background image
DV-676A
§ËÕßà DVD
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CMA_DV676A_Thai_P1_16
19/3/04, 1:23 PM
1


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"
TMÁÕµ ¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ°
¡à¡'TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡"
"°"`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«
°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§
'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕ
ÿ§§¥â
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥--
1 æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥"
ÀÕæ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
§"µÕ: TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ
§ËÕß¡'°"­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­
"ß" ·­æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â TMàÕß­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ
,,¥Ê Õ¬à"ßTMà À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ
§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢Áß
µ'¬ß,´ø" ÀÕºâ"'Ë°Õß--°--«âÀ"Ê
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß
§ËÕß,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª
§ËÕßÕ¬à"ß«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥
¬" oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§"µÕ:
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬
­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø¢Õßµ--«
®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë ,,Àâ
µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ,,¢--Èÿµ`¬¿Y¡`
®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--° ¡ËÕ­
Õ¬Yà,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß ,,'Ë'Ë
À¡"­ ¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--° ,,°''Ë
°`¥Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕß
ªàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
G µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
G µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'
"ªî¥¥â"Àâ"¢Õßµ--«§ËÕß
CMA_DV676A_Thai_P1_16
18/3/04, 5:13 PM
2


background image
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕøTMÁÕµ¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø
¢¡«¥ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°å
TM`ÈÕË §«¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"°
"¬ø '¬À"¬Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â
§«µ«®TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ
·®âߪ¬--ß»Y¬å`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕ
µ--«·®"Àà"¬æËÕ"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
À"°µâÕß°"`Èß·µµÕ'Ë'Ë,,TMâ·â« ,ª¥ªØ`--µ`µ"¡¢âÕ
°"À¥"ß°ÆÀ¡"¬ ÀÕ°Æ°±å'˪ì§"·­"æËÕ
--°..." `Ëß·«¥âÕ¡,,ª­»ÀÕ¢µæÈ'Ë¢Õßà"
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"
º`µ¿--±å'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕ
ªÑ"À¡"¬"ßÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,,
ÀÕÕ) à"®­µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß
­¬­°"--ª­°--°Áµ"¡
º`µ¿--±å'Èà«¡°--§,,¬',,°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï
,,°"Õ--¥ ""´÷Ëß¡'°"ª°ªÑÕß`¢ ``Ï,¥¬ "¡"
âÕß'¬¥âµ"¡ ``--µ¢Õß À--Õ¡`°" ·­ ``,,
--æ¬å `"ߪí"'˪ì®â"¢Õß,¥¬ Macrovision
Corporation ·­®â"¢Õß`¢ ``ÏÕËÊ °",,TMâ§,,¬'
ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,°"Õ--¥ ""®­µâÕߥâ--Õÿ"µ®"°
Macrovision Corporation ·­º`µ¿--±å¥--ß°à"«µâÕß
ªì§ËÕß,,TMâ,,â" ÀÕ,,TMâæËÕ¥Y§«"¡æ`¥æ`
à"--È Àâ"¡"°"¥--¥·ªß ૪­°ÕÀÕÕ¥TM`È
à«¥Á¥¢"¥
º`µ¿--±åTM`È'È¥â--`¢ ``Ï,,¥â"µ--«Õ--°...·
FontAvenue
,¥¬`...-- NEC ·­ FontAvenue
ªì§ËÕßÀ¡"¬°"§â"®¥­'¬¢Õß`...-- NEC
CMA_DV676A_Thai_P1_16
18/3/04, 5:13 PM
3


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­ ............................................................................ 5
¡'Õ­,,°àÕßâ"ß .............................................................. 6
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ........................................................... 6
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å
·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà°--§ËÕßà'È ......................... 6
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕÕ¬à"ßßà"¬ ......................................................... 9
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video .... 10
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .......................................................... 10
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß-- --" AV .................. 12
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 14
®Õ· ¥ßº .......................................................................... 15
',¡§Õ, ................................................................... 16
04 °"`Ë¡,,TMâß"
ªî¥§ËÕß ............................................................................. 17
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ... 17
°"µ--Èߧà"§ËÕßàæËÕà°--
§ËÕß--,--»å¢Õßà" .............................................. 18
°"µ--Èߧà"¿"..."'Ë®­· ¥ßÀâ"®Õ ............................ 18
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 18
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 23
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 23
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 23
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..................................................... 24
°"'¬°¥Y¢âÕ¡Y¿"æ¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...... 24
¢â" Yàøå WMA, MP3 ·­ JPEG
,¥¬,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .......................................... 25
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 26
°"à´È" ............................................................................ 26
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................... 27
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 28
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 29
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 29
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°...å)/TMàÕß --" .. 30
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 30
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 30
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .................................................... 30
06 °"à¿"æ DivX
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .......................................................... 31
°"à¿"æ DivX ............................................................. 31
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX VOD .......................................... 33
°"à¢âÕ¡Y DivX VOD ........................................... 34
07 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................. 35
¡Y°"ª--¿"æ ................................................................ 36
08 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 37
°"µ--Èߧà" --" '¬ß¥`®`µÕ¢"ÕÕ°
(Digital Audio Out) ........................................................ 37
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...... 38
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................... 38
· ¥ßºÀâ"®Õ ................................................................. 39
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ............................................................... 39
°"µ--Èߧà"",æß .................................................................. 40
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ
'Ë¡àÀ¡"­ ¡ ...................................................................... 42
09 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"¥Y·--°..."§ËÕßà ·­·ºà¥` °å¢Õßà" ...... 46
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 47
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å .................................. 48
°"'´Á§ËÕßà ........................................................... 48
°"'´Á­øøÑ" ......................................................... 48
¢Õ¢µ¢Õß DVD-Video ............................................... 49
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 49
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 50
"¬°"À-- ª­» ......................................................... 50
°"·°âªíÀ" ...................................................................... 51
Õ¿`"»--æå ......................................................................... 55
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 57
CMA_DV676A_Thai_P1_16
18/3/04, 5:13 PM
4


