background image
MiniDisc-spelare
· Ändra eller bygg inte om spelaren. Det kan resultera i fel.
· Ändra eller utsätt inte spelaren för stötar. Det kan skada spelaren.
· Undvik att använda apparaten på följande ställen eftersom apparaten kan skadas.
1. Badrum och andra fuktiga utrymmen.
2. Lagerlokaler och andra dammiga utrymmen
3. I höga temperaturer, nära element och liknande.
· Utsätt inte spelaren för solsken under längre tid, eftersom det kan deformera eller missfärga
höljet och resultera i fel.
Försiktighetsåtgärder vid användning av hörlurar
· Spela inte på hög volym. Öronspecialister rekommenderar inte att man använder hörlurar
vid avlyssning under långa perioder.
· Om du upplever ringningar i öronen, minska volymen eller avbryt lyssnandet.
· Använd inte hörlurar i samband med körning av motorfordon. Det kan vara trafikfarligt och
det är olagligt i många länder.
· Du bör tillfälligt avbryta lyssnandet eller använda stor försiktighet i situationer som kan
vara farliga.
· Även om du har hörlurar av öppen typ för att du ska kunna höra yttre ljud bör du inte höja
volymen så att du inte kan höra vad som sker runt omkring dig.
Vid bilkörning
· Tänk på trafiksäkerheten. Använd inte spelaren när du kör bil.
Batteriindikator
Batteriindikatorn visas på displayen på fjärrkontrollen. När den ser ut som nedan, kommer
strömmen att slås av inom kort.
Laddningsbart batteri: Ladda det.
Torrbatteri: Byt ut mot ett nytt
.
OBS:
· Batteriindikatorn visas efter isättning av en MD i MiniDisc-spelaren.
· Batteriindikatorn visas även när nätadaptern är ansluten, men det har ingen som helst bety-
delse.
BÄRBAR MINIDISC-SPELARE
SVENSKA
XM-PX5SL
*Använd de artikelnummer som anges inom parenteser vid beställning.
Nätadapter (AA-R9017)
1 st
Hörlurar
1 st
Trådbunden fjärrkontroll
1 st
Laddare/adapter (AC-R124)
1 st
Medföljande tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör finns med i förpackningen.
Tack för att du köpt denna JVC-produkt. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda MD-spelaren för att säkerställa
optimal prestation och lång livslängd.
BRUKSANVISNING
FÖRSIKTIGHET!
DETTA ÄR EN LASERPRODUKT.
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, INSTÄLLNINGAR
ELLER RUTINER ANDRA ÄN DE SOM ANGES I
DETTA DOKUMENT KAN GE UPPHOV TILL FAR-
LIG STRÅLNING.
ÖPPNA INTE LUCKOR OCH REPARERA INTE AP-
PARATEN SJÄLV. LÅT KVALIFICERAD PERSO-
NAL SKÖTA UNDERHÅLLET.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER
ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR
REGN ELLER FUKT.
Laddningsbart nickelmetallhybrid-batteri (BN-R1210)
1 st
Batterifack för torrbatterier
1 st
Bärväska
1 st
Användning av det medföljande, laddningsbara Ni-MH-batteriet
1 Ta det laddningsbara batteriet ur asken.
2 Sätt in det laddningsbara batteriet i laddaren/adaptern.
3 Ställ brytaren på laddaren/adaptern på "CHARGER".
4 Anslut nätadaptern till laddaren/adaptern.
5 Laddningsindikatorn lyser i rött. Den slocknar när laddningen är av-
slutad. När batteriet har laddats, koppla ur nätadaptern från nätuttaget
och från laddaren/adaptern.
6 Ta ut det laddningsbara batteriet ur laddaren/adaptern och sätt in i
MD-spelaren.
OBS:
· Du kan inte använda MD-spelaren när batteriet laddas.
· Det tar ungefär 2 timme att ladda batteriet.
