background image
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
Ю±¶»½¬·±² Ì»´»ª·-·±²
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîíóîððìïï
êëØïì ·- ¬¸» -¿³» ¿- ëïØèì »¨½»°¬ º±® ¬¸» °¿®¬- ¬¿¾´»¼ ±² ¬¸·- ³¿²«¿´ò
Ë-» ¬¸·- -»®ª·½» ³¿²«¿´ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ¬¸» -»®ª·½» ³¿²«¿´ ±º ìêØèìñëïØèìñëéØèì
øÚ·´» Ò±ò ðîðóîððìðì÷ò
ó ÍËÓÓßÎÇ ó
ÍËÐÐÔÛÓÛÒÌ
ÜÑÝËÓÛÒÌ ÝÎÛßÌÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô Ö«²»ô îððì


background image
ÝßÐ ßÝ×ÌÑÎÍ
Ýìçð
îìðéíðíé
ÝßÐßÝ×ÌÑÎô ÛÔÛÝÌÎÑÔÇÌ×Ýô ïêÊ ìéËÚ Ó íß
Ýêðï
îìïðçêèï
ÝßÐßÝ×ÌÑÎô ÝÛÎßÓ×Ý ÝØ×Ðô ëðÊ Þ êèðÐÚ Õ
Ýêðî
îìïðçêèï
ÝßÐßÝ×ÌÑÎô ÝÛÎßÓ×Ý ÝØ×Ðô ëðÊ Þ êèðÐÚ Õ
Ýéïïð
îìêêêìéð
ÝßÐßÝ×ÌÑÎô ÛÔÛÝÌÑÎÔÇÌ×Ýô ïêÊ ìéËÚ Ó íß
Ýéïïï
îìêêêìéð
ÝßÐßÝ×ÌÑÎô ÛÔÛÝÌÑÎÔÇÌ×Ýô ïêÊ ìéËÚ Ó íß
ÎÛÍ×ÍÌÑÎÍ
Îïéì
îìðïïîéí
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñîðÉ îéÕ ÑØÓ Ö
Îíìç
îìðïïíçî
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñîðÉ íòçÕ ÑØÓ Ö
Îíêé
îìðïïíçî
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñîðÉ íòçÕ ÑØÓ Ö
Îêïð
îìðïïîéí
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñîðÉ îéÕ ÑØÓ Ö
Îçðð
îìðððçêï
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÚËÍ×ÞÔÛô îÉ îòî ÑØÓ Ö
Îçîë
îìèéîííð
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñïêÉ íí ÑØÓ Ö
Îééðï
îìðïïíçî
ÎÛÍ×ÍÌÑÎô ÝØ×Ðô ïñîðÉ íòçÕ ÑØÓ Ö
ÝÑ×Ô ú ÌÎßÒÍÚÑÎÓÛÎÍ
Ôìçð
îíîèððïç
ÝÑ×Ôô ÐÛßÕ×ÒÙô ÌÎÚìííðßÆ
Ôèìð
îíîèçèìí
ÝÑ×Ôô ÐÛßÕ×ÒÙô ÌÎÚìííðßÌ
Ó×ÍÝÛÔÔßÒÛÑËÍ
ÊçðïÎ
îíðéèíêí
ÑÌØÛÎô ÝÑËÐÔ×ÒÙ Î
ÊçðíÞ
îíðéèíêì
ÑÌØÛÎô ÝÑËÐÔ×ÒÙ Þ
ÆÊêð
îíïðíééè
ÚÛÎÎ×ÌÛ ÝÑÎÛô ÌÚÛïððè
ÐÝ ÞÑßÎÜ ßÍÍÛÓÞÔ×ÛÍ
ÛðíïÆ
îíéêîííé
ÐÝ ÞÑßÎÜ ßÍÍÇô ÝÎÌñÍÊÓñÎ ÐË ÐÜïéííÝï
ÛðíîÆ
îíéêîííè
ÐÝ ÞÑßÎÜ ßÍÍÇô ÝÎÌñÍÊÓñÙ ÐË ÐÜïéííÝî
ÛðííÆ
îíéêîííç
ÐÝ ÞÑßÎÜ ßÍÍÇô ÝÎÌñÍÊÓñÞ ÐË ÐÜïéííÝí
ÛðíìÆ
îíéêîíìð
ÐÝ ÞÑßÎÜ ßÍÍÇô ÍÊÓñÜ×Ê ÐË ÐÜïéííÝì
Ëìðï
îíéêîëëî
ÐÝÞÑßÎÜßÍÍÇôÜÛÚÐÑÉÛÎêëØïì ÐËÐÜïéíðÓ
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ßéðï
îíðêééçè
ÝßÎÌÑÒôÝßÎÌÑÒêëØïì
ßéðí
îíçìêëðð
ÐßÝÕ×ÒÙô ÌÑÐ
ßéðè
îíçìêìçç
ÐßÝÕ×ÒÙô ÞÑÌÌÑÓ
Çïðï
îíëêêíèð
ÑÉÒÛÎÍ ÓßÒËßÔô ÛÒÙÔ×ÍØñÚÎÛÒÝØ êëØïì
ÝßÞ×ÒÛÌ ÐßÎÌÍ
ßððï
îíìîçïîë
ÝßÞ×ÒÛÌô ÉÑÑÜ ÝßÞ×ÒÛÌ ÍØ×Ð
ßïðî
îíëîéíëç
ÙÎ×ÔÔÛô ÍÐÛßÕÛÎ ÙÎ×ÔÔÛ ßÍÍÛÇ êëØïì
ßîðï
îíëíðéçê
ÝÑÊÛÎô ÞÛÆÛÔ
ßîêè
îíëíðééð
ÝÑÊÛÎô ÚÎÑÒÌ ÝÑÊÛÎ
ßííï
îíçîçèçç
Ð×ÛÝÛô ÐÑÔÛ ÞÑÌÌÑÓ ÔÛÚÌ
ßííî
îíçîççðð
Ð×ÛÝÛô ÐÑÔÛ ÞÑÌÌÑÓ Î×ÙØÌ
Õëðï
îííïïðïï
ÍÝÎÛÛÒô êëÕÒØ ÔÛÒÌ×ÝËÔßÎ ÍØÛÛÌ
Õëðî
îííïïðïð
ÍÝÎÛÛÒô êëÕÒ ÚÎÛÍÒÛÔ ÍØÛÛÌ
Õëðí
îííïïèêï
ÍÝÎÛÛÒô ÐÎÑÌÛÝÌÑÎ êëÎÔ
Õêðï
îíìðëìïë
Ó×ÎÎÑÎô êëÉÔ
Ô±½¿¬·±²
ﮬ- Ò±ò
Ü»-½®·°¬·±²
Ò±ò
ÝØßÍÍ×Í ßÒÜ ÝßÞ×ÒÛÌ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ Ô×ÍÌ