background image
Th
01
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
5
'Ë 1
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­
ë
"¡"à°-- DVD-Audio ·­ SACD ¥â
--¡º-- ª­ °"åæ--ß '¬ß§ÿ¿"æ YߢÕߧËÕß '¬ß
­ DVD-Audio ·­ Super Audio CD (SACD)
ë
"¡"à°-- Super VCD ¥â
§ËÕßà'ÈÕß--¡"µ"¢Õß IECûs Super VCD
¡ËÕª'¬'¬°--¡"µ" Video CD --Ë«ª·â«
­ Super VCD ®­,,Àâ§ÿ¿"æ¢Õß¿"æ'ËÀÕ°«à"
·­,,Àâ '¬ß--÷°·´"«¥å·Á§ µ`,Õ· ÕßYª
· ­ Super VCD ¬--ßÕß--Àâ"®Õ·°«â"ß
(widescreen) Õ'°¥â«¬
ë
24-bit/192kHz ¢â"¥â°-- DAC
24-bit/192kHz DAC À¡"¬§«"¡«à" §ËÕßà'È
"¡",,TMâ°--·ºà¥` °å'Ë¡'Õ--µ" sampling-rate
(°­«°"Õ--¥ "" ·­--÷°"ß à«¢Õßæß,,Àâ
Õ¬Yà,,Yª·Õ`Á°Õ`° å) Yߥ⠷­ "¡"à"¬Õ¥
§ÿ¿"æ '¬ß¥âÕ¬à"߬ե¬'ˬ¡,,Yª·­¬­¥"¡`§
,,Àâ"¬­Õ'¬¥'Ë¡'§«"¡§¡TM--¥µË" ·­§«"¡'Ë Yß
§ËÕßà'È,,Àâ§ÿ--°...­°"®à"¬ --" '¬ßÕ"
ÁÕ°¢"ÕÕ°·À"¬TMàÕß"ß æËÕ°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--
§ËÕߢ¬"¬ '¬ß¢Õß­ AV 'Ë®­",,Àâà"µ­°"
µ"°-- '¬ß´Õå"«¥å®"°·ºà'Ë¡'­ Dolby
Digital, DTS ·­ DVD-Audio ·À"¬TMàÕß"ß
ë
--"¿"æ­ PureCinema Progressive
Scan
¡ËÕTMËÕ¡µàÕ¢â"°--°" ·°· Progressive 'Ë¢â"
°--¥â°-- TV ÀÕÀâ"®Õ¡Õ`µÕå´÷Ëß,,TMâ àß --"
¿"æ§Õ¡,æå à"®­ "¡"æ`¥æ`°--¿"æ'Ë
`Ëß â·ß --Ë ¥â«¬Õ--µ"°"ª--ø¡¥âÀ¡Õ°--
¿"欵å,,,߬'¥'¬«
ë ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà æâÕ¡¿"æ§ËÕÀ«
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ·,,À¡à®­TM૬,,Àâà" "¡"
Õ°àµ"¡TMËÕËÕß ÀÕ'Ë· ¥ßªì¿"æ¢"¥¬àÕ
¢ÕßÀâ"®Õ¥â¿"¬,,­¬­«"'Ë«¥Á«
ë Õøø짭 DSP æËÕæ`Ë¡ª­ ``¿"æ°"à
¥Y ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ ,,Àâ" 35
ë °"´Y¡¿"æ
¥Y °"´Y¡Àâ"®Õ ,,Àâ" 30
ë "¡"à MP3 ·­ WMA ¥â
¥Y §«"¡¢â"°--¥â°-- '¬ß'ËY°'Õ--¥ ,,Àâ" 7
ë "¡"à·ºà JPEG ¥â
¥Y §«"¡¢â"°--¥â°--øå JPEG ,,Àâ" 8
ë ­ª­À¬--¥æ--ßß"
øíß°åTM--˪ËÕßÕ--µ,¡--µ`®­¢â" Yà ¿"æµ'¬¡æâÕ¡
À"°§ËÕß¡àY°,,TMâß",,¥Ê ¿"¬,,­¬­«" 30 "'
*1 º`µ¿"¬,,µâ§"Õÿ"µ®"° Dolby Laboratories
çDolbyé, çPro Logicé ·­ ----°...å D Õßµ--«ªì
§ËÕßÀ¡"¬ °"§â"¢Õß Dolby Laboratories
*2 çDTSé ·­ çDTS Digital Surroundé ªì
§ËÕßÀ¡"¬®¥­'¬°"§â"¢Õß Digital Theater
Systems Inc.
ë
­ Built-in Dolby *1 Digital ·­ DTS *2
'Ë¢â"À-- æâÕ¡°--¡'TMàÕß --"¢"ÕÕ°·À"¬
TMàÕß"ß
CMA_DV676A_Thai_P1_16
22/3/04, 11:59 AM
5