background image
DV-500K-S
DV-300-S
§ËÕßà DVD
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
DV500K_300_Thai_P01_21.p65
9/4/07, 16:45
1


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥ ¡à
§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'TM`È à«
¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"`°"¥â«¬
µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡¥â"
à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â",,¢Õßµ--«§ËÕß
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"­"¬
Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­æËÕªÑÕß°--
§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß­"¬Õ"°"»
¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà À--ß Õæ`¡æå ºâ"
§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"«"ßÕÿª°å'È«â
æ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕ
ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥,,
૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕ
æÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230 V ÀÕ 120 V) ´÷Ëß
®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C ÷ß +35 °C (+41 °F ÷ß +95 °F); âÕ¬°«à" 85 %RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ¡'
· ßø®â")
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°µâÕß
À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
DV500K_300_Thai_P01_21.p65
9/4/07, 16:45
2


background image
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC §«
Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"ª'ˬ
ª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--`°"
®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--µâ" '¬ AC
,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø¥Y¥¥â µâÕß·à,,®
«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"
" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå
STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°
æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°åÀ--°,,
°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"
¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°,,°''Ë
°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°øøÑ" §«Õ¥
ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"
ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª À"°à"
µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å'Ȫ,,TMâ
æËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ßÿ°`®
­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­µâÕß
'¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--°Áµ"¡
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
º`µ¿--±å'Èà«¡°--§,,¬',,°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,°"Õ--¥
""´÷Ëß¡'°"ª°ªÑÕß`¢ ``Ï,¥¬ "¡"âÕß'¬¥âµ"¡ ``
--µ¢Õß À--Õ¡`°" ·­ ``,,--æ¬å `"ߪí"'˪ì
®â"¢Õß,¥¬ Macrovision Corporation ·­®â"¢Õß`¢ ``Ï
ÕËÊ °",,TMâ§,,¬' ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,°"Õ--¥ ""®­µâÕß
¥â--Õÿ"µ®"° Macrovision Corporation ·­º`µ¿--±å
¥--ß°à"«µâÕߪì§ËÕß,,TMâ,,â" ÀÕ,,TMâ¥YæËÕ§«"¡æ`¥æ`
à"--È Àâ"¡"°"¥--¥·ªß ૪­°ÕÀÕÕ¥TM`È à«
¥Á¥¢"¥
º`µ¿--±åTM`È'È¥â--`¢ ``Ï,,¥â"µ--«Õ--°...· FontAvenue
,¥¬`...-- NEC ·­ FontAvenue ªì§ËÕßÀ¡"¬®¥­'¬
°"§â"¢Õß`...-- NEC
DV500K_300_Thai_P01_21.p65
9/4/07, 16:45
3


background image
Th
4
01
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­ ............................................................................ 5
¡'Õ­,,°àÕßâ"ß .............................................................. 5
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ........................................................... 6
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y
'Ëà°--§ËÕßà'È ........................................................... 7
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕÕ¬à"ßßà"¬ ....................................................... 10
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video .... 11
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .......................................................... 11
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß-- --" AV .................. 12
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 13
',¡§Õ, ....................................................................... 14
04 °"`Ë¡,,TMâß"
ªî¥§ËÕß ............................................................................. 15
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ .................................................. 15
°"µ--Èߧà"§ËÕßàæËÕà°--§ËÕß--,--»å
¢Õßà" ................................................................................ 16
°"µ--Èߧà"¿"..."'Ë®­· ¥ßÀâ"®Õ ............................ 16
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 17
âÕßæß,ª¥§Õª°-- '¬ßæߧ"",Õ°­
,,·ºà¥` °å .......................................................................... 20
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 22
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 22
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 22
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..................................................... 23
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .............................................. 23
¢â" Yàøå WMA, MP3, DivX ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................................................... 24
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 25
°"à´È" ............................................................................ 25
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................... 26
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 27
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 28
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ ......................................... 28
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß '¬ßæ"°...å/TMàÕß --" ..... 28
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 29
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 29
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .................................................... 29
06 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................. 30
¡Y°"ª--¿"æ ................................................................ 31
07 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 32
°"µ--Èߧà" Digital Audio Out ....................................... 32
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...... 33
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................... 33
· ¥ßºÀâ"®Õ ................................................................. 34
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ............................................................... 34
°"ÁÕ§·ºà¥` °å ............................................................... 35
08 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"¥Y·--°..."§ËÕßà ·­·ºà¥` °å¢Õßà" ...... 37
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 38
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å .................................. 39
°"'´Á§ËÕßà ........................................................... 39
¢Õ¢µ¢Õß DVD-Video ............................................... 39
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 39
°"·°â¢ªíÀ" .................................................................. 40
Õ¿`"»--æå ......................................................................... 40
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 41
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .............................................. 41
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 42
DV500K_300_Thai_P01_21.p65
9/4/07, 16:45
4


