background image
PENOSNÝ CD SYSTÉM
HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ
PRZENONY SYSTEM CD
NÁVOD K POUZITÍ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSLUGI
RC-BX25BK
RC-BX15BK
CD PORTABLE SYSTEM
RC-BX25BK/RC-BX15BK
CD
PORTABLE
SYSTEM
INSTRUCTIONS
RC-BX15BK
RC-BX25BK
REMOTE CONTROL
/
LVT0282-010A
[EV]
STANDBY ON
ONE-TOUCH OPERATION
CD-PORTABLE SYSTEM
RC-BX25
CD
TUNER
FM/AM
PLAY
STANDBY ON
ONE-TOUCH OPERATION
CD-PORTABLE SYSTEM
RC-BX15
CD
TUNER
FM/AM
PLAY
STANDBY/ON
/
STANDBY/ON
/


background image
2
Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions
carefully before starting operation to be sure to obtain optimum
performance and a longer service life from the unit.
CONTENTS
Features .............................................................................................. 4
Safety precautions .............................................................................. 6
Handling precautions .......................................................................... 8
Power supply .................................................................................... 10
Names of parts and their functions ................................................... 12
Remote control unit (RC-BX25 only) ................................................. 16
Switching the power ON/STANDBY .................................................. 18
Concerning compact discs ................................................................ 22
Playing compact discs ...................................................................... 24
Cassette tape .................................................................................... 30
Cassette playback ............................................................................. 30
Radio reception ................................................................................. 32
Recording .......................................................................................... 34
Maintenance ..................................................................................... 38
Troubleshooting ................................................................................ 40
Specifications .................................................................................... 42
WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
ENGLISH
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
"TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the
product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in
the literature accompanying the appliance.
CESKY
Dkujeme za zakoupení výrobku firmy JVC. Díve nez zacnete pístroj
pouzívat, pectte si prosím pozorn návod k pouzití, abyste mohli toto
zaízení optimálním zpsobem pouzívat a zajistili tak jeho delsí zivotnost.
OBSAH
Funkce ................................................................................................. 4
Bezpecnostní upozornní .................................................................... 6
Provozní upozornní ............................................................................ 8
Zdroj napájení ................................................................................... 10
Názvy prvk a jejich funkce .............................................................. 12
Dálkový ovladac (pouze RC-BX25) ................................................... 16
Zapnutí pístroje (ON)/rezim pohotovosti (STANDBY) ....................... 18
Co se týce kompaktních disk ......................................................... 22
Reprodukce kompaktních disk ....................................................... 24
Magnetofonový pásek ...................................................................... 30
Reprodukce magnetofonových kazet ............................................... 30
Píjem rozhlasového vysílání ............................................................. 32
Záznam ............................................................................................. 34
Údrzba .............................................................................................. 38
Problémy a jejich odstranní ............................................................. 40
Technické údaje ................................................................................ 42
POZOR:
ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ VZNIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAÍZENÍ
DESTI NEBO NADMRNÉ VLHKOSTI.
EV-1
2/4/99, 5:07 PM
2


background image
3
MAGYAR
Köszönjük, hogy megvásárolta e JVC terméket. Mieltt üzembe helyezné
a készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen e kezelési útmutatót a
készülék optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása
érdekében.
TARTALOM
A készülék jellemzi ............................................................................ 5
Biztonsági óvintézkedések ................................................................. 7
Kezelési óvintézkedések ..................................................................... 9
Energiaellátás .................................................................................... 11
A készülék kezel szervei és azok funkciói ...................................... 13
A távirányító egység (csak a RC-BX25 típus) ................................... 17
A készülék be készenlétbe kapcsolása (ON)/(STANDBY) ................. 19
A lézer (CD) lemezzel kapcsolatos tudnivalók .................................. 23
A CD lemezek lejátszása ................................................................... 25
A kazettás magnó ............................................................................. 31
Kazetták lejátszása ........................................................................... 31
Rádióadás vétele .............................................................................. 33
Felvétel .............................................................................................. 35
A készülék karbantartása .................................................................. 39
Hibaelhárítási útmutató ..................................................................... 41
A készülék mszaki adatai ................................................................ 43
FIGYELEM!
TZESET ILLETVE AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN,
NE TEGYÜK KI A KÉSZÜLÉKET ES VAGY NEDVESSÉG
HATÁSÁNAK.
POLSKI
Bardzo Ci dzikujemy za zakupienie niniejszego sprztu firmy JVC.
Prosimy, aby uwanie przeczytal instrukcj obslugi przed rozpoczciem
uywania zestawu. Pozwoli Ci to na optymalne wykorzystanie Twojego
zestawu i na wydluenie okresu jego eksploatacji.
