background image
© Swedish/00 (KEE)
CD-RECEIVER
KDC-W4534
KDC-W4034A/G/AY/GY
KDC-W434A/G/GY
KDC-W410A/G/AY/GY
KDC-W40G
KDC-3034A/G
BRUKSANVISNING


background image
2 | Svenska
Innehållsförteckning
Försiktighetsåtgärder
3
Anmärkningar
4
Om MP3 och WMA
6
Angående CD-skivor
7
Allmänna egenskaper
8
Till-/frånslag
Välja källa
Ljudstyrka
Ljuddämpning
System Q
Ljudkontroll
Ljudinställning
Högtalarinställning
Växling av displayvisningen
Nedbländningskontroll
Löstagbar frontpanel
Telemute
Tuneregenskaper
12
Stationsinställning
Stationsinställningsläge
Snabbvalsminne
Automatisk minneslagring
Snabbvalsinställning
RDS-egenskaper
14
Trafikinformation
Rullning av radiotext
PTY (programtyp)
Förinställning av programtyper
Ändra språk för PTY-funktionen
Egenskaper för CD/ljudfil/
extern skivväxlare
17
Spela CD-skivor och ljudfiler
Spela skivor på en extern spelare
Snabbflyttning framåt och bakåt
Spår-/filsökning
Skivsökning/mappsökning
Spår-/fil-/skiv-/mapprepetition
Melodiavsökning
Slumpvis avspelning
Slumpvis avspelning av ett magasin
Val av mapp
Rullning av text/titlar
Menysystem
20
Menysystem
Stöldskyddskod
Bekräftelsestoner på tangenterna
Manuell klockjustering
Klocksynkronisering
DSI (Disabled System Indicator)
Valbar belysning
Supreme-inställning
Inställning av timeout för nyhetssändningar
Lokalstationssökning
Stationsinställningsläge
AF (Alternative Frequency - alternativ frekvens)
RDS-regionalväljare (Regionbegränsningsfun
ktion)
Automatisk sökning efter trafikprogram
Monomottagning
Inställningsläge för displayvisning av extrakälla
Textrullning
Timeravstängning
Inställning för läsning av CD
Inställning av demonstrationsläget
Tillbehör/ Installation
26
Anslutning av kablarna till
anslutningarna
27
Installation
29
Losstagning av enheten
30
Felsökningsschema
31
Specifi kationer
34


background image
Svenska |
3
Försiktighetsåtgärder
Angående CD-spelare/skivväxlare som
ansluts till denna apparat
Kenwood skivväxlare/ CD-spelare som tillverkats
1998 eller senare kan anslutas till denna apparat.
Se försäljningsbroschyren eller kontakta din
Kenwood-återförsäljare angående skivväxlare/ CD-
spelare som kan anslutas till apparaten.
Observerat att det inte går att ansluta Kenwood
skivväxlare/ CD-spelare som tillverkats 1997 eller
tidigare samt skivväxlare från andra tillverkare till
denna apparat.
Anslutningar som inte beskrivs här kan skada
apparaten.
Ställ O-N-omkopplaren i läget "N" för den aktuella
Kenwood skivväxlaren/ CD-spelaren.
De funktioner som kan användas och den
information som kan visas beror på modellerna som
ansluts.
· Denna enhet och din CD-växlare kan skadas om du
kopplar dem samman på fel sätt!
Kondensbildning på linsen
Precis efter det att du sätter på bilvärmaren en kall
dag, kan det bildas fukt eller kondens på linsen
inuti CD-spelaren. Kondensbildningen gör att det
kan vara omöjligt att spela CD-skivor. Ta i detta fall
ut CD-skivan och vänta tills kondensen avdunstat.
Kontakta din Kenwood-återförsäljare om apparaten
fortfarande inte fungerar normalt efter ett tag.
2VARNING
Följ försiktighetsåtgärderna nedanför för
att undvika personskada och/eller öppen
eld:
· Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt och
metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns
risk för kortslutning.
· Installation och ledningsdragning kräver
specialkunskaper och erfarenhet. För att
säkerställa att installationen görs rätt bör du låta
en fackman installera anläggningen och utföra all
ledningsdragning.
2FÖRSIKTIGT
Följ försiktighetsåtgärderna nedanför för
att undvika skador på apparaten:
· Apparaten skall jordas till en strömförsörjning med
12 V likström och negativ jord.
· Montera inte apparaten på en plats som utsätts
för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet.
Undvik även montering på dammiga platser
eller där det finns risk att det stänker vatten på
apparaten.
· Lägg inte den löstagbara frontpanelen (och dess
ask) på platser med direkt solljus, stark värme eller
hög fuktighet. Undvik även dammiga platser eller
där det finns risk att det stänker vatten på delarna.
· För att undvika försämring får du inte röra
terminalerna på apparaten eller frontpanelen med
fingrarna.
· Utsätt inte frontpanelen för hårda stötar, eftersom
den är precisionstillverkad och kan skadas.
· Vid byte av en säkring måste du byta den mot en
ny med rätt märkning. Apparaten kan skadas om
den ansluts över en säkring med fel märkning.
· Använd endast de skruvar som medföljer
apparaten vid installationen. Bruk av fel skruvar
kan skada apparaten.
Sätt inte i 8 cm CD-singlar i
skivöppningen
Om du försöker sätta i en 8 cm CD-singel, som sitter
i en adapter, i skivöppningen, kan adaptern lossa
från CD-skivan och skada spelaren.


