background image
H
ö
g
e
ff
e
kts
CD
-s
pelare
med
RD
S
tuner
High
Power
CD
-afspil
ler
med
R
D
S-r
a
dio
Br
uks
a
nvi
s
nin
g
DEH-3130R
DEH-3100R
DEH-3100R-B
Betje
n
ingsv
e
jledning
Q
DANSK
SVENSKA
M
A
N
-D
E
H-
31
00R
-C
D
K
.b
oo
k
P
age
1
F
rida
y
,M
ay
2
6,
2
0
0
0
1
1
:4
0
A
M


background image
2
SVENSKA
DANSK
Inne
ll
In
s
ta
lla
ti
o
n
.
..
...
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
...
.3
Ins
tal
la
ti
on
m
ed
gum
m
ibuss
n
ing
.................
3
B
o
rttagni
ng
av
enheten
.....
..........................
3
An
s
lu
tn
in
g
a
v
e
n
h
e
te
rn
a
..
..
..
...
..
..
...
..
...
.4
Koppl
ingssc
hem
a
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
5
·
B
as
system
ets
ans
lu
tni
ngar
·
A
ns
lu
tni
ng
ti
llett
s
luts
teg
(
s
äl
js
s
epar
at)
T
a
ngent
er
na
s
pl
acer
ing
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
7
·
H
uv
udenhet
In
n
a
n
du
anv
ä
nde
rdenna
pr
odukt
..
..
..
7
O
m
de
nna
pr
odu
k
t
............
..........................
7
O
m
de
nna
br
uk
s
anv
is
ni
ng
..........................
7
F
ö
rs
ik
ti
ghets
å
tg
ä
rder
........
..........................
7
O
m
pr
obl
em
upps
r.........
..........................
7
G
rundi
nst
rukt
ioner
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
8
H
u
rdu
l
y
s
s
nar
p
å
m
u
si
k
...
..........................
8
G
rundi
ns
tr
uk
ti
oner
f
ö
ranv
ä
nd
ni
ng
av
tu
ner
n
.............................
..........................
8
·
M
anuel
loc
h
au
tom
a
ti
s
k
s
tati
o
n
s
s
ö
kn
in
g
·
F
ö
rin
s
lln
ing
av
s
tati
oner
·
Band
G
rundi
ns
tr
uk
ti
oner
f
ö
ranv
ä
nd
ni
ng
av
d
en
i
nby
ggda
C
D
-s
pel
ar
en
.......................
9
·
V
ä
ljdi
s
p
la
y
infor
m
a
ti
on
·
Ut
ma
tn
in
g
·
Sp
å
rs
ö
kn
in
g
(
T
ra
ck
S
e
a
rch
)o
c
h
Snabbs
pol
n
ing
fr
am
å
t/bak
å
t
(F
as
tF
o
rw
ar
d/R
e
v
e
rs
e)
·
Sk
iv
ö
ppni
ng
M
o
ts
v
a
rande
di
s
p
la
y
in
d
ik
er
ingar
o
c
h
k
nappar
....................
..........................
9
V
ä
ljF
unkti
onsm
enyn
(
F
unk
ti
on
M
e
n
u
)
.....
10
F
unk
ti
oner
i
F
u
n
k
ti
ons
m
eny
n
....................
10
Ma
n
ö
v
re
rin
g
a
v
t
u
n
e
rn
..
...
..
..
...
..
...
..
..
..
1
1
·
Lok
al
s
ö
kk
ä
ns
lighet
(
L
O
C
AL)
·
B
ä
s
ta
s
tati
o
ns
m
inne
(
BSM
)
Anv
ä
ndni
ng
av
RDS-
fu
nkt
ioner
..
..
..
..
.
1
1
Vad
ä
rR
D
S
?
..............................
...............
11
Vi
sni
ng
av
pr
ogr
am
ser
v
ic
e-
nam
n
.............
11
AF
-f
unkti
on
(
A
F
)
........................
...............
12
·
Ak
ti
v
e
ri
ng/d
eak
ti
v
e
ri
ng
av
AF
-f
unk
ti
onen
PI-
s
ö
kfunkti
on
............................