· Laddningsbara batterier har en livslängd på ca 300 laddnings-/urladdningscykler. Om drifts-
tiden på ett laddat batteri blir avsevärt kortare är det förbrukat och det är då dags att byta ut
det.
· Nätadaptern och det laddningsbara batteriet kan bli varma under laddningen. Det anger inte
ett fel.
· Det kan ta lite tid innan laddningsindikatorn tänds under laddning av ett batteri som inte
har använts under en längre tid. Den tänds efter några minuter.
Se Tekniska data för information om användningstid när ett laddningsbart batteri, ett torrbat-
teri eller de båda används tillsammans.
Använda nätadaptern
ATT OBSERVERA: Kontrollera att det inte finns ett isatt batteri i
MiniDisc-spelaren eller batterifacket för torrbatterier.
1 Fäst batterifacket i MiniDisc-spelaren.
Vrid låsspärren på batterifacket till "LOCK" så långt det går. (Vrid låsspärren mot
"RELEASE" så att batterifacket lossnar.)
2 Ställ brytaren på laddaren/adaptern på "ADAPTOR".
3 Anslut nätadaptern till laddaren/adaptern och laddaren/adaptern till
batterifacket.
OBS:
· MiniDisc-spelaren står i beredskapsläge när nätadaptern och laddaren/adaptern är anslutna.
· Den primära kretsen är strömförande så länge som nätadaptern är ansluten till ett nätuttag.
Försiktighetsåtgärder
Batterier
· Slå alltid av strömmen före isättning av batterier.
Laddningsbart Ni-MH-batteri:
· Använd endast det medföljande, laddningsbara batteriet BN-R1210 eller BN-R127 (tillval)
för att driva denna MiniDisc-spelare.
· Om batteriet endast håller laddningen ett kort tag efter laddning innebär det att batteriet
måste bytas. Använd det inte igen.
· Laddning av redan laddade batterier förkortar batteriets livslängd.
· När batteriet laddas för första gången eller när det inte har används under en längre tid, kan
avspelningstiden vara kortare än vanligt. Om detta inträffar, ladda och ladda ur batteriet
några gånger. Det återställer den vanliga batterikapaciteten.
· Var noga med att inga metallföremål vidrör polerna på det laddningsbara batteriet, bero-
ende på att det kan resultera i kortslutning.
· Rekommenderad temperatur vid laddning: från +10ºC till +35ºC.
Torrbatteri och laddningsbart batteri:
För att undvika skor på batterier och elektrolytläckage, följ de nedanstående anvisningarna:
· Se till att
ª och · på batterierna överensstämmer med polariteten i apparaten när du sätter
i batterierna.
· Ta ur batterierna om du inte skall använda MiniDisc-spelaren under en längre tid.
· Utsätt inte batterierna för öppen eld, kortslut dem inte, ta inte isär dem, utsätt dem inte hel-
ler för hög värme.
· Försök inte att ladda torrbatterier.
Bära batterier:
· När torrbatterier eller laddningsbara batterier ligger i en ficka eller en väska, se till att det
inte ligger några andra metallföremål som ett halsband eller mynt där. Kontakt med metall-
föremål kan resultera i kortlutning, till och med i brand.
· Se till att bära det laddningsbara batteriet i därför avsedd bärväskan.
Angående återvinning
Det laddningsbara batteriet är designat för återvinning.
Följ lokala förordningar för återvinning.
Nätadapter och laddare/adapter
· Hantera nätadaptern och laddaren/adaptern varsamt.
· Ta inte i dem med fuktiga händer.
· Placera inte tunga föremål på dem.
· Böj dem inte ovarsamt.
· Använd endast den nätadapter och laddare/adapter som levereras med denna MiniDisc-
spelare.
· Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte skall användas under en längre tid.
