background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV525
­",æß
S-DV525
­",æßâ "¬·¥`®`µÕ
XW-DV1WS
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CMA_DV525_Th_P1_16
9/4/04, 10:26 AM
1


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"
TMÁÕµ ¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ°
¡à¡'TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡"
"°"`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«
°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§
'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕ
ÿ§§¥â
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥"
ÀÕæ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"à"ߢÕߧËÕß (XV-DV525) / ¥â"À--ߢÕߧËÕß (XW-DV1WS)
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥
¬" oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§"µÕ:
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬
­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø¢Õßµ--«
®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë ,,Àâ
µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß
§ËÕß,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª
§ËÕßÕ¬à"ß«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
§"µÕ: TMàÕß ·­Yµà"ßÊ 'Ë"«âµ--«§ËÕß ¡'«â
"À--­"¬§«"¡âÕ ·­æËÕ,,Àâ·à,,®«à"§ËÕß
"¡""ß"¥â ,¥¬¡àâÕ®--¥ ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ¥--ß--È Õ¬à"ªî¥°--È ÀÕ,,TMâ«-- ¥ÿµà"ßÊ Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"ªY,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ §ÿ¡TMàÕßÀà"--È
·­Àâ"¡«"ßÕÿª°å«âæ¡À" µ'¬ß ,´ø" ÀÕ
ºâ"'Ë´âÕ°--À"Ê
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬",æßÀà"'È®­¡'·ß¥--øøÑ"'˪ìÕ--µ"¬
·ßÕ¬Yà¥â ¡ËÕà"®­TMËÕ¡µàÕÀÕÕ¥ "¬",æß Õ¬à"
--¡º-- ,¥ à«'Ë¡à¡'©«ªÑÕß°--°àÕ'Ë®­Õ¥ "¬ø
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"TMÁÕµ
[ "À--ÿà XV-DV525 à"--È]
°"­"¬Õ"°"»:
¡ËÕ®­µ`¥µ--ÈߧËÕß'È ,,À⵫® Õ¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥âÀÕ
æÈ'Ë«à"ß«âÕÊ µ--«§ËÕßæËÕ°"­"¬Õ"°"» ·­
TM૬,,°"­"¬§«"¡âÕ (Õ¬à"ßâÕ¬ 20 ´¡. ®"°¥â"
15 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­ 15 ´¡. ®"°¥â"¢â"ß)
[¬°«âÿà XW-DV1WS]
[ "À--ÿà XW-DV1WS à"--È]
°"­"¬Õ"°"»:
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
CMA_DV525_Th_P1_16
9/4/04, 10:26 AM
2


background image
°"µ`¥µ--Èß­",æß°"ߺ--ß
°àÕ°"µ`¥µ--Èß
,ª¥®"«â«à"TMÿ¥",æß¡'È"À--°¡"° ®÷ßÕ"®",,Àâ °Y
¡âÀÿ¥ÕÕ°ÀÕ«-- ¥ÿ¢Õߺ--ß¡à "¡"Õß--È"À--°
¥â ´÷Ëß®­ àߺ,,Àâ",æßµ°ß¡" §«µ«® Õ«à"º--ß
'Ëà"µâÕß°"µ`¥µ--Èß¡'§«"¡·¢Áß·ßæ'¬ßæÕ'Ë®­
Õß--È"À--°¢Õß",æߥâ Õ¬à"µ`¥µ--Èß",æß¡âÕ--¥
ÀÕº--ßæȺ`«ÕàÕ
°Y "À--µ`¥µ--Èß®­¡à¡'¡",,ÀâæâÕ¡°--§ËÕß ,,TMâ °Y'Ë
À¡"­ ¡°--«-- ¥ÿ¢Õߺ--ß ·­ "¡"Õß--È"À--°
¢Õß",æߥâ
À¡"¬Àµÿ
ë À"°à"¡à·à,,®,,§ÿ¿"æ·­§«"¡·¢Á߷ߢÕß
º--ß ,,Àâª÷°..."ºYâTM'ˬ«TM"æËÕ¢Õ§"·­"
ë æ,Õ'¬å®­¡à--º`¥TMÕµàÕÕÿ--µ`ÀµÿÀÕ
§«"¡ '¬À"¬,,¥Ê '˪캡"®"°°"µ`¥µ--Èß
'Ë¡àÀ¡"­ ¡
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
G µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
G µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'
[ "À--ÿà XV-DV525 à"--È]
ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ,,¢--Èÿµ`¬¿Y¡`
®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--° ¡ËÕ­
Õ¬Yà,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß ,,'Ë'Ë
À¡"­ ¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--° ,,°''Ë
°`¥Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬
§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
[ "À--ÿà XW-DV1WS à"--È]
¢âÕ§«­«--ß
°"ªî¥§ËÕߥ⫬ «`µTMåªî¥/ªî¥®­¡àªì°"µ--¥æ--ßß"
À--°ÕÕ°®"°§ËÕß ¥--ß--È ,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'ËÀ¡"­ ¡
·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°,,°''Ë°`¥
Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
Yª·°"ª­À¬--¥æ--ßß"
­'È®­Y°ÕÕ°·¡",,Àâ,,TMâ°­· øøÑ"æ'¬ß 0.5W
¡ËÕ§ËÕß --ª YàYª· ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡"ß"
5 ¡¡.
5-7 ¡¡.
10 ¡¡.
°Y¡â
CMA_DV525_Th_P1_16
9/4/04, 10:26 AM
3


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­ ............................................................................ 7
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å·­Yª·¢âÕ¡Y
'Ëà°--§ËÕßà'È ........................................................... 7
"¡"à°--·ºà CD-R/RW ¥â ........................ 8
"¡"à°--·ºà DVD-R/RW ¥â ..................... 8
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å'Ë â"ߢâÕ¡Y
®"°§ËÕß PC ............................................................... 8
§«"¡¢â"°--¥â°-- '¬ß'ËY°'Õ--¥ ............................ 8
°'ˬ«°-- WMA .............................................................. 8
§«"¡¢â"°--¥â°--øå JPEG .................................... 8
