background image
¢°TM ÃTMªÀ
OEÁ¯Ú^ÌË ifiÓË Plasma
32PD5200
32PD5300
37PD5200
42PD5200
42PD5300
42PMA500EZ
CMP4211E
CMP4212E
¢µTM TM ETMøK§EITMTETM ¢°TM ¶TMK.
TM TM ¢°TM ÃTMªÀ ° ª§§¡ ANAºOPA.
°È· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ< ·Ó·ÊÔÚ¿, ηٷÁÚ¿,,Ù ÙÔ serial number ÙË~ ÔifiÓË~.
SERIAL NO. ______________________________
Ô serial number Â>Ó·È ÙÔÔiÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~.
ÔifiÓË ·Ù< ηÏÙÂÈ ÙÈ~ ··ÈÙ<ÛÂÈ~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ENERGY STAR
® fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ>Ù ÔÏÔÁÈÛÙ< ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì VESA DPMS.
Ô ¤Ì,ÏËÌ· ENERGY STAR
® ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛ^ÂÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË EPA ÁÈ· ÚÔ°fiÓ < ËÚÂÛ>·.
Hitachi, Ltd. ^~ ÛÓÂÚÁ¿ÙË~ ÙÔ ENERGY STAR
® ¤¯ÂÈ Î·iÔÚ>ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ°fiÓ ·Ùfi
ηÏÙÂÈ ÙÈ~ ··ÈÙ<ÛÂÈ~ ÙÔ ENERGY STAR
® ÁÈ· ·ÔÔÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~.


background image
TMªøTM:
È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ·ÙÔ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚÈ>Ô ÌÔÚÂ> Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ¯^Ú>~ ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË. ηٷÛηÛÙ<~
ÂÓ ÂiÓÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·<ÔÙ ϿiË ÌÔÚÂ> Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi.
¡°¡øTM TMªTM £¡TM
· VGA Î·È XGA Â>Ó·È Î·ÙÔ¯Ú^̤ӷ ÂÌÔÚÈο Û<Ì·Ù· ηٷÙÂi¤ÓÙ· ÙË~ International Business
Machines Corporation.
T· APPLE Î·È Macintosh Â>Ó·È Î·ÙÔ¯Ú^̤ӷ ÂÌÔÚÈο Û<Ì·Ù· ηٷÙÂi¤ÓÙ· ÙË~ Apple Computer,
Inc.
Ô VESA Â>Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi Û<Ì· ηٷÙÂi¤Ó ÙÔ ÌË ÎÂÚÔÛÎÔÈÎÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ Video Electronics
Standard Association.
YÏÂ~ ÔÈ ÔÓÔÌ·Û>Â~ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ < ÚÔ°fiÓÙ^Ó Â>Ó·È Î·ÙÔ¯Ú^̤ӷ ÂÌÔÚÈο Û<Ì·Ù· ηٷÙÂi¤ÓÙ· Ù^Ó
·ÓÙ>ÛÙÔȯ^Ó Î·Ùfi¯^Ó.


background image
¢°TM ÃTMªÀ
E¯·ÚÈÛÙÎÔÌÂ ÔÏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙË~ ifiÓË~
Plasma ÙË~ Hitachi.