Förberedelser - batteri/nätström
A VOLUME och knappen SKIP/SEARCH
B Omkopplaren HOLD/SEARCH/VOLUME
C Hörlursuttag ( )
D Knapp för stopp/avspelning/paus
(
7 3 /8)
E Öppningsspärr
F HOLD-reglage
G Display
Knappar och kontroller
H Knapp för avspelning/paus (
3/8)
I Knapparna VOLUME (+, ­)
J Snabbvalsknapp (hoppa/sök) framåt
(
4 ¢ )
K Knappen DISP. (visning)
L P.MODE-knapp (Avspelningsläge)
M A.C.BASS-knapp (Active Clear Bass)
N Stoppknapp (
7)
Nätadapter
Laddningsindikator
Laddare/Adapter
CLASS
1
LASER
PRODUCT
1.
KLASS 1 LASERPRODUKT
2.
FARA: Osynlig lasertrålning när denna
del ä öppen och spärren urkopplad.
Utsätt dig ej för strålen.
3.
VIKTIGT: Öppna inte höljt. Die finns
ingening du kan åtgärda inne i
enheten. Överlåt all service till
kvalificerad servicepersonal.
LVT0487-003A [EN]
Använda torrbatteri (medföljer ej)
FÖRSIKTIGT: Använd inte torrbatteri tillsammans med nätadaptern.
1 Öppna locket till batterifacket och sätt in ett alkaliskt LR6-batteri (UM-3) i batteri-
facket.
2 Fäst batterifacket i MiniDisc-spelaren (se Använda nätadaptern).
OBS:
· För att förlänga batteridrifttiden, använd ett laddningsbart batteri tillsammans med ett torr-
batteri.
Funktion för att förhindra oavsiktlig användning
(HOLD-funktion)
Denna funktion gör att en knapp på MiniDisc-spelaren inte trycks in av misstag.
Det finns en HOLD-omkopplare både på MiniDisc-spelaren och fjärrkontrollen och de arbetar
oberoende av varandra.
Vrid omkopplaren på fjärrkontrollen i pilens riktning för att koppla in
HOLD-läget.
När MiniDisc-spelaren står i läget HOLD, kan inga knappar tryckas in varken på spelaren eller
fjärrkontrollen.
Koppla ur läget HOLD för att använda knapparna på MiniDisc-spelaren eller fjärrkontrollen
på vanligt sätt.
OBS:
· När läget HOLD på fjärrkontrollen kopplas ur, visas HELLO och därefter spårnumret och
dess avspelningstid på displayen.
Till ett nätuttag.
[MiniDisc-spelare]
Indikering för MD
Upprepad avspelning (Repeat)
BASS
Slumpvis (Random)
Batteri
Om gummihållaren lossnar från klämman på fjärrkontrollen
Sätt in klämman i gummihållaren och vrid runt klämman.
Laddningsbart batteri
Laddningsbart batteri
Laddare/Adapter
(Vrid)
[Fjärrkontroll]
DISP. P.MODE
VOLUME
SEARCH
A.C.BASS
C
ED
BA
I
L
J
G
K
H
F
M
N
Hörlurssladd
Gummihållare
Klämma
Låsspärr
RELEASE
LOCK
DC
IN
1.5V
Batterifack
Till ett nätuttag.
Batterifack
OPEN
OPEN
DC
IN
1.5V
Nätadapter
Laddare/Adapter
VARNINGSSKYLT,
INUTI APPARATEN
ATT OBSERVERA:
Nätadaptern (AA-R9017), laddaren/adap-
tern (AC-R124) och det laddningsbara Ni-
MN-batteriet (BN-R1210 resp. BN-R127)
är tillbehör endast till XM-PX5.
Mono
Skjut locket åt sidan
och öppna det.
Sätt in batteriet med
pluspolen vänd utåt.
Stäng locket noggrant.
