background image
§ËÕßà DVD
DV-667A
§Yà¡Õ°",,TMâß"
VRB1311-A_TH_01_10
17/06/2003, 8:36 PM
1


background image
----°...å "¬øÑ"ºà"'Ë¡'À--«Y°»¿"¬,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ß
"·ß¥--øøÑ"­¥--Õ--µ"¬" 'Ë¡à¡'
©«ªÑÕß°-- 'Ë¡'Õ¬Yà¿"¬,,º`µ¿--±å
´÷ËßÕ"®¡'¢"¥¡"°æÕ'Ë®­",,Àâ°`¥
Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ¥â
¢âÕ¡Y "§--
¢âÕ§«­«--ß :
æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ
Àâ"¡ªî¥"§ËÕß (ÀÕ¥â"À--ß)
Àâ"¡ºYâ,,TMâÕ¥ª'ˬTM`È à«¿"¬,,§ËÕß
°"´àÕ¡·´¡§ËÕߧ«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§ÿ ¡--µ`À¡"­ ¡
§ËÕßÀ¡"¬Õÿ"¿"¬,, "¡À'ˬ¡¥â"à"
¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ߧ«"¡ "§--¢Õß
¢âÕ·­",,°",,TMâß"·­°""ÿß--°..."
(°"´àÕ¡·´¡) 'Ë¡'Õ¬Yà,,Õ° "'Ë¡'¡"°--
§ËÕß
H002_TH
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
§"µÕ : §ËÕß'È®­¡à°--È" ,,°"ªÑÕß°--§ËÕß®"°ø
ÀÕ°"°­·°Õ¬à"ßÿ·ß, Àâ"¡"§ËÕߪאּÀÕ,¥
§«"¡TMÈ Àâ"¡«"ß,,°â·ÀàßÈ" TMà ·®°--, °­"ߥհ¡â,
¿"TM­§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥¬" ªìµâ
H001A_TH
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'Ȫ­°Õ¥â«¬´Õå¥,Õ¥ Yß°«à"­¥-- 1 æËÕ,,Àâ
·à,,®,,§«"¡ªÕ¥¿--¬ Àâ"¡Õ¥ÀÕªî¥"§ËÕßÕÕ°ÀÕ
æ¬"¬"¡ªî¥¢â"ª¿"¬,,§ËÕß
°""ÿß--°..."ÀÕ°"´àÕ¡·´¡,,¥Ê §«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§«"¡TM'ˬ«TM"
ªÑ"¬¢âÕ§«­«--ߥâ"à"ß'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕߧÿ
µ"·Ààß : ¥â"À--ߢÕߧËÕß
H018A_TH
§"µÕ : °àÕ '¬ª--Í°,,§--Èß·° §«Õà"À--«¢âÕµàÕª'È
Õ¬à"ß­¡--¥­«--ß ·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß®à"¬øøÑ",,·µà­
ª­»®­·µ°µà"ß°-- ,ª¥·à,,®«à"·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß
®à"¬ø,, "'Ë'Ë®­µâÕß,,TMâß"§ËÕß µß°--·ß¥--øøÑ"'Ë
­ÿ«â¥â"â"¬§ËÕß (TMà 230 ,«µå ÀÕ 120 ,«µå)
H041A_TH
§"µÕ : ¡à§««"ß `ËߢÕß'Ë¡'ª«ø§ËÕß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥ «à"ß À"°°`¥Õÿ--µ`Àµÿâ¡ß ",,Àâø"¡
ª§ËÕß Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
H044_TH
¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß"
H045_TH
ÕÿÀ¿Y¡`·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß" :
+5 Õß»"´´'¬ ÷ß +35 Õß»"´´'¬ (+41 Õß»"
ø"OEµå ÷ß +95 Õß»"ø"OEµå) ; âÕ¬°«à" 85%RH
(¡ËÕTMàÕß­"¬Õ"°"»¡à¥âY°ªî¥)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß,, "'˵àÕª'È
. "'Ë'Ë¡'· ß·¥¥ àÕß÷ß,¥¬µßÀÕ· ß®"°ÀÕ¥ø,¥¬µß
. "'Ë'Ë¡'§«"¡TMÈ YßÀÕ "'Ë'Ë¡'°"­"¬Õ"°"»'Ë¡à¥'
§"µÕ : TMàÕß·­Y®"­,,§ËÕß¡'«âæËÕ­"¬Õ"°"»
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®,,°""ß"¢ÕߧËÕß ·­æËÕªÑÕß°--§ËÕß
®"°§«"¡âÕ Yß°`ª, ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â,
Y®"­µâÕß¡àY°ªî¥-- ÀÕª°§ÿ¡¥â«¬ `ËߢÕß,,¥Ê TMà
À--ß Õæ`¡æå, ºâ"TMÁ¥,µä­, ºâ"¡à" ªìµâ ·­Àâ"¡«"ߧËÕß
æ¡À", µ'¬ßÕ, ,´ø" ÀÕºâ"'Ë¡'¢À"
H040_TH
VRB1311-A_TH_01_10
11/06/2003, 9:25 PM
2


background image
¢âÕ§«­«--ß : ªÿÉ¡ Stanby/On ªì°"ªî¥,,TMâß"§ËÕß
,,¢--È'Ë Õß æ"­©­--ÈÀâ"¡Õ¥ª--Í°§ËÕßÕÕ°®"°·Ààß
®à"¬ø ¡ËÕ§ËÕßÕ¬Yà,,µ"·Ààß ·µ¥å"¬
æ"­©­--ȧ«µ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°,,
°''Ë°`¥Àµÿ°"å©ÿ°©` ¡ËÕ¡à¥â,,TMâß"§ËÕߪ쭬­
«"" §«Õ¥ª--Í°¢ÕߧËÕßÕÕ°®"°·Ààß®à"¬ø
H017B_TH
º`µ¿--±å'È "À--,,TMâß"¿"¬,,'Ëæ--°Õ"»--¬ ¢âÕ
º`¥æ"¥,,¥Ê 'Ë°`¥¢÷ÈÕ°ÀÕ®"°°",,TMâ¿"¬,,'Ëæ--°
Õ"»--¬ (TMà ,,TMâ,,¿--µµ"§"æËÕß"ÿ°`® ÀÕ,,TMâ,,
¬µå,Õ ªì­¬­«"") °"´àÕ¡·´¡'Ë°`¥¢÷È
®­µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà¿"¬,,­¬­«"--
ª­°--°Áµ"¡
K041_TH
º`µ¿--±å'ȧէÿ¡÷ßøÕµå FontAvenue `¢ ``Ï,¥¬
NEC corporation FontAvenue ªì§ËÕßÀ¡"¬°"§â"
®¥­'¬¢Õß NEC Corporation
VRB1311-A_TH_01_10
11/06/2003, 9:25 PM
3


background image
"--
°"§«§ÿ¡°"à·ºà¥` °å·æÈ" ................. 29
°"§«§ÿ¡·ºß§«§ÿ¡¥â"Àâ" ............................. 30
°"--÷°µ"·àߥ`¡
·­°"--÷°§«"¡®"§--Èß ÿ¥â"¬ ........................... 30
¡Y·ºà¥` °å DVD-Video ...................................... 30
¡Y "À-- Video CD/Super VCD PBC................ 31
05 °"à·ºà¥` °å
" ...................................................................... 32
°",,TMâ Disc Navigator ,,°"¥YÈÕÀ",,·ºà¥` °å ... 32
°" ·°·ºà¥` °å .................................................. 34
°"෺෠,«å,¡TM--Ë ..................................... 34
°"ËÕø¡ª¥â"Àâ"·­°"¬âÕ°--ø¡ ...... 34
°"°"À¥«ß®°"à·ºà¥` °å ........................ 35