¶ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙËÓ ÔifiÓË Û·~, ·Ú·Î·ÏÔ-
Ì ȷ,¿ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈο ÙË~ "¢°TM TMº§TM"
Î·È ·Ù¤~ ÙÈ~ "¢°TM ÃTMªÀ", ÒÛÙ ӷ ÁÓ^Ú>-
ÛÂÙ Ò~ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ë ÔifiÓË Û^ÛÙ¿. ºÏ¿ÍÙ ·Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ Û ·ÛʷϤ~ ̤ÚÔ~. £· Û·~ Â>Ó·È ¯Ú<ÛÈÌÔ
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ Ì ÙÈ~ ÚÁ·Û>Â~ Áη-
Ù¿ÛÙ·ÛË~:
Ô ÚÔ°fiÓ ·Ùfi ^ÏÂ>Ù·È iÂ^ÚÒÓÙ·~ fiÙÈ ÂÁηi>ÛÙ·-
Ù·È ·fi ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛ^ÈÎfi ÌÂ
·Ó¿ÏÔÁÂ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~. ¡· ÂÁηiÈÛٿ٠ÙÔ ÚÔ°fiÓ
·Ùfi ηÏÒÓÙ·~ ÂÈÈÎfi ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ < ÙÔÓ ^ÏËÙ<
Û·~. HITACHI ÂÓ ·Ô¤¯ÂÙ·È ·ÍÈÒÛÂÈ~ ÁÈ· ËÌÈ¿
Ô ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÎ,,ÂÈ ·fi Ï·Ói·Ṳ̂ÓË ÂÁηٿ-
ÛÙ·ÛË < ÙÔÔi¤ÙËÛË, ηÎ< ¯Ú<ÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ< < Ê-
ÛÈÎ< ηٷÛÙÚÔÊ<.
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔ~ ¶^ÏËÙ¤~:
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ·Ú·ÒÛ·-
Ù ·Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ< Î·È ÂÍËÁ<ÛÙÂ
ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ< Ò~ Ó· ¯ÂÈÚ>ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ°fiÓ.
1


background image
2
ÃTM
MÂÁ¿ÏË~ ÔifiÓË~, ,,ËÏ<~ ÂÎÚ>ÓÂÈ·~ ¿ÓÂÏ plasma
Ô ¤Á¯Ú^ÌÔ ¿ÓÂÏ plasma 42-ÈÓÙÛÒÓ, Ì ·Ó¿ÏÛË 1024 () x 1024 ()
pixels Î·È ÙÔ ¤Á¯Ú^ÌÔ ¿ÓÂÏ plasma 32-ÈÓÙÛÒÓ, Ì ·Ó¿ÏÛË 852 () x
1024 () pixels, ËÌÈÔÚÁÂ> ÂÈÎfiÓ· ,,ËÏ<~ ÂÎÚ>ÓÂÈ·~, ÂÚÂ>·~ ÔifiÓË~
(·Ó·ÏÔÁ>· È·ÛÙ¿ÛÂ^Ó ÂÈÎfiÓ·~: 16:9) Î·È Î·Ù·ÛÎÂ< ÌÈÎÚÔ ¿¯Ô~.
·ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ~ ·ÚÂÌ,ÔϤ~ ·fi ÁÂ^Ì·ÁÓËÙÈ-
Τ~ ËÁ¤~ Î·È ÁÚ·Ì̤~ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~, ÙÔ ¿ÓÂÏ ·Ú¿ÁÂÈ ,,Ë-
Ï<~ ÔÈfiÙËÙ·~ ÂÈÎfiÓÂ~ ··ÏÏ·Á̤ÓÂ~ ·fi ¯Ú^Ì·ÙÈΤ~ ·ÔÎÏ>ÛÂÈ~ ηÈ
·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÈ~.
æËÊÈ·Îfi~ ÂÍÂÚÁ·ÛÙ<~ À,,ËÏ<~ fiÔÛË~
H ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÂ> Ì>· ÏÂÈ¿· ÛËÌ¿Ù^Ó ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ,
·fi 640 x 400, 640 x 480 VGA ¤^~ 1600 x 1200 UXGA.
¯ÚËÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·È ÛÛÙËÌ· ÂÓÂ>ÍÂ^Ó ÛÙËÓ
ÔifiÓË
Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÏÂ~ ÛÙË ¯Ú<ÛË ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÚiÌ>-
ÛÂ^Ó ÔifiÓË~. > ϤÔÓ, ÙÔ ÛÛÙËÌ· ÂÓÂ>ÍÂ^Ó ÛÙËÓ ÔifiÓË, ÂÌÊ·Ó>-
ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË~ Ï<,,Ë~ ÙÔ Û<Ì·ÙÔ~ Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÈ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~
ÌÂ ÂÎÔÏË ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔiËÛ< ÙÔ~ ÌÔÚÊ<.
