background image
§ËÕßà DVD µ`,Õ/ª§" ´Áµ/«`¬ÿæâÕ¡¿"§¢¬"¬ '¬ß
­",æß
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"


background image
¢Õ· ¥ß§«"¡¬`¥'°--à"'Ë´ÈÕº`µ¿--±åæ,Õ'¬åÿà'È
æ,Õ'¬å´÷ËߪìºYâ"·«Àâ",,°"º`µ DVD ¥â§â§«â"º`µ¿--±å "À--ºYâ`,¿§ ·­§ËÕß,,TMâÿà'È¥â--°"æ--"
¡"¥â«¬§,,¬'ÿàà" ÿ¥
"¡--Ë,,®«à" à"®­¥â--§«"¡æ÷ßæÕ,,®®"°°",,TMâß"§ËÕßà DVD ÿà'ÈÕ¬à"ßµÁ¡¿"§¿Y¡`
¢Õ¢Õ§ÿ "À--°" -- ÿ¢Õßà"
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"
TMÁÕµ ¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ°
¡à¡'TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡"
"°"`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«
°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë
¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°» Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕ
ÿ§§¥â
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥¬"
oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â
ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§ËÕß¡Õ ·­`¢ ``Ï,,°"--÷°: §ËÕß¡Õ "À----÷°§«®­Y°
,,TMâæËÕ°"Õ--¥ ""'ËY°µâÕßµ"¡°ÆÀ¡"¬à"--È "¢Õ·­",,Àâ
à" ,, à,,®·­­¡--¥­«--ß,,°"Õ--¥ "",¥¬,,ÀâªìªÕ¬à"ßY°µâÕß
µ"¡°ÆÀ¡"¬¢Õߪ­»'Ëà"®­"°"Õ--¥ "" °"Õ--¥ ""
Õ° "'Ë¡'`¢ ``ÏÕ¬à"ßTMàøîå¡ ÀÕæߪì `Ëß'˺`¥°ÆÀ¡"¬À"°
°­",¥¬¡à¥â--¢âÕ¬°«â"ß°ÆÀ¡"¬ ÀÕ¡à¥â--§«"¡¬`¬Õ¡
®"°®â"¢Õß`¢ ``Ï
§"µÕ: ,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,Àâ
Õà""¬­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø
¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë
,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ 120V)
´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß§ËÕß
,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª§ËÕßÕ¬à"ß
«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥--
1 æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥"
ÀÕæ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
"ªî¥¥â"Àâ"¢Õßµ--«§ËÕß:
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
G µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
G µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'


background image
¢âÕ§«­«--ß: ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ
,,¢--Ȫ¡¿Y¡` ®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--°
¡ËÕ­Õ¬Yà,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß
,,'Ë'ËÀ¡"­ ¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°
À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"
"
«`µTMåÕ°°­· øøÑ"
«`µTMåÕ°°­· øøÑ"®­Õ¬Yà'Ë·ºß¥â"À--ß ,,À⵫®¥Y«à"¥â
Õ° «`µTMå,,µ"·Ààß'ËÀ¡"­ ¡·â«°àÕ '¬ª--Í°ø¢â"
°--µâ" '¬øøÑ" À"°Õ°°­· øøÑ"¥â¡àÀ¡"­ ¡
ÀÕÀ"°à"¬â"¬ªÕ¬YàæÈ'Ë'Ë¡'¢âÕ°"À¥¢Õß°­· øøÑ"
µà"ß®"°æÈ'Ë¥`¡¢Õßà" ,,Àâà"ª-- «`µTMåµ--«Õ°¥--ßµàÕ
ª'È:
1. ¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥÷ߪ--Í°ÕÕ°·â«
2. ,,TM⢧«ß¢"¥Á° Õ¥¢â"ª,,TMàÕß VOLTAGE
SELECTOR ·­ª--µ--«Õ°°­· øøÑ"
°"­"¬Õ"°"»:
¡ËÕ®­µ`¥µ--ÈߧËÕß'È ,,À⵫® Õ¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥âÀÕæÈ'Ë
«à"ß«âÕÊ µ--«§ËÕßæËÕ°"­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,
°"­"¬§«"¡âÕ (Õ¬à"ßâÕ¬ 30 ´¡. ®"°¥â" 15
´¡. ®"°¥â"À--ß ·­ 15 ´¡. ®"°¥â"¢â"ß)
§"µÕ:
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß"
·­æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â
TMàÕß­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê
Õ¬à"ßTMà À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ
§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢Áß
µ'¬ß,´ø" ÀÕºâ"'Ë°Õß--°--«âÀ"Ê
Yª·°"ª­À¬--¥æ--ßß"
­'È®­Y°ÕÕ°·¡",,Àâ,,TMâ°­· øøÑ"æ'¬ß 0.5W
¡ËÕ§ËÕß --ª YàYª· ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡"ß"
¢âÕ§«­«--ß: «`µTMå POWER ¡ËÕÕ¬Yà,,µ"·Ààߪî¥
®­¡àµ--¥°""ß"¢Õßµ--«§ËÕß®"°ª--Í°À--° (MAINS
plug) ¥âÕ¬à"ß ¡Yå ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,æÈ'Ë'Ë
À¡"­ ¡ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°À--° (MAINS plug) ,,°'
'Ë°`¥Àµÿ©ÿ°©` ª--Í°À--° (MAINS plug) ¢Õßµ--«§ËÕß
§«®­Y°Õ¥ÕÕ°®"°µâ" '¬º--ß¡ËÕ®­ªàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
¢âÕ§«­«--ß: TMàÕß '¬",æßÀà"'È®­¡'°­· øøÑ"
'˪ìÕ--µ"¬·ßÕ¬Yà¥â ¡ËÕà"®­TMËÕ¡µàÕÀÕÕ¥ "¬
",æß Õ¬à" --¡º-- ,¥ à«'Ë¡à¡'©«ªÑÕß°--°àÕ'Ë®­
Õ¥ "¬ø æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"TMÁÕµ
¢âÕ§«­«--ß 220-230 V
°­· øøÑ"®"°·Ààßæ--ßß"'ËY°ª--µ--Èß¡"®"°,ßß"
®­Õ¬Yà'Ë 220-230 ,«µå À"°æÈ'Ë¢Õßà",,TMâ°­· ø
·µ°µà"ß®"°'È ,,Àâª'ˬ°"µ--Èߧà"¢Õßµ--«Õ°°­·
øøÑ"


background image
"--
01 °àÕ`Ë¡°"µ`¥µ--Èß
¡'Õ­Õ¬Yà,,°àÕßâ"ß ................................................... 7
°",, à·µµÕ'Ëß,,',¡§Õ, ............................ 7
°",,TMâ',¡§Õ, ................................................... 7
