background image
1
C
esk
y
Pol
ski
Ma
g
ya
r
Py
cck
DIGITAL AUDIO PLAYER
Digitální audiopehrávac
Cyfrowy odtwarzacz dwku
Digitális hanglejátszó
XA-HD500S
QUICK GUIDE
STRUCNÝ PRVODCE
SZYBKI PRZEWODNIK
GYORS INDULÁS
T T
LVT1445-008A
[EV]
XA-HD500[EV].book
Page 1
Tuesday, November 8, 2005
4:05 PM


background image
ii
Dkujeme Vám za zakoupení výrobku JVC. Nez zacnete zaízení pouzívat, pectte si
pecliv následující provozní instrukce, které vám umozní maximáln vyuzívat veskeré
jeho schopnosti. Pokud budete mít dalsí dotazy, obrat'te se na prodejce JVC.
Výstraha, upozornní a jiné
Dzikujemy za zakup produktu firmy JVC. Przed rozpoczciem korzystania z
modulu odtwarzacza, naley uwanie przeczyta instrukcj obslugi, aby by
pewnym, e jego moliwoci s w pelni wykorzystywane. W przypadku
jakichkolwiek pyta naley zwróci si do sprzedawcy produktów JVC.
Ostrzeenia, uwagi i inne
Köszönjük, hogy JVC terméket vásárolt. Mieltt használatba venné ezt a készüléket,
kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, hogy a lehet legjobb
eredményt kapja. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a JVC kereskedhöz.
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
UPOZORNNí
Aby se zabránilo poranní elektrickym proudem, pozáru atd.:
· Nesnímejte srouby, kryty ci skíku.
· Nevystavujte toto zaízení desti nebo vlhkosti.
OSTRZEENIE
Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym, poaru, itp.:
· Nie zdejmuj wkrtów, oslon ani obudowy.
·Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie deszczu lub wilgoci.
ÓVINTÉZKEDÉS
A tzveszély és az áramütés elkerülése érdekében:
· Ne távolítsa el a készülék csavarjait, fedeleit, és a készülékházat.
· Ne tegye ki a készüléket es. vagy nedvesség hatásának.
HD500[EV]RU_safety.fm
Page ii
Wednesday, November 16, 2005
3:48 PM


background image
iv
Pro zem EU
Informace pro uzivatele o likvidaci starých pístroj
[Evropská unie]
Tento symbol znamená, ze jím oznacené elektrické a
elektronické pístroje nelze po vyazení vyhodit spolu s bzným
komunálním odpadem. Namísto toho výrobek odevzdejte do
píslusné recyklacní sbrny urcené k recyklaci elektrických a
elektronických pístroj, aby tak bylo zajistno jeho
odpovídající zpracování, recyklace a vytzení pouzitelných
materiál v souladu s místními pedpisy.
Pozor:
Tento symbol je
platný pouze
v Evropské unii.
Správnou likvidací tohoto výrobku pispjete k ochran
pírodních zdroj a k zabránní potenciálních negativních
dopad na prostedí a lidské zdraví, k nimz by pi nesprávné
likvidaci výrobku jinak doslo. Dalsí informace o sbrnách a
recyklaci tohoto výrobku obdrzíte na nejblizsím místním ci
obvodním úad, u organizace, která u vás zajisuje likvidaci
odpad ci v obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Nesprávná likvidace tohoto výrobku mze být trestána
postihem v souladu s místními pedpisy
(Uzivatelé z podnikatelské sféry)
Potebujete-li zajistit likvidaci tohoto výrobku, navstivte nase
webové stránky na adrese www.jvc-europe.com a zjistte si
informace o jeho sbru výrobcem.
[Jiné zem mimo Evropskou unii]
Potebujete-li zajistit likvidaci tohoto výrobku, ucite tak
v souladu s píslusnými místními pedpisy ci dalsími pravidly
upravujícími likvidaci starých elektrických a elektronických
pístroj.
XA-HD500.book Page iv Wednesday, November 16, 2005 10:12 AM


