background image
TX-21/14S1TC Operating Instruction
FRONT
PAGE
BACK


background image
74%(
7; 67&
7; 67&
/HLD FXLGDGRVDPHQWH HVWDV LQVWUXÒHV
GH RSHUD R DQWHV GH OLJDU R DSDUHOKR H
JXDUGH DV SDUD UHIHUûQFLD IXWXUD
,QVWUXÒHV GH 2SHUD R
7HOHYLVRU D &RUHV


background image
&DUDFWHUõVWLFDV H $FHVVÊULRV
(VWLPDGR &OLHQWH 3DQDVRQLF
%HQYLQGR IDPõOLD GH FOLHQWHV 3DQDVRQLF (VSHUDPRV TXH GLVIUXWH SRUORQJRV DQRV R SUD]HUGR VHX QRYR WHOHYLVRUD FRUHV $ PHOKRUIRUPD
GH VH LQWHLUDU GDV FDUDFWHUõVWLFDV GHVWH WHOHYLVRU VHU D OHLWXUD FRPSOHWD H FXLGDGRVD GHVWH OLYUR DQWHV GH OLJDU R DSDUHOKR
-
7HOHWH[WR 723 7HOHWH[WR )$67(;7
-
6 & $ &6LVWHPD GH &RUUHF R $XWRP WLFD GH
&RQWUDVWH
$SHQDV 7; 67&
-
9LVXDOL]D RQR(FU
-
(QWUDGD 6DõGD $9
-
7HOHFRPDQGR 0XOWLIXQ R
-
&DQDLV 6LQWRQL] YHLV
PDLV 9õGHR *UDYDGRU
-
7HPSRUL]DGRU SDUD 'HVOLJDU
9HULILTXH H LGHQWLILTXH SRU IDYRU RV VHJXLQWHV DFHVVÊULRV
-
7HOHFRPDQGR
714(
-
3LOKDV SDUD R 7HOHFRPDQGR
[ 5 80
-
$QWHQD WHOHVFÊSLFD
7; 67&
&RQWHÔGR
-
&RORFD R H 6XEVWLWXL R GDV 3LOKDV
-
$YLVRV H 3UHFDXÒHV
-
/RFDOL]D R GRV &RPDQGRV H &RQHFWRUHV GH /LJD R
-
,QVWDOD R H $MXVWH
-
&RPR XWLOL]DU D 9LVXDOL]D RQR(FU 26'
-
2SHUD RGH6LQWRQLD
-
2SHUD R GRV &RPDQGRV
-
2SHUD R GR 7HOHWH[WR
-
/LJD RDRXWUR(TXLSDPHQWR
-
$XVFXOWDGRUHV
-
2SHUD RGR9õGHR *UDYDGRU
-
,QIRUPD R *HUDO
-
5HVROX R GH 3UREOHPDV
-
(VSHFLILFDÒHV
3
RU
WXJXHVH


background image
&RORFD R H 6XEVWLWXL R GDV 3LOKDV
9ROWH D
FRORFDU D
WDPSD
&RORTXH
FRUUHFWDPHQWH DV
SLOKDV UHVSHLWDQGR D
VXD SRODULGDGH
H
$EUD D WDPSD
GHVOL]DQWH
DIDVWDQGR DGR
FRUSR GR
WHOHFRPDQGR
3LOKDV 8WLOL]H GXDV SLOKDV VHFDV GR WLSR 5 80 IRUQHFLGDV
&RPXWDGRU GH 2SHUD R
3UHFDXÒHV
-
&DVR YHULILTXH DOJXPD DQRPDOLD RX UHGX R GD GLVW QFLD
GH IXQFLRQDPHQWR GR WHOHFRPDQGR YHULILTXH H VXEVWLWXD
DV SLOKDV OLPSDQGR WDPE P D MDQHOD GR LQGLFDGRU
-
