background image
TA/NEWS/INFO
DISPLAY MODE
LVT1507-007A
[EN]
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER
AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE
AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN
AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER
RX-5062S
Svenska
Suomi
Dansk
Cov_RX-5062[EN]007A.p65
06.1.19, 14:15
3


background image
G-1
Varningar, att observera och övrigt/
Varoitukset, huomautukset, yms/
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
FÖRSIKTIGHET
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
MUISTUTUS!
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1. Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
FORSIGTIG
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
ATT OBSERVERA--STANDBY/ON
knapp
Dra ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt (STANDBY lampan
släcks). Se till att stickkontakten på nätkabeln blir lättåtkomlig, när apparaten
installeras. Nätströmmen stängs inte av i något läge av STANDBY/ON
knappen.
· När systemet är i standbyläge lyser STANDBY lampan rött.
· När systemet är påsatt, släcks STANDBY lampan.
Strömmen kan styras från fjärrkontrollen.
HUOMAUTUS--STANDBY/ON
-painike
Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta (STANDBY-
merkkivalo sammuu). Varmista laitetta asentaessasi, että pistoke on helposti
ulottuvilla. Painikkeen STANDBY/ON
eri asennot eivät katkaise verkkovirran
syöttöä.
· Kun järjestelmä on valmiustilassa, STANDBY-merkkivalo palaa punaisena.
· Kun järjestelmän virta on päällä, STANDBY-merkkivalo sammuu.
Verkkovirran voi katkaista ja kytkeä päälle kaukosäätimellä.
FORSIGTIG--STANDBY/ON
Knappen
Hiv altid stikket ud for helt at slukke for strømmen (STANDBY-lampen slukkes). Når
apparatet installeres, skal det sikres, at stikket er let tilgængeligt. STANDBY/ON
knappen slukker aldrig helt for strømtilførslen.
· Når systemet er på stand-by lyser STANDBY-lampen rødt.
· Når systemet er tændt slukkes STANDBY-lampen.
Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
Saf_RX-5062[E]007A.p65
06.1.19, 17:36
1


background image
G-2
FÖRSIKTIGHET
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma
ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten.
· Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen
för begagnade batterier måste följas noga.
· Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på
den, exempelvis en vas.
MUISTUTUS!
· Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
· Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä
ja lakeja on noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.
FORSIGTIG
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud.)
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale
bestemmelser nøje skal overholdes.
· Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske,
f.eks. vaser, oven på apparatet.
Att observera: Ordentlig ventilation
Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador:
Framsidan:
Öppet utrymme utan hinder.
Sidorna:
Inga hinder inom 10 cm från sidorna.
Ovansidan:
Inga hinder inom 10 cm ovanför ovansidan.
Baksidan:
Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan.
Undersidan:
Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta.
Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se figuren).
Huomautus: Riittävä ilmanvaihto
Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta:
Edessä:
Esteetön avoin tila
Sivuilla:
10 cm avoin tila sivuista
Päällä:
10 cm avoin tila laitteen pinnasta
Takana:
15 cm avoin tila laitteen takaseinästä
Pohjassa:
Esteetön tasainen pinta
Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla.
Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation
Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås:
Forsiden:
Åbent sted uden forhindringer.
Sider:
Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra siderne.
Oversiden:
Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra oversiden.
Bagsiden:
Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden.
Undersiden:
Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade.
Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på illustrationen.
Stativhöjd: minst 15cm
Telineen korkeus: 15 cm tal enemmän
Standhøjde de 15 cm eller mere
Golv
Lattia
Gulv
Framsida
Edessä
Forside
Minst 15cm avstånd
Yli 15 cm avoin tila
Afstand på 15 cm eller mere
Vägg eller hinder
Seinä tai este
Væg eller forhindringer
RX-5062S
Saf_RX-5062[E]007A.p65
06.1.19, 17:36
2


