background image
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
ÐÛÎÍÑÒßÔ ÝÑÓÐËÌÛÎ
Ü»-·¹² ¿²¼ -°»½·º·½¿¬·±²- ¿®» -«¾¶»½¬ ¬±
½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò
Ê»®ò ë îððìÔ
λª·-·±² Ø·-¬±®§
çóèéêóíçïóðë
ÊÙÒóÍëïÞñÍêïÐÆñÍéïÐÞñÍçïÐÍñÍçïÍ
ÊÙÒóÍîìðÐñÍîëðÚñÍîëðÚÐñÍîêðñÍîêðÐñÍîéðñÍîéðÞñÍîéðÚñÍîéðÐ
ÊÙÒóÍîØÐñÍîØÎÐñÍîÊÐñÍîÈÐñÍîÈÎÐ
ÊÙÒóÍîëÝñÍîêÝñÍîêÙÐñÍîêÔÐñÍîêÍÐñÍîêÌÐñÍîéÝñÍîèÝÐñÍîèÙÐñÍîèÔÐñÍîèÍÐñÍîèÌÐ
ß®»¿
Ó±¼»´
Ô·²»«°
ÊÙÒóÍëïÞ
ÊÙÒóÍêïÐÆ
ÊÙÒóÍéïÐÞ
ÊÙÒóÍçïÐÍ
ÊÙÒóÍçïÍ
ÊÙÒóÍîìðÐ
ÊÙÒóÍîêð
ÊÙÒóÍîêðÐ
ÊÙÒóÍîéð
ÊÙÒóÍîéðÞ
ÊÙÒóÍîéðÐ
ÊÙÒóÍîëðÚ
ÊÙÒóÍîëðÚÐ
ÊÙÒóÍîéðÚ
ÊÙÒóÍîØÐ
ÊÙÒóÍîØÎÐ
ÊÙÒóÍîÊÐ
ÊÙÒóÍîÈÐ
ÊÙÒóÍîÈÎÐ
ÊÙÒóÍîêÙÐ
ÊÙÒóÍîêÔÐ
ÊÙÒóÍîêÍÐ
ÊÙÒóÍîêÌÐ
ÊÙÒóÍîèÙÐ
ÊÙÒóÍîèÔÐ
ÊÙÒóÍîèÍÐ
ÊÙÒóÍîèÌÐ
ÊÙÒóÍîëÝ
ÊÙÒóÍîêÝ
ÊÙÒóÍîéÝ
ÊÙÒóÍîèÝÐ
æ ÝÌÑ Ó±¼»´
ß-·¿²ñѽ»¿²·¿ñ
ͱ«¬¸ ߺ ®·½¿
ײ¬»®²¿¬·±²¿´
ݸ·²»-»
Ö¿°¿²»- »
Ö¿°¿²»-»
ß³»®·½¿²
Û«®±°»¿²
ßÛÐñËÕ
ËÍ Ý¿²¿¼·¿²
Ô¿¬·²
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ


background image
î
ÊÙÒóÍëïÞñÍêïÐÆñÍéïÐÞñÍçïÐÍñÍçïÍ øÖ÷
ÊÙÒóÍîìðÐñÍîëðÚñÍîëðÚÐñÍîêðñÍîêðÐñÍîéðñÍîéðÞñÍîéðÚñÍîéðÐ øßÓ÷
ÊÙÒóÍîØÐñÍîØÎÐñÍîÊÐñÍîÈÐñÍîÈÎÐ øÛË÷
ÊÙÒóÍîëÝñÍîêÝñÍîêÙÐñÍîêÔÐñÍîêÍÐñÍîêÌÐñÍîéÝñÍîèÝÐñÍîèÙÐñÍîèÔÐñÍîèÍÐñÍîèÌÐ øßÑ÷
ݱ²º·¼»²¬·¿´
ײº±®³¿¬·±² ·² ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ·- -«¾¶»½¬ ¬±
½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò
ͱ²§ô Êß×Ñ ¿²¼ ÝÔ×Û ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ- ±® ®»¹·-ó
¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ͱ²§ò Ó·½®±-±º¬ôÉ·²¼±©-ô
É·²¼±©- Ó»¼·¿ô Ñ«¬´±±µô Þ±±µ-¸»´º ¿²¼ ±¬¸»®
Ó·½®±-±º¬ °®±¼«½¬- ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ- ±® ®»¹·-¬»®»¼
¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ó·½®±-±º¬ ݱ®°±®¿¬·±² ·² ¬¸»
˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¿²¼ ±¬¸»® ½±«²¬®·»-ò ̸» ©±®¼
Þ´«»¬±±¬¸ ¿²¼ ¬¸» Þ´«»¬±±¬¸ ´±¹± ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ-
±º Þ´«»¬±±¬¸ Í×Ùô ײ½ò ßÓÜô ßÓÜ ´±¹±ô ßÓÜ
