receivern tillsammans
med en plasma-TV från Pioneer. . . . 36
Använda SR+-funktionen
tillsammans med en plasma-TV
från Pioneer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13 Ytterligare information
Andra systeminställningar. . . . . . . . 38
Alternativ på
Systeminställningsmenyn i
beredskapsläge . . . . . . . . . . . . . . 38
Titta på NTSC på en PAL-TV
(MOD. PAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Återställa systemet . . . . . . . . . . . . . 38
Använda och hantera skivor . . . . . . 39
Titlar, kapitel och spår . . . . . . . . . 39
DVD-Video-regioner . . . . . . . . . . . 39
Hantering av skivor. . . . . . . . . . . . 39
Förvaring av skivor . . . . . . . . . . . . 39
Skivor som ska undvikas. . . . . . . . 39
XV-DV525_Sw.book Page 4 Friday, May 7, 2004 11:31 AM


background image
5
Sw
Svenska
Rätt installation och skötsel av
denna apparat . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Placeringstips . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rengöring av linsen. . . . . . . . . . . 40
Problem med kondens . . . . . . . . 40
Flytta apparaten. . . . . . . . . . . . . . 40
Hantera nätkabeln försiktigt . . . . 40
Underhåll och försiktighetsåtgärder
för det trådlösa högtalarsystemet . . 40
Rengöra höljet . . . . . . . . . . . . . . . 40
Flytta den trådlösa högtalaren . . . 40
Reflekterade radiovågor. . . . . . . . 41
Varning beträffande radiovågor . . 41
Räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
För säker drift . . . . . . . . . . . . . . . 41
Statisk elektricitet . . . . . . . . . . . . 41
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
DVD-/CD-/Video-CD-spelare. . . . . 42
WMA-/MP3-/JPEG-skivor . . . . . . . 43
Tuner (Radiodelen) . . . . . . . . . . . 43
Trådlöst högtalarsystem . . . . . . . 43
Error Messages (Felmeddelande) 43
Skärmstorlekar och skivformat . . . . 44
Användare av bredbilds-TV . . . . . 44
För innehavare av standard-TV. . . 44
Välja språk med språkkoder . . . . . . 44
Språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Landskoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kodlista för förinställningar . . . . . . 45
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bilaga
Installera din DVD/CD-receiver . . . . 47
Använda det trådlösa digitala
högtalarsystemet . . . . . . . . . . . . . . 49
Sändare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Trådlös högtalare. . . . . . . . . . . . . 49
Viktiga anvisningar och
säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . 50
Placering av den trådlösa
högtalaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
XV-DV525_Sw.book Page 5 Friday, May 7, 2004 11:31 AM