background image
PLASMADISPLAYSYSTEM
PLASMADISPLAY-SYSTEM
PLASMADISPLAYSYSTEM
PLASMANÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
PDP-42RXE
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Registrera din produkt på www.pioneer.se (eller på www.pioneer-eur.com).
Upptäck fördelarna med att göra det on-line nu.
Registrer dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer-eur.com).
Oplev fordelene ved at gå online nu.
Registrer produktet ditt på www.pioneer.no (www.pioneer-eur.com).
Oppdag fordelene med dette på nettet i dag.
Rekisteröi tuote sivustossa www.pioneer-eur.com .
Tutustu nyt online-rekisteröitymisen etuihin.


background image
2
Sw
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att
uppmärksamma användaren på viktiga användar-
och underhållsanvisningar (service) i de dokument
som medföljer apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel
är avsedd som en varning till användaren om att
det finns oisolerad spänning innanför
produktens hölje. Denna spänning är tillräckligt
stark för att kunna ge elektriska stötar som är
farliga för människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR
HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT.
INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM
ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT
SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
VIKTIGT
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för
brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några
behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller
vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med 93/68/EEC),
och EMC-direktiven (89/336/EEC, uppdaterat med 92/31/EEC och
93/68/EEC).
VARNING
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i stickkontakten första
gången.
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där apparaten
kommer att användas motsvarar den spänning (t.ex. 230 V
eller 120 V) som anges på bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
VARNING
Denna apparat måste jordas.
VARNING
Den här produkten har utrustats med en jordad kontakt (tre
trådar) - en kontakt som har ett tredje stift (jordningsstift).
Den här kontakten kan endast anslutas till ett jordat uttag.
Om du inte kan ansluta den till ett uttag ska du kontakta en
elektriker som kan byta ut uttaget mot ett jordat uttag.
Försök inte kringgå jordningen som är till för att göra
apparaten säker.
D3-4-2-1-6_A_Sw


background image
3
Sw
Svenska
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga
(exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
STANDBY/ON (strömbrytare)
STANDBY:
STANDBY-indikator
Följande symboler finns på etiketter på
apparaten.
De är till för att varna dig och
servicepersonal för potentiella faror.
VARNING
Denna symbol varnar för en fara eller
farlig användning som kan resultera i
personskada, dödsfall eller skada på
föremål och inredning.
Indikatorlampan lyser med rött sken när apparaten är i standby-
läge.
När apparaten slås av till STANDBY-läge bryts
strömmen nästan helt och apparaten kan inte
användas. Det matas dock lite ström till
apparaten för att den ska stå beredd för att
snabbt kunna användas.
VIKTIGT OM VENTILATION
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att
garantera pålitlig drift och skydda produkten mot
överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna
aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med
tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig
användas ovanpå en tjock matta eller en säng.
Placera denna apparat så att det finns tillräckligt mycket
utrymme runt den för att garantera god ventilation. Minsta
tillåtna avstånd visas på sidan 14.
VARNING
Strömbrytaren stänger inte av strömmen till apparaten
helt när den står i frånslaget läge. Därför ska du placera
apparaten så att du enkelt kan dra ur nätkabeln om det
händer en olycka. Du ska också dra ur nätkabeln om
apparaten inte ska användas under en längre tid.


background image
4
Sw
Innehåll
Tack för att du köpte denna Pioneer-produkt.
Läs igenom denna bruksanvisning noga så att du lär dig hur du använder din apparat på rätt sätt. När du har läst instruktionerna
bör du förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk.
I vissa länder eller regioner, ser kanske nätkontakten och vägguttaget annorlunda ut än vad som visas på illustrationerna här.
Inkoppling och användning är dock samma.