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å--Ë«ª .................................. 8
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß ........................................................ 9
§Á¥--,,°"®--¥«"ßµ"·Ààß",æß .................. 10
¿"æ«¡'Ë¡Õß®"°¥â"¢Õß",æß ................... 11
°"µ`¥µ--Èß",æß´Õå"«¥å¢â"°--¢"µ--Èß",æß
(©æ"­ÿà EV61DVD) ........................................ 11
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--,--»å¢Õßà" .......................... 12
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ ........................................ 12
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ........................... 13
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .......................................... 14
°"TMËÕ¡µàÕ",æß `¡ÕÊ
(©æ"­ÿà EV31DVD) ........................................ 14
°"TMËÕ¡µàÕ°­· ø ............................................... 14
03 °"§«§ÿ¡·­°"· ¥ß¿"æ
·ºß¥â"Àâ" .............................................................. 15
',¡§Õ, .......................................................... 16
Àâ"®Õ· ¥ß .............................................................. 19
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß·­°"µ--Èߧà" ...................................... 21
°"µ--Èß"Ãî°" ...................................................... 22
°"ª'ˬYª·"Ãî°" .................................... 22
°"µ--Èß',¡æËÕ§«§ÿ¡,--»å¢Õßà" ................... 22
ªî¥°"· ¥ß "`µ ..................................................... 23
°",,TMâ on-screen displays ..................................... 23
°"à·ºà¥` °å ....................................................... 24
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" .................................. 25
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ..... 26
¡Y·ºà DVD-Video .......................................... 27
¡Y Video CD/Super VCD PBC ..................... 28
°"--øíßÕÿª°å `¡ .............................................. 28
ªÿÉ¡ªî¥Õ--µ,¡--µ` ......................................................... 28
05 °"µ--Èߧà" "À-- '¬ß´Õå"«¥å
(©æ"­ÿà EV61DVD)
°"Õ°°"µ--Èߧà" '¬ß´Õå"«¥å¢Õßà" ................ 29
µ--«Õ°¡Y System Setup (°"µ--Èߧà"­) ... 29
°"µ--Èߧà"´--«YøÕå .............................................. 30
°"µ--Èß­¥-- '¬ß,,Àâ --¡æ--å°--·µà­TMàÕß --" .... 31
06 °"à·ºà¥` °å
" ......................................................................... 32
°",,TMâ Disc Navigator ,,°"¢â" Yà¢âÕ¡Y
,,·ºà¥` °å ................................................................ 32
°" ·°·ºà¥` °å .................................................... 33
°"à·¿"æ§ËÕÀ«TMâ" .................................. 34
°"¥`Àâ"æ¡/¬âÕÀ--ßø¡ ............................... 34
°"«¢Õß´Á§TM--Ë,,·ºà¥` °å ................................... 34
°"à´È" ................................................................. 35
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................ 36
°"à· ÿà¡à ................................................... 36
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................ 37
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ........................................ 37
°"·°â¢"¬°",ª·°¡ .................................. 39
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"'¬°®"°¡Y,ª·°¡ ..... 39
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................ 39
°""¬°",ª·°¡ ...................................... 40
°"§âÀ"·ºà¥` °å .................................................... 40
°"ª'ˬ subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) ................... 41
°"ª'ˬ DVD audio language
(¿"..." '¬ß DVD) ..................................................... 41
°"ª'ˬTMàÕß --" '¬ß DVD-RW
,,Yª· VR ............................................................ 41
°"ª'ˬTMàÕß --" '¬ß,,­À«à"ß°"à·ºà
Video CD/Super VCD ............................................ 42
°"´Y¡Àâ"®Õ ............................................................ 42
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ................................................... 43
°"· ¥ß¢âÕ¡Y¢Õß·ºà¥` °å ..................................... 43
¢âÕ¡Y¢Õß·ºà OSD ........................................... 43
¢âÕ¡YÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................ 44


background image
07 °"--øíß«`¬ÿ
°"§âÀ" "'......................................................... 45
