background image
Q
sound.vision.soul
Bruksanvisning
SVENSKA
DVD AV NAVIGATIONSHUVUDENHET
AVIC-X1
MAN-CNDV-40M-SW.book Page 1 Monday, May 24, 2004 11:54 AM


background image
Den bildskärm som visas i exemplet kan avvika från produktens bildskärm.
Produktens bildskärm kan ändras utan föregående meddelande med hänsyn till
prestanda- och funktionsförbättringar.
MAN-CNDV-40M-SW.book Page 2 Monday, May 24, 2004 11:54 AM


background image
1
Inledning
Licensavtal
PIONEER AVIC-X1
DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG,
SOM SLUTANVÄNDARE, OCH PIONEER
CORP.(JAPAN) ("PIONEER"). VAR GOD LÄS
OMSORGSFULLT BESTÄMMELSERNA OCH
VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU
ANVÄNDER DEN I PIONEER-PRODUKTERNA
INSTALLERADE PROGRAMVARAN. GENOM ATT
ANVÄNDA DEN I PIONEER-PRODUKTERNA
INSTALLERADE PROGRAMVARAN,
GODKÄNNER DU OCH ACCEPTERAR ATT
IAKTTA BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL.
PROGRAMVARAN INKLUDERAR EN DATABAS
VARS LICENSRÄTTIGHET BEVILJAS AV
TREDJEPARTSLEVERANTÖR(ER)
("LEVERANTÖRERNA"), OCH DIN ANVÄNDNING
AV DATABASEN FALLER UNDER
LEVERANTÖRERNAS SEPARATA VILLKOR, SOM
FINNS I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL (se
sidan 3). OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA
DESSA VILLKOR, VAR GOD ÅTERSÄND
PIONEER-PRODUKTERNA (INKLUSIVE
PROGRAM OCH ALLT SKRIFTLIGT MATERIAL)
INOM FEM (5) DAGAR EFTER PRODUKTERNAS
MOTTAGANDE TILL DEN AUKTORISERADE
PIONEER-ÅTERFÖRSÄLJARE DÄR DU KÖPTE
DEM.
1. BEVILJANDE AV LICENS
Pioneer beviljar dig en icke-överförbar licens utan
ensamrätt för att använda de i Pioneer-
produkterna installerade programmen
("Programvaran") samt motsvarande
dokumentation endast för ditt personliga bruk
eller för internt bruk på ditt företag och endast
med dessa Pioneer-produkter.
Du får inte kopiera, rekonstituera, översätta,
överföra eller ändra Programvaran eller skapa
härledda produkter av denna. Du får ej låna ut,
hyra ut, avslöja, publicera, sälja, tilldela, leasa,
överlåta genom licens i andra hand, saluföra eller
på annat sätt överlåta Programvaran eller
använda den på ett sätt som inte uttryckligen
godkänns genom detta avtal. Du får inte härleda
eller försöka härleda källkoden eller strukturen
för hela eller någon del av Programvaran genom
rekonstituering, isärtagning, dekompilering eller
genom någon annan metod. Du får inte använda
Programvaran för servicebyrå- eller någon annan
verksamhet som inkluderar databehandling för
andra personer eller enheter.
Pioneer och dess licensgivare förbehåller sig alla
rättigheter till copyright, handelshemlighet,
patent och annan märkesegen äganderätt till
Programvaran. Programvaran är upphovsrättsligt
skyddad och får ej kopieras, även om den ändras
eller kombineras med andra produkter. Du får ej
ändra eller avlägsna någon som helst copyright-
eller äganderättsinformation i eller på
Programvaran.
Du kan överföra alla dina licensrättigheter till
Programvaran, härtill hänförbar dokumentation
och en kopia av detta Licensavtal till en annan
part, under förutsättning att denna part läser och
godkänner bestämmelserna och villkoren i detta
Licensavtal.
2. ANSVARSKLAUSUL
Programvaran och den härtill hörande
dokumentationen levereras till dig "I BEFINTLIGT
SKICK". PIONEER och DESS LICENSGIVARE (för
bestämmelserna 2 och 3 identifieras Pioneer och
dess licensgivare kollektivt som "Pioneer") GÖR
OCH ERBJUDER DIG INGA SOM HELST, VARE
SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, OCH ALLA GARANTIER OM
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT
SPECIFIKT ÄNDAMÅL UTESLUTS
UTTRYCKLIGEN. VISSA STATER TILLÅTER EJ
UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, VARFÖR OVANNÄMNDA
UTESLUTNING EV. ICKE GÄLLER DIG.