background image
G-3
Information till
användare gällande
kassering av gammal
utrustning
Tänk på:
Att denna symbol
endast gäller inom den
Europeiska
gemenskapen.
[Europeiska gemenskapen]
Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas
mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om
hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning.
Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och
den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det
företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler.
Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt.
(Företagsanvändare)
Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida www.jvc-europe.com för att få information om returnering av produkten.
[Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen]
Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt
land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning.
[Euroopan unioni]
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan
tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja
kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan.
Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat
paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia.
(Yrityskäyttäjät)
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web- sivustoltamme osoitteessa www. jvc-europe.com löydät tietoja käytetyn tuotteen
palautuksesta.
[Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella]
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan,
jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä.
Tietoja käyttäjille
vanhojen laitteiden
hävittämisestä
Huomio:
Tämä symboli on
voimassa vain
Euroopan unionissa.
[EU]
Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt
husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske
apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love,
der gælder i dit land.
Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere informa-
tion om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab
eller den forretning, hvor du har købt produktet.
Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande.
(Professionelle brugere)
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside www.jvc-europe.com få information om tilbagetagning af
produktet.
[Lande uden for EU]
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit
land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.
Brugerinformation
om bortskaffelse af
gammelt udstyr
Bemærk:
Dette symbol er kun
gyldigt i EU.
Saf_RX-5062[E]007A.p65
06.1.19, 17:36
3


background image
1
Dansk
DA01-08_RX-5062S[EN]3.p65
2006.01.20, 01:00 pm
Indholdsfortegnelse
Lydjustering .............................................. 24
Grundlæggende indstillingselementer ...................................... 24
Grundliggende fremgangsmåde ............................................... 24
7 Justering af udlignings mønstre ............................................ 25
7 Justering af højttalerens udgangsniveau ............................... 25
7 Justering af lydindstillingerne i surround- og DSP-modi ..... 25
Brug af surround-modi ............................... 26
Gengivelse af teaterstemning ................................................... 26
Introduktion af surround-modi ................................................. 26
Aktivering af surround-modi .................................................... 28
7 Automatisk Surround Funktion ............................................ 28
7 Manuel aktivering af surround ............................................. 28
Brug af DSP-modi ...................................... 29
Gengivelse af lydfeltet ............................................................. 29
Introduktion til DSP-modi ........................................................ 29
Aktivering af DSP-modi ........................................................... 30
Betjening af JVC's audio/video-udstyr .......... 31
Brug af lydudstyr ...................................................................... 31
Brug af billedudstyr .................................................................. 32
Afhjælpning af fejl ...................................... 33
Specifikationer .......................................... 34
Identifikation af delene ................................. 2
Tilslutninger ................................................ 4
Inden opstillingen ....................................................................... 4
Kontrol af tilbehøret ................................................................... 4
Isætning af batterier i fjernbetjeningen ...................................... 4
Tilslutning af FM- og AM (MB)-antenner ................................. 4
Tilslutning af højttalere og subwoofer ....................................... 5
Tilslutning af audio/video-udstyr ............................................... 6
7 Analoge tilslutninger .............................................................. 6
7 Digitale tilslutninger ............................................................... 8
Tilslutning af netledningen ......................................................... 8
Elementære funktioner................................. 9
Daglig betjeningsprocedure ....................................................... 9
Tænding for strømmen ............................................................... 9
Valg af afspilningskilde .............................................................. 9
Regulering af lydstyrken .......................................................... 10
Sådan tænder og slukker du for subwooferlyd ......................... 11
Valg af analog eller digital indgangsmodus ............................. 11
Indstilling af displayets lysstyrke ............................................. 12
Dæmpning af indgangssignalet ................................................ 12
Ændring af navn på afspilningskilde ........................................ 12
Afbrydelse af lyden .................................................................. 13
Brug af slumrefunktionen ........................................................ 13
Radiomodtagelse ....................................... 14
Manuel indstilling på stationer ................................................. 14
Brug af faste stationer .............................................................. 14
Valg af FM-modtagelsesmåde .................................................. 15
Modtagelse af FM Stationer med RADIO DATA SYSTEM ... 16
Søgning efter program ved brug af PTY-koder ........................ 17
Automatisk skift til andet program efter ønske ........................ 18
Grundliggende indstillinger ......................... 19
Hurtig højttaleropsætning ......................................................... 19
Grundlæggende indstillingselementer ...................................... 20
Grundliggende fremgangsmåde ............................................... 20
7 Indstilling af højttalere ......................................................... 21
7 Indstilling af højttalerafstand................................................ 21
7 Indstilling af baslyd .............................................................. 21
7 Valg af hoved- eller underkanal ............................................ 22
7 Indstilling til aktivering af Surroundeffekt funktionen ......... 23
7 Indstilling af de digitale indgange ........................................ 23
Dette betyder at KUN fjernbetjeningen kan bruges
til den pågældende funktion.
Remote
NOT
Dette betyder at fjernbetjeningen IKKE kan
bruges til den pågældende funktion. Brug
knapperne på frontpanelet.