TMÛÙËÌ· ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ Ó¤ÚÁÂÈ·~
Ô ¢ÈÂiÓ¤~ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ENERGY
STAR® ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ·ÙfiÌ·Ù·, fiÙ·Ó Û<Ì·Ù·
ÂÈÛfiÔ ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌ·. YÙ·Ó ÛÓÂiÂ> ÛÂ ¤Ó· VESA DPMS-
ÛÌ,·Ùfi PC, Ë ÔifiÓË Îfi,ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~, fiÙ·Ó Â>Ó·È
·Ú·Ó<~.
TruBass
Ô TruBass, SRS Î·È ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ () Â>Ó·È ÂÌÔÚÈο Û<Ì·Ù· ηٷÙÂi¤-
ÓÙ· ÙË~ SRS Labs, Inc.
Ù¯ÓÔÏÔÁ>· TruBass ¤¯ÂÈ ÙÔÔiÂÙËiÂ> ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍÔÛÈÔfiÙËÛË
·fi ÙËÓ SRS Labs, Inc.
OÈ ·Ú·Î¿Ù^ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÈÙ¯iÔÓ ÛÓ¤ÔÓÙ·~ ÙËÓ
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ< video unit.
(1) OE¯ÔÓ ÚÔÛÙÂiÂ> ·ÎÚÔ¤ÎÙË~ composite/·ÎÚÔ¤ÎÙË~ S Î·È ·ÎÚÔ-
¤ÎÙË~ component. ¢È·Ù>iÂÙ·È Â>ÛË~ ·ÎÚÔ¤ÎÙË~ ÂÍfiÔ
composite video ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔiËÛË ÂÍfiÔ.
(2) ªÔÚÔÓ Ó· ÛÓÂiÔÓ Â>ÛË~ Ì>· ÏÂÈ¿· ÛÛÎÂÒÓ ÂÎÙfi~ ·fi
ÔÏÔÁÈÛÙ¤~.
(3) >ÛÔÔ~ component Â>Ó·È Ó·Ùfi Ó' ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ Û<Ì·Ù· RGB ·fi
ÙËÓ ÔifiÓË Ù^Ó ªÂÓÔ.
(4) ¢È·Ù>iÂÙ·È Â>ÛË~ ·ÎÚÔ¤ÎÙË~ SCART ÁÈ· Û<Ì·Ù· ηٿ Ù· ÂÚ^-
·ïο ÚfiÙ·. §ÂÈÙÔÚÁÂ> ^~ ·ÎÚÔ¤ÎÙË~ ÂÈÛfiÔ
composite/S/RGB < ·ÎÚÔ¤ÎÙË~ ÂÍfiÔ video.
^Ù<ÛÙ ÙÔÓ ^ÏËÙ< Û·~ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~.
1.
ÈÙÚ·¤È· ,¿ÛË:
ñ CMPAD23 (ÁÈ· 32")
ñ CMPAD25 (ÁÈ· 42")
2.
¯Â>· ÔifiÓË~ plasma:
ñ CMPAS03 (ÁÈ· 32")
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˯Â>Ô bass reflex Ì tweeter
ÙÔ ÎÒÓÔ 16x4.5cm (¯ÚÒÌ·: ÛÎÔÚÔ
ÁÎÚÈ).
ñ CMPAS03S (ÁÈ· 32")
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˯Â>Ô >ÈÔ ÙÔ Ì ÙÔ
CMPAS03 (¯ÚÒÌ·: ·ÓÔȯÙfi ÁÎÚÈ).
ñ CMPAS14 (ÁÈ· 42")
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˯Â>Ô Ô ÚfiÌ^Ó ÌÂ
tweeter ifiÏÔ 2.5cm Î·È Ô ÛÙÚÔÁÁÏ¿
woofer 8cm (¯ÚÒÌ·: ÛÎÔÚÔ ÁÎÚÈ).