02 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ......................................................................... 9
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................. 10
',¡§Õ, ................................................................... 11
§ËÕß àß --" .............................................................. 15
",æßâ "¬ ....................................................................... 15
03 °"`Ë¡,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß·­°"µ--Èߧà" ........................................... 17
°"µ--Èß"Ãî°" ............................................................... 18
°"µ`¥µ--Èß­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ................................. 19
°",,TMâ Room Setup ....................................................... 19
°"µ--Èß',¡æËÕ§«§ÿ¡,--»å¢Õßà" ................... 20
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ... 20
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 21
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ...................................... 21
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ... 22
¡Y·ºà DVD-Video ............................................... 23
¡Y Video CD/Super VCD PBC ...................... 24
°"øíß«`¬ÿ ........................................................................... 24
°"ª--ªÿß°"-- --" FM ........................... 25
°"--÷° "'à«ßÀâ" .......................................... 25
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" .................................... 26
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ........................................ 26
°",,TMâ­",æßâ "¬ ................................................ 26
04 °"--øíß­¢Õßà"
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß .................................................... 28
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .......................................... 28
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................ 29
°"µ--Èߧà" Dolby Pro Logic II Music ............... 29
°",,TMâÕøøì§ Advanced Surround ........................ 30
°",,TMâ­ Front Surround ...................................... 30
°"ª--­¥--Õøøì§ Advanced ·­
Front Surround ........................................................ 31
°"øíß '¬ß µ`,Õ ........................................................... 31
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 31
°"¢¬"¬ '¬ß " ...................................................... 32
°"--øíß '¬ß®"°",æßÀ--ß·
´Õå"«¥å ¡®`ß ............................................................... 32
°",,TMâ,À¡¥°"øíß· Quiet ·­
Midnight ............................................................................. 33
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ................................... 33
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ...................... 33
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 34
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 34
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 34
°",,TMâ Disc Navigator
,,°"¢â" Yà¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................ 35
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 36
°"à´È" ............................................................................ 36
°"à· ÿà¡à ........................................................... 37
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 38
°",,TMâ OSD ................................................................. 38
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ .. 38
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" .............................. 39
°""¬°",ª·°¡ .......................................... 39
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 39
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 40
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß DVD ............................................ 40
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
CMA_DV525_Th_P1_16
9/4/04, 10:26 AM
4


background image
Th
5
¿"..."¬
5
°"ª'ˬTMàÕß --" '¬ß¢Õß
Video CD/Super VCD .................................................. 40
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 41
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 41
°"· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà¥` °å ................................................. 41
¢âÕ¡Y·ºà¥` °å· OSD ....................................... 41
¢âÕ¡YÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................... 41
