background image
SERVICE MANUAL
­ SUMMARY ­
N1PSP Chassis
COLOR TELEVISION
57H81 is the same as 50H81 except for the parts tabled on back of this sheet.
Use this service manual together with the service manual of 50H81 (File No. 020-200109).
FILE NO. 023-200114
57H81
(TAC0154)
PUBLISHED IN JAPAN,
Jul., 2001
So


background image
REPLACEMENT PARTS LIST DIFFERENCES
TOSHIBA CORPORATION
1-1, SHIBAURA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8001, JAPAN
Location
No.
Part No.
Description
A101
23411551
Wood Cabinet
A102
23527181
Speaker Grille
A120
23527184
Speaker Grille
A150
23411553
Light Box
A201
23540677
Bezel
A401
23008300
COM Back
A424
23540679
Back Board
A701
23064537
Carton
A703
23946191
Packing, Top
A707
23946184
Bottom, Tray
A708
23946190
Packing, Bottom
K111
23405007
Delta, 260A/B Assembly
K112
23405007
Delta, 260A/B Assembly
K113
23405007
Delta, 260A/B Assembly
K501
23311895
Lenti Sheet, SCREEN57KL-L
K502
23311896Fresnel Sheet, SCREEN57KL-F
K503
23311862
SCR-PRO57RL
K601
23405028
Mirror
L462
23231326
Deflection Yoke, TDY707PD
L463
23231326
Deflection Yoke, TDY707PD
L464
23231326
Deflection Yoke, TDY707PD
T461B
23963204
AD KE40RTV W
* U901
23786518
Main Board, PD0073D
* UH01
23786519
DIGI-CONV Board, PD0078C
* V901R
23008516Protector Coupling R
* V901B
23008517
Protector Coupling B


background image
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîðóîððïðç
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
ÐËÞÔ×ÍØÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô Ö«²òô îððï ͱ
ÝÑÔÑÎ ÌÛÔÛÊ×Í×ÑÒ
ÒðÒÍРݸ¿--·-


background image
P î P
Ù
Û
Ò
Û
Î
ß
Ô
ß
Ü
ÖË
Í
Ì
Ó
Û
Ò
Ì
Í
Í
Ð
Û
Ý
×Ú
×Ý
×Ò
ÚÑ
Î
Ó
ß
Ì
×Ñ
Ò
Í
ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ
ÝØßÐÌÛÎ ï ÙÛÒÛÎßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌÍ
ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí
ÝÎÌ ßÍÍÛÓÞÔÇ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ßÒÜ ÓÑËÒÌ×ÒÙ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì
Ð×ÝÌËÎÛ ÌËÞÛ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÍ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÑÚ ÌØÛ ÝÎÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓÑÜÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç
