background image
INSTRUCTIONS
NÁVOD K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSLUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
UX-A70MDR
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial
No. which are located either on the rear,
bottom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
GVT0050-009A
[EV]
MICRO COMPONENT MD SYSTEM
MIKROSOUCÁSTKOVÝ MD SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY MIKRO Z MD
MIKROKOMPONENS MD-RENDSZER
COMPACT
DIGITAL AUDIO
2
1
3
5
4
6
8
7
0
10
+10
ABC
MARK
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
DEF
9
UX-A70MDR[EV]COVER
00.11.24, 7:13 PM
1


background image
Varování, upozornni a jiné
Ostrzeenia, uwagi i inne
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
­ G-1 ­
Upozornní ­
spínac!
Vytazením vidlice z el. zásuvky peruste pívod el. naptí (kontrolka
STANDBY/ON zhasne).
Spínac
ani v jedné poloze pívod naptí úpln neperusí.
· Je-li pístroj v pohotovostním rezimu, kontrolka STANDBY/ON svítí
cerven (red).
· Jeli pístroj zapnutý, kontrolka STANDBY/ON svítí zelen (green).
Pístroj lze zapínat také z dálkového ovladace.
Uwaga ­
wylcznik glówny!
W celu zupelnego odlczenia zasilania prdu odlczcie kabel sieciowy
(kontrolka STANDBY/ON zganie).
Wylcznik
w adnej pozycji nie odlczy zasilania prdu.
· Kiedy jednostka znajduje si w reimie STANDBY wtedy kontrolka
STANDBY/ON pali si czerwonym kolorem (red).
· Kiedy jednostka jest wlczona wtedy kontrolka STANDBY/ON pali si
zielonym kolorem (green).
Urzdzeniem mona sterowa zdalnie.
Figyelem ­
fkapcsoló!
Az áramellátás teljes megszakításához húzzák ki a hálózati csatlakozót
(a STANDBY/ON jelzlámpa kialszik).
A kapcsoló
egyik állásban sem szakítja meg az áramellátást.
· Ha az egység STANDBY üzemmódban van, a STANDBY/ON jelzlámpa
pirosan világít (red).
· Az egység bekapcsolt állapotában a STANDBY/ON jelzlámpa zölden
világít (green).
A berendezés távvezérléssel mködtethet.
UX-A70MDR[EV]safety
01.1.25, 11:22 AM
1


background image
âesky
Polski
Magyar
UPOZORNN
Aby se zabránilo poranní elektrickým proudem, pozáru atd.:
1.
Nesnímejte srouby, kryty nebo skíku.
2.
Nevystavujte toto zaízení desti nebo vlhkosti.
OSTRZEENIE
Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym,
poaru, itp.:
1.
Nie zdejmuj wkrtów, oslon ani obudowy.
2.
Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie deszczu lub
wilgoci.
ÓVINTÉZKEDÉS
A tz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében:
1.
Ne távolítsa el a készülék csavarjait, küls burkolatát vagy a
készülékdobozt.
2.
Ne tegye ki a készüléket es vagy nedvesség hatásának.
­ G-2 ­
UX-A70MDR[EV]safety
01.1.25, 11:22 AM
2


background image
Pohled zepedu
Pohled ze strany
Widok z przodu
Widok z boku
Elölnézet
Oldalnézet
Upozornní: Správná ventilace
Z dvodu vyvarovat se poranní elektrickým proudem a pozáru
a zabránit poskození umístte aparát následujícím zpúsobem:
1 Zepedu:
Zádná pekázka a volný prostor.
2 Ze stran/ Nahoe/ Vzadu:
Zádné pekázky by nemly být umístny ve vzdálenostech
uvedených níze.
3 Spodek:
Umístte na rovném povrchu. Umístním podstavce
vysokého 10 cm a více podpoíte odpovídající pívod
vzduchu pro ventilaci.
Ostronie: Wlaciwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczestwu poraenia prdem
elektrycznym, poaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw
niniejsze urzdzenie jak pokazano niej:
1 Przód:
Nie zastawia otwartej przestrzeni.
2 Boki/ Wierzch/ Tyl:
Nie zastawia obszarów o wymiarach wskazanych na
diagramie niej.
3 Spód:
Umieci na równej powierzchni. Zapewni wystarczajcy
przeplyw powietrza umieszczajc na podstawie o wysokoci
co najmniej 10 cm.
­ G-3 ­
UX-A70MDR
1 cm
1 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
10 cm
UX-A70MDR
Óvintézkedés: Megfelel szellzés
Az áramütés és a tz veszélyének, valamint a készülék
károsodásának
elkerülése
végett
az
alábbiak
figyelembevételével helyezze el a készüléket:
1 Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2 Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelen biztosítson szabad,
akadálymentes területet minden oldalon.
3 Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb
szellzés biztosítása érdekében tegye minimum 10 cm-es
magasságú állványra a berendezést.
UX-A70MDR[EV]safety
01.1.25, 11:22 AM
3


background image
âesky
Polski
Magyar
2 Stítek varování, umístný uvnit pístroje
2 Tabliczka ostrzegawcza umieszczona wewntrz
urzdzenia
2 Figyelmeztet címke, a készülék belsejében elhelyezve
1 Klasifikacní stítek, umístný na vnjsím povrchu
1 Tabliczka klasyfikacyjna umieszczona na powierzchni
spodniej
1 Besoroláscímke, a küls felületen elhelyezve
CLASS
1
LASER
PRODUCT
1. TDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY
2. NEBEZPEC: Neviditelné laserové záení v pípad
otevení a selhání nebo pekonání zámk. Vyvarujte
se pímé expozici záeni.
3. UPOZORNN: Neotvírejte vrchní kryt. Pístroj
neobsahuje zádné soucástky, které by mohl opravit
sám uzivatel, veskeré opravy penechte kvalifikovaným
odborníkm.
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. NIEBEZPIECZESTWO: Niewidzialne promieniowanie
lasera gdy otworzysz urzdzenie lub zawiod lub
zostan przelamane wewntrzne blokady. Unikaj
bezporedniej ekspozycji na wizk promieni lasera.
3. OSTRONIE: Nie otwieraj górnej czci obudowy.
Wewntrz urzdzenia nie ma czci, które móglby
naprawi samodzielnie; naprawy powierzaj tylko
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
DANGER: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
Dlezité pro laserové výrobky
Wane dla wyrobów wykorzystujcych laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
Oznacení stítky
Reprodilcje tabliczek
A címkék másolata
1. AZ 1. OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS
2. VESZÉLYFORRÁS: Nyitott készüléc és nem megfelel
vagy sérült biztonsági kapcsolás esetén láthatatlan
lézersugárzás veszélye áll fenn. Ne tegye ki magát a
sugárnyalábbal való közvetlen érintkezés veszélyének.
3. ÓVINTÉZKEDÉS: Ne nyissa ki a berendezés fels
borítását. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által
javítható alkatrészeket; minden javítást bízzon képzett
szakemberre.
­ G-4 ­
UX-A70MDR[EV]safety
01.1.25, 11:22 AM
4