...............
12
·
PI-
s
ö
kn
in
g
·
A
u
to
m
a
ti
sk
P
I-
s
ö
k
n
ing
(a
v
f
ö
ri
n
s
lld
s
tati
o
n
)
R
egi
onal
funk
ti
on
(
R
EG)
.............
................
12
·
Ak
ti
v
e
ri
ng/d
eak
ti
v
e
ri
ng
av
R
E
G-
funk
ti
onen
T
A
-f
unkti
on
(
T
A)
........................
................
13
·
Ak
ti
v
e
ri
ng/d
eak
ti
v
e
ri
ng
av
T
A
-f
unk
ti
onen
·
Stoppa
m
o
ttagni
ng
av
tr
afi
k
m
eddel
a
nden
·
J
u
s
ter
ing
av
T
A
-v
ol
y
m
·
T
P
-a
la
rm
PT
Y-
funkti
on
..............................
...............
14
·
PT
Y-
s
ö
kn
in
g
·
Av
br
ott
f
ö
rny
hets
p
rogr
am
·
PT
Y-
al
ar
m
·
Av
br
y
tm
o
ttagn
ing
av
k
a
tas
tr
o
fm
ed
del
and
e
·
PT
Y-
lis
ta
Anv
ä
ndni
ng
av
den
i
nbygg
da
CD-
s
p
e
la
re
n
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
...
..
..
..
1
5
·
R
epeti
ti
ons
av
s
pel
ni
ng
(
R
EPE
AT
)
·
Sl
um
pv
is
av
s
pel
ni
ng
(
R
AN
D
O
M
)
·
Sc
annad
av
s
pel
ni
ng
(
T
-S
C
A
N
)
·
Paus
(
PAU
S
E
)
Lj
udi
nst
ä
lln
in
g
..
..
...
..
..
...
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..1
6
V
ä
ljEqual
iz
er
-k
ur
va
...............
...................
16
V
ä
ljAudi
om
enyn
....................
...................
16
F
u
nk
ti
oner
i
Audi
om
eny
n
.......
...................
17
·
Bal
ans
ju
s
ter
ing
(
F
AD
ER
)
·
J
u
s
ter
ing
av
Equal
iz
er
-k
ur
v
an
(E
Q
-L
O
W/
MI
D/
HI
G
H
)
·
F
inj
us
ter
ing
av
Equal
iz
er
-k
ur
v
a
n
·
J
u
s
ter
ing
av
Loudnes
s
(
L
OU
D
)
·
F
ö
rs
rk
ni
ng
av
fr
ä
m
re
l
ju
dbi
ld
(
F
IE)
·
Inst
ä
llni
ng
av
k
ä
llans
l
judni
v
å
(S
L
A
)
Bor
tt
a
gni
ng
och
å
te
rm
ont
er
ing
a
v
f
ro
n
tp
a
n
e
le
n
..
..
..
...
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..1
9
St
ö
ld
s
kydd
.............................
...................
19
·
Bor
ttagni
ng
av
fr
ontpanel
en
·Å
ter
m
onter
ing
av
fr
ontpanel
en
·
Var
n
in
g
s
ton
G
rundi
nst
ä
ll
n
in
g
a
r..
..
...
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..2
0
V
ä
ljm
e
n
y
n
Gr
u
ndi
ns
llni
ngar
..................
20
F
u
nk
ti
oner
i
Gr
u
ndi
ns
lln
ingar
-m
e
ny
n
.....
20
·
Inst
ä
llni
ng
av
F
M
-s
ö
kn
in
g
sste
g
(F
M
ST
EP)
·
Autom
a
ti
sk
P
I-
s
ö
k
n
ing
(
A
-P
I)
·
Inst
ä
llni
ng
av
Var
n
ings
ton
(
W
AR
N
)
Ö
v
ri
g
a
fu
n
k
ti
o
n
e
r
...
..
..
...
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
2
1
Bor
tk
oppl
ing
av
ljudet
v
id
a
n
v
ä
ndn
ing
av
m
obi
lt
el
efon
....................