ÛÔÛÝÌÎ×ÝßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïï
ÝÑÒÊÛÎÙÛÒÝÛ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
ÍÝÎÛÛÒ ßÒÜ Ó×ÎÎÑÎ ßÔ×ÙÒÓÛÒÌÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïë
Ý×ÎÝË×Ì ÝØÛÝÕÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïê
ÝØßÐÌÛÎ î ÍÐÛÝ×Ú×Ý ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒÍ
ÍÛÌÌ×ÒÙ ú ßÜÖËÍÌ×ÒÙ ÜßÌß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé
ÔÑÝßÌ×ÑÒ ÑÚ ÝÑÒÌÎÑÔÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè
ÐÎÑÙÎßÓÓ×ÒÙ ÝØßÒÒÛÔ ÓÛÓÑÎÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îð
Ý×ÎÝË×Ì ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï
ÓÛÝØßÒ×ÝßÔ Ü×ÍßÍÍÛÓÞÔÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îí
ÝØßÍÍ×Í ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ Ô×ÍÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îë
ÐÝ ÞÑßÎÜÍ ÞÑÌÌÑÓ Ê×ÛÉòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëí
ÌÛÎÓ×ÒßÔ Ê×ÛÉ ÑÚ ÌÎßÒÍ×ÍÌÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êé
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êç
ßÐÐÛÒÜ×Èæ
Ý×ÎÝË×Ì Ü×ßÙÎßÓ


background image
P í P
Ù
Û
Ò
Û
Î
ß
Ô
ß
Ü
ÖË
Í
Ì
Ó
Û
Ò
Ì
Í
Í
Ð
Û
Ý
×Ú
×Ý
×Ò
ÚÑ
Î
Ó
ß
Ì
×Ñ
Ò
Í
Ó¿²§ »´»½¬®·½¿´ ¿²¼ ³»½¸¿²·½¿´ °¿®¬- ·² ¬¸·- ½¸¿--·- ¸¿ª» -°»½·¿´ -¿º»¬§ó®»´¿¬»¼ ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½-ò ̸»-» ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ¿®»
±º¬»² °¿--»¼ «²²±¬·½»¼ ¾§ ¿ ª·-«¿´ ·²-°»½¬·±² ¿²¼ ¬¸» °®±¬»½¬·±² ¿ºº±®¼»¼ ¾§ ¬¸»³ ½¿²²±¬ ²»½»--¿®·´§ ¾» ±¾¬¿·²»¼ ¾§ «-·²¹
®»°´¿½»³»²¬ ½±³°±²»²¬- ®¿¬»¼ º±® ¸·¹¸»® ª±´¬¿¹»ô ©¿¬¬¿¹»ô »¬½ò λ°´¿½»³»²¬ °¿®¬- ©¸·½¸ ¸¿ª» ¬¸»-» -°»½·¿´ -¿º»¬§ ½¸¿®¿½ó
¬»®·-¬·½- ¿®» ·¼»²¬·º·»¼ ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ ¿²¼ ·¬- -«°°´»³»²¬-å »´»½¬®·½¿´ ½±³°±²»²¬- ¸¿ª·²¹ -«½¸ º»¿¬«®»- ¿®» ·¼»²¬·º·»¼ ¾§ ¬¸»
·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¸¿¦¿®¼ -§³¾±´- ±² ¬¸» -½¸»³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³ ¿²¼ ¬¸» °¿®¬- ´·-¬ò
Þ»º±®» ®»°´¿½·²¹ ¿²§ ±º ¬¸»-» ½±³°±²»²¬-ô ®»¿¼ ¬¸» °¿®¬- ´·-¬ ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ ½¿®»º«´´§ò ̸» «-» ±º -«¾-¬·¬«¬» ®»°´¿½»³»²¬