01 Viktiga råd till dig som använder apparaten
02 Säkerhetsföreskrifter
03 Medföljande tillbehör
04 Delarnas benämningar
Plasma-TV ............................................................................ 10
Fjärrkontroll ......................................................................... 12
05 Förberedelser
Installera plasma-TV:n ......................................................... 14
Förhindra att plasma-TV:n välter ........................................ 14
Förbereda fjärrkontrollen ................................................... 15
Sätta i batterier ............................................................. 15
Viktigt om batterierna ................................................... 15
Fjärrkontrollens räckvidd ............................................. 15
Viktigt om fjärrkontrollen .............................................. 16
Ansluta antennen ............................................................... 16
Ansluta nätkabeln ............................................................... 17
06 Grundläggande instruktioner
Sätta på och stänga av strömmen (Standby) ................... 18
Titta på TV-program ............................................................. 19
Välja analoga kanaler ......................................................... 19
Byta kanal ...................................................................... 19
Ändra volym och ljud .................................................... 20
Visa information .................................................................. 20
Använda
på fjärrkontrollen ........................................... 21
Använda flerbildsfunktionerna .......................................... 22
07 Menyinställning
Menyöversikt ....................................................................... 24
Använda menyer ................................................................. 24
08 Ställa in kanaler
Ställa in TV-kanaler ............................................................. 25
Söka kanaler automatiskt ............................................ 25
Söka analoga kanaler manuellt ................................... 25
Redigera kanallistan ..................................................... 26
Visa kanallistan ............................................................. 26
Ställa in datum och tid ....................................................... 27
09 Justeringar och inställningar
Insomningstimer ................................................................. 28
Justera bilden ...................................................................... 28
Välja bildfunktion .......................................................... 28
Ställa in bilden efter egna önskemål .......................... 29
Minska brus med funktionen Noise Reduction ......... 29
Ställa in färgtemperaturen ........................................... 30
Välja ljudeffekt ..................................................................... 30
Ställa in ljudet efter egna önskemål ................................. 30
Justera volymen automatiskt ............................................. 31
Ställa in surroundljudet ...................................................... 31
Byta bildformat .................................................................... 31
Titta på material från anslutna apparater ......................... 32
Välja typ av insignal ............................................................ 32
Välja en utsignal ................................................................. 32
Ställa in språk på menyer som visas på skärmen ........... 32
Ställa in språk för text-TV .................................................... 33
Skärmskydd (Screen Saver) ............................................... 33
Ställa in funktionen Helvit ............................................ 33
Strömkontroll ....................................................................... 34
Stänga av plasma-TV:n automatiskt ............................ 34
Ställa in tid när plasma-TV:n ska slå på ...................... 34
Ställa in tid när plasma-TV:n ska stängas av .............. 34
10 Visa material från ansluten apparat
Ansluta till SCART-uttaget .................................................. 35
Ansluta till den externa ingången ..................................... 36
Ansluta till komponentingången ....................................... 36
Ansluta till HDMI-ingången ............................................... 37
11 Använda Text-TV-funktionerna
Vad är text-TV? ..................................................................... 38
Använda de grundläggande text-TV-funktionerna ............ 38
Slå på/av text-TV ............................................................ 38
Välja och använda text-TV-sidor ................................... 38
12 Bilaga
Felsökning ........................................................................... 39
SCART-stiftens funktioner .................................................. 40


background image
01
Viktiga råd till dig som använder apparaten
5
Sw
Svenska
För att du ska få ut mesta möjliga av denna Pioneer PureVision
PDP-42RXE plasma-TV ska du först läsa denna information
noga.
Med Pioneer PureVision PDP-42RXE kan du vara säker på att du
har fått en mycket pålitlig plasma-TV med lång livslängd. För att
ge dig bild av högsta kvalitet innehåller denna Pioneer plasma-
TV toppmodern design och konstruktion samt mycket
avancerad teknik.
Ljusstyrkan hos Pioneer PDP-42RXE plasma-TV kommer under
apparatens livslängd att minska mycket långsamt, vilket sker
med alla fosforbaserade skärmar (exempelvis en TV med
traditionellt bildrör). Om du vill kunna njuta av vackra och
skarpa bilder på din Pioneer plasma-TV under lång tid, ska du
läsa och noga följa nedanstående användningsråd:
Användningsråd
Alla fosforbaserade skärmar (inklusive TV-apparater med
konventionella bildrör) kan påverkas när de visar statiska
stillbilder under en längre tid. En plasma-TV är inget undantag
från denna regel. Kvardröjande och permanent inbrända bilder
kan undvikas om du vidtar vissa enkla försiktighetsåtgärder.