DC
IN
1.5V
RELEASE
LOCK
DC
IN
1.5V
Batterifack
[Fjärrkontroll]
Vrid
HOLD
VOLUME
SEARCH
[Spelare]
[Indikatorer på displayen på fjärrkontrollen]
_XM-PX5[EN](Swe)
31/3/00, 3:23 PM
1


background image
Knapp
Skip-funktion (apparat)
Tryck på knappen under avspelning eller i stoppläge.
Sökfunktion (apparat)
Håll intryckt under avspelning.
Knapp
· Under slumpvis avspelning (Random)
kan Skip-knapparna inte användas
för att hoppa tillbaka till tidigare
spår i den slumpvisa ordningsfölj-
den.
Tryck under avspelning på.
Tryck igen för att fortsätta avspelningen.
Om den hålls intryck i två sekunder, slås
strömmen automatiskt av.
Display/förklaring
eller
Blinkar.
Tryck
3/8 igen för att fortsätta
avspelningen (Fortsatt avspelning, Resume).
Spåret spelas av från början (se Fortsatt avspel-
ning, Resume)
Om avspelningen avbryts under 45 sekunder,
slås strömmen automatiskt av. När alla spår
på MD:n har spelats upp, kopplas MD-spela-
ren automatiskt om till stoppläge.
eller
Display/förklaring
Upprepad och slumpvis avspelning (Repeat - Random)
Du välja mellan upprepad och slumpvis avspelning. Under upprepad avspelning kan du repe-
tera alla spår eller ett spår så många gånger du vill. Under slumpvis avspelning kan du spela
av alla spår i slumpvis följd.
Välja upprepad (Repeat) och slumpvis (Random) avspelning i stoppläge
Tryck på knappen P.MODE i stoppläge. Varje gång du trycker in knappen ändras avspelnings-
sätt på följande vis:
P1 = P = RND = P1 RND = P RND = Ursprunglig display = (tillbaka till början)
P1
: Upprepar ett spår.
P
: Upprepar alla spår.
RND
: Slumpvis avspelning (Random)
P1 RND : Upprepar ett spår som valts slumpvis.
P RND : Upprepar alla spår i slumpvis ordning.
När du har valt ett av ovanstående avspelningssätt trycker du på knappen
3/8 .
För att avbryta upprepad eller slumpvis avspelning,
koppla om MD-spelaren till stoppläge
och tryck på P.MODE så att displayen återgår till det som visades där från början.
Välja Repeat under avspelning
Under normal avspelning:
Varje gång du trycker in knappen P.MODE ändras avspelningssätt på följande vis:
P1 = P = Ursprunglig display = (tillbaka till början)
Välj "
P1" för att upprepa aktuellt spår. Välj "P" för att upprepa alla spår.
Under slumpvis avspelning:
Varje gång du trycker in knappen P.MODE ändras avspelningssätt på följande vis:
P1 RND = P RND = Ursprunglig display = (tillbaka till början)
Välj "
P 1 RND" för att upprepa ett slumpvis valt spår. Välj "P RND" för att upprepa alla
spår i slumpvis ordning.
För att avbryta upprepad eller slumpvis avspelning,
koppla om MD-spelaren till stoppläge
och tryck på P.MODE så att displayen återgår till det som visades där från början.
Ställa in fjärrkontrollens alternativ
OBS:
· Eftersom kassettadaptern inte kan riktas åt alla håll, kontrollera om den kan sättas in i
kassettfacket på din bilstereo.
· Beroende på din bil, kan det uppstå störningar. Vi rekommenderar i det fall att du ansluter
ett brusfilter (tillval) mellan fjärrkontrollen och kassettadaptern.
· Om din bilstereo har en LINE IN- eller AUX IN-ingång kan du ansluta fjärrkontrollen till
den med hjälp av en stereosignalkabel med liten kontakt (medföljer ej).
I sådant fall behöver du inte någon kassettadapter.
