background image
TM-V71
TM-V71S
© B62-1925-20
09 08 07 06 05 04 03 02
144/430MHzFM


background image
( )
(1
)
( )
( )
( )
( AC
)


background image
(
258 )
(
)
DC
DC
DC
( ) ( )
DC AC
DC
DC
(
)
DC
DC
AC100V
DC
DC
DC
DC
DC AC
DC


background image
( )
DC
DC
( AC
)
DC
DC
DC AC
DC
DC DC
AC
DC DC
DC
AC
DC
AC
DC
DC DC
AC
DC AC
( )
TNC DC
DC DC
AC


background image
DC DC
DC
AC
DC
50
50
SWR=1.5
(
)
2.5m
22 25
EXT.SP( )
MIC( )
EXT.SP
DC DC
DC
AC
DC DC
DC
AC