Genom att följa rekommendationerna nedan får du mer
långlivad och tillfredsställande bildkvalitet på din plasma-TV:
· När det är möjligt ska du undvika att visa samma bild,
stillbilder eller frysta rörliga bilder ofta (t.ex. närbilder eller
videospel med statiska detaljer).
·Visa inte text-TV under en längre tid utan uppehåll.
· Undvik att visa skärmmenyer från DVD-spelare,
videobandspelare och andra apparater under alltför lång tid
utan uppehåll.
· Lämna inte samma frysta bild eller bild i pausläge under en
längre tid, när du använder stillbildsläget på en TV,
videobandspelare, DVD-spelare eller någon annan
komponent.
· Bilder som har både mycket ljusa och mycket mörka delar
sida vid sida ska inte visas under en längre tid.
· När du spelar spel, rekommenderar vi starkt att du använder
funktionen "Game (Spel)" i "AV Selection (AV-alternativ)".
Under alla förhållanden ska du begränsa användningen till
mindre än 2 timmar per gång.
· När du har spelat ett spel eller tittat på en stillbild bör du
sedan visa en vanlig rörlig bild med inställningen "Wide" eller
"Full" minst 3 gånger så länge som den tidigare stillbilden/
rörliga bilden.
· När du har använt plasma-TV:n ska du alltid slå av till
STANDBY-läge.
Installationsråd
Pioneers plasma-TV PureVision PDP-42RXE har en mycket platt
design. Av säkerhetsskäl ska du alltid montera plasma-TV:n så
att den inte kan välta vid vibrationer eller annan rörelse.
När denna produkt installeras ska endast delar och tillbehör
konstruerade av PIONEER användas. Om andra tillbehör än
PIONEER:s hållare används kan installationen bli instabil och
orsaka skada. Kontakta först affären där du köpte produkten
om du vill installera apparaten på något eget sätt. Erfarna och
behöriga experter måste installera apparaten på ett korrekt sätt.
PIONEER påtar sig inget ansvar för olyckor eller skador som
orsakats av att delar och tillbehör tillverkade av andra företag
har använts.
Undvik felfunktion och överhettning genom att se till att
ventilationsöppningarna på apparaten inte blockeras när du
installerar den och att värmen kan avledas ordentligt.
· Placera apparaten en bit ifrån annan utrustning, väggar etc.
Se sidan 14 för kraven på minsta avstånd runt apparaten.
· Placera inte apparaten i trånga utrymmen med dålig ventila-
tion.
· Täck den inte med en duk, etc.
·Rengör ventilationsöppningarna på apparatens sidor och
baksida och ta bort damm som samlats där med en
dammsugare inställd på lägsta sugkraft.
· Placera inte apparaten på en matta eller en filt.
· Låt inte produkten ligga ned.
· Vänd inte apparaten upp och ner.
Om du använder apparaten utan ordentlig ventilation kan
temperaturen stiga inuti apparaten, vilket i sin tur kan orsaka
fel. När omgivningstemperaturen eller temperaturen inuti
apparaten överstiger en viss gräns, stängs TV:n av automatiskt
för att kyla ner elektroniken inuti och minska risken för att fara
uppstår.
Funktionsfel kan ha många olika orsaker: olämplig placering,
felaktig ihopsättning/installation/montering, felaktig
användning eller att produkten har ändrats på något sätt.
PIONEER ansvarar dock inte för olyckor eller funktionsfel på
grund av ovan nämnda orsaker.
Följande effekter och egenskaper på fosforbaserade
matrisskärmar är normala och omfattas därför inte av
tillverkargarantin:
·Permanenta kvarblivande restbilder på panelens fosforskikt.
· Förekomst av ett litet antal inaktiva bildpunkter.
· Ljud som panelen genererar, till exempel ljud från
fläktmotorn och surr från elektriska kretsar och glaspanelen.
01 Viktiga råd till dig som använder apparaten