background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV8
­",æß
S-DV8
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CMA_DV8Thai_P1_19
18/3/04, 9:29 AM
1


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"
TMÁÕµ ¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ°
¡à¡'TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡"
"°"`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«
°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë
¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡¥â"
à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕ
ÿ§§¥â
ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ,,¢--Èÿµ`¬¿Y¡`
®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--° ¡ËÕ­
Õ¬Yà,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß ,,'Ë'Ë
À¡"­ ¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--° ,,°''Ë
°`¥Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬
§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
G µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
G µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'
µ"·Ààß: ¥â"à"ߢÕߧËÕß
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥
¬" oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß
§ËÕß,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª
§ËÕßÕ¬à"ß«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
°"­"¬Õ"°"»: ¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È
à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"
­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ (Õ¬à"ßâÕ¬ 15 ´¡. ®"°
¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­ 10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ
--ÈßÀ¡¥)
§"µÕ: TMàÕß ÀÕYµà"ßÊ 'Ë"«âµ--«§ËÕß ¡'«â
"À--­"¬§«"¡âÕ ·­æËÕ,,Àâ·à,,®«à"§ËÕß
"¡""ß"¥â ,¥¬¡àâÕ®--¥ ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ¥--ß--È Õ¬à"ªî¥°--È ÀÕ,,TMâ«-- ¥ÿµà"ßÊ Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"ªY,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ §ÿ¡TMàÕßÀà"--È
·­Àâ"¡«"ßÕÿª°å«âæ¡À" µ'¬ß ,´ø" ÀÕ
ºâ"'Ë´âÕ°--À"Ê
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'Ë
ªìÕ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"
®­TMËÕ¡µàÕ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,
¢­'ˬ--ß¡à¥âÕ¥ª--Í°
PHONES
STANDBY/ON
DOWN
VOLUME
CD MODE TIMER
UP
DVD/CD
TUNER
TV/L1/L2
FM/AM/ST.
DIRECT PLAY
DISC SKIP
EXCHANGE
OPEN/CLOSE
12
3
4
5
DISC
12
34
5
10 ´¡. ÀÕ¡"°°«Ë"
15 ´¡. ÀÕ¡"°°«Ë"
¥È"À--ß: 10 ´¡. ÀÕ¡"°°«Ë"
CMA_DV8Thai_P1_19
18/3/04, 9:29 AM
2


background image
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥"
ÀÕæ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
¢âÕ§«­«--ß: °"§«§ÿ¡ ·­ª--µ--Èß ÀÕ,,TMâß"ÕËÊ 'ËÕ°ÀÕ®"°'Ë°"À¥«â,,'Ë'Ë Õ"®¡'º,,Àâ°`¥--ß ''Ë¡'
Õ--µ"¬·æà°­®"¬ÕÕ°¡"®"°µ--«§ËÕߥâ
¢âÕ§«­«--ß: °",,TMâÕÿª°åTM૬,,°"¡ÕßÀÁ°--º`µ¿--±å'È®­",,Àâ°`¥Õ--µ"¬µàÕ "¬µ"æ`Ë¡¢÷È
¢âÕ¡Y "À--ºYâ,,TMâ
°"ª--ªÿß ÀÕª'ˬ·ªß'Ë"¢÷È,¥¬¡àÀ¡"­ ¡ ·­¡à¥â--Õÿ"µ Õ"®",,Àâ ``,,°"--ª­°--¢ÕߺYâ,,TMâÀ¡¥
«"­ß
À¡"¬Àµÿ: Õÿª°å'È¥â--°"¥ Õ ·­æ«à"µßµ"¡¢âÕ®"°--¥¢ÕßÕÿª°å¥`®`µÕ§" B 'Ë¥"`°"µ"¡ à«'Ë
15 ¢Õß°Æ FCC ¢âÕ®"°--¥'ÈY°ÕÕ°·¡"æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë®­°`¥¢÷ÈÀ"°µ`¥µ--Èß`«'ËÕ¬YàÕ"»--¬ Õÿª°å'È®­°àÕ,,Àâ
°`¥ ,,TMâ ·­ "¡"ªàÕ¬§Ë§«"¡'Ë«`¬ÿ,,`«ÕÊ ·­À"°¡àµ`¥µ--Èß ·­,,TMâß"µ"¡§"·­" Õ"®",,Àâ°`¥
°"·°·´ß§Ë«`¬ÿ¥â ·µà"°Á¡à--ª­°--«à"°"·°·´ß¥--ß°à"«®­¡à°`¥¢÷ÈÀ"°µ`¥µ--Èßµ"¡Yª·'Ë°"À¥ À"°
Õÿª°å'È°àÕ°«°"-- --"¢Õß«`¬ÿ ÀÕ,--»å ºYâ,,TMâ "¡"·°â¢¥â,¥¬°"ªØ`--µ`µ"¡¡"µ°"µàÕª'ȵ--Èß·µà
À÷ËߢâÕ¢÷Ȫ:
_ À¡ÿ ÀÕ®--¥µ"·ÀàߢÕß "Õ"°"»-- --",,À¡à
_ æ`Ë¡­¬­Àà"ß­À«à"ßÕÿª°å·­µ--«-- --"
_ TMËÕ¡µàÕÕÿª°å¢â"°--TMàÕß '¬ª--Í°,,«ß®'Ë·µ°µà"ß°--'˧ËÕß-- --"TMËÕ¡µàÕÕ¬Yà