...................
21
C
D
-spel
ar
en
och
dess
under
h
å
ll
.
...
..
..2
1
F
ö
rs
ik
ti
ghets
å
tg
ä
rder
.............
...................
21
F
e
lm
edd
el
anden
f
ö
rden
i
nby
ggda
C
D
-s
pel
a
ren
........................
...................
22
T
ekni
ska
dat
a
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.2
2
M
A
N
-D
E
H-
31
00R
-C
D
K
.b
oo
k
P
age
2
F
rida
y
,M
ay
2
6,
2
0
0
0
1
1
:4
0
A
M


background image
3
DANSK
SVENSKA
In
st
al
la
ti
o
n
O
b
s
e
rver
a:
·
F
ö
re
s
lutl
ig
i
n
s
tal
la
ti
on,
k
oppl
a
upp
l
edni
ngar
na
pr
ov
is
or
is
k
tf
ö
ra
tt
k
ontr
o
ller
a
att
al
la
ans
lu
tni
ngar
ä
rk
o
rr
ek
ta
s
a
m
tatt
enheten
oc
h
s
y
s
tem
e
tfunger
ar
k
o
rr
ek
t.
·
Anv
ä
nd
endas
tde
del
ar
s
o
m
m
edf
ö
ljer
en
heten
f
ö
ra
tt
s
ä
k
ra
att
i
n
s
tal
la
ti
onen
bl
ir
k
o
rr
ek
t.
Anv
ä
ndni
ng
av
ej
godk
ä
nda
del
ar
k
an
or
s
a
k
a
f
unk
ti
ons
s
rn
ingar
.
·
Kons
ul
ter
a
di
n
å
ter
rs
ä
ljar
e
om
i
n
s
tal
la
ti
one
n
k
v
e
rbor
rn
ing
av
h
å
lel
le
randr
a
ä
nd
ri
ngar
p
å
for
donet.
·
Ins
tal
le
ra
enheten
p
å
ett
st
ä
lle
d
ä
rden
i
n
te
hi
ndr
ar
f
ö
ra
ren
e
lle
rr
is
k
e
ra
ratt
s
k
a
da
pas
s
age
ra
re
v
id
ett
pl
ö
ts
ligt
s
topp,
t.ex
.v
id
n
ö
dbr
om
s
n
ing.
·
Las
er
s
y
s
tem
e
ts
hal
v
leda
re
s
k
a
das
om
den
ö
ver
hettas.
Se
d
ä
rf
ö
rti
llatt
in
te
i
n
stal
le
ra
enheten
p
å
ett
st
ä
lle
d
ä
rden
uts
ä
tts
f
ö
rh
ö
g
v
ä
rm
e
,t.
ex
.n
ä
ra
utl
oppet
ti
llet
tv
ä
rm
eel
em
ent.
·
Om
in
s
tal
la
ti
ons
v
ink
el
n
ti
llhor
is
ontal
pl
a
net
ä
rs
rr
e
ä
n
60
°,
fi
nns
de
tr
is
k
f
ö
ratt
enheten
in
te
funger
ar
opti
m
al
t.
Inst
alla
ti
o
n
m
e
d
gummibussning
Bortt
a
gning
av
enheten
H
ålla
re
N
ä
rdu
har
i
n
s
tal
le
ra
th
å
llar
en
i
i
n
s
tr
u
m
entp
anel
en
,
v
ä
ljl
ä
m
p
liga
fl
ik
ar
enl
ig
tm
a
ter
ial
ets
tj
o
c
k
lek
i
in
s
tr
u
m
e
n
tpanel
e
n
oc
h
v
ik
f
lik
a
rna.
(G
ö
ri
n
s
tal
la
ti
onen
s
å
sta
b
ilso
m
m
ö
jli
gt
g
enom
att
anv
ä
nda
topp-
oc
h
botte
nfl
ik
a
rna.
S
ä
k
ra
i
n
s
tal
la
ti
onen
ge
nom
att
v
ik
a
fl
ik
ar
na
90
gr
ader
.)