background image
1
C
esky
DLEZITÁ POZNÁMKA
1. Pro Vasi bezpecnost
Obecné
· Zaízení XA-HD500 nerozebírejte ani
neupravujte.
· Zabrate tomu, aby vnitní díly
zaízení XA-HD500 pisly do styku
sholavými látkami, vodou nebo
kovovým pedmty.
Zdroj energie
· Nepouzívejte jiný nez dodávaný
adaptér. Jinak by mohlo vzniknout
nebezpecí pozáru.
· Nesahejte na adaptér mokrýma
rukama.
Bezpecnost provozu
· Zaízení XA-HD500 nikdy
nepouzívejte bhem ízení auta,
motorky ci jízdního kola.
V mnoha zemích je takové jednání
nezákonné. Navíc byste mohli
zapícinit dopravní nehodu.
· V potenciáln nebezpecných
situacích byste mli bezpecnosti
provozu vnovat zvýsenou pozornost
a zaízení XA-HD500 nepouzívat.
· Nezvysujte hlasitost tak, abyste
neslyseli okolní zvuky.
Pohodlný poslech a zdraví
· Pouzíváte-li sluchátka,
neposlouchejte hudbu pílis nahlas.
· Delsí a intenzivní poslech hlasité hudby
by mohl vést k poskození sluchu.
· Pokud Vám zacne v usích pískat,
snizte hlasitost a pestate zaízení
XA-HD500 pouzívat.
2. Zaízení XA-HD500
nepouzívejte
- na místech vystavených pílisné
vlhkosti nebo prachu.
- na místech s pílis vysokou (pes
35°C) nebo naopak nízkou (pod 5°C)
teplotou.
3. Zaízení XA-HD500
NENECHÁVEJTE
- na pímém slunci.
- poblíz zdroje tepla.
4. Vyvarujte se následujících
pípad a úkon
· NENECHTE zaízení XA-HD500
navlhnout. Pokud se tak stane,
zaízení XA-HD500 nepouzívejte, aby
nedoslo k jeho poskození ci úrazu
elektrickým proudem.
· Se zaízením XA-HD500 prudce
neteste ani jej NEUPUSTE na zem.
· Kzaízení XA-HD500
NEPIPOJUJTE jiný nez dodávaný
kabel USB.
· NEODPOJUJTE kabel USB pi
penásení soubor.
XA-HD500.book Page 1 Wednesday, November 16, 2005 10:12 AM


background image
2
Cesky
Tento strucný prvodce podává pouze
nejzákladnjsí informace o tom jak
zaízení XA-HD500 pouzívat. Chcete-li
se dozvdt více, proctte si návod
k pouzití obsazený na dodávaném CD-
ROMu.
Obsah
· DLEZITÁ POZNÁMKA ...................1
· Pozadavky na systém.......................2
· Nabíjení integrované baterie.............3
· Vlozte baterii do dálkového
ovládání ............................................4
· Pocátecní nastavení .........................5
· Instalace dodávaného CD-ROMu.....7
· Penesení hudebních soubor do
XA-HD500.........................................8
· Penos soubor petazením mysí.....9
· Penos soubor do aplikace
Windows Media Player 10.............. 11
· Pehrání hudby ...............................13
· Vyjmutí zabudované baterie ...........16
· Operace pro pokrocilé uzivatele a jiná
nastavení ........................................19
· Specifikace .....................................20
Pozadavky na systém
· Operacní systém:
Microsoft® Windows® XP (Home
Edition / Professional)
· CPU
Intel® Pentium® II 233 MHz nebo
vyssí
· RAM
64 MB nebo více
· Kapacita pevného disku
100 MB nebo více
· Mechanika
Jednotka CD-ROM
· Port
Port USB2.0/1.1
· Kódová pípona souboru
MP3: <.MP3>, <.mp3>
WMA/WMA-DRM10:<.WMA>,<.wma>
· Prohlízec
Internet Explorer 6.0 nebo vyssí
(nutný k prohlízení návodu k pouzití
nainstalovaného z dodávaného CD-
ROMu).
POZNÁMKY:
·Nkterá PC nemusejí pracovat
správn, i kdyz vyhovují pozadavkm
výse.
· XA-HD500 nemze být pouzit s PC
sestaveným uzivatelem ani s PC
pouzívajícím 64bitový OS.
XA-HD500.book Page 2 Wednesday, November 16, 2005 10:12 AM