background image
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖÖHJE
INSTRUKTIONSBOG
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial
No. which are located either on the rear,
bottom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
COMPACT COMPONENT SYSTEM
KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM
KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ
KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM
KOMPAKT-KOMPONENTEN-SYSTEM
SYSTEME DE COMPOSANTS COMPACT
KOMPACTO KOMPONENTEN-SYSTEEM
CA-MXJ55R/CA-MXJ530R
COMPACT
DIGITAL AUDIO
CA-MXJ55R
CA-MXJ530R
STANDBY
CD
1
CD
1
CD
2
CD
3
CD
2
CD
3
PLAY & EXCHANGER
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPU
PLAY
CONTROL
PHONES
PANEL
OPEN / CLOSE
TAPE
CD
AUX
FM AM
/
EJECT
EJECT
PLAY
REC/PLAY
AUTO REVERSE
AUTO REVERSE
VOLUME
+
­
STANDBY
CD
1
CD
1
CD
2
CD
3
CD
2
CD
3
PLAY & EXCHANGER
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPU
PLAY
CONTROL
PHONES
PANEL
OPEN / CLOSE
TAPE
CD
AUX
FM AM
/
EJECT
EJECT
PLAY
REC/PLAY
AUTO REVERSE
AUTO REVERSE
VOLUME
+
­
TAPE-
A
TAPE-
B
REC PAUSE
FADE
MUTING
FM MODE
RM­SMXJ50R REMOTE CONTROL
SLEEP
S. A. BASS
SOUND
MODE
+
­
TAPE-
A
TAPE-
B
REC PAUSE
FADE
MUTING
FM MODE
RM­SMXJ50R REMOTE CONTROL
SLEEP
S. A. BASS
SOUND
MODE
+
­
GVT0012-007B
[ EN ]
CA-MXJ55R/530R[EN]/Cover
99.3.12, 10:37 AM
1


background image
Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms /Advarsler, forsigtighedsregler og
andet /Warnung, Achtung und sonstige Hinweise/Mises en garde, précautions et indications diverses /
Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen
Att observera -- Nätströmsknapp (
)
Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt.
Strömbrytaren
kopplar ej bort nätströmmen.
Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen.
Huomautus --
-näppäin!
Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota
sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa
virtakytkimen (
) asennoissa. Virran voi kytkeä myös
kaukosäätimellä.
Forsigtig -- STRØMAFBRYDER! (
)
Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt.
Med
/Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde
lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
Achtung --
-Schalter!
Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die
Stromversorgung vollkommen zu unterbrechen. Der Schalter
unterbrichet in keiner Stellung die Stromversorgung
vollkommen. Die Stromversorgung kann mit der
Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.
Attention -- Commutateur
!
Déconnecter la fiche de secteur pour couper complètement
le courant. Le commutateur
ne coupe jamais
complètement la ligne de secteur, quelle que soit sa posi-
tion. Le courant peut être télécommandé.
Voorzichtig --
schakelaar!
Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen, trekt u de
stekker uit het stopkontakt. Anders zal er altijd een geringe
hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen, ongeacht de
stand van de
schakelaar. U kunt het apparaat ook met
de afstandsbediening aan- en uitschakelen.
­ G-1 ­
CA-MXJ55R/530R[EN]/Cover
99.2.19, 5:22 PM
2


background image
Svenska
Suomi
Dansk
Deutsch
Français
Nederlands
VIKTIGT
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1.
Lossa into på skruvar, lock eller hölje.
2.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
VAROITUS
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1.
Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2.
Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
ADVARSEL
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1.
Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2.
Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
ACHTUNG
Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr, usw:
1.
Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen enlfernen und das
Gehäuse nicht öffnen.
2.
Dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
ATTENTION
Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.:
1.
Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le
coffret de l'appareil.
2.
Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
VOORZICHTIG
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
1.
Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2.
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht.
­ G-2 ­
CA-MXJ55R/530R[EN]/Cover
99.2.19, 5:22 PM
3