Sk
ru
v
G
u
m
m
ib
u
s
s
ni
ng
In
s
tr
u
m
entbr
ä
da
S
k
ju
tin
d
e
m
e
d
ljande
utd
rags
ny
c
k
la
rna
i
enheten
enl
ig
tfi
gu
ren
ti
lls
de
k
lic
k
a
rp
å
pl
ats
.H
å
llnyck
la
rna
tr
yckta
m
o
tenhe
tens
s
idor
oc
h
d
ra
ut
enhe
ten.
M
A
N
-D
E
H-
31
00R
-C
D
K
.b
oo
k
P
age
3
F
rida
y
,M
ay
2
6,
2
0
0
0
1
1
:4
0
A
M


background image
4
SVENSKA
DANSK
Ans
lut
ning
a
v
e
nhe
te
rna
O
b
s
e
rver
a:
·
D
enna
e
nhet
ä
rav
s
edd
f
ö
rfor
don
m
ed
12-
v
o
lt
s
b
a
tter
ioc
h
negati
v
j
o
rd
.Kontr
o
lle
ra
batter
iets
s
p
ä
nni
ng
i
n
n
an
du
i
n
s
tal
le
ra
renheten
i
en
per
s
onb
il,
l
a
s
tbi
lel
le
rbus
s
.
·
F
ö
ratt
undv
ik
a
k
o
rt
s
lutni
ngar
i
el
s
y
s
tem
et,
s
e
ti
llatt
k
oppl
a
l
o
s
s
batter
ik
abel
n
-
i
nnan
du
b
ö
rj
ar
i
n
s
tal
la
ti
onen.
·
Se
ä
gar
handbok
ens
anv
is
ni
ngar
r
ans
lu
tni
ng
av
s
luts
teg
oc
h
andr
a
enheter
oc
h
g
ö
rs
edan
ans
lu
tni
ngar
na
k
o
rr
ek
t.
·
F
ä
s
tl
edni
ngar
na
m
ed
k
a
bel
k
m
m
o
rel
le
rte
jp
.Li
nda
tej
p
r
unt
l
e
d
n
ingar
na
f
ö
ratt
s
k
y
dda
dem
p
å
st
ä
lle
n
d
ä
rde
l
igger
an
m
o
tm
e
tal
lde
la
r.
·
Ins
tal
le
ra
oc
h
f
ä
s
tal
la
l
e
d
n
ingar
s
å
att
de
i
n
te
l
igger
an
m
o
tn
å
gr
a
r
ö
rl
ig
a
del
ar
,t.ex
.
v
ä
x
e
ls
pak
,handbr
o
m
s
el
le
rs
k
enor
ti
ll
s
ä
ten.
Ins
tal
le
ra
ej
l
edni
n
gar
na
p
å
st
ä
llen
d
ä
rde
k
an
uts
ä
ttas
f
ö
rh
ö
g
v
ä
rm
e,
t.ex.
n
ä
ra
utl
opp
ti
llv
ä
rm
eel
em
ent.
Om
ledni
ngens
i
s
ol
er
ing
s
m
ä
lt
e
r
el
le
rs
k
adas
fi
nns
det
r
is
k
f
ö
ratt
l
edni
n
gen
k
o
rt
s
luts
ti
llfor
donets
k
a
ro
s
s
er
i.
·
D
ra
ej
den
gul
a
ledni
ngen
genom
n
å
got
h
å
lin
im
o
to
rr
u
m
m
e
tf
ö
ratt
ans
lu
ta
den
ti
llb
a
tter
iet.
D
e
tta
s
k
adar
l
edni
ngens
i
s
ol
er
ing
oc
h
or
s
a
k
a
ren
m
y
c
k
et
far
lig
k
o
rt
s
lutni
n
g
.
·
F
ö
rk
or
ta
ej
n
å
gr
a
l
edn
ingar
.I
annat
fal
lr
is
k
er
ar
du
a
tt
s
k
y
dds
k
rets
e
n
i
n
te
fu
nger
ar
n
ä
rd
e
t
beh
ö
vs
.