ñ CMPAS14S (ÁÈ· 42")
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˯Â>Ô >ÈÔ ÙÔ Ì ÙÔ
CMPAS14 (¯ÚÒÌ·: ·ÓÔȯÙfi ÁÎÚÈ).
3.
Video unit: CMPAVW1
TMÛÎÂ< ¤ÎÙ·ÛË~ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔiËÛË video Ì ÙË ÛÛÎÂ< ·-
Ù<.
TM¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ< Video Unit
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Í·ÚÙ<Ì·Ù·
TMËÌ·ÓÙÈÎfi
¶·Ú·Î·ÏÂ>Ûi ӷ È·,¿ÛÂÙ ·Ù¤~ ÙÈ~ OËÁ>Â~ XÂÈÚÈÛÌÔ ÂÈÛٷ̤ӷ,
ÂÈÈο ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ ÛÙÈ~ ÛÂÏ>Â~ 4 ¤^~ 7. ·Î< ¯Ú<ÛË ÂÓ¤-
¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔifiÓË plasma, Ô i· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË
È¿ÚÎÂÈ· ^<~ ÙË~ < ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·Ì·ÙÈÛÌfi. Ó ·ÓÙÈÌÂÙ^-
>ÛÂÙ ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÎÔÏ>· ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË < ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙË~
ÔifiÓË~ Û·~ ·Ó·ÊÂÚiÂ>ÙÂ ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ËÁfi ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË~ ÚÔ,ÏË-
Ì¿Ù^Ó ÛÙÈ~ >Û^ ÛÂÏ>Â~ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚÈ>Ô ·ÙÔ.
TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ÛÌ,Â> Úfi,ÏËÌ· ÌÂ ÙËÓ ÔifiÓË plasma, Îfi,,ÙÂ ÙÔ
ÚÂÌ· ·fi ÙÈ~ Ú>Â~, ,Á¿ÏÙ ٷ ÊÈ~ Î·È ·ÔÙ·iÂ>Ù ·Ì¤Û^~ ÛÙÔÓ ^-
ÏËÙ< Û·~.
¶TMÃ
ªËÓ ·Ê·ÈÚÂ>Ù ÙÔ >Û^ οÏÌÌ· ÙË~ ÔifiÓË~ plasma οÙ^ ·fi ÔÔÈÂÛ-
<ÔÙÂ ÛÓi<ÎÂ~.
ªËÓ ·>ÂÙ Ì ÙÈ~ ËÏÂÎÙÚÈΤ~ ÛÛΤ~ ÔÔÈÔ<ÔÙ Â>Ô~. >Ó·È
ηÏÙÂÚ· Ó· Â>ÛÙ ·ÛÊ·ÏÂ>~ ·Ú¿ ÌÂÙ·ÓÔÈ^̤ÓÔÈ!
TMËÌÂ>^ÛË TM¯ÂÙÈÎ< Ì ÙÔ §ÔÁÈÛÌÈÎfi
A·ÁÔÚÂÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú<ÛÙË ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ ·ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿-
,,ÂÈ, Ó· Û¯ÂÈ¿ÛÂÈ ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊ· < Ó· ÛÓÙ¿ÍÂÈ ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊ· ÙÔ ÛÌÂÚÈ-
Ï·Ì,·ÓfiÌÂÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÛÌÊ^Ó· ÌÂ ÙËÓ ÈÛ¯ÔÛ· ÓÔÌÔiÂÛ>·.
OifiÓË Plasma
AÓ Ë ÔifiÓË plasma ÌÂ>ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ< ÁÈ· οÔÈÔ ÂÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙË-
Ì·, i· È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ iÂÚÌ·>ÓÂÙ·È. ¶·Ú·Î·ÏÔÌ ÛËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi~ ·Ùfi Â>Ó·È ÊÛÈÔÏÔÁÈÎfi. MÂÚÈΤ~ ÊÔÚ¤~, Ë ÔifiÓË ÂÓ¤¯ÂÙ·È
Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο Ê^ÙÂÈÓ¿ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛËÌÂ>·. TÔ ÁÂÁÔÓfi~ ·Ùfi
Â>Ó·È ÊÛÈÔÏÔÁÈÎfi.