Programvaran är komplex och kan innehålla
vissa olikformigheter, defekter eller fel. T.ex. kan
den i Programvaran ingående
röstigenkänningsfunktionen ev. inte identifiera
din röst. Pioneer garanterar ej att Programvaran
uppfyller dina krav eller förväntningar, att den
fungerar fel- och avbrottsfritt eller att alla
MAN-CNDV-40M-SW.book Page 1 Monday, May 24, 2004 11:54 AM


background image
2
olikformigheter kan eller kommer att rättas till.
Pioneer ger ej heller några representationer eller
garantier med hänsyn till Programvarans
användning eller resultaten av dess användning
beträffande noggrannhet, tillförlitlighet eller
övrigt.
3. ANSVARSBEGRÄNSNING
PIONEER ANSVARAR EJ UNDER NÅGRA SOM
HELST FÖRHÅLLANDEN FÖR NÅGON SOM
HELST SKADA, REKLAMATION ELLER FÖRLUST
(INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING
ERSÄTTNINGSKRAV, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA,
SPECIELLA, RESULTERANDE ELLER
EXEMPELSKADESTÅND, FÖRLUST AV
FÖRTJÄNST, FÖRSÄLJNINGSINTÄKT,
FÖRSÄLJNINGSTILLFÄLLE, UTGIFTER,
INVESTERINGAR ELLER ÅTAGANDEN I NÅGON
SOM HELST AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST
AV EV. GOODWILL, ELLER SKADOR) SOM
ORSAKAS GENOM ANVÄNDNING ELLER
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN,
ÄVEN OM PIONEER HAR INFORMERATS OM,
VARIT MEDVETEN OM ELLER BORDE HA VARIT
MEDVETEN OM SANNOLIKHETEN AV DYLIKA
SKADOR. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER SOM
HELHET ALLA RÄTTEGÅNGSORSAKER,
INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING
KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT,
VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, FALSK
FRAMSTÄLLNING OCH ANDRA KRÄNKNINGAR.
OM PIONEERS FRISKRIVNINGSKLAUSUL ELLER
ANSVARSBEGRÄNSNING I DETTA AVTAL
BEDÖMS ELLER ANSES AV VILKEN SOM HELST
ANLEDNING VARA OGENOMFÖRBAR ELLER
ICKE TILLÄMPBAR, GODKÄNNER DU ATT
PIONEERS ANSVAR ICKE SKALL ÖVERSTIGA
FEMTIO PROCENT (50%) AV DET PRIS DU HAR
BETALAT FÖR DEN HÄRI INGÅENDE PIONEER-
PRODUKTEN.
Vissa stater tillåter ej uteslutning eller
begränsning av ansvar för tillfälliga eller
resulterande skador, vilket betyder att den
ovannämnda begränsningen eller uteslutningen
ev. inte gäller dig. Denna friskrivningsklausul och
ansvarsbegränsning skall ej vara tillämplig i den
omfattning att någon klausul i denna garanti
förbjuds av någon federal, statlig eller lokal lag
som inte kan uteslutas.
4. FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL
EXPORTLAGAR
Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig
Programvaran eller några andra tekniska data
som erhållits från Pioneer, eller någon direkt
produkt härav, skall exporteras utanför det land
eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering
("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner
dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar
och förordningar. Om du har anskaffat
Programvaran på ett behörigt sätt utanför
Landet, samtycker du till att inte återexportera
Programvaran eller några som helst från Pioneer
erhållna data eller någon direkt produkt härav,
med undantag för vad som tillåts av Regeringens
lagar och förordningar samt lagarna och
förordningarna inom den jurisdiktion där du har
anskaffat Programvaran.
5. UPPSÄGNING
Detta Avtal förblir i kraft tills det upphör genom
uppsägning. Du kan när som helst säga upp
Avtalet genom att förstöra Programvaran. Avtalet
uppsägs även när du inte iakttar alla
bestämmelser och villkor i detta Avtal. Efter en
dylik uppsägning godkänner du att förstöra
Programvaran.