·
Av
gs
na
al
dr
ig
i
s
ol
er
ingen
ti
ll
enhetens
s
tr
ö
m
k
abel
f
ö
ratt
g
ö
ra
en
tj
uv
k
opp
ling
ti
lln
å
gon
annan
utr
u
s
tni
ng.
L
edni
nge
ns
s
tr
ö
m
k
ap
ac
it
et
ö
v
e
rs
k
ri
d
s
,v
ilk
et
r
e
s
u
lt
er
ar
i
att
den
ö
ve
rh
e
tta
s.
·
N
ä
r
du
by
ter
s
ä
k
ri
n
g
a
r,
s
e
ti
llatt
enda
s
tanv
ä
nda
s
ä
k
ri
ngar
s
o
m
m
o
ts
v
a
ra
rde
s
p
e
c
if
ik
ati
oner
s
o
m
anges
p
å
denna
enhe
t.
·
Efter
s
om
sys
tem
e
tanv
ä
nder
en
un
ik
BPT
L-
k
rets
,k
opp
la
al
dr
ig
h
ö
gt
al
ar
le
d
n
ingar
na
s
å
att
de
j
o
rdas
di
re
k
tel
le
r
s
å
att
de
v
ä
ns
tr
a
oc
h
h
ö
gr
a
-
h
ö
gtal
ar
ledni
ngar
na
bl
ir
gem
ens
am
m
a
.
·
D
en
s
v
a
rt
a
l
edni
ngen
ä
rj
o
rd
ledni
ng
.J
o
rda
denna
l
edni
ng
s
epar
at
f
n
j
o
rd
ledni
ngar
ti
ll
h
ö
geffek
ts
u
tr
us
tni
ngar
,t.e
x
.s
luts
teg
.
Om
du
j
o
rdar
enheter
na
ti
lls
am
m
ans
oc
h
j
o
rdni
nge
n
l
o
s
s
nar
,fi
nns
det
r
is
k
f
ö
rbr
and
el
le
r
s
k
ada
p
å
enheter
na
.
·
H
ö
gtal
ar
e
s
o
m
ans
lu
ts
ti
lldenna
enhet
m
å
ste
va
ra
a
v
h
ö
ge
ffek
tstyp,
m
ä
rk
ta
f
ö
rm
ins
t45
W
oc
h
4-
8
oh
m
s
i
m
peda
ns
.Ans
lutni
n
g
av
h
ö
gtal
a
re
m
ed
utg
å
ngs
-oc
h/el
le
ri
m
pedans
v
ä
rden
so
m
s
k
ilje
rs
ig
f
n
de
h
ä
r
angi
v
na
k
an
l
eda
ti
llatt
h
ö
gtal
ar
na
fattar
e
ld,
av
ger
r
ö
k
e
lle
r
s
k
adas
.
·
N
ä
rdenna
pr
oduk
ts
k
ä
lla
k
oppl
as
p
å
(O
N)
s
ä
nder
s
y
s
tem
et
ut
en
k
ontr
o
lls
ignal
v
ia
de
n
bl
å
/
v
ita
l
edni
ngen.
G
ö
ran
s
lutni
ngen
ti
llfj
ä
rr
k
ontr
o
llen
f
ö
rett
ex
ter
n
ts
luts
teg
el
le
rti
ll
bi
lantenn
ens
s
ty
rr
e
.(
M
a
x
.300
m
A
/12
V
D
C
.)
O
m
b
ilen
har
en
gl
as
anten
n,
g
ö
r
ans
lu
tni
ngen
ti
llan
tennf
ö
rs
rk
ar
ens
s
tr
ö
m
k
ontak
t.
·
N
ä
rdu
anv
ä
nder
en
ex
ter
n
h
ö
geffekts
rs
rk
ar
e
m
ed
detta
sy
stem
,se
ti
llatt
i
n
te
ansl
u
ta
den
bl
å
/v
it
a
ledni
ng
en
ti
llf
ö
rs
rk
ar
ens
s
tr
ö
m
k
onta
k
t.
Ans
lut
ej
hel
le
rden
b
/v
it
a
l
edni
ngen
ti
llbi
lantennens
s
tr
ö
m
k
ontak
t.