°"ª--ªÿß°"-- --" FM 'Ë¡à¥' .............. 45
°"--÷° "'à«ßÀâ" ............................................ 46
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ..................... 46
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` ........................ 46
°"--øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................ 46
°"ª'ˬÀâ"®Õ­§ËÕß--«`¬ÿ ....................... 46
08 °",,TMâTMàÕß,, àª
°"ધ" ´Á ................................................... 47
°"'´Áµ­--«"ª (`Ë¡--,,À¡à) ............. 48
°"ª'ˬÀâ"®Õª ......................................... 48
°"--÷°ª ............................................................ 49
°"--÷° CDs Õ--µ,¡--µ` (ASES) ............................ 50
°"ª--ªÿß°"--÷°ª,,TMàÕß --" AM .. 50
°"¥­¥--·Ààß --" ................................. 51
09 °"¥Y·ºà JPEG
°"à¿"æËÕ JPEG ........................................... 52
°",,TMâ JPEG Disc Navigator ·­
Photo Browser ........................................................ 52
°"´Y¡Àâ"®Õ ............................................................ 53
10 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ .................................................... 54
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ................................ 55
°"ª'ˬ·Á§ª­°Õ .................................... 55
11 '¬ß,OE¡'¬µÕå
(©æ"­ÿà EV61DVD à"--È)
Yª·°"--øíßÕ--µ,¡--µ` .......................................... 56
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ........................................... 56
°"µ--Èߧà" Dolby Pro Logic II Music ............... 57
°"øíß '¬ß µ`,Õ .................................................... 57
°"øíß,¥¬,,TMâÀYøíß ...................................................... 58
°",,TMâÕøø§ Advanced Surround
(´Õå"«¥å­¥-- Yß) .................................................. 58
°"ª--­¥--Õøø§ '¬ß
Advanced Surround (´Õå"«¥å­¥-- Yß) ....... 59
°"¢¬"¬ '¬ß " ............................................... 59
°"--øíß '¬ß®"°",æßÀ--ß´Õå"«¥å ¡®`ß ......... 60
Yª·°"--÷° ...................................................... 60
12 °"ª--µ--Èß '¬ß
°"ª--µ--Èß '¬ß ·­ '¬ß·À¡ .......................... 61
°"æ`Ë¡­¥-- '¬ß .............................................. 61
°"ªî¥ '¬ß ............................................................... 61
°"ª--§«"¡ ¡¥ÿ '¬ß ........................................... 61
°" â"ß '¬ß µ`,Õ'Ë°«â"ߢ÷È ................................. 61
°"--÷° '¬ß'Ëà"TMÕ .......................................... 62
°",,TMâ Sound Field Control
(­§«§ÿ¡ "¡ '¬ß) .......................................... 62
13 °"øíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ................................................ 63
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ........................ 64
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .................................................. 64
°"µ--Èß«"æËÕ--÷° ................................................ 65
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"æËÕ--÷° ........................ 66
­ÁÕ§æËÕªÑÕß°--¥Á° .......................................... 66
14 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß
(©æ"­ÿà EV31DVD à"--È)
Audio DRC .............................................................. 67
Virtual Surround ( '¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß) ....... 67
15 ¡Y Video Adjust (°"ª--¿"æ)
Video Adjust (°"ª--¿"æ) .................................... 69
°"µ--Èߧà"à«ßÀâ"¢ÕßµÕß ............................... 69
16 ¡Y Initial Settings (°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ)
°",,TMâ¡Y Initial Settings (°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ) .......... 71
°"µ--Èߧà" Video Output (°" àß --"¿"æ) ....... 71
TV Screen (Àâ"®Õ,--»å) ................................... 71
S-Video Out (TMàÕß àß --" S-Video) ............ 71
°"µ--Èߧà" Language (¿"...") .................................... 72
Audio Language (¿"..." '¬ß) .......................... 72
Subtitle Language (¿"..."§"¬"¬,,µâ¿"æ) ... 72
DVD Menu Language
(¿"..."¢Õß¡Y DVD) ........................................... 73
Subtitle Display
(Àâ"®Õ· ¥ß§"¬"¬,,µâ¿"æ) ......................... 73
°"µ--Èߧà" Display (Àâ"®Õ) ...................................... 73
OSD Language (¿"..." OSD) .......................... 73
On Screen Display (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ........... 73
Angle Indicator ( --"· ¥ß¡ÿ¡) ................. 73