°¿®¬- ©¸·½¸ ¼± ²±¬ ¸¿ª» ¬¸» -¿³» -¿º»¬§ ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ¿- -°»½·º·»¼ ·² ¬¸» °¿®¬- ´·-¬ ³¿§ ½®»¿¬» -¸±½µô º·®»ô È󮿧 ®¿¼·¿ó
¬·±² ±® ±¬¸»® ¸¿¦¿®¼-ò
ÐÎÑÜËÝÌ ÍßÚÛÌÇ ÒÑÌ×ÝÛ
ÝØßÐÌÛÎ ï ÙÛÒÛÎßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌÍ
ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ
ÉßÎÒ×ÒÙ
æ ÞÛÚÑÎÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÒÙ ÌØ×Í ÝØßÍÍ×Íô ÎÛßÜ ÌØÛ NÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒ ÐÎÛÝßËÌ×ÑÒMô NÍßÚÛÌÇ ÐÎÛÝßËó
Ì×ÑÒM ßÒÜ NÐÎÑÜËÝÌ ÍßÚÛÌÇ ÒÑÌ×ÝÛM ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ÞÛÔÑÉò
ݱ²²»½¬ ¿ ïëð𠱸³ ïð ©¿¬¬ ®»-·-¬±®ô °¿®¿´´»´»¼ ¾§ ¿ ðòïë
Úô ßÝ ¬§°» ½¿°¿½·¬±®ô ¾»¬©»»² ¿ µ²±©² ¹±±¼ »¿®¬¸ ¹®±«²¼
ø©¿¬»® °·°»ô ½±²¼«·¬ô »¬½ò÷ ¿²¼ ¬¸» »¨°±-»¼ ³»¬¿´´·½ °¿®¬-ô
±²» ¿¬ ¿ ¬·³»ò Ó»¿-«®» ¬¸» ßÝ ª±´¬¿¹» ¿½®±-- ¬¸» ½±³¾·ó
²¿¬·±² ±º ïëð𠱸³ ®»-·-¬±® ¿²¼ ðòïë Ú ½¿°¿½·¬±®ò λó
ª»®-» ¬¸» ßÝ °´«¹ ¿¬ ¬¸» ßÝ ±«¬´»¬ ¿²¼ ®»°»¿¬ ßÝ ª±´¬¿¹»
³»¿-«®»³»²¬- º±® »¿½¸ »¨°±-»¼ ³»¬¿´´·½ °¿®¬ò ʱ´¬¿¹»
³»¿-«®»¼ ³«-¬ ²±¬ »¨½»»¼ ðòí ª±´¬- ®³-ò̸·- ½±®®»-°±²¼-
¬± ðòî ³·´´·¿³°ò ßÝò ß²§ ª¿´«» »¨½»»¼·²¹ ¬¸·- ´·³·¬ ½±²-¬·ó
¬«¬»- ¿ °±¬»²¬·¿´ -¸±½µ ¸¿¦¿®¼ ¿²¼ ³«-¬ ¾» ½±®®»½¬»¼ ·³ó
³»¼·¿¬»´§ò
ÉßÎÒ×ÒÙ æ Í»®ª·½» -¸±«´¼ ²±¬ ¾» ¿¬¬»³°¬»¼ ¾§ ¿²§±²» «²º¿ó
³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» ²»½»--¿®§ °®»½¿«¬·±²- ±² ¬¸·- ®»½»·ª»®ò ̸» º±´ó
´±©·²¹ ¿®» ¬¸» ²»½»--¿®§ °®»½¿«¬·±²- ¬± ¾» ±¾-»®ª»¼ ¾»º±®»
-»®ª·½·²¹ ¬¸·- ½¸¿--·-ò
ïò ß² ·-±´¿¬·±² Ì®¿²-º±®³»® -¸±«´¼ ¾» ½±²²»½¬»¼ ·² ¬¸» °±©»®
´·²» ¾»¬©»»² ¬¸» ®»½»·ª»® ¿²¼ ¬¸» ßÝ ´·²» ¾»º±®» ¿²§ -»®ªó
·½» ·- °»®º±®³»¼ ±² ¬¸» ®»½»·ª»®ò
îò ß´©¿§- ¼·-½¸¿®¹» ¬¸» °·½¬«®» ¬«¾» ¿²±¼» ¬± ¬¸» ÝÎÌ ½±²ó
¼«½¬·ª» ½±¿¬·²¹ ¾»º±®» ¸¿²¼´·²¹ ¬¸» °·½¬«®» ¬«¾»ò ̸» °·½ó
¬«®» ¬«¾» ·- ¸·¹¸´§ »ª¿½«¿¬»¼ ¿²¼ ·º ¾®±µ»²ô ¹´¿-- º®¿¹³»²¬-
©·´´ ¾» ª·±´»²¬´§ »¨°»´´»¼ò Ë-» -¸¿¬¬»® °®±±º ¹±¹¹´»- ¿²¼
µ»»° °·½¬«®» ¬«¾» ¿©¿§ º®±³ ¬¸» «²°®±¬»½¬»¼ ¾±¼§ ©¸·´»
¸¿²¼´·²¹ò
íò ɸ»² ®»°´¿½·²¹ ¿ ½¸¿--·- ·² ¬¸» ½¿¾·²»¬ô ¿´©¿§- ¾» ½»®ó
¬¿·² ¬¸¿¬ ¿´´ ¬¸» °®±¬»½¬·ª» ¼»ª·½»- ¿®» °«¬ ¾¿½µ ·² °´¿½»ô
-«½¸ ¿-å ²±²ó³»¬¿´´·½ ½±²¬®±´ µ²±¾-ô ·²-«´¿¬·²¹ ½±ª»®-ô
-¸·»´¼-ô ·-±´¿¬·±² ®»-·-¬±®ó½¿°¿½·¬±® ²»¬©±®µ »¬½ò