°"à´È" ............................................................... 35
°"à· ÿà¡ ........................................................ 37
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ....................................... 38
°"·°â¢"¬°",ª·°¡ ..................................... 40
øíß°åTM--ËÕËÊ'Ë¡',,¡Y,ª·°¡ .............................. 40
°"§âÀ"·ºà¥` °å ................................................... 41
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ ..................................... 41
°"ª'ˬ¿"..."¢Õß DVD Audio ............................ 42
°"ª'ˬTMàÕß '¬ß¢Õß VR format DVD-RW ........ 42
°"ª'ˬTMàÕß '¬ß¢Õß DVD-Audio ....................... 42
°"ª'ˬTMàÕß '¬ß¢­à·ºà¥` °å
Video CD / Super VCD ........................................ 42
°"´Y¡®Õ¿"æ ......................................................... 43
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß .................................................. 43
°"· ¥ß¢âÕ¡Y¢Õß·ºà¥` °å .................................... 43
06 °"¥Y·ºà¥` °å JPEG
°"¥Y·ºà¥` °å JPEG .............................................. 45
°",,TMâ JPEG Disc Navigator ·­
Photo Browser ....................................................... 45
°"´Y¡®Õ¿"æ ......................................................... 46
01 °àÕ°"`Ë¡,,TMâß"
®ÿ¥¥à ....................................................................... 6
`Ëß'ËÕ¬Yà,,°àÕß .......................................................... 7
°",, à·µµÕ'Ë,,',¡§Õ, .............................. 7
°",,TMâ',¡§Õ, ............................................... 8
·ºà¥` °å·­Yª·ÈÕÀ"'Ë "¡"à¥â ............... 8
·ºà¥` °å--Ë«ª ......................................................... 8
°",,TMâ°-- CD-R/RW ................................................ 9
°",,TMâ°-- DVD-R/RW ............................................. 9
°",,TMâ°--·ºà¥` °å'Ë--÷°,¥¬
§Õ¡æ`«µÕå à«ÿ§§ ............................................. 9
°",,TMâ°--¢âÕ¡Y '¬ß'Ë¡'°"Õ--¥¢"¥øå ................... 9
°",,TMâ°--øå JPEG ............................................... 10
02 °"µàÕ "¬
°"µàÕ "¬'Ë·ºß¥â"À--ß ........................................... 11
°"µàÕ "¬Õ¬à"ßßà"¬ .................................................. 12
°",,TMâ Video output TM`¥ÕË ................................... 13
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ S-video output ............................. 13
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ Component video output ............ 14
°"µàÕ "À-- '¬ß Multichannel Õ`»"ß ........... 15
°"µàÕ,¥¬,,TMâÕ"µåæÿµ·Õ"ÁÕ° Multichannel ...... 15
°"µàÕ¢â"°--§ËÕß-- AV ........................................ 16
°"§«§ÿ¡§ËÕßà'È®"°Õÿª°åæ,Õ'¬åÕË ....... 17
03 °"§«§ÿ¡·­°"· ¥ßº
·ºß§«§ÿ¡¥â"Àâ" ................................................. 18
®Õ· ¥ßº ............................................................... 19
',¡§Õ, ........................................................ 20
04 `Ë¡µâ,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß .......................................................... 22
°"`Ë¡µâ,,TMâß" ..................................................... 22
°",,TMâ°"· ¥ßº®Õ¿"æ ................................... 23
°"µ--Èߧà"¥â«¬­""ß°"µ--Èߧà" .......................... 24
°"à·ºà¥` °å ...................................................... 27
VRB1311-A_TH_01_10
17/06/2003, 8:36 PM
4


background image
07 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß
Audio DRC ............................................................ 47
'¬ß Surround ¡Õ®`ß ...................................... 47
­¥--TMàÕß '¬ß ......................................................... 48
­¬­"ß '¬ß¢Õß",æß .......................................... 49
08 °"ª--«`¥',Õ
°"ª--«`¥',Õ .......................................................... 50
°" â"ß°"µ--Èߧà"¢Õßà"Õß ................................ 50
09 ¡Yµ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Yµ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 52
°"µ--Èߧà" Digital Audio Out ................................... 52