background image
Th
5
01
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
5
1º`µ,¥¬¥â--°"Õÿ"µ®"° Dolby Laboratories çDolbyé ·­ ----°...åÕ--°... D §Yà ªì§ËÕßÀ¡"¬°"§â"¢Õß Dolby
Laboratories
2 çDTSé ·­ çDTS Digital Outé ªì§ËÕßÀ¡"¬®¥­'¬°"§â"¢Õß DTS, Inc.
3 DivX, DivX Certified ·­ ----°...å'Ë°'ˬ«¢âÕߪì§ËÕßÀ¡"¬°"§â"¢Õß DivX, Inc. ·­"¡",,TMâ,¥¬¥â--Õÿ"µ·â«
'Ë 1
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­
ë
24-bit/96 kHz ¢â"¥â°-- DAC
24-bit/96 kHz DAC ·º ¡º "À¡"¬§«"¡«à"
§ËÕßà'È "¡",,TMâ°--·ºà¥` °å'Ë¡'Õ--µ"°" ÿà¡
µ--«Õ¬à"ß (sampling-rate) Yߥ⠷­ "¡"à"¬Õ¥
§ÿ¿"æ '¬ß¥âÕ¬à"߬ե¬'ˬ¡,,Yª·­¬­¥"¡`§
,,Àâ"¬­Õ'¬¥'Ë¡'§«"¡§¡TM--¥µË"·­§«"¡'Ë Yß
ë
§«"¡--`ß®"° '¬ß´Õå"«¥å°--´Õøå·«å
­ Dolby Digital
1
·­ DTS
2
¡ËÕTMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕߢ¬"¬ '¬ß ÀÕ§ËÕß--
--" AV §ËÕßà'È®­,,Àâ '¬ß´Õå"«¥å Yß ÿ¥
¥â«¬­ Dolby Digital ·­ DTS
ë --"¿"æ­ PureCinema
Progressive Scan
¡ËÕTMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å ÀÕ®Õ¡Õ`µÕå
'Ë¢â"°--¥â°--­ progressive scan ºà""ßTMàÕß
--"¿"æ§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° à"®­ "¡"
æ`¥æ`°--¿"æÀâ"®Õ'Ë`Ëß ` ª"»®"°°"
°­µÿ° æâÕ¡°--¿"æ,,°Õ'Ë ¡®`ß"«°--¿"æ
µâ©--
ë
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºàæâÕ¡¿"æ§ËÕÀ«
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà·,,À¡à®­TM૬,,Àâà" "¡"
Õ°àµ"¡TMËÕËÕß ÀÕ'Ë· ¥ßªì¿"æ¢"¥¬àÕ
¢ÕßÀâ"®Õ¥â¿"¬,,­¬­«"'Ë«¥Á«
ë
Õøø짭 DSP æËÕæ`Ë¡ª­ ``¿"æ°"
à
¥Y ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ ,,Àâ" 30
ë
°"´Y¡¿"æ
¥Y °"´Y¡Àâ"®Õ ,,Àâ" 29
ë
"¡"à MP3 ·­ WMA ¥â
¥Y §«"¡¢â"°--¥â°-- '¬ß'ËY°'Õ--¥ ,,Àâ" 8
ë
"¡"à·ºà JPEG ¥â
¥Y §«"¡¢â"°--¥â°--øå JPEG ,,Àâ" 9
ë
"¡"à·ºà DivX
3
¥â
¥Y §«"¡¢â"°--¥â°-- DivX ,,Àâ" 9
ë
­ª­À¬--¥æ--ßß"
øíß°åTM--˪ËÕßÕ--µ,¡--µ`®­¢â" Yà ¿"æµ'¬¡æâÕ¡
À"°§ËÕß¡àY°,,TMâß",,¥Ê ¿"¬,,­¬­«" 30 "'
¡'Õ­,,°àÕßâ"ß
,ª¥µ«®TMÁ§,,Àâ·à,,®«à"¡'Õÿª°å¥--ßµàÕª'ÈÕ¬Yà,,
°àÕߧÿ°TM`È
ë ',¡§Õ,
ë ·µµÕ'Ë·Àâß AA/R6P 2 °âÕ
ë "¬ '¬ß/¿"æ (À--«ª--Í° '·¥ß/¢"«/ÀÕß)
ë "¬ø
ë §Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
DV500K_300_Thai_P01_21.p65
9/4/07, 16:45
5