Ü«®±² ¿²¼ ½±³¾·²¿¬·±²- ¬¸»®» ±ºô íÜÒ±©ÿô ¿®»
¬®¿¼»³¿®µ- ±º ß¼ª¿²½»¼ Ó·½®± Ü»ª·½»-ô ײ½ò ײ¬»´
ײ-·¼» ´±¹±ô л²¬·«³ ¿²¼ Ý»´»®±² ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ-
±® ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ײ¬»´ ݱ®°±®¿¬·±²ò
Ì®¿²-³»¬¿ô ¬¸» Ì®¿²-³»¬¿ ´±¹±ô Ý®«-±» Ю±½»-ó
-±®ô ¬¸» Ý®«-±» ´±¹± ¿²¼ ½±³¾·²¿¬·±²- ¬¸»®» ±º
¿®» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ì®¿²-³»¬¿ ݱ®°±®¿¬·±² ·² ¬¸»
ËÍß ¿²¼ ±¬¸»® ½±«²¬®·»-ò Ù®¿ºº·¬·ô ر¬Í§²½ô
п´³Ó±¼»³ô ¿²¼ п´³ ÑÍ ¿®» ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»ó
³¿®µ-ô ¿²¼ ¬¸» ر¬-§²½ ´±¹± ¿²¼ п´³ ¿®» ¬®¿¼»ó
³¿®µ- ±º п´³ô ײ½ò ±® ·¬- -«¾-·¼·¿®·»-ò øÓ÷ ¿²¼
Ó±¬®±´¿ ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ó±¬®±®¿ô ײ½ò Ѭ¸»®
Ó±¬®±´¿ °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»- ©·¬¸ øÎ÷ ³¿®µ ´·µ»
Ü®¿¹±³¾¿´´ ¿®» ¬¸» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ó±¬®±´¿ô ײ½ò
ß´´ ±¬¸»® ²¿³»- ±º -§-¬»³-ô °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»-
·² ¬¸·- ³¿²«¿´ ¿®» ¬®¿¼»³¿®µ- ±® ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»ó
³¿®µ- ±º ¬¸»·® ®»-°»½¬·ª» ±©²»®-ò ײ ¬¸·- ³¿²«¿´ô
¬¸» øÌÓ÷ ±® øÎ÷ ³¿®µ ¿®» ²±¬ -°»½·º·»¼ò
Ý¿«¬·±² Ó¿®µ·²¹- º±® Ô·¬¸·«³ñ×±² Þ¿¬¬»®§ ó ̸»
º±´´±©·²¹ ±® -·³·´¿® ¬»¨¬- -¸¿´´ ¾» °®±ª·¼»¼ ±²
¾¿¬¬»®§ °¿½µ ±º »¯«·°³»²¬ ±® ·² ¾±¬¸ ¬¸» ±°»®¿¬ó
·²¹ ¿²¼ ¬¸» -»®ª·½» ·²-¬®«½¬·±²-ò
ÝßËÌ×ÑÒæ Ü¿²¹»® ±º »¨°´±-·±² ·º ¾¿¬¬»®§ ·- ·²ó
½±®®»½¬´§ ®»°´¿½»¼ò λ°´¿½» ±²´§ ©·¬¸ ¬¸» -¿³»
±® »¯«·ª¿´»²¬ ¬§°» ®»½±³³»²¼»¼ ¾§ ¬¸» ³¿²«ó
º¿½¬«®»®ò Ü·-½¿®¼ «-»¼ ¾¿¬¬»®·»- ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸»
³¿²«º¿½¬«®»®Z- ·²-¬®«½¬·±²-ò
ÝßËÌ×ÑÒæ ̸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ «-»¼ ·² ¬¸·- ¼»ª·½»
³¿§ °®»-»²¬ ¿ º·®» ±® ½¸»³·½¿´ ¾«®² ¸¿¦¿®¼ ·º ³·-ó
¬®»¿¬»¼ò ܱ ²±¬ ¼·-¿--»³¾´»ô ¸»¿¬ ¿¾±ª» ïððpÝ
øîïîpÚ÷ ±® ·²½·²»®¿¬»ò Ü·-°±-» ±º «-»¼ ¾¿¬¬»®§
°®±³°¬´§ò Õ»»° ¿©¿§ º®±³ ½¸·´¼®»²ò
ÝßËÌ×ÑÒæ ݸ¿²¹·²¹ ¬¸» ¾¿½µ «° ¾¿¬¬»®§ò