Felsökning
Innan du lämnar in spelaren för reparation, gå igenom den nedanstående felsökningstabellen
för att se vad som kan vara orsaken till problemet. Några enkla kontroller eller mindre
justering kan avhjälpa problemet och få spelaren att fungera som tidigare.
Om du inte är säker på vissa kontrollpunkter eller om åtgärden i tabellen inte löser problemet,
ber vi dig kontakta ett av våra auktoriserade servicecenter (på medföljande lista) eller vår
återförsäljare för hjälp.
Problem
Fungerar inte.
Kan inte spela MD-skiva.
Spåren på MD-skivan spelas inte
i ordning.
Kan inte höra musiken p g a stör-
ningar.
TV-bilden har störningar.
Radiomottagningen har störningar.
Strömmen slås inte på.
Laddningsindikatorn tänds inte
under laddning.
Kontrollera
Har en MD satts in? Om inte, visas No Disc på
displayen.
· Är HOLD-funktionen aktiverad?
· Måste batteriet laddas?
· Är det kondens på linsen?
(Vänta i ca en timme och försök sedan igen.)
· Är avspelningsläge Repeat eller Random valt?
· Du avbröt spelet eller slog av strömmen under avspel-
ning. Avspelningsläget har ändrats till Resume.
· Är hörlurarna anslutna ordentligt?
· Är kontakten smutsig? (Torka rent kontakten.)
· Finns det inspelad musik på MD:n? Om inte, visas
"BLANK" på displayen.
· Är apparaten placerad för nära en TV eller radio? (Om
TV:n eller radion är ansluten till en enkel inomhusan-
tenn bör du ansluta den till en utomhusantenn.)
· Batteriet byttes under avspelning med båda HOLD-
reglagen i aktiv position. (Frigör båda HOLD-reglagen
och försök igen.)
· Är laddaren för varm?
(Koppla i så fall bort nätadaptern och låt laddaren stå
ett tag.)
Underhåll
Apparat:
Torka spelaren och fjärrkontrollen med en mjuk trasa. Doppa trasan i vatten (eller tvålvatten)
och vrid ur vattnet för att torka bort fläckar som sitter hårt. Torka torrt.
· Läs anvisningarna på förpackningen innan du använder något rengöringsmedel.
· Använd inte alkohol eller thinner.
MD-skivor:
Om höljet runt skivan är smutsigt torkar du det med en fuktig trasa och eftertorka sedan med
en torr trasa.
Undvik att förvara MD-skivor på platser som
· utsätts för direkt solljus.
· är fuktiga eller dammiga.
· utsätts för värme, t ex från ett element.
· i bilen, t ex på instrumentbrädan eller i närheten av
bakfönstret.
Hantera MD-skivorna
· Öppna inte slutaren. Slutaren är i vanliga fall låst för att förhindra att den öppnas. Forcera
den inte öppen. MD:n kan skadas.
Tekniska data
Bärbar MINIDISC-spelare
Typ
: Digitalt minidisc-audio-system
Samplingsfrekvens
: 44,1 kHz
Komprimerings-/
expanderingsmetod
: ATRAC
Antal kanaler
: 2 kanaler (stereo)
Frekvensomfång
: 20 Hz till 20.000 Hz
Svaj och vibrationer
: Omätbart
Utgång
: Hörlurar (3,5 mm dia. stereo
× 1)
5 mW/ch vid 10% THD/16 ohm till 47 kohm
Driftstid, batteri
: Ca 21 timmar vid användning av laddningsbart batteri (BN-R1210)
laddat i 2 timme.
Ca 33 timmar vid användning av alkaliskt batteri (LR6)
Ca 60 timmar vid användning av laddningsbart och alkaliskt batteri
tillsammans
* Ovan angiven tid kan skilja beroende på omgivande temperatur
och förhållanden.
