background image
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
STANDBY
DOLBY
DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER
SKIP
PAUSE
PLAY
STOP
D I G I T A L
;96%.;966/
)RU&XVWRPHU 8VH
(QWHU EHORZ WKH 0RGHO 1R DQG 6HULDO 1R
ZKL.KDUHOR.DWHGRQWKHUHDU ERWWRPRU
VLGH RI WKH .DELQHW 5HWDLQ WKLV LQIRUPDWLRQ
IRUIXWXUHUHIHUHQ.H
0RGHO 1R
6HULDO 1R
*17$
,16758&7,216
%58.6$19,61,1*
.b<77g+-(
,16758.7,216%2*
OPEN/
CLOSE
STANDBY/ON
12
3
45
6
78
9
10
0
+10
PLAY
MODE
SUB TITLE
AUDIO
THEATER
POSITION
3D
PHONIC
DIGEST
ANGLE
ZOOM
PREVIOUS
CLEAR
SELECT
STROBE
NEXT
RETURN
SLOW-
SLOW+
CANCEL
ENTER
RM-SXV001A
REMOTE CONTROL
DIS
PL
AY
ME
NU
T
O
P
ME
NU
C
HO
ICE
'9'9,'(23/$<(5
'9'63(/$5(
'9'62,7,1
'9'9,'(2$)63,//(5
&RYHUIP 3DJH0RQGD\ $SULO 30


background image
G­1
Varningar, att observera och övrigt
Varoitukset, huomautukset, yms
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
Att observera ­­ Nätströmsknapp (
)
Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt.
Strömbrytaren
kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan
styras med fjärrkontrollen.
Huomautus ­­
-näppäin!
Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke
seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen (
)
asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä.
Forsigtig ­­ STRØMAFBRYDER! (
)
Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med
/
Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen.
Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
ATT OBSERVERA
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
HUOMAUTUS
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1. Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
FORSIGTIG
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
ATT OBSERVERA
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller
liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på
apparaten.
· Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt
och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade
batterier måste följas noga.
· Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller
stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den,
exempelvis en vas.
HUOMAUTUS
· Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella
yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia
kynttilöitä.
· Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat.
Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja
lakeja on noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden
tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.
FORSIGTIG
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis
ikke kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på
apparatet.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser
tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser
nøje skal overholdes.
· Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk,
ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks.
vaser, oven på apparatet.
6DIHW\IP3DJH0RQGD\ $SULO 30


background image
G­2
Att observera: Ordentlig ventilation
Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska
stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador:
Framsidan: Öppet utrymme utan hinder.
Sidorna:
Inga hinder inom 3 cm från sidorna.
Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan.
Baksidan:
Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan.
Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta.
Huomautus: Riittävä ilmanvaihto
Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja
tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta:
Edessä:
Esteetön avoin tila
Sivuilla:
3 cm avoin tila sivuista
Päällä:
5 cm avoin tila laitteen pinnasta
Takana:
15 cm avoin tila laitteen takaseinästä
Pohjassa:
Esteetön tasainen pinta
Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation
Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske
stød og brand samt beskadigelse undgås:
Forsiden:
Åbent sted uden forhindringer.
Sider:
Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne.
Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden.
Bagsiden:
Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden.
Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade.
Minst 15cm avstånd
Yli 15 cm avoin tila
Afstand på 15 cm eller mere
Vägg eller hinder
Seinä tai este
Væg eller forhindringer
Stativhöjd: minst 5cm
Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän
Standhøjde de 5 cm eller mere
Framsida
Edessä
Forside
XV-S300BK/
XV-S302SL
Golv
Lattia
Gulv
6DIHW\IP3DJH0RQGD\ $SULO 30


background image
G­3
VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER / TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA / VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER
PLACERING AV ETIKETTER / TARRAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACERING AF MÆRKATER
1
KLASSIFIKATIONSETIKETT, PLACERAD PÅ BAKSTYCKET
1
LUOKITUSTARRA, LAITTEEN TAKASEINÄSSÄ
1
KLASSIFIKATIONSMÆRKAT
2
VARNINGSSKYLT, INUTI APPARATEN
2
VAROITUSTARRA, LAITTEE SISÄLLÄ
2
ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET
CAUTION: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
CLASS
1
LASER
PRODUCT
1. KLASS 1 LASERPRODUKT
2. VIKTIGT: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och
spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen.
3. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan
åtgärda inne i enheten. ¨Överlåt all service till kvalificerad
servicepersonal.
1. KLASSE 1 LASER PRODUKT
2. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når
sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse
for stråling.
3. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni
apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till
kvalificeret servicepersonale.
1. LUOKAN 1 LASERLAITE
2. HUOM: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus
ei toimi tai ohitetaan.
3. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa
huollossa.
6DIHW\IP3DJH0RQGD\ $SULO 30


