background image
Colour Plasma Display
Model PW2
42PD7A10
USER'S MANUAL
BRUGERVEJLEDNING
KÄYTTÖOPAS
READ THE INSTRUCTIONS INSIDE CAREFULLY.
KEEP THIS USER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
For future reference, record the serial number of your monitor.
SERIAL NO.
The serial number is located on the rear of the monitor.
Ver.4
42PD7200


background image
1
K
D
S
N
A
BRUGERVEJLEDNING
Tak for at have købt et HITACHI apparat med plasmaskærm. Før De
anvender Deres monitor, bedes De grundigt at læse
"SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE" og denne "BRUGERVEJLEDNING",
så De er i stand til at betjene monitoren på korrekt vis. Opbevar
vejledningen på et sikkert sted. De vil få nytte af det i fremtiden.
Bemærkninger vedrørende installationen:
Produktet er markedsført under forudsætning, at det er installeret
af kvalificeret personale, med tilstrækkelig dygtighed og
sagkundskab. Det bør altid være Deres specialiserede installatør
eller Deres forhandler, der installerer og indstiller produktet.
HITACHI kan ikke betragtes som ansvarlig for skader, der skyldes
fejl i installationen eller monteringen, misbrug, ændringer eller
naturkatastrofer.
Noter til forhandlerne:
Efter installationen, sørg for at uddele denne brugervejledning til
kunden, og forklar desuden kunden hvordan produktet betjenes.
Ver. 4


background image
2
V igtigt
De bedes læse Brugervejledningen grundigt, og særligt
Sikkerhedsforskrifterne fra Side 4 til 7. Misbrug kan medfø re skader
på Deres plasma monitor, som kan forkorte dens driftstid, eller
medfø re personlige kvæstelser. Skulle De erfare problemer med
indstillingsoperationerne af monitoren, bedes De først henvise til
Fejlfindingsafsnittet, bagest på brugervejledningen.
I det usandsynlige tilfælde, at et problem skulle opstå med Deres
plasma monitor, sluk for strømmen, træk stikket ud og kontakt
omgående Deres forhandler.
PAS PÅ
Bagdækslet på Deres plasma monitor bør aldrig fje rnes.
Prøv Dem aldrig frem, og løb ingen risici, når det drejes om
elektriske udstyr af alle slags: det er bed re at være sikker end ked af
det!
Software under retning
Det er forbudt for slutbruge ren af denne produkt at kopie re, at
reverse enginee re eller at fejlkopie re den indeholdte software,
undtagen i det lovmæssige omfang.
Plasma Monitor
Efter at plasma monitoren har været tændt i længe re tid, vil De
lægge mærke til at skærmen bliver varm. De bedes bemærke, at det
er normalt.
De kan sommetider ske at skærmen fremviser nogle små lyse eller
mørke prikke r. De bedes bemærke, at det er normalt.
PAS PÅ
For at forebygge rifter eller skader til plasmaskærmen, bør
overfladen ikke gnides med skarpe eller hårde genstande. Rengør
skærmen med en blød klud vædet i varmt vand og tør med en blød
klud. En mild sæbe kan anvendes hvis skærmen er meget snavset.
Anvend ikke angribende eller ætsende rengøringsmidler!
PAS PÅ
Anvend en blød klud for at rengø re kabinettet og betjeningspanelet
på monitoren. Hvis det er meget snavset, fortynd et neutralt
rengøringsmiddel i vand, væd og vrid en blød klud og tør bagefter
med en tør blød klud.
Anvend aldrig syrlige/alkaliske eller alkoholiske rengøringsmidler,
ætsende midle r, sæbepulve r, vandopløselige rengøringsmidler,
bilvoks, rengøringsmidler til rude r, osv., da de medfø rer
misfarvninger, ridser eller revner.
KARAKTERISTIKKER
Høj definition plasmaskærmspanel med bred
skærm
Den 42 tommers farvede plasmaskærmspanel, med en opløsning på
1024 (H) x 1024 (V) pixels, medfø rer en høj definition bred skærm
(billedformat: 16:9) og en lavprofil flad fremvisning. Panelet, der er
uden elekt romagnetiske interferenser fra geomagnetiske kilde r, og
fra omgivende højspændingslinier fremviser billeder af høj kvalitet,
uden farve mikskonvergenser og fremvisningsdistortioner.
Digital Processor med høj ydeevne
Processoren er i stand til at drive en lang række indgangssignaler,
og deriblandt de sammensatte, komponente rne samt HDMI.
Den digitale processor med høj ydeevne skaber et finkornet billede
med dynamisk kontrast.
Desuden sva rer den til de fleste signaler, der kommer fra personal
compute re, som 640 x 400, og 640 x 480 VGA til 1600 x 1200
UXGA. (Analogisk indgang)
Brugervenlig fjernbestyret kontrol og system
for skærmfremvisning
Den indbefattede fje rnbestyrede kontrol letter indstillingen af
fremvisningskontrolle rne. Desuden fremviser systemet for
skærmfremvisningen tilstanden af signal modtagelsen og
fremvisningskontrol indstillingerne på en brugervenlig måde.