6. DIVERSE
Detta är hela Avtalet mellan Pioneer och dig i
detta ämne. Ingen ändring av detta Avtal skall
vara giltig utan Pioneers skriftliga godkännande.
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal förklaras
som ogiltig eller ogenomdrivbar, fortsätter detta
Avtals övriga bestämmelser att gälla med full
kraft och effekt.
MAN-CNDV-40M-SW.book Page 2 Monday, May 24, 2004 11:54 AM


background image
3
Bestämmelser och villkor
avseende Tele Atlas
navigationsinformation
Ändamål och användningsbehörighet: Detta
avtal gäller den digitala karta (`informationen')
som ingår i medföljande paket. Tele Atlas ger
köparen rätt att använda informationen
tillsammans med (1) fordonsnavigationssystem.
Köparen blir ägare endast av den fysiska
informationsbäraren och blir inte ägare av
informationen. Köparen har inte rätt att helt eller
delvis ändra informationen, kombinera den med
programvara, analysera den via rekonstituering
eller skapa produkter härledda från den. Köparen
förbjuds uttryckligen från att ladda ned digitala
kartor och program som ingår i informationen
och från att överföra dessa till en annan
informationsbärare eller dator. Om köparen
skulle sälja eller på annat sätt göra sig av med
informationsbäraren måste köparen överföra
åtagandena i detta avtal på mottagaren.
Uthyrning, utlåning, offentlig visning och
utsändning utan tillstånd är förbjudet.
Garanti och ansvar: Vid användning av
informationen i navigationssystemet kan
beräkningsfel uppstå orsakade av lokala
miljöförhållanden och/eller ofullständig
information. På grund av ovanstående skäl kan
Tele Atlas inte garantera att informationen
fungerar felfritt. I den mån detta inte är förbjudet
enligt landets lagar, ansvarar Tele Atlas inte för
några skador som uppstår p.g.a. användning av
informationen, förutom skador orsakade av grov
försumlighet eller uppsåt.
TELE ATLAS-INFORMATIONEN
TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH
"MED ALLA FEL"
TELE ATLAS OCH DESS LICENSGIVARE:
­ FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA
OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE-
ÖVERTRÄDELSE, SÄLJBARHET, KVALITET,
EFFEKTIVITET, FULLSTÄNDIGHET,
NOGGRANNHET OCH LÄMPLIGHET FÖR
SPECIFIKT ÄNDAMÅL. INGEN MUNTLIG
ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING ELLER
INFORMATION FRÅN TELE ATLAS ELLER
DESS LICENSGIVARE SKALL UTGÖRA
NÅGON GARANTI OCH LICENSTAGAREN
HAR INTE RÄTT ATT FÖRLITA SIG PÅ SÅDAN
RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, OCH
­ FRISKRIVER SIG UNDER ALLA
OMSTÄNDIGHETER FRÅN ANSVAR
GENTEMOT LICENSTAGAREN BETRÄFFANDE
TVISTER SOM UPPSTÅTT UTIFRÅN AVTALENS
INNEHÅLL, VARE SIG GÄLLANDE KONTRAKT
ELLER SKADESTÅND ELLER ANNAT, OCH
­ FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR GENTEMOT
LICENSTAGAREN FÖR SPECIELLA,
INDIREKTA, RESULTERANDE ELLER
TILLFÄLLIGA SKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST
AV FÖRTJÄNST, AVBROTT I VERKSAMHET,
FÖRLUST AV AFFÄRSDATA OCH LIKNANDE)
SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV
AVTALSVILLKOREN ELLER ANVÄNDNING
ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TELE
ATLAS-INFORMATIONEN, ÄVEN OM TELE
ATLAS OCH DESS LICENSGIVARE HAR
UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV
SÅDANA SKADOR.
Licenstagaren skall hålla Tele Atlas och dess
licensgivare och deras respektive tjänstemän,
anställda och återförsäljare, fria från och
skadeslösa för varje rättsanspråk, krav eller
rättegång, oberoende av orsaken till
rättsanspråket, kravet eller rättegången, med
påstående om förlust, kostnad, utgift, materiell
skada eller personskada (inklusive personskada
med dödlig utgång) som härrör från användning
av Tele Atlas-informationen.
MAN-CNDV-40M-SW.book Page 3 Monday, May 24, 2004 11:54 AM