background image
DCS-358_Sw.book
1


background image
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
mot överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 ºC till +35 ºC (+41 ºF till +95 ºF); mindre än 85 %
luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
Placering: på apparatens baksida
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten ska
stå oanvänd under en längre tid (till exempel under
semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte ska
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
DCS-358_Sw.book
2


background image
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad ska du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
VIKTIGT
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: apparatens ovansida
D3-4-2-1-8_B_Sw
KO41_Sw
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter ska enligt lag samlas in separat för
särskild hantering och återvinning.
I EU:s 25 medlemslsänder samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda insamlingsställen
och återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder ska lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska negativ påverkan på
miljö och människors hälsa.
K058_Sw
Denna produkt är avsedd för privat bruk i
hemmet. För eventuell reparation av fel
som beror på användning för annat än
hemmabruk (till exempel långvarig
användning inom näringsverksamhet i
en restaurang eller i en bil eller på ett
fartyg) kommer betalning att utkrävas
även under garantiperioden.
Kopieringsskyddet DRM (digital rights
management) är en teknik avsedd att
förhindra otillåten kopiering, bland
annat genom att begränsa
uppspelning av komprimerade ljudfiler
på andra apparater än den persondator
(eller annan inspelningsutrustning)
som använts för att spela in materialet.
För mer detaljerad information, se de
manualer eller hjälpfiler som medföljde
din persondator och/eller mjukvara.
DCS-358_Sw.book
3


background image
Sv
en
sk
a
4
Sw
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt
sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Knappar och displayer
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Display
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
02 Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . 7
Ställa in individuella kanalnivåer
. . . 7
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . . 7
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . . 8
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . . 8
PBC-menyer på Video-CD-/
Super VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . . 8
Välja stationer
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förbättra dålig FM-mottagning
. . . 8
Spara stationsinställningarna
. . . . 9
Lyssna på lagrade stationer
. . . . . . 9
Lyssna på andra apparater
. . . . . . . . 9
03 Lyssna på anläggningen
Avlyssningsfunktion Auto
. . . . . . . . 10
Lyssna med surroundljud
. . . . . . . . 10
Använda främre surround
. . . . . . . 10
Lyssna i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lyssna med hörlurar
. . . . . . . . . . 10
Använda SFC-funktionerna
. . . . . . . 10
Justera bas och diskant
. . . . . . . . . 10
Förstärka basnivån
. . . . . . . . . . . . . 10
04 Funktioner vid uppspelning
av skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . 11
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . 11
Uppspelning bakåt/framåt bild
för bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . . 11
Söka igenom DVD- eller Video CD-/
Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bläddra igenom WMA-, MP3-, MPEG-4
AAC-, DivX video- och JPEG-filer med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Göra en slinga av ett avsnitt på en
skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . 12
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 12
Programmera en spellista
. . . . . . . . 12
Andra funktioner på
programmeringsmenyn
. . . . . . . . 13
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Ändra textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 13
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ändra kameravinklar
. . . . . . . . . . . . 13
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . 13
Sätta på insomningstimern
. . . . . . . 13
05 Uppspelning via USB-
anslutningen
Användning av USB-gränssnitt
. . . . 14
Knappar för enkel uppspelning
. . . . 14
Avsöka filer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . 14
Bläddra igenom filer med
Navigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
06 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS
. . . . . . . . . . . . 15
Visa RDS-information
. . . . . . . . . . 15
Söka efter RDS-program
. . . . . . . . 15
07 Ljudinställnings- och
bildjusteringsmenyer
Ljudinställningsmenyn
. . . . . . . . . . . 16
Dynamisk omfångskontroll av ljudet
(Audio DRC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bildjusteringsmenyn
. . . . . . . . . . . . 16
08 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 17
Video Output
(Inställning av bildutgång)
. . . . . . . . 17
Language settings
(Språkinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 17
Display settings
(Bildskärmsinställningar)
. . . . . . . . . 17
Särskilda inställningar (Options)
. . . 18
Speaker settings
(Högtalarinställningar)
. . . . . . . . . . . 18
Parental Lock (Föräldralås)
. . . . . . 18
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 18
Speaker Distance
(Avstånd till högtalarna)
. . . . . . . . 19
09 Andra anslutningar
Ansluta externa antenner
. . . . . . . . . 20
Ansluta andra ljudspelare
. . . . . . . . 20
Använda SCART AV-utgången
. . . . . 20
Inspelningsfunktionen
. . . . . . . . . 21
Ansluta via HDMI-uttaget
. . . . . . . . . 21
Byta inställning för HDMI-ljud
. . . . 21
Återställa HDMI-anslutningen
. . . . 21
Om HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10 Ytterligare information
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . . 22
Kompatibla skivor
. . . . . . . . . . . . . 22
Kompatibla DVD+R/DVD+RW-
skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om MPEG-4 AAC
. . . . . . . . . . . . . 23
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Använda och hantera skivor
. . . . . . 23
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . 23
Installation och underhåll
. . . . . . . . 23
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . 23
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 24
Problem med kondens
. . . . . . . . . 24
Flytta apparaten
. . . . . . . . . . . . . . 24
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 24
Inställning av TV-system
. . . . . . . . . 24
Stänga av demo-funktionen
. . . . . . . 24
Sänka ljusstyrkan på displayen
. . . . 24
Felsökning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DVD-/CD-/Video-CD-spelare
. . . . . 25
Radiodelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
USB-anslutningen
. . . . . . . . . . . . 26
HDMI-anslutningen
. . . . . . . . . . . 26
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . 26
Återställa systemet
. . . . . . . . . . . . . 26
Sätta på knapplåset
. . . . . . . . . . . . . 26
Använda listan med språkkoder
. . . 26
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 27
Appendix A: Installera din DVD/
CD-receive
Appendix B: Installationsguide
för högtalare
Säkerhetsåtgärder vid
installation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Montera högtalarna på väggen
. . . 30
Sätt ihop högtalarstativen och säkra
de främre högtalarna
. . . . . . . . . . 31
Standardinstallation för 5-punkts
surroundljud
. . . . . . . . . . . . . . . . 31
3-punktsinstallation för främre
surroundljud
. . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tekniska data
DCS-358_Sw.book
4