_ ª÷°..."ºYâ·®"Àà"¬ ÀÕTMà"ߧ`§'Ë¡'ª­ °"å¥â"«`¬ÿÀÕ,--»åæËÕ¢Õ§«"¡TM૬ÀÕ
¢âÕµàÕª'È¡à "¡",,TMâ°--ÿàÕTM'¬·­,Õ´`§¥â:
§"µÕ:
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬
­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø¢Õßµ--«
®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë ,,Àâ
µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª À"°
à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å'È
ª,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
CMA_DV8Thai_P1_19
18/3/04, 9:29 AM
3


background image
4
º`µ¿--±å'Èà«¡°--§,,¬',,°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï
,,°"Õ--¥ ""´÷Ëß¡'°"ª°ªÑÕß`¢ ``Ï,¥¬ "¡"
âÕß'¬¥âµ"¡ ``--µ¢Õß À--Õ¡`°" ·­ ``,,
--æ¬å `"ߪí"'˪ì®â"¢Õß,¥¬ Macrovision
Corporation ·­®â"¢Õß`¢ ``ÏÕËÊ °",,TMâ§,,¬'
ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,°"Õ--¥ ""®­µâÕߥâ--Õÿ"µ®"°
Macrovision Corporation ·­º`µ¿--±å¥--ß°à"«µâÕß
ªì§ËÕß,,TMâ,,â" ÀÕ,,TMâæËÕ¥Y§«"¡æ`¥æ`
à"--È Àâ"¡"°"¥--¥·ªß ૪­°ÕÀÕÕ¥TM`È
à«¥Á¥¢"¥
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"
º`µ¿--±å'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕ
ªÑ"À¡"¬"ßÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,,
ÀÕÕ) à"®­µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß
­¬­°"--ª­°--°Áµ"¡
Yª·°"ª­À¬--¥æ--ßß"
­'È®­Y°ÕÕ°·¡",,Àâ,,TMâ°­· øøÑ"æ'¬ß 0.5W
¡ËÕ§ËÕß --ª YàYª· ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡"ß"
«`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"
à" "¡"À" «`µTMåÕ°°­· øøÑ"¥â®"°¥â"À--ߢÕß
§ËÕßÿà'Ë "¡",,TMâ°--°­· øÀ"¬¢"¥¥â
§à"¢Õß «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"'˵--Èß¡"®"°,ßß"§Õ
220 > 230 ,«µå ,,ÀâÕ°·ß¥--øøÑ",,ÀâY°µâÕßµ"¡
ª­» ·­¢µæÈ'Ë¢Õßà"
ë ª­»´"Õÿ¥`Õ"­'¬®­,,TMâ·ß¥--øøÑ"¢"¥ 127
,«µå ·­ 220 ,«µå ,ª¥µ--Èߧà"·ß¥--øøÑ",,ÀâY°µâÕß
°àÕ,,TMâß"
ë "À--ª­»µâÀ«-- ,,Àâµ--Èߧà"·ß¥--øøÑ"ª'Ë 120-
127 ,«µå °àÕ,,TMâß"
"À--ÿà'Ë,,TMâ,,ª­»ÕÕ µ'¬ ·­`«´'·¥å:
§à" «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"'˵--Èß¡"®"°,ßß"§Õ 240
,«µå ,ª¥µ--Èߧà"·ß¥--øøÑ",,ÀâY°µâÕßµ"¡ª­»
·­¢µæÈ'Ë¢Õßà"
°àÕª'ˬ§à"·ß¥--øøÑ" ,,ÀâÕ¥ª--Í°øÕÕ°°àÕ
,,TM⢧«ß¢"¥°"ß,,°"ª'ˬµ--«Õ°·ß¥--øøÑ"
"À--ÿà'Ë,,TMâ,,ª­»ÕÕ µ'¬
·­`«´'·¥åà"--È
120-
127V
220-
230V
240V
VOLTAGE
SELECTOR
120-
127V
220-
230V
240V
VOLTAGE
SELECTOR
CMA_DV8Thai_P1_19
18/3/04, 9:29 AM
4


background image
Th
5
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­ ............................................................................ 7
¡'Õ­,,°àÕßâ"ß .............................................................. 7
°",, à·µµÕ'Ë,,',¡§Õ, ................................. 7
°",,TMâ',¡§Õ, .................................................. 8
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å
·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà°--§ËÕßà'È ......................... 8
"¡"à°--·ºà CD-R/RW ¥â ........................ 8
"¡"à·ºà DVD-R/RW ¥â ........................... 9
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å'Ë â"ߢâÕ¡Y
®"°§ËÕß PC ............................................................... 9
§«"¡¢â"°--¥â°-- '¬ß'ËY°'Õ--¥ ............................ 9
°'ˬ«°-- WMA .............................................................. 9
§«"¡¢â"°--¥â°--øå JPEG .................................... 9
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß ............................................................ 10
°"®--¥«"ß",æß ............................................................... 11
°"µ`¥µ--Èß­",æß°"ß ·­
",æß´Õå"«¥åº--ß .......................................... 13
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ........... 13