En
s
å
dan
ans
lu
tni
ng
k
an
or
s
a
k
a
ex
tr
a
h
ö
ga
s
tr
ö
mf
ö
rl
u
s
te
r
oc
h
fel
funk
ti
on
.
·
Is
ol
er
a
den
l
ö
s
tagna
l
edn
ingen
m
ed
i
s
ol
er
ings
tej
p
r
att
undv
ik
a
k
o
rt
s
lutni
ng.
Var
s
pec
ie
llt
noga
m
ed
att
is
o
ler
a
de
ic
k
e
-anv
ä
n
da
h
ö
gtal
ar
ledni
ngar
na.
D
e
tfi
nns
r
is
k
f
ö
rk
o
rt
s
lutn
ing
om
du
i
n
te
i
s
ol
er
ar
de
s
s
a
l
edni
n
gar
.
·
Om
denna
utr
u
s
tni
ng
i
n
s
tal
le
ra
s
i
ett
for
don
v
a
rs
t
ä
n
dni
ngs
s
i
n
te
ha
rn
å
got
AC
C
l
ä
ge
(t
ill
beh
ö
rs
ge)
,m
å
s
te
du
ans
lu
ta
den
r
ö
da
l
edni
ngen
ti
llen
k
ontak
ts
o
m
ä
rk
oppl
ad
ti
ll
ndn
ings
se
ts
p
å
/av
(
O
N
/O
F
F
)funk
ti
o
ner
.I
anna
tfal
lr
is
k
e
rar
du
att
batter
iet
l
addas
ur
om
for
d
o
net
i
n
te
anv
ä
nds
p
å
fl
er
a
ti
m
m
a
r.
AC
C
-l
äg
e
In
g
et
A
CC-
ge
·
Ledni
n
gar
na
f
ö
rdenna
pr
oduk
toc
h
l
edni
ngar
f
ö
ran
dr
a
pr
oduk
ter
k
an
ha
ol
ik
a
f
ä
rg
ä
v
en
o
m
de
har
s
a
m
m
a
funk
ti
on.
N
ä
rdu
a
n
s
luter
denna
pr
o
duk
tti
llen
annan
pr
oduk
t,
s
e
i
n
s
tal
la
ti
on
s
handb
ö
ck
e
rn
a
f
ö
rde
b
å
da
enheter
na
oc
h
ans
lu
tde
ledni
ngar
s
o
m
har
s
a
m
m
a
fu
nk
ti
on.
M
A
N
-D
E
H-
31
00R
-C
D
K
.b
oo
k
P
age
4
F
rida
y
,M
ay
2
6,
2
0
0
0
1
1
:4
0
A
M


background image
5
DANSK
SVENSKA
Koppli
ngs
s
c
h
e
m
a
A
B
C
D
E
A
n
s
lut
l
e
dni
n
gar
av
s
a
mma
rg
till
v
a
ra
ndr
a
Ob
ser
ver
a:
Fu
nk
ti
o
ner
na
f
ö
r3*
oc
h
5*
k
a
n
v
a
ri
e
ra
b
e
ro
end
e
p
å
ty
p
av
fo
rd
o
n
.I
d
e
tt
a
fa
ll
m
å
s
te
du
s
e
t
ill
at
t
a
n
s
lut
a
2*
t
il
l5
'oc
h
4*
till
3
*.
K
å
pa
(
1
*)
Ta
ej
bo
rt
k
å
p
an
om
du
in
te
a
n
v
ä
n
der
den
na
k
ont
ak
t
R
ö
d
(4*
)
T
ill
d
e
n
k
o
n
ta
k
tso
m
st
yr
s
a
v
ndn
ings
se
ts
O
N
/O
F
F
st
mbr
y
ta
re
(12
V
D
C
).
Gul
(2
*)
T
ill
d
e
n
k
o
n
ta
k
ts
o
m
ä
ra
llt
id
st
mf
ö
rs
ö
rj
d,
o
a
v
s
et
t
ndn
ings
se
ts
l
ä
ge
.