Ström
: DC 1,2 V (laddningsbart batteri), DC 1,5 V (R6)
DC IN 1,5 V
Mått (B
× H × D)
: 72,0 mm
× 15,1 mm × 78,9 mm (Exklusive knappar och reglage)
Vikt
: Ca 63 g (utan batteri)
Nätadapter (AA-R9017)
Laddare/adapter (AC-R124)
In-effekt
: AC 230 V, 50 Hz
In-effekt
: DC 9 V, 0,5 A
Ut-effekt
: DC 9V, 500 mA
Ut-effekt
: DC 1,5 V, 0,7 A
Konstruktion och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Amerikanska och utländska patenter utfärdade av Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Avaktivera en ljudsignal
När en knapp på fjärrkontrollen, som A.C.BASS eller VOLUME (+, ­) trycks in, ljuder ett pip-
ljud.
Tryck på P.MODE för att undertrycka pipljudet i stoppläge eller under avspelning. BEEP OFF
visas på displayen på fjärrkontrollen.
Gör samma sak igen för att återställa pipljudet. "BEEP ON" visas på displayen.
Användning av MiniDisc-spelare tillsammans med tillval
Användning av MiniDisc-spelare tillsammans med ljudanläggning
Du kan lyssna på MD-skivor genom din vanliga stereo.
· Slå först av förstärkaren, anslut sedan stereokabeln (tillval) till hörlursuttaget som visas
nedan.
· Styr den utgående volymen från MD-spelaren till lämplig nivå.
· Justera ljudnivån på förstärkaren.
· Använd knapparna på apparaten för att sköta den. (Fjärrkontrollen avger en ljudsignal.)
· Direkt anslutning utan att koppla via fjärrkontrollen kan generera brus.
Användning av MiniDisc-spelare tillsammans med bilstereo
Du kan lyssna på en MD via din bilstereo. De nedanstående tillval finns för anslutning till bil-
stereo.
· Biladapter (CA-R153)
· Kassettadapter för bilstereo
SW, FI, DA
J
VC
Normal avspelning
Följ ordningsnumren på illustrationen till höger.
1 Anslut hörlurarna ordentligt.
2 Anslut fjärrkontrollen ordentligt.
3 Kontrollera att omkopplaren HOLD varken på spelaren eller
fjärrkontrollen står i läget HOLD.
4 Sätt i en MD-skiva.
· Öppna luckan med hjälp av spärren OPEN.
· Öppna luckan för hand.
· Sätt in en MD med etiketten vänd uppåt i MD-facket under locket. Sätt in MD:n så att den kom-
mer på plats. Kontrollera att
% eller ] på MD:n riktas åt det håll som visas på illustrationen.
· Stäng locket.
HELLO visas på displayen på fjärrkontrollen. Därefter visas spårnumret och
avspelningstiden.
5 Styr volymen till en nivå från 0 till 25.
Tryck på VOLUME (+, ­) på spelaren eller fjärrkontrollen.
6 Tryck på 3/8 .
Avspelningen börjar från det första spåret och avslutas när alla spår på MD-skivan har spelats.
OBS:
· Sätt in MD:n så att den inte vidrör spärren. Om spärren böjs av någon orsak, går det inte att
stänga locket ordentligt.
· Håll i kanten på locket när en MD ligger i facket för att öppna locket.
· Om en MD inte ligger i spelaren, visas "No Disc" på displayen. Strömmen slås automatiskt
av efter ca. tio sekunder.
· MONO visas på displayen efter isättning av en MD som spelats in i mono.
· Skjut på OPEN för att ta ur MD:n och öppna locket för hand. MD:n skjuts ut.
· Det kan hända att strömmen slås på automatiskt när fjärrkontrollen är ansluten. Gör ingen-
ting. Efter ett tag slås strömmen av automatiskt.
· Denna MD-spelare har ett 40 sekunders stötminne mot ljudavbrott. Du kan använda den när
du promenerar.
FÖRSIKTIGT:
Ta bort det laddningsbara batteriet från apparaten och det alkaliska batteriet från batteri-
facket innan du ansluter biladaptern.