background image
4 | Svenska
Anmärkningar
· Kontakta din Kenwood-återförsäljare om stöter på
problem vid installationen.
· Om du köper extrautrustning bör du på förhand
kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga
om utrustningen fungerar tillsammans med din
anläggning och på din ort.
· Om enheten inte fungerar rätt skall du trycka p
Nollställningstangenten. Enheten nollställs till
grundinställningarna när du trycker p
Nollställningstangenten.
· Tryck p nollställningstangenten om skivväxlaren
inte fungerar rätt. Därmed bör enheten fungera
normalt igen.
Nollställningstangent
· Tecknen som kan användas på denna enhet är A-
Z 0-9 @ " ` ` % & * + ­ = , . / \ < > [ ] ( ) : ; ^ - { } | ~ .
· RDS fungerar inte i områden utan RDS-sändare.
· Illustrationerna av displayen och kontrollpanelen
i denna bruksanvisning används för att förtydliga
användningen av de olika kontrollerna. Den
faktiska displayvisningen kan därför skilja sig
en aning från din apparat, och det är inte alltid
möjligt att allting som visas på en bild kan visas
på displayen.
Rengöring av apparaten
Om frontpanelen på apparaten blir smutsig kan
du torka av den med mjuk duk, t.ex. en silikonduk.
Om frontpanelen är mycket smutsig, kan du torka
av den med en duk som fuktats med ett neutralt
rengöringsmedel. Torka av frontpanelen med en
mjuk, torr duk efteråt.
· Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan
de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av
frontplattan med en sträv trasa och använd inte flyktiga
vätskor, som t.ex. thinner eller sprit, eftersom de kan repa
ytan och sudda bort indikeringarna på panelen.
Rengöring av frontpanelens terminaler
Om terminalerna på apparaten eller frontpanelen
blir smutsiga kan du torka av dem med en mjuk,
torr trasa.
Innan du använder denna enhet för
första gången
Denna enhet är från början inställd i
demonstrationsläget.
Avbryt <Inställning av demonstrationsläget> (sidan
25) när du använder denna enhet för första gången.
Om DAB-tunerkontroll
(KDC-W4534)
Se
A-gruppen i manualen för DAB Tuner
KTC-9090DAB (valfri) för DAB Tuner-funktionens
kontrollmetod.
Följande kontrollmetoder för denna enhets funktion
kan dock skilja sig från manualen; se därför följande
tilläggsinstruktion.
<Automatisk minnesingång för ensemblen>
1. Välj önskat band för Auto Ensemble-
minneslagring.
2. Håll [AME]-tangenten intryckt i minst 2 sekunder.
Öppna Auto Ensemble-minnet.
När minneslagringen är klart visas
snabbvalsnumren samtidigt som ensemble-
informationen visas.
<Söka efter programtyp och språk> och <Språk
som ska visas> under <Programtypfunktion
(PTY)>
Tryck på [TI]-tangenten istället för [DISP]-
tangenten.


background image
Svenska |
5
Denna produkt installeras varken av
fordonstillverkaren under produktionen eller av den
professionella importören av fordon till EU-länder.
Information gällande handhavande
av gammal elektrisk eller elektronisk
utrustning (för länder inom EU som har
tillämpat separata återvinningssystem
för avfall)
Produkter med symbolen (en överkorsad
papperskorg) ska inte disponeras som
hushållsavfall.
Gammal elektrisk eller elektronisk
utrustning ska återvinnas på en plats
som har befogenhet att ta hand om
dessa produkter och dess avfall. Kontakta
din lokala myndighet för information
om närliggande återvinningsstationer.
Lämplig återvinning och handhavande
av det elektroniska avfallet hjälper oss att
skona våra naturtillgångar och förebygger
skadliga effekter på vår hälsa och miljö.
Märkning på apparater med inbyggd
laser (ej i vissa områden)
Detta märke sitter på höljet och varnar om att det
används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta
innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns
ingen risk för farlig strålning utanför höljet.