R
ö
d
(5*
)
T
illb
e
h
ö
r
(e
ll
e
rre
s
e
rv
)
Gul
(3
*)
R
e
s
e
rv
(e
lle
r
tillb
e
h
ö
r)
S
ä
kr
in
g
s
m
o
ts
nd
S
ä
kr
in
g
s
m
o
ts
nd
S
v
a
rt
(
jor
d)
T
ill
f
o
rd
o
n
e
ts
(m
e
ta
ll)
ch
a
s
s
i.
ISO
-k
o
p
p
ling
O
b
ser
ver
a:
Iv
iss
a
fo
rdo
n
ka
n
IS
O
-
k
o
ppl
in
g
en
v
a
ra
u
ppd
el
ad
i
tv
å
d
e
la
r.
I
d
e
tt
a
f
a
ll,
se
t
ill
a
tt
a
n
s
lu
ta
k
o
ppl
in
g
ens
b
å
da
d
e
lar
.
Gu
l/
s
v
a
rt
Om
du
a
n
v
ä
n
der
e
n
mo
bi
lt
el
ef
on
,an
s
lut
den
na
v
ia
A
u
d
io
Mut
e
-l
e
dni
n
gen
p
å
mo
bi
lt
el
ef
on
en.
I
an
nat
fa
ll
,g
ö
r
in
g
a
a
n
s
lu
tn
in
g
a
rt
ill
Au
d
io
M
u
te
le
dni
n
gen
.
D
enn
a
pr
oduk
t
ö
v
e
rens
st
ä
mm
e
r
m
ed
de
nya
rg
koder
na
f
ö
r
ledni
ngar
.
(
B
a
ssy
st
em
et
s
an
slu
tn
in
g
a
r
A
B
C
D
E
IS
O
k
opp
linge
ns
s
ti
ft
k
o
n
fi
gur
at
ion
v
a
ri
e
ra
r
ber
oe
nde
p
å
ty
p
av
fo
rdon
.A
n
s
lut
6*
oc
h
7*
n
ä
r
st
if
t5
ä
ra
v
ty
p
a
n
tenn
k
o
nt
rol
l.
I
an
dra
t
y
per
a
v
fo
rd
on,
ans
lu
ta
ldri
g
6
*
oc
h
7
*.
S
ä
kr
in
g
Se
"An
slu
tn
in
g
t
ill
e
tt
slu
ts
te
g
(s
ä
lj
s
s
e
par
at
)"
Bl
å
/v
it
Ti
ll
k
ont
ak
ten
f
ö
r
sy
st
e
m
s
tyr
n
in
g
p
å
s
lut
st
eg
e
t.
(Max
.
3
00
mA
/12
V
D
C
.)
D
e
nna
p
ro
duk
t
H
ö
gt
al
ar
le
dni
n
gar
Vi
t
:V
ä
ns
te
rfr
am
+
V
it/s
va
rt
:V
ä
ns
te
rfr
am
-
Gr
å
:H
ö
ge
rfr
am
+
Gr
å
/sva
rt
:H
ö
ge
rfr
am
-
Gr
ö
n:
V
ä
ns
te
rbak
+
Gr
ö
n/
s
v
ar
t
:V
ä
ns
te
rbak
-
Vi
o
le
tt
:H
ö
ge
rb
a
k
+
V
iol
e
tt
/s
v
ar
t:
H
ö
ge
rb
a
k
-
A
n
te
nn
u
tta
g
Bl
å
/v
it
(7
*)
T
ill
ko
n
ta
k
te
n
f
ö
rb
ilant
en
nen
s
s
tyr
re
.(Max
.
3
00
mA
/12
V
D
C
.)
Bl
å
/vi
t(
6
*)
B
a
k
re
ut
g
å
ng
Se
"An
slu
tn
in
g
t
ill
e
tt
s
lu
ts
teg
(s
ä
ljs
s
e
par
at
)"
M
A
N
-D
E
H-
31
00R
-C
D
K
.b
oo
k
P
age
5
F
rida
y
,M
ay
2
6,
2
0
0
0
1
1
:4
0
A
M