¶TMÃ
°È· Ó· ÌË ÁÚ·ÙÛÔÓ>ÛÂÙÂ < ÚÔÍÂÓ<ÛÂÙÂ ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~
ÔifiÓË~ plasma, ÌËÓ Îٿ٠< ÌËÓ ÙÚ>,ÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ·È¯ÌËÚ¿
< ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ·. ·i·Ú>ÛÙÂ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÔifiÓË~ ÌÂ ÁÚfi
Û ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ì·Ï·Îfi ·Ó> Î·È ÛÎÔ>ÛÙ ÙË Ì ÛÙÂÁÓfi Ì·Ï·Îfi ·Ó>.
Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÔifiÓË~ Â>Ó·È ÔÏ ,ÚfiÌÈÎË, ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ËiÂ> <ÈÔ Î·i·ÚÈÛÙÈÎfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÛÎÏËÚ¿ ηi·ÚÈÛÙÈο.
¶TMÃ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó> ÁÈ· Ó· ηi·Ú>ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ>,ÏËÌ· Î·È ÙÔ
¿ÓÂÏ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙË~ ÔifiÓË~. YÙ·Ó Â>Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ,ÚfiÌÈÎÔ, È·ÏÛÙÂ
ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô¤ÙÂÚÔ ·ÔÚÚ·ÓÙÈÎfi, ,Ú¤ÍÙÂ Î·È ÛÙ,,Ù ÙÔ Ì·Ï·Îfi ·-
Ó>, ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÛÎÔ>ÛÙ ÙÔ Ì ÛÙÂÁÓfi Ì·-
Ï·Îfi ·Ó>.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÔÙ¤ fiÍÈÓÔ/·ÏηÏÈÎfi ·ÔÚÚ·ÓÙÈÎfi, ÔÈÓfiÓÂÌ·,
ÛÎÏËÚfi ηi·ÚÈÛÙÈÎfi, Û·ÔÓÈ Û ÛÎfiÓË, ÎÂÚ> Á·Ï>ÛÌ·ÙÔ~ ηi·ÚÈÛÙÈÎfi
Ù·ÌÈÒÓ Î.Ï.., ÂÈÈο ÂÂÈ< ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ·Ô¯Ú^Ì·ÙÈ-
ÛÌfi < ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~.


background image
3
¶Ãª¡
ÃTM . . . . . . . . . . . . . . . .2
¢°TM TMº§TM . . . . . . . . . . . . . .4
¡ªTMTM ªø¡ . . . . . . . . . . . . . .8
ÚÈ· TMÛÎÂ< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ÔÔi¤ÙËÛË ª·Ù·ÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ÃÂÈÚÈÛÌfi~ ÙÔ ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô . . . . . . . . . . . . . . .9
¢°TM °TMTMTM
. . . . . . . . .10
ÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÁ< ¶ÙÒÛË~ ÙË~ TMÛÎÂ<~ . . .10
TMÓÂÛË ÛÂ ÀÔÏÔÁÈÛÙ< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
TMÙ<ÚÈÍË Ù^Ó ¯Â>^Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
TMÓÂÛË ·Ï^>Ô ÚÔÊÔÔÛ>·~ . . . . . . . . . . . . . .12
¢°TM ÃTMªÀ . . . . . . . . . . . . .13
ÕÓÔÈÁÌ·/ÏÂ>ÛÈÌÔ ÚÔÊÔÔÛ>·~ . . . . . . . . . . . . . . .13
Ó·ÏÏ·Á< ÈÛfiÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
iÌÈÛË OEÓÙ·ÛË~ ¯Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ÔÎÔ< ¯Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ó·ÏÏ·Á< ªÂÁ¤iÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OEÓÂÈÍË TM<Ì·ÙÔ~ ÈÛfiÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ÙfiÌ·ÙË iÌÈÛË ÙË~ £¤ÛË~ ÙË~ ÈÎfiÓ·~
Î·È ÙÔ ÔÏÔÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ÓÂÍ¿ÚÙËÙË §ÂÈÙÔÚÁ>· ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ iÔÓÒÓ . . . . .16
ÃÚ<ÛË ÙÔ Menu Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ª¡À ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ª¡À ÃTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ª¡À ᢶTM . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ª¡À §À°TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
ª¡À °TMTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ª¡À °§øTMTMTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~ TM¯ÂÙÈΤ~ Ì ÙÔ Á¯ÂÈÚ>ÈÔ Ùfi
ñ È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ Û ·Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ÌÔÚÂ> Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ¯^Ú>~ ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË.
