background image
§ËÕßà DVD/CD µ`,Õ
XV-HA5
­",æß
S-HA5
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_HA5Thai_P1_14
3/6/2005, 14:17PM
1
Black


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'˪ì
Õ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"TMËÕ¡µàÕ/
Õ¥ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,¢­'ˬ--ß¡à
¥âÕ¥ª--Í°
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC
§«Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"
ª'ˬª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--
µâ" '¬ AC ,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø
¥Y¥¥â µâÕß·à,,®«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­
«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y,,Àâ
·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CRT_HA5Thai_P1_14
3/6/2005, 14:17PM
2
Black


background image
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å
'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
CRT_HA5Thai_P1_14
3/6/2005, 14:17PM
3
Black


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß .......................... 6
°",, à·µµÕ'Ë ................................................................... 6
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, .............................. 6
°"µ`¥·ºà°--Ë ................................................................ 6
°"Õ¥µ­·°ß",æß .................................................. 6
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ "¬ø .............................................................. 7
°"TMËÕ¡µàÕ",æß .............................................................. 7
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ .............................................. 8
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ................................... 8
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ............. 9
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .................................................. 9
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" ................................................................ 9
°",,TMâ°"TMËÕ¡µàÕ· USB ·ºß¥â"Àâ" ....... 10
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 11
',¡§Õ, ................................................................... 12
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................. 14
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èß"Ãî°" ...................................................................... 15
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ... 15
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 15
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................... 16
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ....... 16
¡Y·ºà DVD-Video ................................................... 16
¡Y Video CD/Super VCD PBC ......................... 17
°"øíß«`¬ÿ ........................................................................... 17
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ........................................ 17
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 18
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 18
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 18
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..................................................... 18
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­ Disc Navigator ........................................... 19
¢â" Yàøå WMA, MP3, DivX, ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ
­ Disc Navigator .................................................... 19
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 20
°"à´È" ............................................................................ 20
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................... 21
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 21
°",,TMâ OSD .................................................................... 21
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ .......................................................................... 22
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" .................................. 22
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 22
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 23
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ... 23
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 23
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 23
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .................................................... 23
06 §ÿ--°...­æ`Ë¡µ`¡ "À--§ËÕß--«`¬ÿ
°"--÷° "'à«ßÀâ" ................................................. 24
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ......................... 24
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` .............................. 24
°"µ--ÈßTMËÕ "'à«ßÀâ" ............................................... 24
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ........................................ 25
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .................................. 25
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥â
Õ¬à"ßY°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,
Õ"§µ
CRT_HA5Thai_P1_14
3/6/2005, 14:17PM
4
Black


background image
Th
5
¿"..."¬
07 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ............................................................ 26
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ....................................... 26
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ .................................. 26
08 °"ª-- '¬ß
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ................................... 27
°",,TMâ,À¡¥°"øíß·ß'¬ .......................................... 27
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ...................... 27
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ......................................... 27
°"ªî¥ '¬ß ......................................................................... 27
09 °",,TMâøíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ....................................................... 28
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ............................. 28
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .......................................................... 28
10 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................. 29
'§ DRC ....................................................................... 29
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß ......................................... 29
¡Y°"ª--¿"æ ................................................................ 29
11 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 31
°"µ--Èߧà" --" '¬ß¥`®`µÕ¢"ÕÕ°
(Digital Audio Out) ..................................................... 31
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ°
(Video Output) ............................................................. 32
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................ 32
· ¥ßºÀâ"®Õ .............................................................. 32
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ........................................................... 33
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) ................................................................ 33
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ......................................... 34
12 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ......................................................... 35
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,,,À¡¥ ¿"«­µ'¬¡
æâÕ¡ ................................................................................. 35
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ..................................... 36
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................... 36
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ............................................ 36
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y
'Ëà°--§ËÕßà'È ......................................................... 36
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å .................. 37
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ...................................................... 37
"¡"à°--¿"æ DivX ............................................ 37
°'ˬ«°-- WMA ................................................................ 38
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ................................................. 38
°"°Á·ºà¥` °å ............................................................ 38
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ............................. 39
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ............................................................................. 39
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ..................................................... 39
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ............................... 39
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ............................... 39
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ............................................... 39
°"µ--Èß­,,À¡à ................................................................ 39
«`'·°âªíÀ" ......................................................................... 40
--°...­--Ë«ª ................................................................... 40
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ............................... 41
Ἀ WMA/MP3/JPEG ............................................. 42
§ËÕß--«`¬ÿ ................................................................... 42
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 43
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 43
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 44
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .............................................. 44
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 45
CRT_HA5Thai_P1_14
6/6/2005, 16:27PM
5
Black