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ°
S-video ......................................................................... 14
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° ................................................... 14
°"øíß '¬ß§ËÕß--,--»åºà"­'È .......... 16
°",,TMâ§ËÕß'È°--Àâ"®Õ· ¥ßº·æ" ¡à"
¢Õßæ,Õ'¬å ..................................................................... 16
°",,TMâ,À¡¥ SR+ °--Àâ"®Õ· ¥ßºæ" ¡à"
¢Õßæ,Õ'¬å .............................................................. 17
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»'Ë®--¥µ'¬¡¡",,Àâ ...................... 18
°"µ`¥µ--Èß "Õ"°"»·Àà«ß .................................. 18
"Õ"°"» AM ·Àà«ß ......................................... 18
"¬Õ"°"» FM ........................................................... 19
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" .............................................................. 19
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 20
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................. 21
',¡§Õ, ................................................................... 23
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß·­°"µ--Èߧà" ........................................... 26
°"µ--Èß"Ãî°" ............................................................... 27
°",,TMâ Room Setup ....................................................... 27
°"µ--Èß',¡æËÕ§«§ÿ¡,--»å¢Õßà" ................... 28
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ..... 29
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 29
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ...................................... 30
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ... 31
°"ª'ˬ·ºà¥` °å .......................................................... 32
¡Y·ºà DVD-Video ............................................... 33
¡Y Video CD/Super VCD PBC ............................. 34
°"øíß«`¬ÿ ........................................................................... 34
°"ª--ªÿß°"-- --" FM ........................... 35
°"--÷° "' .......................................................... 35
°"--øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................... 36
°"--øíß·Ààß '¬ßÕË ................................................... 36
°"âÕߧ"",Õ°­ ............................................................ 36
05 °"--øíß­¢Õßà"
°'ˬ«°--,À¡¥°"øíß ......................................................... 37
Yª·°"--øíßÕ--µ,¡--µ` ............................................... 37
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................ 38
°"µ--Èߧà" Dolby Pro Logic II Music ............... 38
°",,TMâÕøøì§ Advanced Surround ........................ 39
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ................................... 39
°"ª--­¥--Õøøì§ Advanced ·­
´Õå"«¥å¥â"Àâ" .................................................... 40
°"øíß '¬ß µ`,Õ ........................................................... 40
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 40
°"¢¬"¬ '¬ß " ...................................................... 41
°"--øíß '¬ß®"°",æß´Õå"«¥åÀ--ß
· ¡®`ß .......................................................................... 41
°",,TMâYª·°"--øíß· Quiet ·­
Midnight ............................................................................. 41
°"ª--µ--Èß '¬ß ·­ '¬ß·À¡ .......................... 42
5
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
CMA_DV8Thai_P1_19
18/3/04, 9:29 AM
5