06 °"¥Y·ºà JPEG
°"à¿"æËÕ JPEG ................................................ 43
°",,TMâ JPEG Disc Navigator ·­
Photo Browser ................................................................ 43
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 44
07 °"øíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ....................................................... 45
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ......................... 45
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .......................................................... 46
08 °"µ--Èߧà" '¬ß´Õå"«¥å·­ÕËÊ
°",,TMâ¡Yµ--Èߧà"­ ....................................................... 47
µ--«Õ°°"µ--Èߧà"´Õå"«¥å·­ '¬ß .................. 47
µ--«Õ°°"§«§ÿ¡ SR+ "À--Àâ"®Õ
· ¥ßºæ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å ............................ 48
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" .......................................... 49
09 ¡Y Video Adjust (°"ª--¿"æ)
Video Adjust (°"ª--¿"æ) ....................................... 51
°"µ--Èߧà"à«ßÀâ"¢ÕßµÕß ................................... 51
10 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 52
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...... 52
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................... 53
· ¥ßºÀâ"®Õ ................................................................. 53
µ--«Õ° ................................................................................. 54
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(Parental Lock) ........................................................ 54
11 °"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ°
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .................................... 56
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ................................................ 56
,À¡¥--÷° .................................................................. 57
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --" S-video ............ 58
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .......................................................... 58
°'ˬ«°--¿"æ· progressive scan .................. 58
°",,TMâ§ËÕß'È°--Àâ"®Õ· ¥ßº
æ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å .................................................... 59
°",,TMâ,À¡¥ SR+ °--Àâ"®Õ· ¥ßº
æ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å ............................................. 60
12 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ......................................................... 61
µ--«Õ°¡Y°"µ--Èߧà"­
,, ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡"ß" .................................. 61
°"¥Y NTSC µ"¡§à" PAL TV (MOD. PAL) .......... 62
°"µ--Èß­,,À¡à ................................................................ 62
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................... 63
TMËÕËÕß ·­·Á§ ............................................. 63
¢Õ¢µ¢Õß DVD-Video ........................................ 63
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ............................................. 63
°"°Á·ºà¥` °å ......................................................... 64
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ......................... 64
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."
§ËÕßà'ÈÕ¬à"ßÀ¡"­ ¡ ............................................. 64
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß .................................................. 64
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ........................... 65
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ........................... 65
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ........................................... 65
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø ..................................... 65
¢âÕ§«­«--ßÈÕߵⷭ°""ÿß--°..."
",æßâ "¬ ....................................................................... 65
°""§«"¡ ­Õ"¥¿"¬Õ°§ËÕß ....................... 65
°"¬â"¬",æßâ "¬ ................................................. 66
°" ­âÕ¢Õߧ˫`¬ÿ .......................................... 66
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--§Ë«`¬ÿ ................................. 66
¢Õ¢µ,,°",,TMâß" ................................................ 67
æËÕ§«"¡ªÕ¥¿--¬,,°",,TMâß" ............................. 67
øøÑ" `µ ...................................................................... 67
CMA_DV525_Th_P1_16
9/4/04, 10:27 AM
5