ñ ¶·Ú¿ ÙË Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ< ÚÔÛÔ¯< Ì ÙËÓ ÔÔ>· ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÂ> ·Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ, ·Ú·Î·ÏÂ>Ûi ӷ ÁÓ^ÛÙÔÔÈ<ÛÂÙ ÛÙÔÓ ^ÏËÙ< Û·~ < ÛÂ
ÂÌ¿~ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·<ÔÙ ۯfiÏÈ·, ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ < ÂÚ^Ù<ÛÂÈ~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔ°fiÓ Ì·~.
ñ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ<ÛÂÙ Ï<Ú^~ ÙÈ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~ ¯Ú<ÛË~ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~, fi^~ Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ hardware Î·È ÙÔ software ηÈ
ÙÔ~ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ~ ÛÙË ¯Ú<ÛË ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~. ¢Â ʤÚÔÌ ÂiÓË ÁÈ· ,Ï¿,Â~ Ô ÚÔÎÏ
ñ ªÂÚÈÎ< < ηiÔÏÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á< ·ÙÔ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚÈ>Ô, ¯^Ú>~ ÙËÓ ÚÔËÁÔÌÂÓË ÁÚ·Ù< ¿ÂÈ¿ Ì·~, ··ÁÔÚÂÂÙ·È.
ñ ÓÔÌ·Û>Â~ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ÌÔÚÂ> Ó· Â>Ó·È ÂÌÔÚÈο Û<Ì·Ù· ηٷÙÂi¤ÓÙ· < ηÙÔ¯Ú^̤ӷ Û<Ì·Ù· ηٷ-
ÙÂi¤ÓÙ· Ù^Ó ·ÓÙ>ÛÙÔȯ^Ó Î·Ùfi¯^Ó.
§§ ÃTM . . . . . . . . . .21
ÙfiÌ·ÙË Ôi<ÎÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
OEÏÂÁ¯Ô~ TM<Ì·ÙÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
§ÂÈÙÔÚÁ>· ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ Ó¤ÚÁÂÈ·~ . . . . . . . . . .22
¶ª¡¡ ¢ø§ TM
£¡TM PLASMA . . . . . . . . . . . . . .23
TMªøTMTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
¡ªø¶TM ¶µ§ªø¡ . . . .24
TMÌÙÒÌ·Ù· Ô º·ÈÓÔÌÂÓÈο ¶·ÚÔÛÈ¿ÔÓÙ·È
Û·Ó ÛÙÔ¯>Â~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ó¤ÚÁÂÈÂ~ ÁÈ· ÙË ¢ÈfiÚi^ÛË ªË ·ÓÔÓÈÎÒÓ
iÔÓÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
á ÃTM
¶´¡TM
. . . . . . . . . . . . . . . . . .27
>ÛÔÔ~ TM<Ì·ÙÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
·Ù¿ÏÔÁÔ~ TMÓÈÛÙÒÌÂÓ^Ó TMËÌ¿Ù^Ó . . . . . . . . . . . .28
¡£
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
§ÂÈÙÔÚÁ>· ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ Video Unit . . . . . . . . . . . .31
§ÂÈÙÔÚÁ>· ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ Tuner Unit . . . . . . . . . . . .43
°°ÀTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57