Forbindelse til en audiovisuel anordning
· Tre Scart stik*1, S/sammensat stik*2, et komponent stik*3, samt et
HDMI stik er blevet tilføjet. Et sammensat videoudgangsstik er
også leveret som kontroludgang.
*1
AV1 sca rt stikket anvendes på sammensat/S-video
AV2 og AV3 anvendes på sammensat/RGB
*2
A sammensat/S stik = Sideindgang
*3
Med AV4 indgang, hvis et sammensat stik og et komponent
stik anvendes samtidig, er det komponent stikket, der herske r.
· En lang række anordninger kan også tilsluttes, udover personal
computere.
Drejningskontrol funktion
Den tillader at dreje plasma skærmen til venst re eller til højre på ± 30
grader ved hjælp af den fje rnbestyrede kontrol.
Brugerinformation gældende i EU lande
Dette symbol på produktet eller på emballagen
betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr ved
afslutningen af dets levetid ikke skal bortskaffes sammen
med dit husholdningsaffald. Der findes separate
opsamlingssystemer til genbrug i EU.
For mere information bedes du venligst kontakte de lokale
myndigheder eller forhandleren, hvor du har købt produktet.


background image
3
D
ANSK
INDHOLD
KARAKTERISTIKKER ..................................2
SIKKERHEDSFORSKRIFTER ........................4
BILLEDRETENTION PÅ PLASMA SKÆRMEN ..8
KOMPONENT NAVNE ..................................9
Hovedenhed ........................................................................9
Fjernbestyret kontrol ..........................................................10
Batteri opladning ............................................................10
Anvendelse af den fjernbestyrede kontrol ......................10
INSTALLATION INSTRUKTIONER ..............13
Installation..........................................................................13
Forholdsregler mod vælten ..............................................13
Forbindelse til en audiovisuel anordning ..........................14
PC forbindelse ..................................................................16
Montering af højtaler enheden ..........................................17
Montering af sideindgangen ............................................19
Strømledning forbindelse ..................................................20
BRUGSANVISNINGER ................................21
Tænding og slukning ........................................................21
Indgangsskift ....................................................................22
Ændring af størrelse..........................................................22
Lydindstilling......................................................................24
Lyddæmpning ..................................................................24
Drejningskontrol ................................................................25
Indgangssignal skærmfremvisning ..................................26
MULTI PICTURE fremvisning ............................................27
Billede frysning..................................................................29
Anvendelse af Menu skærmen
(On-screen fremvisningssystem) ....................................30
INDSTILLINGSMENU (TV modalitet) ................................31
INDSTILLINGSMENU (Video modalitet) ............................33
INDSTILLINGSMENU (RGB modalitet: RGB1 (DVI-PC),
RGB2 (RGB)) ..................................................................34
FUNKTIONSMENU ............................................................36
BILLEDMENU (TV/Video modalitet) ..................................37
BILLEDMENU (RGB modalitet) ........................................40
AUDIO MENU ....................................................................41
TIMER MENU ....................................................................42
SPROGMENU ....................................................................42
Bemærkninger vedrørende denne instruktionsbog
· Oplysningerne i denne brugsanvisning kan ændre uden varsel.
· Selvom denne brugsanvisning er blevet omhyggeligt planlagt, bedes De henvise til Deres forhandler eller direkte til os, hvis De skulle
have enhver kommentar, synspunkt eller spørgsmål vedrørende vores produkt.
· Alle forudsætningerne for produktets anvendelse, såsom hardware og software specifikationerne og brugsbegrænsningerne bør læses
og forstås fuldstændigt. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, der er opstået på grund af ukorrekt behandling af produktet.
· Reproduktion af denne brugervejledning, helt eller delvist, er forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse.
· Produktnavnene nævnt i denne brugervejledning kan være varemærker eller registrerede varemærker af deres indehavere.
ANDRE FUNKTIONER ................................43
Automatisk hukommelse ..................................................43
Lydskifte ............................................................................44
Energibesparelsesmodalitet ..............................................45
DVD spiller/STB valg ........................................................45
Signal kontrol (RGB modalitet) ..........................................46
FEJLFINDING..............................................47
Symptomer, som tyder på funktionsfejl. ............................47
Afhjælpninger for at rette unormale fremvisninger............49
PRODUKT SPECIFIKATIONER....................50
Signalindgang ..................................................................51
Liste over anbefalede signaler ..........................................52


background image
4
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Symboler
Plasma monitoren er designet og fremstillet med høj sikkerhedsstandard, men som alle elektriske udstyr, bør der udøves forsigtighed for at
opnå de bedste resultater og sikkerhed.
Før dette produkt anvendes, bedes De læse og forstå sikkerhedsforskrifterne grundigt for at sikre en korrekt anvendelse, og at følge alle
instruktionerne.