background image
Sett framifrån
Sett från sidan
Edestä
Sivulta
Forside
Side
Vorderansicht
Seitenansicht
Face
Côté
Vooraanzicht
Zijaanzicht
CA-D3S
CA-D3S
1 cm
1 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
10 cm
CA-MXJ55R/
CA-MXJ530R
CA-MXJ55R/
CA-MXJ530R
VIKTIGT: Korrekt ventilering
För att undvika risker för elektriska stötar, brand och skador bör
utrustningen placeras på följande sätt:
1 Framsida:
Inga hinder och fritt utrymme.
2 Sidor/Översida/Baksida:
Inga hinder bör finnas i de områden som dimensionerna
nedan anger.
3 Undersida:
Placera apparaten på en plan yta. Se till ett tillräcklig ventile-
ring finns för ventilering genom ett placera apparaten på ett
bord med höja på 10 cm eller mer.
WICHTIG: Ausreichende Belüftung
Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und sonstigen
Beschädigungen gilt für die Geräteseiten folgendes:
1 davor:
Hindernisfrei und gut zugänglich.
2 daneben/darüber/dahinter:
Hindernisfrei in allen angegebenen Abständen
(s.
Abbildung).
3 darunter:
Absolut ebene Stellfläche; ausreichende Belüftung durch
Aufstellen auf einem Tischchen von mindestens 10 cm Höhe.
OBS: Korrekt ventilation
For at undgå elektisk stød, brand eller anden skade, skal man
ved placering af anlægget sørge for følgende:
1 Forside:
Ingen forhindringer, god åben plads.
2 Sider/top/bagside:
Ingen forhindringer må placeres i de områder, der er vist på
nedenstående dimensioner.
3 Bund:
Stil på plan overflade. Sørg for tilstrækkelig adgang for luft til
ventilation ved at stille apparatet på et bord, der er mindst 10
cm højt.
LET OP: Goede verluchting vereist
Om brand, elektrische schokken en beschadiging te voorkomen,
moet u het toestel als volgt opstellen:
1 Voorkant:
Geen belemmeringen en open ruimte.
2 Zijkanten/boven-/onderkant:
Geen belemmeringen plaatsen in de hieronder aangegeven
zones.
3 Onderkant:
Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende ventilatieruimte
voorzien door het toestel op een tafeltje met een hoogte van
10 cm of meer te plaatsen.
ATTENTION: Aération correcte
Pour prévenir tout risque électrique ou d'incendie et éviter toute
détérioration, placez l'appareil de la manière suivante:
1 Avant:
Bien dégagé de tout objet.
2 Côtés/dessus/dos:
Ne laissez rien aux endroits indiqués dans les figures ci-
dessous.
3 Dessous:
Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez
à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant
sur une table d'au moins dix centimètres de hauteur.
MUISTA: Huolehdi ilmanvaihdosta!
Voit välttää sähköiskun ja tulipalon vaaran sekä estää vahingot,
kun sijoitat laitteiston seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Edessä:
Jätä eteen esteetön, avonainen tila.
2 Sivuilla/päällä/takana:
Laitteiston ympärillä on oltava vapaata tilaa alla olevien
mittojen mukaisesti.
3 Alusta:
Sijoita laitteisto tasaiselle vaakasuoralle alustalle.
Ilmanvaihdon kannalta riittävä tila saadaan, kun laitteisto on
vähintään 10 cm korkealla tasolla.
­ G-3 ­
CA-MXJ55R/530R[EN]/Cover
99.2.19, 5:22 PM
4


background image
VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER / TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA / VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER /
WICHTIGER HINWEIS FÜR LASER-PRODUKTE / IMPORTANT POUR LES PRODUITS LASER / BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR
LASERPRODUKTEN
PLACERING AV ETIKETTER / TARRAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACERING AF MÆRKATER / ANBRINGUNGSORTE FÜR LASER-
PRODUKTE / REPRODUCTION DES ETIQUETTES / VERLARING VAN DE LABELS
1 KLASSIFIKATIONSETIKETT, PLACERAD PÅ BAKSTYCKET
1 LUOKITUSTARRA, LAITTEEN TAKASEINÄSSÄ
1 KLASSIFIKATIONSMÆRKAT
1 KLASSIFIKATIONSETIKETTE AN DER RÜCKSEITE
1 ETIQUETTE DE CLASSIFICATION, PLACÉE A L'ARRIÈRE DU
COFFRET
1 KLASSIFIKATIELABEL, OP DE ACHTERZIJDE VAN HET
APPARAAT
1.
KLASS 1 LASERPRODUKT
2.
FARA: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren
urkopplad. Utsätt dig ej för strålen.
3.
VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda
inne i enheten. ¨Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
KLASS 1 LASER APPARAT
VARNING: Om apparaten används på annat sätt än i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
LUOKAN 1 LASERLAITE
VAROITUS: Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
1.
LUOKAN 1 LASERLAITE
2.
VARO: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei
toimi tai ohitetaan.
3.
HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa.
1.
KLASSE 1 LASER PRODUKT
2.
ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når
sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for
stråling.
3.
ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni
apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till
kvalificeret servicepersonale.
2 VARNINGSSKYLT, INUTI APPARATEN
2 VAROITUSTARRA, LAITTEE SISÄLLÄ
2 ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET
2 WARNETIKETTE IM GERÄTEINNEREN
2 ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT PLACÉE À L'INTERIEUR DE
L'APPAREIL
2 WAARSCHUWINGSLABEL, IN HET APPARAAT
CLASS
1
LASER
PRODUCT
VARO: CD-soittimessa on laserdiodi jonka aallonpituus on 760-
800nm ja jonka tyypillinen optinen antotehe on diodin dohdalla
mitattuna 3mW.
ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion, Undgå udsættelse for stråling.
ADVERSEL: Usynlig laserstråling ved åpning, når sikkerhetsbryteren
er avslott. Unnçå utsettelse for stråling.
1.
KLAS 1 LASERPRODUKT
2.
GEVAARLIJK: Onzichtbare laserstraling wanneer open en de
beveiliging faalt of uitgeschakeld is. Voorkom het direkt
blootstaan aan de straal.
3.
VOORZICHTIG: De bovenkap niet openen. Binnenin het toestel
bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen:
laat onderhoud over aan bekwaam vakpersoneel.
1.
PRODUIT LASER CLASSE 1
2.
ATTENTION: Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert
ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Eviter une
exposition directe au rayon.
3.
ATTENTION: Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n'y a
aucune pièce utilisable à l'intérieur. Laisser à un personnel
qualifié le soin de réparer votre appareil.
1.
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
2.
GEFAHR: Unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und
fehlerhafter oder beschädigter Spre. Direkten Kontakt mit dem
Strahl vermeiden!
3.
ACHTUNG: Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält
keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten bitte qualifizierten
Kundendienst-Fachleuten.
­ G-4 ­
DANGER: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
CA-MXJ55R/530R[EN]/Cover
99.2.19, 5:22 PM
5