background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV131
XV-DV232T
­",æß
S-DV131
S-DV232T
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_DV131-DV232T_P1_18
11/5/2005, 12:01AM
1
Black


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕ
ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' 2 µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß
(ÀÕ¡'· ßø®â")
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å
'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
­ªÑÕß°--°"Õ--¥ "" DRM (digital rights
management) ªì§,,¬''Ë¥â--°"ÕÕ°·¡"æËÕ
ªÑÕß°--°"Õ--¥ ""´È"®"°ºYâ'Ë¡à¥â--Õÿ"µ¢ÕßÕÿª°å
ÕËÊ 'ËÕ°ÀÕ®"°§ËÕß PC (ÀÕÕÿª°å "À----÷°
WMA ÕËÊ) ,,°"--÷° "À--"¬­Õ'¬¥æ`Ë¡µ`¡
°ÿ"¥Y§Yà¡Õ·­"°""ß" ÀÕøå¢âÕ¡YTM૬ÀÕ
'Ë¡"æâÕ¡°--§ËÕß PC ¢Õßà" ·­/ÀÕ´Õøå·«å
CRT_DV131-DV232T_P1_18
11/5/2005, 12:01AM
2
Black


background image
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"¢Õßµ--«§ËÕß
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC
§«Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"
ª'ˬª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--
µâ" '¬ AC ,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø
¥Y¥¥â µâÕß·à,,®«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­
«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'˪ì
Õ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"TMËÕ¡µàÕ/
Õ¥ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,¢­'ˬ--ß¡à
¥âÕ¥ª--Í°
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y,,Àâ
·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°øøÑ"
§«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬
¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
CRT_DV131-DV232T_P1_18
11/5/2005, 12:01AM
3
Black


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå .................................... 6
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" ......................................... 6
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ..... 7
°"à·ºà¥` °å .................................................................. 7
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ........................................... 7
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ......... 8
¡Y·ºà DVD-Video ..................................................... 8
¡Y Video CD/Super VCD PBC ........................... 8
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................. 9
°"ª--ªÿß°"-- --" FM ................................ 9
°"--÷° "'à«ßÀâ" ................................................ 9
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" .......................................... 9
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ .......................................... 9
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .......................................................... 10
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ........................................ 10
02 °"--øíß­¢Õßà"
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß .................................................... 11
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .......................................... 11
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................ 11
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ................................... 11
°"øíß '¬ß µ`,Õ ........................................................... 12
°"øíß®"°ÀYøíß ............................................................... 12
°",,TMâ,À¡¥ SFC .............................................................. 12
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ................................... 12
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ...................... 12
03 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 13
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 13
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 13
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..................................................... 13
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­ Disc Navigator ........................................... 14
¢â" Yàøå WMA, MP3, DivX ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ
­ Disc Navigator .................................................... 14
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 15
°"à´È" ............................................................................ 15
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................... 16
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 16
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ .......................................................................... 17
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 17
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 17
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ... 17
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 18
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 18
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .................................................... 18
04 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................. 19
'§ DRC ....................................................................... 19
¡Y°"ª--¿"æ ................................................................ 19
05 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 20
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...... 20
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................... 20
· ¥ßºÀâ"®Õ ................................................................. 21
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ............................................................... 21
°"µ--Èߧà"",æß .................................................................. 21
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) ................................................................ 21
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ......................................... 22
°"µ--Èß­¬­Àà"ߢÕß",æß .......................................... 23
06 °"TMËÕ¡µàÕÕËÊ
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ................................................ 24
,À¡¥--÷° ...................................................................... 24
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥â
Õ¬à"ßY°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,
Õ"§µ
CRT_DV131-DV232T_P1_18
11/5/2005, 12:01AM
4
Black


background image
Th
5
¿"..."¬
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .................................... 25
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video .... 25
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ§Õ¡,æâå
¢"ÕÕ° ................................................................................... 26
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan .................... 26
07 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................. 27
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 28
',¡§Õ, ................................................................... 28
08 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È .................................................................... 30
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å .................. 30
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ...................................................... 31
"¡"à°--¿"æ DivX ............................................ 31
°'ˬ«°-- WMA ................................................................ 32
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................... 32
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ............................................ 32
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ................................................. 32
°"°Á·ºà¥` °å ............................................................ 32
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ............................. 32
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ............................................................................. 33
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ..................................................... 33
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ............................... 33
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ............................... 33
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ............................................... 33
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 34
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å .................................. 34
°"µ--Èߧà"­¥--§«"¡'Ë ...................................................... 34
«`'·°âªíÀ" ......................................................................... 35
--°...­--Ë«ª ................................................................... 35
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ............................... 36
§ËÕß--«`¬ÿ ................................................................... 37
¢âÕ· ¥ß§«"¡º`¥æ"¥ ................................................ 37
°"µ--Èß­,,À¡à ................................................................ 38
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 38
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 39
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .............................................. 39
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 40
°"µ`¥µ--Èß­",æßÀâ" ·­",æß´Õå"«¥å
º--ß .................................................................................. 42
CRT_DV131-DV232T_P1_18
11/5/2005, 12:01AM
5
Black