background image


background image
2
Sw
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt.
Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
D3-4-2-1-8_B_Sw
Utropstecknet i en liksidig triangel är till
för att uppmärksamma användaren på
viktiga användar- och
underhållsanvisningar (service) i de
dokument som medföljer apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje.
Denna spänning är tillräckligt stark för att
kunna ge elektriska stötar som är farliga
för människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR
FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS
BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA
DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN
REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
VARNING
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 °C till +35 °C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VIKTIGT
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: apparatens ovansida
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw


background image
3
Sw
Sv
ens
k
a
5 cm
5 cm
5 cm
10 cm
10 cm
10 cm
DVD-inspelare
Subwoofer
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter ska enligt lag samlas in separat för
särskild hantering och återvinning.
I EU:s 25 medlemslsänder samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda insamlingsställen och
återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder ska lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska negativ påverkan på
miljö och människors hälsa.
K058_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION (Subwoofer )
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 5 cm på
ovansidan, 5 cm på baksidan och 5 cm på varje
sida).
VIKTIGT OM VENTILATION (DVD-inspelare)
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
mot överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten ska
stå oanvänd under en längre tid (till exempel under
semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet.
För eventuell reparation av fel som beror på
användning för annat än hemmabruk (till exempel
långvarig användning inom näringsverksamhet i en
restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer
betalning att utkrävas även under garantiperioden.
K041_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte ska
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad ska du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad
eller din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw


background image
Del ett
4
Sw
Kapitel 1
Innehållsförteckning
Del ett
01 Innehållsförteckning
Vad finns i lådan?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
02 Installationsguide för högtalare
Säkerhetsåtgärder vid installation
. . . . . . . . . . . . . . . 5
Installera hemmabiohögtalarna (RCS-606H)
. . . . . . . 5
Installera hemmabiohögtalarna (RCS-404H/
RCS-505H)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Standardinstallation för surroundljud
. . . . . . . . . . . 6
Installation för främre surround
. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Montera centerhögtalaren på väggen
. . . . . . . . . . . . . 8
Väggmontering av högtalarna (RCS-404H/
RCS-505H)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Före monteringen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Övrig information om högtalarnas placering
. . . . . . 8
03 Anslutning
Grundläggande anslutningar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Använda anläggningen för TV-ljudet
. . . . . . . . . . . . . 14
04 Fjärrkontroll
Använda fjärrkontrollen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
. . . . . . . . . . . . . . . . 17
05 Innan du börjar
Sätta på spelaren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inställning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Grunderna för att använda anläggningen
. . . . . . . . . 19
Titta på DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lyssna på en CD-skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Titta på en titel inspelad på hårddisken
. . . . . . . . . 19
Lyssna på radio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Del två
Bruksanvisning för subwoofern med receiver
för flerkanaligt ljud och
högtalaranläggningen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Del tre
Bruksanvisning för DVD-inspelaren . . . . . 42
Vad finns i lådan?
Kontrollera att samtliga följande delar finns med.
Subwooferlådan (SX-SW606/SX-SW404):
· Fjärrkontroll (sidan 15)
· AA/R6 torrbatterier (för fjärrkontrollen) x2 (sidan 17)
· Displayenhet (sidan 22)
·Nätkabel (sidan 12)
· AM ramantenn (sidan 10)
· FM trådantenn (sidan 10)
· Kontrollkabel (sidan 10)
· Displaykabel (sidan 10)
· Koaxial kabel (sidan 10)
· Mikrofon (för automatisk MCACC-inställning)
(sidan 23)
· Denna bruksanvisning
· Garantibevis
Lådan med DVD-inspelare (DVR­640H-AV/DVR­440H-AV):
· Ljud-/videokabel (röd/vit/gul) (sidan 13)
· G-LINKTM-kabel (sidan 53)
· RF-antennkabel (sidan 12)
· Nätkabel (sidan 12)
Högtalarlådan (S­ST404):
· Högtalare (främre x2, surround x2, center x1)
(sidan 12)
· Högtalarkablar x5 (sidan 11)
· Glidskydd (stora) x4 (sidan 6, 7)
· Glidskydd (små) x20 (sidan 6, 7)
· Högtalarstativ x2 (sidan 7)
· Skruvar (för högtalarstativen) x2 (sidan 7)
Högtalarlådan (S­ST606):
· Högtalare (främre x2, surround x2, center x1)
(sidan 12)
· Högtalarkablar x5 (sidan 11)
· Glidskydd (stora) x4 (sidan 5)
· Glidskydd (stora) x16 (sidan 5)
· Glidskydd (små) x4 (sidan 5)
· Fotplatta för högtalarstativen x4 (sidan 5)
· Skruvar (för fotplattorna) x12 (sidan 5)


background image
Installationsguide för högtalare
5
Sw
Sv
ens
k
a
Kapitel 2
Installationsguide för högtalare
Säkerhetsåtgärder vid installation
När högtalarna sätts ihop ska de läggas ned på sidan för
att minska risken för olyckor och skador. Se till att
underlaget är stabilt vid ihopsättning och inställning av
högtalarna samt där de ska placeras.
Installera hemmabiohögtalarna
(RCS-606H)
· Detta är en standardinstallation för flerkanaligt
surroundljud och bästa möjliga 5.1-kanaliga
hemmabioljud.
1
Skruva fast fotplattorna på högtalarstativen med
de medföljande skruvarna.
När du har placerat stativet så att det passar in i
fotplattan skruvar du fast de små skruvarna på de ställen
som visas nedan. Observera att högtalaren ska vara vänd
åt det håll som den likbenta triangeln på fotplattan
(markerad nedan) pekar mot.
2
Sätt fast de små glidskydden under
centerhögtalaren. De stora glidskydden är avsedda
för de främre högtalarna och surroundhögtalarna
samt subwoofern (se bilden).
Glidskydden är självhäftande och sätts fast på
undersidan (platta ytan) av högtalarna.
3
Säkra de främre högtalarna och
surroundhögtalarna med den metallbygel som
medföljer.
Skruva fast två tavelkrokar eller dylikt i väggen bakom
högtalaren. Fäst en kedja eller lina i krokarna och genom
metallbygeln så att högtalaren står stabilt (kontrollera att
anordningen är tillräckligt stark för högtalarens vikt).
Kontrollera efter installationen att högtalaren sitter fast
ordentligt.
Främre
vänster
Subwoofer
Främre
höger
Surroundhögtalare
vänster
Surroundhögtalare
höger
Center
Lyssnarens plats
Baksida
Framsida
Glidskydd (stora) x4
Glidskydd (små) x4
Glidskydd (stora) x16
Centerhögtalare
Subwoofer
Främre och
surroundhögtalare
Metallbygel
Kedja eller lina