1 R XWLOL]H SLOKDV QRYDV MXQWDPHQWH FRP SLOKDV XVDGDV
-
&HUWLILTXH VH GH TXH DV SLOKDV HVW R FRORFDGDV FRP D
SRODULGDGH FRUUHFWD
-
1 R XVH SLOKDV UHFDUUHJ YHLV 1L &DG
-
1 R PLVWXUH SLOKDV GH WLSRV GLIHUHQWHV LH $OFDOLQDV H GH
0DQJDQ V
-
5HWLUH H GHLWH LPHGLDWDPHQWH IRUD DV SLOKDV JDVWDV
&RPXWDGRU GH 2SHUD R
&DVR HQFRQWUH DOJXPD GLILFXOGDGH QD XWLOL]D RGHVWH
WHOHFRPDQGR FRP YõGHR JUDYDGRUHV 3DQDVRQLF YHULILTXH R
IXQFLRQDPHQWR GR YõGHR JUDYDGRU FRP R FRPXWDGRU GH
RSHUD R YHU GLDJUDPD FRORFDGR QD SRVL RGRLV
$YLVRV H 3UHFDXÒHV
-
(VWH DSDUHOKR GH 79 HVW FRQFHELGR SDUD WUDEDOKDU FRP
9 &$ +]
-
1 RH[SRQKD RWHOHYLVRU FKXYD RX KXPLGDGH
H[FHVVLYD
-
3(5,*2 $/7$ 7(16 2
1 R UHWLUH D WDPSD WUDVHLUD SRLV QR LQWHULRU Q RH[LVWHP
FRPSRQHQWHV UHSDU YHLV SHOR XWLOL]DGRU
-
(YLWH H[SRU GLUHFWDPHQWH R WHOHYLVRU OX] VRODU RX D RXWUD
IRQWHGHFDORU
-
'HVOLJXH D ILFKD GH DOLPHQWD R GD UHVSHFWLYD WRPDGD
GH UHGH VHPSUH TXH R WHOHYLVRU HVWLYHU LQDFWLYR SRU XP
SHUõRGR GH WHPSR SURORQJDGR 1 R SX[H R FDER TXDQGR
TXLVHU GHVOLJDU D ILFKD GH DOLPHQWD RGDWRPDGDGH
UHGH )DD R VHPSUH VHJXUDQGR D ILFKD
-
$QWHV GH HIHFWXDU OLPSH]DV GHVOLJXH R FDER GH
DOLPHQWD R $ FDL[D H R PRQLWRU SRGHP VHU OLPSRV FRP
SDQR PDFLR KXPHGHFLGR FRP GHWHUJHQWH VXDYH H JXD
1 R XWLOL]H VROXÒHV TXH FRQWHQKDP EHQ]RO RX SHWUÊOHR
-
2V DSDUHOKRV GH 79 SRGHP SURGX]LU HOHFWULFLGDGH
HVW WLFD SHOR TXH VH GHYH WHU FXLGDGR VHPSUH TXH VH
WRTXH QR HFU GR WHOHYLVRU
-RJRVGH9õGHR &RPSXWDGRUHV'RP VWLFRV
2 XVR LQWHQVLYR GH MRJRV GH YõGHR RX FRPSXWDGRUHV GRP VWLFRV
SRGH FDXVDU XPD jjVRPEUDl SHUPDQHQWH QR HFU (VWH WLSR GH
GDQRLUUHYHUVõYHOGRPRQLWRUSRGHVHUOLPLWDGRREVHUYDQGR VHRV
VHJXLQWHV SRQWRV
-
5HGX]D RV QõYHLV GH EULOKR H GH FRQWUDVWH SDUD R PõQLPR
QHFHVV ULR
-
4XDQGR XWLOL]DU MRJRV GH YõGHR RX FRPSXWDGRUHV
GRP VWLFRV FRP R WHOHYLVRU Q R R IDD SRU SHUõRGR
