background image
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No.
which are located either on the rear, bot-
tom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
LVT0862-004B
[EV]
UX-M5R -- Consists of CA-UXM5R and SP-UXM5.
DISPLAY
MODE
PHONES
PROGRAM
REC
DIRECTION
PLAY/PAUSE
PRE EQ
/HBS
VOLUME
REPEAT
SEARCH/TUNING
RANDOM
CD
TUNER
TAPE
BAND
REV. MODE
MICR O
COMPONENT
SYSTEM
UX-M5R
A U T O REVERSE
FULL LOGIC DECK
TIMER
ON/OFF
SET
REMAIN
/RDS MODE
EJECT
INTRO/RDS
SEARCH
OPEN/
CLOSE
STANDBY
/ON
ST/MONO
STOP/CLEAR
PRESET
CD-R/R W PLA YBACK
CD/RANDOM
DISPLAY
MODE
REC
SLEEP
TIMER
PROGRAM
MUTING
BEAT CUT
PRE EQ
/HBS
STANDBY/ON
+
VOLUME
­
TUNER
/BAND
TAPE
/REV.MODE
INTRO
/RDS SEARCH
REMAIN
/RDS MODE
REPEAT
ST/MONO
RM-SUXM5R REMOTE CONTROL
PRE DOWN
PRE UP
MICRO CONPONENT SYSTEM
MIKROSOUCÁSTKOVÝ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY MIKRO
MIKROKOMPONENTS RENDSZER
INSTRUCTIONS
PIRUCKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSLUGI
HASZNÁLATI UTASTÁS
UX-M5R_COVER.p65
25.04.02, 14:49
1


background image
G-1
Varování, upozornni a jiné
Ostrzeenia, uwagi i inne
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
,
Uwaga -- przelcznik STANDBY/ON
!
Aby calkowicie odci doplyw energii, odlcz przewód
zasilania. Przelcznik STANDBY/ON
w adnej pozycji
nie odlczaj urzdzenia od sieci. Moesz wlcza i
wylcza zasilanie pilotem.
Upozornní -- STANDBY/ON
spínac!
Abyste pístroj úpln odpojili ze sít, vytáhnte hlavní
zástrcku. Pepínac STANDBY/ON
v jakékoliv poloze
neodpojí pístroj ze sít. Pepínac mze být kontrolován
dálkov.
OSTRZEENIE
Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem
elektrycznym, poaru, itp.:
1. Nie zdejmuj wkrtów, oslon ani obudowy.
2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie
deszczu lub wilgoci.
UPOZORNN
Aby se zabránilo poranní elektrickým proudem, pozáru
atd.:
1. Nesnímejte srouby, kryty nebo skíku.
2. Nevystavujte toto zaízení desti nebo vlhkosti.
-- STANDBY/ON
!
. STANDBY/ON
.
.
Óvintézkedés ä
STANDBY/ON
kapcsoló!
A teljes áramtalanítás érdekében húzza ki a hálózati kábelt a
konnektorból. A STANDBY/ON
kapcsolóval nem lehet
áramtalanítani a készüléket. A készülék be és kikapcsolása a
távvezérlvel irányítható.
ÓVINTÉZKEDÉS
A tz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése
érdekében:
1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, küls burkolatát
vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket es vagy nedvesség
hatásának.
,
..:
1.
,
.
2.
.
SafetyPO_HU_CZ_RU
25.04.02, 16:34
1


background image
G-2
OSTRZEENIE
· Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli
doszloby do przekrycia otworów wentylacyjnych
gazetami, tkani itd., cieplo nie mogloby unilka).
· Nie poklada na przyrzd adnych ródel z otwartym
ogniem, jako rozwiecone wiece.
· Przy wymianie baterii naley bra do uwagi
problemy zwizane z ochron rodowiska
natsuralnego, a dlatego musz by cile
dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy
dotyczce likwidacji wyladowanych baterii.
· Nie naraa urzdzenia na kontakt z deszczem,
wilgoci, kapic, lub rozlan wod i nie umieszcza
na jego obudowie adnych przedmiotów
wypelnionych plynami np. wazonów.
UPOZORNN
· Nezakrývejte vtrcí otvory. Jestlize budou ventilacní
otvory zakryty novinami nebo látkou, mze docházet
k pehívání zaízení.
· V zádném pípad nepokládejte na zaízení
zapálené svícky atd.
· Pi likvidaci baterií se ite místními ekologickými
pokyny.
· Chrate pístroj ped destm, vhkostí, pokapáním
nebo postíkáním. Nedávejte na nj zádné prdmty
s kapalinami, nap. vázy.
ÓVINTÉZKEDÉS
· Ne torlaszolja el a szellznyílásokat (Ha a
szellznyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb.,
el vannak torlaszolva, a h képtelen lesz kijutni a
készülékbl).
· Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt
lángforrást, például ég gyertyákat.
· Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a
környezetvédelmi elírásokat.
· An készüléket óvja az estk és egyéb nedves
csepegéstl, loccsanástól, és ne helyezzen rá
folyadékot tartalmazó tágyakat, például vázát.
·
(
, ).
·
, , .
·
.
·
,
, .,
.
"
" ()
, "
, ,
" (7)
. ,
,
,
/
JVC.
, ,
(2) .
(),
,
,
, ,
JVC,
, .
SafetyPO_HU_CZ_RU
25.04.02, 16:34
2