Ѫ»®½¸¿®¹·²¹ô -¸±®¬ ½·®½«·¬·²¹ô ®»ª»®-» ½¸¿®¹ó
·²¹ô ³«´¬·´¿¬· ±² ±® ·²½·²»®¿¬·±² ±º ¬¸» ½»´´- ³«-¬
¾» ¿ª±·¼»¼ ¬± °®»ª»²¬ ±²» ±® ³±®» ±º ¬¸» º±´ó
´±©·²¹ ±½½«®®»²½»-å ®»´»¿-» ±º ¬±¨·½ ³¿¬»®·¿´-ô
®»´»¿-» ±º ¸§¼®±¹»² ¿²¼ñ±® ±¨§¹»² ¹¿-ô ®·-» ·²
-«®º¿½» ¬»³°»®¿¬«®»ò
׺ ¿ ½»´´ ¸¿- ´»¿µ»¼ ±® ª»²¬»¼ô ·¬ -¸±«´¼ ¾» ®»ó
°´¿½»¼ ·³³»¼·¿¬»´§ ©¸·´» ¿ª±·¼·²¹ ¬± ¬±«½¸ ·¬
©·¬¸±«¬ ¿²§ °®±¬»½¬·±²ò
Í»®ª·½» ¿²¼ ײ-°»½¬·±² Ю»½¿«¬·±²-
ïò Ѿ»§ °®»½¿«¬·±²¿®§ ³¿®µ·²¹- ¿²¼
·²-¬®«½¬·±²-
Ô¿¾»´- ¿²¼ -¬¿³°- ±² ¬¸» ½¿¾·²»¬ô ½¸¿--·-ô ¿²¼
½±³°±²»²¬- ·¼»²¬·º§ ¿®» ¿- ®»¯«·®·²¹ -°»½·¿´ °®»ó
½¿«¬·±²-ò Þ» -«®» ¬± ±¾-»®ª» ¬¸»-» °®»½¿«¬·±²-ô
¿- ©»´´ ¿- ¿´´ °®»½¿«¬·±²- ´·-¬»¼ ·² ¬¸» ±°»®¿¬·²¹
³¿²«¿´ ¿²¼ ±¬¸»® ¿--±½·¿¬»¼ ¼±½«³»²¬-ò
îò Ë-» ¼»-·¹²¿¬»¼ °¿®¬- ±²´§
̸» -»¬Z- ½±³°±²»²¬- °±--»-- ·³°±®¬¿²¬ -¿º»¬§
½¸¿®¿½¬»®·-¬·½-ô -«½¸ ¿- ²±²½±³¾«-¬·¾·´·¬§ ¿²¼ ¬¸»
¿¾·´·¬§ ¬± ¬±´»®¿¬» ´¿®¹» ª±´¬¿¹»-ò Þ» -«®» ¬¸¿¬ ®»ó
°´¿½»³»²¬ °¿®¬- °±--»-- ¬¸» -¿³» -¿º»¬§ ½¸¿®¿½ó
¬»®·-¬·½- ¿- ¬¸» ±®·¹·²¿´-ò ß´-± ®»³»³¾»® ¬¸¿¬ ¬¸»
³¿®µô ©¸·½¸ ¿°°»¿®- ·² ½·®½«·¬ ¼·¿¹®¿³- ¿²¼
°¿®¬- ´·-¬-ô ¼»²±¬»- ½±³°±²»²¬- ¬¸¿¬ ¸¿ª» °¿®¬·½«ó
´¿®´§ ·³°±®¬¿²¬ -¿º»¬§ º«²½¬·±²-å ¾» »¨¬®¿ -«®» ¬±
«-» ±²´§ ¬¸» ¼»-·¹²¿¬»¼ ½±³°±²»²¬-ò
íò ß´©¿§- º±´´±© ¬¸» ±®·¹·²¿´ ¼»-·¹²
©¸»² ³±«²¬·²¹ °¿®¬- ¿²¼ ®±«¬·²¹
©·®»-
̸» ±®·¹·²¿´ ´¿§±«¬ ·²½´«¼»- ª¿®·±«- -¿º»¬§ º»¿ó
¬«®»-ô -«½¸ ¿- ·²½´«-·±² ±º ·²-«´¿¬·²¹ ³¿¬»®·¿´-
ø¬«¾»- ¿²¼ ¬¿°»÷ ¿²¼ ¬¸» ³±«²¬·²¹ ±º °¿®¬- ¿¾±ª»
¬¸» °®·²¬»® ¾±¿®¼ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ·²¬»®²¿´ ©·®·²¹ ¸¿-
¾»»² ®±«¬»¼ ¿²¼ ½´¿³°»¼ -± ¿- ¬± µ»»° ·¬ ¿©¿§
º®±³ ¸±¬ ±® ¸·¹¸óª±´¬¿¹» °¿®¬-ò ɸ»² ³±«²¬·²¹
°¿®¬- ±® ®±«¬·²¹ ©·®»-ô ¬¸»®»º±®»ô ¾» -«®» ¬± ¼«ó
°´·½¿¬» ¬¸» ±®·¹·²¿´ ´¿§±«¬ò
ìò ײ-°»½¬ ¿º¬»® ½±³°´»¬·²¹ -»®ª·½»
ߺ¬»® -»®ª·½·²¹ô ·²-°»½¬ ¬± ³¿µ» -«®» ¬¸¿¬ ¿´´
-½®»©-ô ½±³°±²»²¬-ô ¿²¼ ©·®·²¹ ¸¿ª» ¾»»² ®»ó
¬«®²»¼ ¬± ¬¸»·® ±®·¹·²¿´ ½±²¼·¬·±²ò ß´-± ½¸»½µ ¬¸»
¿®»¿ ¿®±«²¼ ¬¸» ®»°¿·® ´±½¿¬·±² ¬± »²-«®» ¬¸¿¬ ®»ó
°¿·® ©±®µ ¸¿- ½¿«-»¼ ²± ¼¿³¿¹»ô ¿²¼ ½±²º·®³