FRQWõQXR
(VWH WLSR GH GDQR QR WXER GH LPDJHP Q R
XP GHIHLWR GH
IXQFLRQDPHQWR H FRPR WDO Q RHVW FREHUWR SHOD JDUDQWLD
3DQDVRQLF
3
RU
WXJXHVH


background image
/RFDOL]D R GRV &RPDQGRV H &RQHFWRUHV GH /LJD R
3DLQHO )URQWDO GR 7HOHYLVRU
675 )
79$9
3DQDVRQLF
7HOHFRPDQGR 714(
&
,QWHUUXSWRU GH $OLPHQWD R
/LJD H GHVOLJD R WHOHYLVRU
0HPRUL]DU 675
8WLOL]DGR SDUD PHPRUL]DU RV FDQDLV HP 0RGR GH 6LQWRQLD RX RV
DMXVWHV QRUPDLV TXDQGR D IXQ R YLVXDOL]DGD
6HOHFWRU GH )XQÒHV )
$SUHVHQWD DV IXQÒHV 9LVXDOL]DGDV QR (FU 8VDQGR R
UHSHWLGDPHQWH SRGHP VHU REWLGDV DV IXQÒHV GLVSRQõYHLV
,QFUHPHQWDRXGHFUHPHQWDRQÔPHURGRSURJUDPDVHOHFFLRQDGR
4XDQGR VH HQFRQWUDU YLVXDOL]DGD XPD IXQ R HVWH FRPDQGR
LQFUHPHQWD RX GHFUHPHQWD R UHVSHFWLYR YDORU
79$9
&RPXWDDRSHUD RHQWUH 7HOHYLV R H 9õGHR *UDYDGRU
7RPDGDV GH tXGLR 9õGHR 5&$
3DUD OLJD R GH HTXLSDPHQWRV GH xXGLR 9õGHR S H[
9õGHR *UDYDGRU
6LOHQFLDGRU
&RUWD R VRP
3URJUDPD
VXELUGHVFHU
0XGD R SURJUDPD RX S JLQD GH WHOHWH[WR SDUD R D VHJXLQWH RX
DQWHULRU
,QFUHPHQWDRXGHFUHPHQWDDIXQ RFRUUHQWHPHQWHVHOHFFLRQDGD
$XPHQWD RX GLPLQXL R YROXPH VH Q R HVWLYHU VHOHFFLRQDGD
TXDOTXHU IXQ R
3URJUDPD
6HOHFFLRQD RV SURJUDPDV HQWUH H HP VDOWRV GH
1RUPDOL]D R
5HSÒH RV QõYHLV DQWHULRUPHQWH IL[DGRV DWUDY VGR ERW RGH
PHPRUL]D R
7HPSRUL]DGRU GH 'HVOLJDU
)L[DRWHPSRDSÊVRTXDORWHOHYLVRU DXWRPDWLFDPHQWHGHVOLJDGR
H SDVVDGR SDUD R PRGR GH (VSHUD 6WDQGE\
$FHVVR 'LUHFWR DRV &DQDLV
3HUPLWH R DFHVVR GLUHFWR DRV FDQDLV SUHPLQGR DV WHFODV GH
7HFODV GH
6HOHFFLRQDP RV SURJUDPDV RX DV S JLQDV GH WHOHWH[WR DSHQDV
PRGHORV FRP 7HOHWH[WR
(VSHUD 6WDQGE\
3UHPLU SDUD OLJDU RX GHVOLJDU R WHOHYLVRU
(VWDGR
0RVWUD R QÔPHUR GR FDQDO H GR SURJUDPD FRUUHQWH
1RV PRGHORV FRP DGDSWD R DR 7HOHWH[WR WDPEHP PRVWUD R
WHPSRHRQRPHGDHVWDF RGHWH[WR
79 7HOHWH[WR
&RPXWDDRSHUD RHQWUH 7HOHWH[WRH79
3
RU
WXJXHVH