SPIS TRECI
Cechy ogólne ...................................................................................... 5
rodki ostronoci .............................................................................. 7
Zasady eksploatacji urzdzenia .......................................................... 9
Zasilanie ............................................................................................ 11
Nazwy czci i ich funkcje ................................................................ 13
Pilot zdalnego sterowania (tylko RC-BX25) ...................................... 17
Wlczanie zasilania (ON)/wylczanie do stanu gotowoci
(STANDBY) ........................................................................................ 19
O plytach kompaktowych ................................................................. 23
Odtwarzanie plyt kompaktowych ..................................................... 25
O kasetach ........................................................................................ 31
Odtwarzanie tam ............................................................................. 31
Odbiór radiowy ................................................................................. 33
Nagrywanie ....................................................................................... 35
Konserwacja ..................................................................................... 39
W razie trudnoci .............................................................................. 41
Dane techniczne ............................................................................... 43
OSTRZEENIE:
ABY ZMNIEJSZY RYZYKO POARU LUB PORAENIA PRDEM
ELEKTRYCZNYM NIE NARAAJNINIEJSZEGO URZDZENIA NA
DZIALANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
EV-1
2/4/99, 5:07 PM
3


background image
4
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
PRECAUTIONS
1.
CLASS 1 LASER PRODUCT
2.
DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or
defeated. Avoid direct exposure to beam.
3.
CAUTION: Do not open the rear cover. There are no user serviceable
parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
4.
CAUTION: The compact disc player uses invisible laser radiation
and is equipped with safety switches which prevent the emission of
radiation when the disc holder is open. It is dangerous to defeat the
safety switches.
5.
CAUTION: Use of controls for adjustments and the performance of
procedures other than those specified herein may result in exposure
to hazardous radiation.
REPRODUCTION OF LABELS AND THEIR LOCATION
FEATURES
1.
Portable system incorporating CD player
·
16-key remote control unit operates the usual CD functions
(RC-BX25 only).
·
CD player with repeat play function using the remote control unit
(RC-BX25 only).
·
Digital LCD (Liquid Crystal Display) indicates the playback tune
number, repeat play mode (RC-BX25 only) and function modes.
·
8-cm "CD singles" capability.
2.
One-touch operation (COMPU PLAY)
3.
Synchro-record start for CD recording convenience
4.
Full auto-stop mechanism
5.
BASS BOOST switch
6.
1 bit DAC
DLEZITÉ UPOZORNNÍ PRO VÝROBKY VYUZÍVAJÍCÍ LASER
UPOZORNNÍ
1.
LASEROVÝ VÝROBEK PRVNÍ TÍDY
2.
NEBEZPECÍ: Pi otevení pístroje a pi selhání nebo vyazení z
funkce blokovacího zaízení mze dojít k neviditelnému laserovému
záení. Chrate se ped pímým ozáením laserovým paprskem.
3.
POZOR: Neotevírejte zadní kryt. Uvnit pístroje nejsou zádné cásti,
které by uzivatel mohl sám opravit. Pro servis se vzdy obrate na
autorizovaný odborný servis.
4.
POZOR: Pehrávac kompaktních disk vyuzívá neviditelné laserové
záení a je vybaven bezpecnostními spínaci, které zabraují emisi
radiace pi otevení drzáku pro disk. Vyazení tchto bezpecnostních
spínac z funkce je nebezpecné.
5.
POZOR: Pouzívání ovládacích prvk pro nastavování a provádní
procedur jiným zpsobem, nez je uvedeno v tomto návodu k pouzití
mze vést k ozáení nebezpecnou radiací.
ZOBRAZENÍ NA NÁLEPKÁCH A JEJICH UMÍSTNÍ
FUNKCE
1.
Penosný systém zahrnující CD pehrávac
·
16 tlacítkový dálkový ovladac ovládá obvyklé funkce CD
pehrávace (pouze RC-BX25).
·
CD pehrávac s funkcí opakované reprodukce, kterou lze spustit
z dálkového ovladace (pouze RC-BX25).
·
Digitální displej z tekutých krystal (LCD) ukazuje císlo
reprodukované skladby, rezim opakované reprodukce (pouze
RC-BX25) a rezimy funkcí.
·
Schopnost reprodukovat 8 cm "CD singly".
2.
Spustní jedním stiskem (COMPU PLAY)
3.
Synchronizované spustní záznamu pro pohodlný záznam z CD.
4.
Mechanizmus zajisující kompletní auto-stop.
5.
Pepínac BASS BOOST.
6.
1 bitový digitální - analogový pevodník.
NAME/RATING PLATE
ETIKETA S NÁZVEM/ZAAZENÍM
Caution:
This production contains
a laser component of
higher laser class than
Class 1.
Pozor:
Tento výrobek obsahuje
laserový komponent
vyssí laserové tídy, nez
je 1. tída.