-¿º»¬§ò
ëò ɸ»² ®»°´¿½·²¹ ½¸·° ½±³°±²»²¬-òòò
Ò»ª»® ®»«-» ½±³°±²»²¬-ò ß´-± ®»³»³¾»® ¬¸¿¬ ¬¸»
²»¹¿¬·ª» -·¼» ±º ¬¿²¬¿´«³ ½¿°¿½·¬±®- ·- »¿-·´§ ¼¿³ó
¿¹»¼ ¾§ ¸»¿¬ò
êò ɸ»² ¸¿²¼´·²¹ º´»¨·¾´» °®·²¬
¾±¿®¼-òòò
̸» ¬»³°»®¿¬«®» ±º ¬¸» -±´¼»®·²¹ó·®±² ¬·°
-¸±«´¼ ¾» ¿¾±«¬ îéðpÝò
ܱ ²±¬ ¿°°´§ ¬¸» ¬·° ³±®» ¬¸¿² ¬¸®»» ¬·³»- ¬±
¬¸» -¿³» °¿¬¬»®²ò
Ø¿²¼´» °¿¬¬»®²- ©·¬¸ ½¿®»å ²»ª»® ¿°°´§ º±®½»ò
Ý¿«¬·±²æ λ³»³¾»® ¬¸¿¬ ¸¿®¼ ¼·-µ ¼®·ª»-
¿®» »¿-·´§ ¼¿³¿¹»¼ ¾§ ª·¾®¿¬·±²ò ß´©¿§-
¸¿²¼´» ©·¬¸ ½¿®»ò


background image
í
ÊÙÒóÍëïÞñÍêïÐÆñÍéïÐÞñÍçïÐÍñÍçïÍ øÖ÷
ÊÙÒóÍîìðÐñÍîëðÚñÍîëðÚÐñÍîêðñÍîêðÐñÍîéðñÍîéðÞñÍîéðÚñÍîéðÐ øßÓ÷
ÊÙÒóÍîØÐñÍîØÎÐñÍîÊÐñÍîÈÐñÍîÈÎÐ øÛË÷
ÊÙÒóÍîëÝñÍîêÝñÍîêÙÐñÍîêÔÐñÍîêÍÐñÍîêÌÐñÍîéÝñÍîèÝÐñÍîèÙÐñÍîèÔÐñÍîèÍÐñÍîèÌÐ øßÑ÷
ݱ²º·¼»²¬·¿´
ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ
Í»½¬·±²
Ì·¬´»
п¹»
ÝØßÐÌÛÎ ïò ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
ïóïò Í°»½·º·½¿¬·±²- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïóï
ïóîò ÝÌÑ ×²º±®³¿¬·±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïóí
ø¬± ïóë÷
ÝØßÐÌÛÎ îò ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îóï
ø¬± îóï÷
ÝØßÐÌÛÎ íò ÚÎßÓÛ ØßÎÒÛÍÍ Ü×ßÙÎßÓ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íóï
ø¬± íóï÷
ÝØßÐÌÛÎ ìò ÛÈÐÔÑÜÛÜ Ê×ÛÉÍ ßÒÜ ÐßÎÌÍ Ô×ÍÌ
п´³®»-¬
Ðóï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóî
Ó¿·² Þ±¿®¼
Óóï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóì
Þ±¬¬±³
Þóï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóê
ÔÝÜ
Ôóïò ïíòíó·²½¸ ÉÈÙß øÞ®·¹¸¬»®÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóè
Ôóîò ïíòíó·²½¸ ÉÈÙß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóïð
ß½½»--±®·»-
ßóï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóïî
ø¬± ìóïî÷
ÝØßÐÌÛÎ ëò ÑÌØÛÎÍ
ëóïò ̸» Þ¿®½±¼» Ô¿¾»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëóï
ëóîò λ°´¿½·²¹ ¬¸» ÝÐË òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëóî
ø¬± ëóî÷
Í»½¬·±²
Ì·¬´»
п¹»