Digital Out ............................................................ 52
Dolby Digital Out ................................................. 53
DTS Out ............................................................... 53
Linear PCM Out ................................................... 53
MPEG Out ............................................................ 54
°"µ--Èߧà" Video Output .......................................... 54
TV Screen ............................................................ 54
Component Out .................................................... 54
S-Video Out ......................................................... 56
°"µ--Èߧà" Language ................................................ 56
Audio Language (¿"..."¢Õß '¬ß) ......................... 56
Subtitle Language (¿"..."§"¬"¬,,µâ¿"æ) ......... 57
DVD Menu Language (¿"..."¡Y DVD) .............. 57
Subtitle Display .................................................... 58
°"µ--Èߧà" Display .................................................... 58
OSD Language .................................................... 58
On Screen Display .............................................. 58
Angle Indicator ..................................................... 59
Options ................................................................... 59
Parental Lock ....................................................... 59
Bonus Group ........................................................ 62
Auto Disc Menu ................................................... 62
Group Playback ................................................... 63
DVD Playback Mode ........................................... 63
SACD Playback ................................................... 63
PhotoViewer ......................................................... 64
DTS DownMix ...................................................... 64
Speaker .................................................................. 64
Audio output Mode .............................................. 64
Speaker Installation ............................................. 65
Speaker Distance .................................................. 66
Channel Level ........................................................ 66
010 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"¥Y·--°..."§ËÕßà·­·ºà¥` °å ....................... 68
°",,TMâ·ºà¥` °å ...................................................... 68
°"°Á·ºà¥` °å .................................................... 68
·ºà¥` °å'˧«À'°'Ë¬ß ......................................... 69
°""§«"¡ ­Õ"¥¿"¬Õ° ................................... 69
°""§«"¡ ­Õ"¥ å°Á --" ...................... 69
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥À¬¥È" ................................. 69
§"·­",,°"µ`¥µ--Èß ............................................. 69
°"§ËÕ¬â"¬§ËÕßà ........................................ 70
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø ..................................... 70
¢"¥®Õ¿"æ·­Yª·¢âÕ¡Y¢Õß·ºà¥` °å ............. 70
,--»å®Õ°«â"ß .................................................... 70
,--»å¡"µ" .................................................. 70
°" Reset §ËÕßà .............................................. 71
Titles, chapters, groups ·­ tracks....................... 71
æÈ'Ë DVD-Video .................................................... 72
°"µ--Èߧà"¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .................... 72
°'ˬ«°--°"µ--Èߧà" Audio Output ............................ 73
"¬°"À-- ¿"..." ..................................................... 74
"¬°"À-- ª­» .................................................. 74
ª­¡«»--æå ........................................................... 75
°"µ--Èߧà"­,--»å ............................................ 78
°"TM¡ NTSC ¥â«¬,--»å PAL ............................ 78
°"·°â¢ªíÀ" ....................................................... 79
"¬­Õ'¬¥ ............................................................. 83
VRB1311-A_TH_01_10
18/06/2003, 0:14 PM
5