background image
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CX303
§ËÕßà DVD/CD
XV-CX303
­",æß
S-CX303
CX505
§ËÕßà DVD/CD
XV-CX505
­",æß
S-CX505
CX500
§ËÕßà DVD/CD
XV-CX500
­",æß
S-CX500
CX303-K
§ËÕßà DVD/CD
XV-CX303-K
­",æß
S-CX303-K
CX505-K
§ËÕßà DVD/CD
XV-CX505-K
­",æß
S-CX505-K
CX303-K_505-K_Th_P01_19.p65
10/6/2008, 9:20AM
1


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230 V ÀÕ
120 V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C ÷ß +35°C (+41°F ÷ß +95°F); âÕ¬°«à" 85 %RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"¢â"ߢÕßµ--«§ËÕß
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 30 ´¡. ®"°¥â" 15 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
15 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") §ÿ¡ªî¥«â ÀÕÕ¬à"«"ß
Õÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
CX303-K_505-K_Th_P01_19.p65
10/6/2008, 9:20AM
2


background image
º`µ¿--±å'È¡'®ÿ¥ª­ ߧå "À--,,TMâß",,â"Õ--Ë«ª
§«"¡º`¥æ"¥,,¥Ê Õ--°`¥®"°°",,TMâß"æËÕ®ÿ¥ª­ ߧå
ÕËÕ°ÀÕ®"°°",,TMâß",,â" (TMà °",,TMâß"­¬­
¬"« "À--®ÿ¥ª­ ߧå"ßÿ°`® ,,¿--µµ"§" ÀÕ,,TMâß"
,,¬µå ÀÕÕ) ·­À"°®"ªìµâÕß¡'°"´àÕ¡·´¡ ®­
¡'°"§`¥§à",,TMâ®à"¬·¡â®­¬--ßÕ¬Yà,,­¬­ª­°--
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
À"°ª--Í°ø AC ¢Õßµ--«§ËÕß¡à¢â"µâ"-- AC 'Ëà"
µâÕß°",,TMâ µâÕßÕ¥À--«ª--Í°ÕÕ°·­ª'ˬªìµ--«'Ë
À¡"­ ¡æÕ¥' °"ª'ˬ·­°" '¬ª--Í° AC ¢â"°--
"¬ø¢Õßµ--«§ËÕߧ«°­",¥¬ÿ§"°'Ë¡'§«"¡Yâ
§«"¡TM""æÕà"--È À"°µàÕ¢â"°--µâ"-- AC µ--«ª--Í°
'ËY°µ--¥ÕÕ°Õ"®°àÕ,,Àâ°`¥ø¥Y¥´÷ËߪìÕ--µ"¬¥â µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥â`Èßµ--«ª--Í°Õ¬à"ßÀ¡"­ ¡À--ß®"°Y°Õ¥ÕÕ°
°"Õ¥Õÿª°å§«",¥¬°"Õ¥ª--Í°À--°ÕÕ°®"°
µâ"--º--ß¡ËÕ¡à¡'°",,TMâß"ªì«"" (TMà TMà«ß
«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
CX303-K_505-K_Th_P01_19.p65
10/6/2008, 9:20AM
3