Ø·-¬±®§ ±º ¬¸» ½¸¿²¹»- ·- -¸±©² ¿- ¬¸» þλª·-·±²
Ø·-¬±®§þ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸·- ¼¿¬¿ò


background image
ïóï
ÊÙÒóÍëïÞñÍêïÐÆñÍéïÐÞñÍçïÐÍñÍçïÍ øÖ÷
ÊÙÒóÍîìðÐñÍîëðÚñÍîëðÚÐñÍîêðñÍîêðÐñÍîéðñÍîéðÞñÍîéðÚñÍîéðÐ øßÓ÷
ÊÙÒóÍîØÐñÍîØÎÐñÍîÊÐñÍîÈÐñÍîÈÎÐ øÛË÷
ÊÙÒóÍîëÝñÍîêÝñÍîêÙÐñÍîêÔÐñÍîêÍÐñÍîêÌÐñÍîéÝñÍîèÝÐñÍîèÙÐñÍîèÔÐñÍîèÍÐñÍîèÌÐ øßÑ÷
Ö
ÖóÝÌÑ
ßÓ
ÊÙÒóÍéïÐÞ
ÊÙÒóÍëïÞ
ÊÙÒóÍêïÐÆ
ÊÙÒóÍçïÍ ô ÍçïÐÍ
ÊÙÒóÍîêðÐ
ÊÙÒóÍîêð
ÊÙÒóÍîìðÐ
ÊÙÒóÍîëðÚÐ
ÊÙÒóÍîëðÚ
ÊÙÒóÍîéðÚ
ÝÐË
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
Ý»´ÓñÞ¿ñííðñïòìðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
Ý»´ÓñÞ¿ñííðñïòìðÙئ ±®
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ ±®
ÐÓñܱñéëëñîÙئ
ÐÓñܱñéíëñïòéðÙئ
ÐÓñܱñéíëñïòéðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
ÐÓñܱñéíëñïòéðÙئ
ÐÓñܱñéíëñïòéðÙئ
ÐÓñܱñéíëñïòéðÙئ
ݸ·°Í»¬
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
Ù®¿°¸·½
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷ ±®
ÓïïóÐøêìÓÞ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÓçõÈøíîÓ÷
ÔÝÜ
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙß
ïíòíÉÈÙß ±®
ïíòíÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙß
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ØÜÜ
êðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ ±® êðÙÞ ±® èðÙÞ
êðÙÞ
êðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ÓÛÓÑÎÇ øÜÜÎííí «Ü×ÓÓ÷
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨î ±® ëïîÓÞ¨ï
±® îëêÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ÏËßÒÌ×ÌÇÅÓßÈÃ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ÑÐÌóÜÎ×ÊÛ
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
±® ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
·²¬ò É·®»®»-- ÔßÒ
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¿ñ¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
ßÝ ¿¼¿°¬±®
ÐÝÙßóßÝïêÊê
ÐÝÙßóßÝïêÊê
ÐÝÙßóßÝïêÊê
ÐÝÙßóßÝïêÊê
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