· Anslut biladaptern till batterifacket enligt bilden nedan.
· Anslut kassettadaptern till hörlursuttaget på fjärrkontrollen.
Den andra änden ansluts till kassettfacket i bilen.
· Justera ljudnivån på apparaten.
SVENSKA
Återuppta avspelning (Resume)
Nu kan du lyssna från början av spåret där avspelningen avbröts när MD-spelaren kopplades
om till stoppläge.
Tryck på knappen
3/8 .
Visa skivinformation
Med vart tryck på DISP. under paus eller avspelning,
visas MD-informationen enligt nedanstående.
I stoppläge:
MD-titel*
= Antalet spår och avspelningstid på MD = Spårnamn* = Avspelningstid = (från
början igen)
Under avspelning:
Avspelningstid
= Spårnamn* = (från början igen)
*MD-titeln eller spårnamnet rullas fram om de består av fler än sju tecken. Om MD:n inte har
en titel, visas " ~" på displayen. (Upp till 80 tecken kan rullas fram för visning).
Indikeringen för MD börjar rotera.
Spårnummer som spelas
Avspelningstid
[Fjärrkontroll]
[Spelare]
[Spelare]
[Fjärrkontroll]
Knappen DISP.
6
HOLD
VOLUME
SEARCH
DISP.
P.MODE
VOLUME
SEARCH
DISP.
P.MODE
VOLUME
SEARCH
HOLD
VOLUME
SEARCH
A.C.BASS
Anslutningskabel
(medföljer ej)
Förstärkare
eller
Biladapter (CA-R153)
Kassettadapter för
bilstereo (Stereo stick
propp 3,5 mm dia.)
Batterifack
Ändring av kontrast på displayen
Kontrasten för teckenvisning kan ställas in när tecknen inte syns så bra beroende på
omgivningstemperaturen eller när texten rullas fram.
Håll A.C.BASS intryckt i stoppläge eller under avspelning och tryck på SEARCH.
Kontrasten kan ändras från LCD00 till LCD15. Kontrasten ändras kontinuerligt när SEARCH
trycks in. Det förvalda normalläget är "LCD07".
Högre kontrast
Lägre kontrast
[Fjärrkontroll]
[Spelare]
A.C.BASS-knapp
Förstärka basljudet (A.C.BASS)
Tryck på knappen A.C.BASS för att aktivera funktionen Activa Clear Bass.
BASS visas på displayen på fjärrkontrollen. Basnivån styrs nu automatiskt beroende på volym-
nivån.
Med vart tryck på knappen A.C.BASS ändras läget enligt följande:
A.C.BASS
= TRAIN* = OFF
* Läget TRAIN reducerar ljudläckade från hörlurarna.
OBS:
· När A.C.BASS trycks in tillsammans med P.MODE eller SEARCH, ändras läget. Ställ i så fall
in läget A.C.BASS igen.
Med etiketten vänd uppåt
4
3
5
1
Vrid
MD-meddelanden:
Meddelande
Innebörd
Åtgärd
DISC ERROR
Det är något fel på skivan.
Byt skiva.
READ ERROR
Kan inte läsa data.
Ta ur skivan och sätt i
den igen.
Håll intryckt under avspelning i en sekund eller längre.
När strömmen slås av, visas BYE på
displayen.
Tryck på
3/8 för att slå av MD-spelaren.
eller
(Tom)
[Spelare]
[Fjärrkontroll]
HOLD
VOLUME
SEARCH
3
5
4
2
0400MNMCREOZK
Stannar.
6
Spärr
Förfarande
Paus i avspelning
Stoppa avspelning
(stoppläge)
Stänga av
apparaten
(apparanten
avstängd)
Förfarande
Spola framåt/
bakåt
_XM-PX5[EN](Swe)
31/3/00, 3:24 PM
2