background image
XL-PG38BP / LVT0978-010A [E] / Cover
XL-PG38BP / LVT0978-010A [E] / Cover
0303SKMCREORI
EN,SP,NL
©2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
GEBRUIKSAANWIJZING
XL-PG38BP
PORTABLE CD PLAYER
LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS
PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER
LVT0978-010A [E]
XL-PG38BP_cover(E/S/N).p65
03.3.17, 2:11 PM
2-3


background image
G-1
CAUTION!
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RE-
SULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR
YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED
PERSONNEL.
WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOISTURE.
Marking sign is located on bottom of the unit.
¡ADVERTENCIA!
ESTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.
EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS
REGLAJES O LOS PASOS REQUERIDOS EN
FORMA DIVERSA DE LA AQUÍ EXPUESTA PUE-
DE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN PELIGROSA
A LA RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIO-
NES USTED MISMO. EN CASO DE PRODUCIR-
SE ANOMALÍAS SOLICITE AYUDA DE PERSO-
NAL CUALIFICADO.
AVISO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS
O SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO LO EXPON-
GA A LA LLUVIA O HUMEDAD.
La marca de seguridad se encuentra en la
parte inferior de la unidad.
Warnings, Cautions and Others
Avios, precauciones y otras notas
Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen
XL-PG38BP_cover(E/S/N).p65
03.3.17, 2:11 PM
4-5


background image
G-2
XL-PG38BP / LVT0978-010A [E] / Safety
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GE-
BRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN
HET MAKENVAN AFSTELLINGEN OF BEDIENIN-
GEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
STAAN BESCHREVEN, KAN LEIDENTOT BLOOT-
STELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET
ZELF REPAREREN. LAAT HET ONDERHOUD
AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND OF
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN,
MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOT-
GESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
Het kenteken bevindt zich op de onderzijde van
het apparaat.
PRECAUCIÓN:
· No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación.
(Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con
un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor).
· No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como
velas encendidas.
· Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los proble-
mas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las
leyes locales sobre disposición de las pilas.
· No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o
salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos,
como floreros, encima del aparato.
CAUTION:
· Do not block the ventilation opening or holes. (If the ventilation
openings of holes are blocked by a newspaper or cloth, etc., the
heat may not be able to get out.)
· Do not place any naked flame sources, such as lighted candles,
on the apparatus.
· When discarding batteries, environmental problems must be con-
sidered and local rules or laws governing the disposal of these
batteries must be followed strictly.
· Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or
splashing and that no objects filled with liquids, such as vases,
shall be placed on the aparatus.
VOORZICHTIG:
· Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door
bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat wor-
den opgebouwd.)
· Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op
het apparaat.
· Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishou-
delijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of
bij een innamepunt voor batterijen.
· Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spat-
water en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof
bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.
XL-PG38BP_G.p65
03.3.17, 2:11 PM
2


background image
G-3
XL-PG38BP / LVT0978-010A [E] / Safety
Bottom of the unit
Parte inferior del aparato
Onderzijed van het apparaat
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. DENGER: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
Avoid direct exposure to
beam.
3. CAUTION: Do not open the
top cover. There are no user
serviceable parts inside the
Unit; leave all servicing to
qualified service personnel.
1. PRODUCTO LASER CLASE 1
2. PELIGRO: En el interior hay
radiación láser invisible. Evite
el contacto directo con el haz.
3. PRECAUCIÓN: No abra la
tapa superior. En el interior de
la unidad no existen piezas
reparables por el usuario; deje
todo servicio técnico en manos
de personal calificado.
1. KLAS 1 LASERPRODUKT
2. GEVAARLIJK: Onzichtbare
laserstraling wanneer open en de
beveiliging faalt of uitgeschakeld is.
Voorkom het direkt blootstaan aan de
straal.
3. VOORZICHTIG: De bovenkap niet
openen. Binnenin het toestel bevinden
zich geen door de gebruiker te
repareren onderdelen: laat onderhoud
over aan bekwaam vakpersoneel.
XL-PG38BP_G.p65
03.3.17, 2:11 PM
3


background image
1
English
Español
Nederlands
XL-PG38BP / LVT0978-010A [E] / [EN], SP, NL
Thank you for purchasing this JVC product.
Please read these instructions carefully before starting
operation to be sure to obtain optimum performance and
a longer service life from the unit.
Table of Contents
Location of Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Power Supply Preparations . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Accidental Operation Prevention Function
(Hold Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Basic Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Other Play Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Anti-Shock Protection EX . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Concerning Compact Discs . . . . . . . . . . . . . . 11
Cautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Troubleshooting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Supplied Accessories
Check the packing carton for these accessories.
Stereo headphones .......................................... 1 pc.
Location of Controls
A Display
B Play / pause button (
3/8)
C Skip / search buttons (
4, ¢)
D Stop / power off button (
7)
E PROGRAM button
F A.S.P. (Anti-shock protection EX) button
G MODE button
H Lid open switch (OPEN
3)
I DC in jack (DC IN 4.5 V
)
J Headphones volume control
(VOLUME
)
K HOLD switch
L Hyper-bass sound switch (HBS)
M Headphones jack ( )
Right side panel of the unit
XL-PG38BP_en.p65
3/13/03, 5:54 PM
1