EV-1
2/4/99, 5:07 PM
4


background image
5
A LÉZER TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.
AZ 1. OSZTÁLYBA TARTOZÓ LÉZER TERMÉKEK
2.
VESZÉLY: Láthatatlan lézer-sugárzás keletkezhet , amikor a készülék
nyitott állapotban van, és a biztonsági retesz meghibásodott, vagy
kikapcsolt állapotban van. Kerüljük a sugárzás közvetlen hatását.
3.
FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsuk el a készülék hátsó borítólapját.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
A javítást bízzuk szakemberre.
4.
FIGYELMEZTETÉS: A CD lemezjátszó láthatatlan lézer sugarakat
használ, ezért elláttuk olyan biztonsági kapcsolókkal, amelyek
megakadályozzák a sugarak kibocsátását, amikor a lemeztartó
fedele nyitott állapotban van. A biztonsági kapcsolók kiiktatása
veszélyes!
5.
FIGYELMEZTETÉS: Az útmutatóban leírtaktól eltér beállítások
illetve mveletek alkalmazása azt eredményezheti, hogy veszélyes
sugárzás hatásának tesszük ki magunkat.
FELIRATOK ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK A KÉSZÜLÉKEN
A KÉSZÜLÉK JELLEMZI
1.
Hordozható rendszer beépített CD lejátszóval
·
16 nyomógombos távirányító egység mködteti a szokásos CD
funkciókat (csak a RC-BX25 típus)
·
CD lejátszó a távirányító egységen keresztül mködtetett ismételt
lejátszás funkcióval (csak a RC-BX25 típus)
·
Digitális LCD (Folyadékkristályos Kijelz) jelzi a lejátszott
zeneszám sorszámát, az ismételt lejátszási módot (csak a
RC-BX25 típus), és az üzemmódokat
·
8 cm "CD szóló" képesség
2.
Érintésre induló mködés (COMPU PLAY)
3.
Egyidej felvétel indítás a megfelel CD felvételhez
4.
Teljes auto-stop mechanika
5.
BASS BOOST (mélyhang kiemel) kapcsoló
6.
1 bites DAC
WANE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH
RODKI OSTRONOCI
1.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2.
NIEBEZPIECZESTWO: Gdy urzdzenie zostanie otwarte, a
blokady zostaly sforsowane lub nie dzialaj, nastpuje emisja
niewidzialnego promieniowania laserowego. Naley unika
bezporedniego dzialania wizki promieni.
3.
UWAGA: Nie zdejmowa tylnej obudowy. Wewntrz urzdzenia nie
ma czci, które uytkownik móglby naprawi samodzielnie.
Wszelkie naprawy naley zleca jedynie wykwalifikowanemu
personelowi.
4.
UWAGA: Odtwarzacz plyt kompaktowych wykorzystuje niewidzialne
promieniowanie laserowe i jest wyposaony w blokady
bezpieczestwa, które zapobiegaj emisji promieniowania, gdy
kiesze plyty kompaktowej jest otwarta. Sforsowanie blokad jest
niebezpieczne.
5.
UWAGA: Niezgodne z instrukcj obslugi uycie kontrolek urzdzenia
oraz wykonywanie operacji innych ni opisane w instrukcji obslugi
moe spowodowa niebezpieczestwo napromieniowania.
PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE I ICH ROZMIESZCZENIE
CECHY OGÓLNE
1.
Przenony system z odtwarzaczem CD
·
16-przyciskowy pilot zdalnego sterowania obsluguje zwykle
funkcje CD (tylko RC-BX25).
·
Odtwarzacz CD z funkcj odtwarzania z powtórzeniem,
obslugiwan pilotem (tylko RC-BX25).
·
Cyfrowy LCD (Wywietlacz cieklokrystaliczny) pokazuje numer
odtwarzanego utworu, tryb odtwarzania z powtórzeniem (tylko
RC-BX25) oraz nastawienia funkcji.
·
Zdolno odtwarzania plyt 8-cm, tzw. "singli".
2.
Odtwarzanie jednym dotkniciem (COMPU PLAY)
3.
Pocztek nagrywania zsynchronizowany z odtwarzaczem CD,
co znacznie ulatwia nagrywanie
4.
Calkowicie automatyczne zatrzymywanie
5.
Przelcznik BASS BOOST
6.
1-bitowy przetwornik c/a (DAC)
Figyelem:
Ez a termék az 1.
osztálynál magasabb
lézer-kategóriába tartozó
alkatrészeket tartalmaz.
Ostrzeenie:
Niniejszy produkt
wyposaony jest w
komponent laserowy o
klasie przewyszajcej
Klas 1.
TIPUS JEL/ADATTÁBLA
PLAKIETKA NAZWY/ZNAMIONOWA
EV-1
2/4/99, 5:07 PM
5