Þ¿¬¬»®§
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî ±® ÞÐÔî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÔî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
Þ´«»¬±±¬¸
ÑÍ
ÈРЮ±
ÈРر³»
ÈРЮ±
ÈРر³»ô ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРر³»
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРر³»
ÈРر³»
ËóÝÌÑ
ÛË
ßÑ
ÊÙÒóÍîéðÐ ô
ÍîéðÞ ô Íîéð
ÊÙÒóÍîÈÐ
ÊÙÒóÍîÊÐ
ÊÙÒóÍîØÐ
ÊÙÒóÍîÈÎÐ
ÊÙÒóÍîØÎÐ
ÊÙÒóÍîèÙÐ
ÊÙÒóÍîèÍÐ
ÊÙÒóÍîèÔÐ
ÝÐË
ÐÓóܱ îòðÙئ ±®
ÐÓóܱ ïòèðÙئ ±®
ÐÓóܱ ïòéðÙ¸¦ ±®
ÐÓóܱ ïòêÙئ ±®
ÐÓóܱ ïòëÙئ ±®
Ý»´ÓóÞ¿ ïòìðÙئ
ÐÓñܱñéìëñïòèðÙئ
ÐÓñܱñéëëñîÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéìëñïòèðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ݸ·°Í»¬
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
Ù®¿°¸·½
ÓïïóÐ ±® ÓçõÈ
ÓïïóÐ
ÓïïóÐ
ÓçõÈøíî÷
ÓïïóÐ
ÓçõÈøíî÷
ÓïïóÐ
ÓïïóÐ
ÓïïóÐ
ÔÝÜ
ïíòíÉÈÙß ±®
ïíòíÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ØÜÜ
ìðÙÞ ±® êðÙÞ ±®
èðÙÞøìîðð®°³÷ ±®
èðÙÞøëìðð®°³÷ ±®
ïððÙÞ
èðÙÞ
èðÙÞ
ìðÙÞ
èðÙÞ
ìðÙÞ
êðÙÞ
êðÙÞ
êðÙÞ
ÓÛÓÑÎÇ øÜÜÎííí «Ü×ÓÓ÷
ëïîÓÞ¨î ±® ëïîÓÞ¨ï ±®
îëêÓÞ¨î ±® îëêÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨î
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
ÏËßÒÌ×ÌÇÅÓßÈÃ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ÑÐÌóÜÎ×ÊÛ
ݱ³¾± çòëñ¨îì ±®
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
·²¬ò É·®»®»-- ÔßÒ
èðîòïï¾ñ¹ ±® Ò±²»
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
ßÝ ¿¼¿°¬±®
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
Þ¿¬¬»®§
ÊÙÐóÞÐÍî ±® ÞÐÔî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
Þ´«»¬±±¬¸
±®
ÑÍ
ÈРЮ±ô
ÈРЮ±øÍÓÞ÷ô ÈРر³»
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÝØßÐÌÛÎ ïò
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
ïóïò Í°»½·º·½¿¬·±²-
̸» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ¿¾±ª» ¬¿¾´»ô ®»º»® ¬± °¿¹» îò
̸» ³±¼»´ ¬¸¿¬ ·- ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¿-¬»®·-µ ø ÷ ·- ¬¸» ÝÌÑ ³±¼»´ò