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß ....................................
6
°",, à·µµÕ'Ë .............................................................................
6
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, ........................................
7
°"µ`¥·ºà°--Ë ..........................................................................
7
°"®--¥«"ß´--«YøÕå .................................................................
7
°"Õ¥µ­·°ß",æß ............................................................
7
°"µ`¥µ--«µ`¥º--ß ...........................................................................
8
°"µ`¥µ--Èß",æߺ--ß ...............................................................
9
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß .....................................................................
10
°"TMËÕ¡µàÕ",æß·À"¬TMàÕß --" ........................
12
§Á¥--,,°"®--¥«"ßµ"·Ààß",æß ...............................
12
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ .....................................................
13
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .........................................
13
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ...................
14
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° ...............................................................
14
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .........................................................
15
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" .......................................................................
15
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ................................................................................
16
Àâ"®Õ· ¥ßº ..........................................................................
17
',¡§Õ, ............................................................................
17
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ (OSD) ............................................
20
°"à·ºà¥` °å ........................................................................
20
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ..................................................
21
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ...............
21
¡Y·ºà DVD-Video ...........................................................
21
¡Y Video CD/Super VCD PBC ..................................
21
°"øíß«`¬ÿ ....................................................................................
22
°"ª--ªÿß°"-- --" '¬ß µ`,Õ FM ...............
22
°"¥ '¬ß°«,,°"-- --" AM .....................
22
°"--÷° "'à«ßÀâ" ..........................................................
23
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ..................................
23
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` ......................................
23
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ................................................
23
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ .................................................
23
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ .................................................
23
05 °"µ--Èߧà" "À-- '¬ß´Õå"«¥å
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ..........................................
24
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" ...............................................
25
06 '¬ß,OE¡'¬µÕå
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß ............................................................
26
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` ...................................................
26
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .........................................................
26
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ............................................
27
°",,TMâ,À¡¥´Õå"«¥å¥â"Àâ" ..........................................
27
°",,TMâ,À¡¥ Extra Power ..................................................
27
°"øíß '¬ß µ`,Õ ....................................................................
27
°"øíß®"°ÀYøíß ............................................................................
27
07 §ÿ ¡--µ`æ`»... "À--°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ....................................................................
28
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ........................................................
28
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...........................................
28
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..............................................................
28
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD ¥â«¬
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...............................................................
29
¢â" Yàøå WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX ·­ JPEG
,¥¬,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................................................
30
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .......................................
30
°",,TMâ°"à´È" ........................................................................
30
°",,TMâ°" ÿà¡à ........................................................................
31
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ......................................................
31
°",,TMâ OSD .............................................................................
31
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ ...................................................................................
32
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ..........................................
32
°",,TMâ"¬°"°"à ...............................................................
32
°"µ--Èß,ª·°¡"¬°"°"à ..........................................
32
°"øíß"¬°"°"à ............................................................
33
°"øåÕÕ°®"°"¬°"°"à ....................................
33
°"§âÀ"·ºà¥` °å .....................................................................
33
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ (Subtitle) .............................
33
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ............
34
°"´Y¡Àâ"®Õ ..............................................................................
34
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ....................................................................
34
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .............................................................
34
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
CX303-K_505-K_Th_P01_19.p65
10/6/2008, 9:20AM
4


background image
Th
5
08 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ....................................................................
35
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................................
35
°" ·°øå ..............................................................................
36
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..............................................................
36
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...........................
36
09 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ....................................................................
37
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ...............................................
37
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ ...........................................
37
10 °"ª-- '¬ß
°",,TMâ¡Y '¬ß ...........................................................................
38
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ..................................................
38
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß '¬ßÿâ¡ .........................................
39
°"ªî¥ '¬ß ..................................................................................
39
11 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ......................................................................
40
'§ DRC ................................................................................
40
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß ..................................................
40
¡Y°"ª--¿"æ .........................................................................
40
12 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ......................................................
42
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...........
42
°"µ--Èߧà"¿"..." .........................................................................
42
· ¥ßºÀâ"®Õ .......................................................................
43
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ....................................................................
43
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) ........................................................................
43
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ................................................. 44
­¬­¢Õß",æß ......................................................................
45
13 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ..................................................................
46
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,,,À¡¥ ¿"«­µ'¬¡
æâÕ¡ ..........................................................................................
46
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- ...................................................................
47
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È .............................................................................
47
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...........................
48
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â .................
48
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ...............................................................
48
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC ......................................................
49
°'ˬ«°-- WMA ........................................................................
49
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ........................................
49
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ....................................................
49
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ..........................................................
50
°"°Á·ºà¥` °å .....................................................................
50
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ .....................................
50
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ......................................................................................
50
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ..............................................................
50
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ .......................................
50
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ .......................................
51
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß .......................................................
51
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ........................
51
°"µ--Èß­,,À¡à .........................................................................
51
«`'·°âªíÀ" ..................................................................................
52
--°...­--Ë«ª ...........................................................................
52
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ........................................
53
Ἀ WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG .......................
54
§ËÕß--«`¬ÿ ...........................................................................
54
°"TMËÕ¡µàÕ USB ..................................................................
54
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ .................................................
55
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...............................
55
"¬°"À-- ¿"..." .......................................................................
56
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .......................................................
56
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...............................................................................
57
CX303-K_505-K_Th_P01_19.p65
10/6/2008, 9:20AM
5