background image
G-3
Upozornní: Správná ventilace
Z dvodu vyvarovat se poranní elektrickým proudem a pozáru a zabránit poskození umístte aparát
následujícím zpúsobem:
1
Zepedu:
Zádná pekázka a volný prostor.
2
Ze stran/ Nahoe/ Vzadu:
Zádné pekázky by nemly být umístny ve vzdálenostech uvedených níze.
3
Spodek:
Umístte na rovném povrchu. Umístním podstavce vysokého 10 cm a více podpoíte
odpovídající pívod vzduchu pro ventilaci.
Ostronie: Wlaciwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczestwu poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz aby zapobiec
uszkodzeniom, ustaw niniejsze urzdzenie jak pokazano niej:
1
Przód:
Nie zastawia otwartej przestrzeni.
2
Boki/ Wierzch/ Tyl:
Nie zastawia obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie niej.
3
Spód:
Umieci na równej powierzchni. Zapewni wystarczajcy przeplyw powietrza umieszczajc na
podstawie o wysokoci co najmniej 10 cm.
Óvintézkedés: Megfelel szellzés
Az áramütés és a tz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak
figyelembevételével helyezze el a készüléket:
1
Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2
Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelen biztosítson szabad, akadálymentes területet minden oldalon.
3
Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb szellzés biztosítása érdekében tegye
minimum 10 cm-es magasságú állványra a berendezést.
:
:
1
:
.
2
/ / :
, .
3
:
.
, 10 .
Pohled zepedu
Widok z przodu
Elölnézet
Pohled ze strany
Widok z boku
Oldalnézet
15 cm
15 cm
15 cm
1 cm
UX-M5R
1 cm
10 cm
15 cm
15 cm
UX-M5R
SafetyPO_HU_CZ_RU
25.04.02, 16:34
3


background image
G-4
Dlezité pro laserové výrobky
Wane dla wyrobów wykorzystujcych laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
Oznacení stítky
Reprodilcje tabliczek
A címkék másolata
1 Tabliczka klasyfikacyjna umieszczona na powierzchni
spodniej
1 Besoroláscímke, a küls felületen elhelyezve
1 Klasifikacní stítek, umístný na vnjsím povrchu
1 ,
2 Tabliczka ostrzegawcza umieszczona wewntrz
urzdzenia
2 Figyelmeztet címke, a készülék belsejében elhelyezve
2 Stítek varování, umístný uvnit pístroje
2 ,
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. NIEBEZPIECZESTWO: Niewidzialne
promieniowanie lasera gdy otworzysz urzdzenie lub
zawiod lub zostan przelamane wewntrzne
blokady. Unikaj bezporedniej ekspozycji na wizk
promieni lasera.
3. OSTRONIE: Nie otwieraj górnej czci obudowy.
Wewntrz urzdzenia nie ma czci, które móglby
naprawi samodzielnie; naprawy powierzaj tylko
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
1. TDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY
2. NEBEZPEC: Neviditelné laserové záení v pípad
otevení a selhání nebo pekonání zámk. Vyvarujte
se pímé expozici záeni.
3. UPOZORNN: Neotvírejte vrchní kryt. Pístroj
neobsahuje zádné soucástky, které by mohl opravit
sám uzivatel, veskeré opravy penechte
kvalifikovaným odborníkm.
1. AZ 1. osztályba sorolt lézerberendezés
2. VESZÉLYFORRÁS: Nyitott készüléc és nem
megfelel vagy sérült biztonsági kapcsolás esetén
láthatatlan lézersugárzás veszélye áll fenn. Ne tegye
ki magát a sugárnyalábbal való közvetlen érintkezés
veszélyének.
3. ÓVINTÉZKEDÉS: Ne nyissa ki a berendezés fels
borítását. A készülék nem tartalmaz a felhasználó
által javítható alkatrészeket; minden javítást bízzon
képzett szakemberre.
1. 1
2. :
.
.
3. :
.
;
.
CLASS
LASER
1
PRODUCT
DANGER-Invisible laser radiation
when open and interlock defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT-Unsichtbare Laserstrahlung,
wenn Abdeckung geöffnet und
Sicherheitsverriegelung überbrückt.
Nicht dem Straht aussetzen.
ADVARSEL:USYNLIG LÅSERSTRALING
VED ÅBNING,NÅR SIKKERHEDSAF-
BRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSATTELSE FOR STRÅLING.
VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa
olet alttiina nädkmätön läsersateilylle.
Älä katso säteesen.
VARNING!Osymlig laserstrålning när denna
del är ösppad och spärren är urkopplad.
Betraka ej strålen.
ADVERSEL! Usynilig laserstråling når
deksel åpnes og slikkerhedslås brytes.
Unngå eksponering for sirålen.
A pleine puissance.I ecoute prolongee du
baladeur peut endommager l'oreille de
l'utilisaleur.
SafetyPO_HU_CZ_RU
25.04.02, 16:34
4