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
ï
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ


background image
ïóî
ÊÙÒóÍëïÞñÍêïÐÆñÍéïÐÞñÍçïÐÍñÍçïÍ øÖ÷
ÊÙÒóÍîìðÐñÍîëðÚñÍîëðÚÐñÍîêðñÍîêðÐñÍîéðñÍîéðÞñÍîéðÚñÍîéðÐ øßÓ÷
ÊÙÒóÍîØÐñÍîØÎÐñÍîÊÐñÍîÈÐñÍîÈÎÐ øÛË÷
ÊÙÒóÍîëÝñÍîêÝñÍîêÙÐñÍîêÔÐñÍîêÍÐñÍîêÌÐñÍîéÝñÍîèÝÐñÍîèÙÐñÍîèÔÐñÍîèÍÐñÍîèÌÐ øßÑ÷
ßÑ
ÊÙÒóÍîèÌÐ
ÊÙÒóÍîêÙÐ
ÊÙÒóÍîêÍÐ
ÊÙÒóÍîêÔÐ
ÊÙÒóÍîêÌÐ
ÊÙÒóÍîèÝÐ
ÊÙÒóÍîéÝ
ÊÙÒóÍîêÝ
ÊÙÒóÍîëÝ
ÝÐË
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéîëñïòêðÙئ
ÐÓñܱñéïëñïòëðÙئ
Ý»´ÓñÞ¿ñííðñïòìðÙئ
ݸ·°Í»¬
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
èëëÐÓ
Ù®¿°¸·½
ÓïïóÐ
ÓçõÈøíî÷
ÓçõÈøíî÷
ÓçõÈøíî÷
ÓçõÈøíî÷
ÓïïóÐ
ÓçõÈøíî÷
ÓïïóÐ
ÓïïóÐ
ÔÝÜ
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ïíòí ÉÈÙßøÞ®·¹¸¬»®÷
ØÜÜ
êðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
êðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ìðÙÞ
ÓÛÓÑÎÇ øÜÜÎííí «Ü×ÓÓ÷
ëïîÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
ëïîÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
îëêÓÞ¨ï
ÏËßÒÌ×ÌÇÅÓßÈÃ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ïÙÞ
ÑÐÌóÜÎ×ÊÛ
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ÜÊÜõóÎÉ çòëñ¨ì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
ݱ³¾± çòëñ¨îì
·²¬ò É·®»®»-- ÔßÒ
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
èðîòïï¾ñ¹
ßÝ ¿¼¿°¬±®
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
ÊÙÐóßÝïêÊè
Þ¿¬¬»®§
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
ÊÙÐóÞÐÍî
Þ´«»¬±±¬¸
ÑÍ
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРЮ±
ÈРر³»
ÈРر³»
ÈРر³»
̸» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ¿¾±ª» ¬¿¾´»ô ®»º»® ¬± °¿¹» îò
̸» ³±¼»´ ¬¸¿¬ ·- ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¿-¬»®·-µ ø ÷ ·- ¬¸» ÝÌÑ ³±¼»´ò
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
î
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
í
ÅÓßÃ
ì
ÅÓßÃ