background image
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
HTZ777DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV777
­",æß
S-DV777T
S-DV777SW
HTZ777DVD_Th_P01_24.p65
4/25/08, 10:19 AM
1


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
""
::
()
()
D3-4-2-1-1_Th_A
(
)
D3-4-2-1-3_B_Th
( 230 V 120 V)
D3-4-2-1-4_A_Th
(
10 . 10 . 10 .
)
( )
D3-4-2-1-7b_A_Th
:
+5 °C +35 °C (+41 °F +95 °F); 85 %RH
()
(
)
D3-4-2-1-7c_A_Th
( )
D3-4-2-1-7a_A_Th
HTZ777DVD_Th_P01_24.p65
4/25/08, 10:19 AM
2


background image
S002_Th
(
)
K041_Th
STANDBY/ON
(
)
D3-4-2-2-2a_A_Th
AC AC
AC
AC
(
)
D3-4-2-2-1a_A_Th
D3-4-2-1-8_B_Th
1
1
:
HTZ777DVD_Th_P01_24.p65
4/25/08, 10:19 AM
3


background image
Th
4
"--
01 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" .............................................................................. 6
',¡§Õ, .......................................................................... 7
Àâ"®Õ· ¥ßº ........................................................................ 9
02 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ...................................... 10
°",,TMâ°"µ--Èߧà" MCACC ·Õ--µ,¡--µ` "À-- '¬ß
´Õå"«¥å'Ë¥''Ë ÿ¥ ................................................................. 10
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ ...................................................... 11
°"à·ºà¥` °å .................................................................... 12
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ............................................. 12
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ .......... 12
¡Y·ºà DVD-Video ...................................................... 13
¡Y Video CD/Super VCD PBC ............................. 13
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................... 13
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .................................. 13
°"--÷° "'à«ßÀâ" .................................................. 14
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................................ 14
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ............................................ 14
03 °"--øíß­¢Õßà"
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .............................................. 15
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .................................................... 15
°"µ--Èߧà" Dolby Pro Logic II Music ....................... 15
°",,TMâ Front Stage Surround Advance ................... 16
°",,TMâ Advanced Surround ........................................... 16
°"øíß '¬ß µÕ`,Õ ............................................................ 16
°"øíß®"°ÀYøíß ....................................................................... 16
°"øíߥ⫬ Acoustic Calibration EQ .......................... 17
°",,TMâ°"'¬°§§ÿ¿"æ '¬ß ........................................ 17
°"¢¬"¬ '¬ß " .......................................................... 17
°"§«§ÿ¡, '¬ß ............................................................. 17
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ................................... 17
°",,TMâ,À¡¥°"øíß·ß'¬ ·­TMà«ß°"ߧ ........ 17
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ......................... 17
04 §ÿ ¡--µ`°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ............................................................... 18
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ................................................... 18
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...................................... 18
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 18
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .................................................. 19
¢â" Yàøå Windows Media
TM Audio (WMA), MP3,
MPEG-4 AAC, DivX video/WMV ·­ JPEG ,¥¬
,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ..................................................... 20
°",,TMâ°"àµ"¡"¬°" .................................................. 20
°"µ--Èß,ª·°¡°"àµ"¡"¬°" ........................... 20
°"øíß®"°°"àµ"¡"¬°" ...................................... 21
°"øå®"°°"àµ"¡"¬°" ............................. 21
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .................................. 21
°"à´È" ................................................................................ 21
°",,TMâ°"à· ÿà¡ .......................................................... 21
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ................................................. 22
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ ..... 22
°"§âÀ"·ºà¥` °å ................................................................ 23
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ ............................................. 23
°"ª'ˬ '¬ßæ"°¬å/TMàÕß --" ................................ 23
°"´Y¡Àâ"®Õ ......................................................................... 23
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ............................................................... 24
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................................ 24
05 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ............................................................... 25
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ................................................. 25
°" ·°øå ......................................................................... 26
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 26
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 26
06 °"µ--Èߧà" '¬ß´Õå"«¥å
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà" .............................................................. 27
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°
µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
HTZ777DVD_Th_P01_24.p65
4/25/08, 10:19 AM
4


background image
Th
5
07 ¡Y°"ª--·µàß¿"æ
¡Y°"ª--·µàß¿"æ ............................................................ 28
08 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ................................................. 29
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) .......... 29
°"ª--µ--Èß¿"..." .................................................................... 30
°"µ--Èߧà"· ¥ßºÀâ"®Õ .................................................... 30
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ................................................................... 31
°"ÁÕ§·ºà¥` °å ............................................................... 31
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ............................................ 32
09 °"TMËÕ¡µàÕÕËÊ
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ........................................ 33
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .................................................... 33
°"TMËÕ¡µàÕ --" '¬ß¥`®`µÕ ................................ 33
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å --" '¬ßÕ"ÁÕ° ............... 33
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ§Õ¡,æâå
¢"ÕÕ° ....................................................................................... 34
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan ........................ 34
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâ HDMI ................................................... 34
°"ª'ˬ°"µ--Èߧà" '¬ß HDMI .................................. 35
°"µ--Èߧà"°"TMËÕ¡µàÕ HDMI ,,À¡à ................................ 35
°'ˬ«°-- HDMI ....................................................................... 35
°",,TMâ§ËÕß'È°--'«'®Õ·¢Õßæ,Õ'¬å .................... 35
°"µ--Èߧà" SR+ "À--'«'®Õ·
¢Õßæ,Õ'¬å ..................................................................... 36
°"ªî¥,À¡¥ SR+ ............................................................ 36
10 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ............................................................. 37
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .............................................................. 38
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ............................................ 38
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È ........................................................................ 38
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...................... 39
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â ............. 39
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .......................................................... 40
°'ˬ«°-- WMV .................................................................... 40
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC .................................................. 40
°'ˬ«°-- WMA .................................................................... 41
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ................................... 41
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ................................................ 41
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà .......................... 42
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ......................................................... 42
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ................................... 42
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ................................... 42
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ................................................... 42
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ................... 42
ºYâ,,TMâ,--»å·®Õ°«â"ß ................................................ 43
ºYâ,,TMâ,--»å·®Õ¡"µ" ....................................... 43
«`'·°âªíÀ" ............................................................................. 44
--°...­--Ë«ª ....................................................................... 44
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ................................... 45
§ËÕß--«`¬ÿ ....................................................................... 46
°"TMËÕ¡µàÕ USB ............................................................. 46
°"TMËÕ¡µàÕ HDMI ........................................................... 47
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ ............................................. 47
°"µ--Èß­,,À¡à .................................................................... 48
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .......................... 48
"¬°"À-- ¿"..." .................................................................. 49
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .................................................. 49
¢âÕ¡Y®"æ"­ .......................................................................... 50
HTZ777DVD_Th_P01_24.p65
4/25/08, 10:19 AM
5