background image
ÌÑÍØ×Þß ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÑÒ
ïóïô ÍØ×ÞßËÎß ïóÝØÑÓÛô Ó×ÒßÌÑóÕËô ÌÑÕÇÑ ïðëóèððïô ÖßÐßÒ


background image
SERVICE MANUAL
Projection Television
46H84
51H84
57H84
46H84C
51H84C
57H84C
DOCUMENT CREATED IN JAPAN, Mar., 2005
FILE NO. 020-200404
REVISION 2
57H84R


background image
- 2 -
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 1 GENERAL ADJUSTMENTS
SAFETY INSTRUCTIONS .............................................................................................................................................. 3
CRT ASSEMBLY REPLACEMENT AND MOUNTING ................................................................................................... 4
PICTURE TUBE COMPONENTS ADJUSTMENT .......................................................................................................... 6
REPLACEMENT OF THE CRT ....................................................................................................................................... 9
SERVICE MODE .......................................................................................................................................................... 10
ELECTRICAL ADJUSTMENT ...................................................................................................................................... 12
CONVERGENCE ADJUSTMENT ................................................................................................................................ 15
SCREEN AND MIRROR ALIGNMENTS ...................................................................................................................... 18
CIRCUIT CHECKS ....................................................................................................................................................... 19
CHAPTER 2 SPECIFIC INFORMATIONS
SETTING & ADJUSTING DATA .................................................................................................................................... 20
LOCATION OF CONTROLS ......................................................................................................................................... 21
ADDING CHANNELS TO THE TV'S MEMORY ............................................................................................................ 23
MECHANICAL DISASSEMBLY .................................................................................................................................... 24
CHASSIS REPLACEMENT PARTS LIST ..................................................................................................................... 26
PC BOARDS BOTTOM VIEW ...................................................................................................................................... 36
TERMINAL VIEW OF TRANSISTORS ......................................................................................................................... 50
CIRCUIT BLOCK DIAGRAM ........................................................................................................................................ 53
SPECIFICATIONS .................................................................................................................................................... END
APPENDIX:
CIRCUIT DIAGRAM