Forskellige symboler anvendes i denne manual, i brugervejledningen og på selve produktet for at sikre en korrekt anvendelse og forekomme
farer for brugeren, andre personer samt genstande. Forklaringerne på disse symboler er beskrevet herunder. Det er vigtigt, at De læser disse
instruktioner grundigt og forstår fuldstændigt indholdet.
ADVARSEL
ADVARSEL
PAS PÅ
Dette symbol betyder risiko for personlige kvæstelser, som kan medføre døden, hvis ikke sikkerhedsforskrifterne
følges.
Dette symbol betyder risiko for personlige kvæstelser, eller fysiske skader, der skyldes ukorrekt adfærd, hvis ikke
sikkerhedsforskrifterne følges.
Typiske symboler
Dette symbol angiver, at ekstra forsigtighed bør udøves (indbefattede sikkerhedsforskrifterne). En tegning følger, for bedre at
forklare indholdet.
Dette symbol angiver en forbudt handling. Indholdet er klart angivet på tegningen, eller ved siden af (symbolet til venstre angiver, at
afmontering er forbudt).
Dette symbol angiver en påkrævet handling. Indholdet er klart angivet på tegningen eller ved siden af (symbolet til venstre angiver
at strømstikket skal tages ud af dåsen).
Monitoren skal aldrig anvendes hvis en fejl opstår.
Unormale tilstande, såsom røg, dårlige lugte, intet billede, ingen lyd, for høj lydstyrke, beskadigede kasse, bestanddele, kabler
eller indtrængen af væsker eller af andre fremmedsubstanser kan medføre brand eller elektrisk stød.
I dette tilfælde skal De omgående slukke for strømafbryderen og derefter trække strømstikket ud af strømdåsen. Når De er sikker
på, at røgen og den dårlige lugt er væk, kontakt Deres forhandler. De skal aldrig selv prøve at udføre reparationer på egen hånd,
da det kan medføre farer.
Indfør aldrig væsker eller fremmedgenstande.
Indtrængen af væsker eller af fremmedgenstande kan medføre brand eller elektrisk stød. Vær særlig forsigtig hvis der er børn i
husstanden.
Hvis væsker eller fremmedgenstande skulle trænge ind i monitoren, sluk omgående for strømafbryderen, træk strømstikket ud af
strømdåsen og kontakt Deres forhandler.
· Monitoren skal ikke placeres i badeværelset.
· Monitoren bør ikke udsættes for regn eller fugtighed.
· Der må ikke stilles blomstervaser, planter, kopper, kosmetikkrukker, væsker såsom vand, osv. på eller i nærheden af monitoren.
· Metaller, brændstoffer osv. bør ikke placeres i nærheden af monitoren.
Monitoren skal aldrig afmonteres eller ændres.
Monitoren indeholder højspændingselementer. Ændringer kan medføre brand eller elektrisk stød.
· Fjern aldrig de fastsatte dæksler.
Sørg for at monitoren aldrig får stød eller slag.
Hvis monitoren har fået stød og/eller er itu, kan det medføre kvæstelser, og hvis den anvendes i denne tilstand, også brand og
elektrisk stød.
Hvis glaspanelet er brækket eller beskadiget, sluk omgående for strømafbryderen, træk strømstikket ud af strømdåsen og kontakt
Deres forhandler.
Placer ikke monitoren på en ustabil overflade.
Hvis monitoren er faldet på gulvet og/eller er itu, kan det medføre kvæstelser, og hvis den anvendes i denne tilstand, også brand og
elektrisk stød.
· Placer ikke monitoren på en ustabil, skrå eller vibrerende overflade, såsom en skrånende eller vaklende støtteanordning.
Dæk ikke monitorens ventilationsåbninger.
IHvis ventilationsåbningerne er tilstoppet under funktionen af monitoren eller lige efter at have slukket for den, kan det medføre
skader og forkorte driften af Deres monitor på grund af overhedning. Sørg derfor, for at der er en tilstrækkelig ventilation.
· Sørg for, at der er mindst 100 mm (10 cm) eller mere mellem siderne, den bageste og den øverste del af monitoren og andre
genstande, såsom vægge.
· Monitorens ventilationsåbninger må være frie og ikke blokeret af genstande.
· Bloker aldrig ventilationsåbningerne.
· Placer ikke plasmaskærmen med overfladen opadvendt.
· Dæk ikke monitoren med en dug eller lignende.
· Placer ikke monitoren på et tæppe eller på et sengetæppe, eller i nærheden af et gardin.
Anvend kun den passende strømudgang.
En ukorrekt strømudgang kan medføre brand eller elektrisk stød. Anvend kun den passende strømudgang, der afhænger af
angivelserne på monitoren og af sikkerhedsforskrifterne.
· Den leverede strømledning bør anvendes afhængigt af den anvendte strømudgang.
Træk stikket ud
af strømdåsen.
De bør aldrig
afmontere.