background image
Knappar och displayer
Sw
5
Sv
en
sk
a
Kapitel 1
Knappar och displayer
Frontpanelen
1
OPEN/CLOSE
Öppnar/stänger skivfacket.
2
DVD/CD
Väljer
DVD/CD-funktionen och startar/gör paus i/återupptar uppspelning.
3
Stoppar uppspelningen.
4
USB
Väljer
USB-funktionen och startar/gör paus i uppspelning.
5
VOLUME (Volymknappar)
6
STANDBY/ON
Slår på och stänger av anläggningen (beredskapsläge).
7USB-uttag
För anslutning av en USB-enhet för uppspelning (se Uppspelning via USB-anslutningen på sidan 14).
8
PHONES (Hörlursuttag)
För anslutning av hörlurar.
9Display
Se Display på sidan 6.
Fjärrkontroll
1
STANDBY/ON
Slår på och stänger av anläggningen
(beredskapsläge).
2
Knappar för att välja apparat
Används för att välja den apparat du vill lyssna på
(
DVD/CD, TUNER, USB, LINE).
3
Sifferknappar / CLEAR / DISPLAY
CLEAR
Raderar en inmatning.
DISPLAY
Visar/byter den skivinformation som visas på
bildskärmen (sidan 13) eller visar RDS-
information (sidan 15).
4
TOP MENU
Visar toppmenyn på en DVD-skiva i
uppspelningsläge--detta kan vara samma som
att trycka på
MENU (sidan 8).
5
Piltangenter, ENTER och inställningsknappar
Piltangenter
Använd piltangenterna (
///) för att
förflytta dig mellan alternativen på
skärmmenyerna.
ENTER
Väljer ett alternativ eller utför ett kommando.
TUNE +/­
Ställer in radiostationer.
ST +/­
Används för att välja förinställda stationer när du
lyssnar på radio.
6HOME MENU
Tar fram (eller stänger) skärmmenyn för
Grundinställningar, Uppspelningsfunktioner, etc.
7
Knappar för inställning och ljudkontroll
SETUP
Används för att göra olika system- och surroundljudsinställningar (sidan 7, 8, 10, 21 och 24).
TEST TONE
Matar ut testtonen för högtalarinställning (sidan 7).
SURROUND
Väljer en surroundfunktion (sidan 10) eller växlar till uppspelning i stereo (sidan 10).
SOUND
Används för att komma till ljudmenyn för att justera SFC-funktion, bas och diskant, med mera
(sidan 10 och 21).
8
Kontrollknappar för uppspelning
Se Viktigaste knapparna för uppspelning på sidan 8, Funktioner vid uppspelning av skivor på sidan 11
och Uppspelning via USB-anslutningen på sidan 14 för en beskrivning av dessa knappar.
9
TV-CONTROL-knapparna:
Dessa används för att fjärrstyra en plasma-TV från Pioneer.
10 MUTE
Stänger av ljudet (tryck en gång till för att sätta på det igen).
11
OPEN/CLOSE
Öppnar/stänger skivfacket.
DVD/CD
VOLUME
OPEN/CLOSE
USB
STANDBY/ON
3
4
5
6
2
1
7
8
9
TV CONTROL
VOLUME
HOME
MENU
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
STANDBY
/ON
MUTE
LINE
TOP MENU
RETURN
TEST TONE
SOUND
CLEAR
SLEEP
DISPLAY
12
3
45
6
78
9
0
SURROUND
TUNE
TUNE
ST
ST
ENTER
USB
SETUP
MENU
OPEN/
CLOSE
INPUT
CHANNEL
VOLUME
DVD/CD
TUNER
(FM/AM)
1
2
3
8
9
4
7
11
12
13
14
15
16
5
6
10
DCS-358_Sw.book
5