background image
Inledning
1
Engelska
Engelska
Svenska
Engelska
Engelska
Innehållsförteckning
Inledning
Sidan 2
Egenskaper .........................................................................2
Medföljande tillbehör.........................................................2
Om bruksanvisningen ........................................................3
Råd beträffande skötsel och hantering ............................4
Grundkunskaper
Sidan 5
Namn på delar och kontroller ...........................................5
Frontpanel.................................................................................5
Fjärrkontroll ..............................................................................6
Displayfönster ..........................................................................8
Bakre panel ...............................................................................8
Displayinformation.............................................................9
Skärmdisplayer ........................................................................9
Hindra monitorn från att bli utbränd [SCREEN SAVER] .....10
Hjälpikoner på skärmen.........................................................11
Hur man använder sifferknapparna......................................11
Grundkunskaper om skivor .............................................12
Spelbara skivtyper .................................................................12
Skivuppbyggnad ....................................................................12
Komma igång
Sidan 13
Anslutningar .....................................................................13
Innan du gör några anslutningar ..........................................13
Ansluta en TV .........................................................................13
Anslutning till en TV med SCART-kontakten .......................14
Ansluta en ljudförstärkare eller mottagare ..........................15
Ansluta digital utrustning till ljudutrustning........................15
Ansluta nätsladden ................................................................16
Sätta i batterier i fjärrkontrollen .....................................16
Basdrift
Sidan 17
Sätta på/stänga av spelaren ...........................................17
Ladda eller ta ut skivor ....................................................17
Spela en skiva ...................................................................18
Starta avspelning ...................................................................18
Avbryta avspelning helt och hållet .......................................18
Avbryta avspelning tillfälligt .................................................18
Snabbspela framåt eller bakåt med bild ..............................18
Hitta början på en scen eller sång ........................................19
Återuppta avspelning.......................................................19
Lagra platsen där du avbröt avspelningen ..........................19
Återuppta avspelning ............................................................19
Avancerade funktioner
Sidan 20
Spela från en särskild plats på en skiva .........................20
Hitta önskad scen från DVD-menyn......................................20
Att hitta en önskad scen från menyn hos en Video-CD/SVCD
med PBC ..............................................................................20
Hitta ett önskat spår med hjälp av sifferknapparna ............21
Hitta en önskad plats med hjälp av
4 eller ¢................21
Hitta en önskad scen genom att ange kapitelnumret
[CHAP.SERCH].....................................................................22
Hitta ett önskat läge i den aktuella titeln eller spåret
[TIME SEARCH] ...................................................................22
Hitta en önskad scen från displayen [DIGEST] ....................23
Avspelning av speciella bilder.........................................24
Stega framåt med en stillbild ruta för ruta ..........................24
Visa stillbilder [STROBE] .......................................................24
Avspelning i slow-motion [SLOW] .......................................25
Spela upp en närbild [ZOOM] ...............................................25
Ändring av avspelningsordningen ................................. 26
För avspelning i önskad ordning [PROGRAM] ....................26
Avspelning i slumpvis ordning [RANDOM] .........................27
Repeterad avspelning...................................................... 27
Upprepa en aktuell titel, kapitel eller spår eller alla skivor
[REPEAT] .............................................................................27
Upprepa önskat avsnitt [A-B REPEAT] .................................28
Välja en scenvinkel för DVD ........................................... 29
Välja en scenvinkel från den vanliga skärmen [ANGLE] ....29
Välja en scenvinkel från visningen av vinkellistan
[ANGLE] ...............................................................................30
Ändring av språk och ljud ............................................... 30
Välja textspråk [SUBTITLE] ...................................................30
Ändra ljudspråk eller ljud [AUDIO] .......................................31
Justera bildkvaliteten...................................................... 32
Justera bildkvaliteten [THEATER POSITION] ......................32
Justera surroundljudet.................................................... 32
Simulera surroundljud [3D PHONIC]....................................32
Statuskontroll .................................................................. 33
Kontrollera skiv/tidsinformation ...........................................33
Kontrollera DVD-funktionsstatus ..........................................34
Minska displayfönstrets ljusstyrka ................................ 34
Minska displayfönstrets ljusstyrka .......................................34
Spela upp CD-skivor med MP3-musik
Sidan 35
Om MP3-skivor ................................................................ 35
Funktioner som inte är tillgängliga................................ 35
Grundläggande funktioner ............................................. 35
Grundläggande funktioner som styrs med
kontrollknapparna...............................................................35
Val av spår/grupp med siffertangenterna ............................36
Avancerade funktioner.................................................... 36
Programuppspelning .............................................................36
Slumpvis uppspelning...........................................................37
Repetera uppspelningen .......................................................38
Information om skiva/tid .......................................................38
Ursprungsinställningar
Sidan 39
Välja inställningar............................................................ 39
Hur man väljer olika inställningar ........................................39
LANGUAGE-sida ....................................................................39
AUDIO-sida .............................................................................40
DISPLAY-sida .........................................................................41
SYSTEM-sida..........................................................................42
Begränsa avspelning för barn......................................... 43
Ställa in barnspärren för första gången
[PARENTAL LOCK]..............................................................43
Ändra inställningarna av [PARENTAL LOCK] .....................44
Tillfälligt ta bort barnspärren [PARENTAL LOCK] ...............45
Ytterligare information
Sidan 46
Skötsel och hantering av skivor..................................... 46
Felsökning ........................................................................ 47
Specifikationer ................................................................. 48
Språktabell och förkortningar .............................. Bilaga A
Lista över länder/areakoder för barnspärr .......... Bilaga B
;96%.(1B6ZHERRN3DJH 0RQGD\ $SULO 30