background image
I-K99
© 10ORD_IM316_Ref_ja_03_J


background image
7
7
10
12
13
14
16
16
18
18
18
19
20
21
21
21
USB
22
iPod
22
23
24 USB
24
25
USB
27
28
29
29
30
31
32
32
2I-K99


background image
34
34
34
35
37 iPod
37
iPod
38
iPod
38
iPod
39
39
iPodiPod
40
40
42
43
44
45
45
46
MyPlaylist
47
iPod
48
48
49
50
50
50
50
51
51
I-K99
3


background image
52
FAVORITE
52
FAVORITE
52
53
53
54 Bluetooth
54
Bluetooth
54
55
Bluetooth
55
Bluetooth
56
56
Bluetooth
56
57
Bluetooth
57
58
59
59
59
60
61
62
62
63
63
63
64
4I-K99


background image
66
66
66
67
68
68
68
68
69
70
70
72
73
73
74
74
75
75
76
77
78
82
82
83
84
DSP
85
DSP
86
88
Bluetooth
90
Bluetooth
90
SMS
91
SMS
92
I-K99
5