ìò Þ»º±®» ®»¬«®²·²¹ ¬¸» -»¬ ¬± ¬¸» ½«-¬±³»®ô ¿´©¿§- °»®º±®³
¿² ßÝ ´»¿µ¿¹» ½«®®»²¬ ½¸»½µ ±² ¬¸» »¨°±-»¼ ³»¬¿´´·½ °¿®¬-
±º ¬¸» ½¿¾·²»¬ô -«½¸ ¿- ¿²¬»²²¿-ô ¬»®³·²¿´-ô -½®»©¸»¿¼-ô
³»¬¿´ ±ª»®´¿§-ô ½±²¬®±´ -¸¿º¬- »¬½ò ¬± ¾» -«®» ¬¸» -»¬ ·- -¿º»
¬± ±°»®¿¬» ©·¬¸±«¬ ¼¿²¹»® ±º »´»½¬®·½¿´ -¸±½µò д«¹ ¬¸» ßÝ
´·²» ½±®¼ ¼·®»½¬´§ ·²¬± ¿ ïîðÊ ßÝ ±«¬´»¬ ø¼± ²±¬ «-» ¿ ´·²»
·-±´¿¬·±² ¬®¿²-º±®³»® ¼«®·²¹ ¬¸·- ½¸»½µ÷ò Ë-» ¿² ßÝ ª±´¬ó
³»¬»® ¸¿ª·²¹ ëðð𠱸³- °»® ª±´¬ ±® ³±®» -»²-·¬·ª·¬§ ·² ¬¸»
º±´´±©·²¹ ³¿²²»®æ
ßÝ ÊÑÔÌÓÛÌÛÎ
ðòïë Ú
Ù±±¼ »¿®¬¸ ¹®±«²¼
-«½¸ ¿- ¿ ©¿¬»®
°·°»ô ½±²¼«·¬ô »¬½ò
д¿½» ¬¸·- °®±¾» ±²
»¿½¸ »¨°±-»¼
³»¬¿´´·½ °¿®¬ò
ïëð𠱸³
ïð ©¿¬¬
ÍßÚÛÌÇ ÐÎÛÝßËÌ×ÑÒ
ïò Û¨½»--·ª» ¸·¹¸ ª±´¬¿¹» ½¿² °®±¼«½» °±¬»²¬·¿´´§ ¸¿¦¿®¼±«-
ÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒò ̱ ¿ª±·¼ -«½¸ ¸¿¦¿®¼-ô ¬¸» ¸·¹¸ ª±´¬ó
¿¹» ³«-¬ ²±¬ ¾» ¿¾±ª» ¬¸» -°»½·º·»¼ ´·³·¬ò ̸» ²±³·²¿´
ª¿´«» ±º ¬¸» ¸·¹¸ ª±´¬¿¹» ±º ¬¸·- ®»½»·ª»® ·- øß÷ µÊ ¿¬ ¦»®±
¾»¿³ ½«®®»²¬ ø³·²·³«³ ¾®·¹¸¬²»--÷ «²¼»® ¿ ïîðÊ ßÝ
°±©»® -±«®½»ò ̸» ¸·¹¸ ª±´¬¿¹» ³«-¬ ²±¬ô «²¼»® ¿²§ ½·®ó
½«³-¬¿²½»-ô »¨½»»¼ øÞ÷ µÊò
λº»® ¬± ¬¿¾´»óï º±® ¸·¹¸ ª±´¬¿¹» øß÷ô øÞ÷ò
øÍ»» ÍÛÌÌ×ÒÙ ú ßÜÖËÍÌ×ÒÙ ÜßÌß ±² °¿¹» ïé÷
Û¿½¸ ¬·³» ¿ ®»½»·ª»® ®»¯«·®»- -»®ª·½·²¹ô ¬¸» ¸·¹¸ ª±´¬¿¹»
-¸±«´¼ ¾» ½¸»½µ»¼ º±´´±©·²¹ ¬¸» Ø×ÙØ ÊÑÔÌßÙÛ ÝØÛÝÕ
°®±½»¼«®» ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ò ׬ ·- ®»½±³³»²¼»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ®»¿¼ó
·²¹ ±º ¬¸» ¸·¹¸ ª±´¬¿¹» ¾» ®»½±®¼»¼ ¿- ¿ °¿®¬ ±º ¬¸» -»®ª·½»
®»½±®¼ò ׬ ·- ·³°±®¬¿²¬ ¬± «-» ¿² ¿½½«®¿¬» ¿²¼ ®»´·¿¾´» ¸·¹¸
ª±´¬¿¹» ³»¬»®ò
îò ̸·- ®»½»·ª»® ·- »¯«·°°»¼ ©·¬¸ ¿ Ú¿·´ Í¿º» øÚÍ÷ ½·®½«·¬ ©¸·½¸
°®»ª»²¬- ¬¸» ®»½»·ª»® º®±³ °®±¼«½·²¹ ¿² »¨½»--·ª»´§ ¸·¹¸
ª±´¬¿¹» »ª»² ·º ¬¸» Þõ ª±´¬¿¹» ·²½®»¿-»- ¿¾²±®³¿´´§ò Û¿½¸
¬·³» ¬¸» ®»½»·ª»® ·- -»®ª·½»¼ô ¬¸» ÚÍ ½·®½«·¬ ³«-¬ ¾» ½¸»½µ»¼
¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸¿¬ ¬¸» ½·®½«·¬ ·- °®±°»®´§ º«²½¬·±²·²¹ô º±´´±©ó
·²¹ ¬¸» ÚÍ Ý×ÎÝË×Ì ÝØÛÝÕ °®±½»¼«®» ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ò
íò ̸» ±²´§ -±«®½» ±º ÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒ ·² ¬¸·- ÌÊ ®»½»·ª»®
·- ¬¸» °·½¬«®» ¬«¾»ò Ú±® ½±²¬·²«»¼ ÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒ °®±ó
¬»½¬·±²ô ¬¸» ®»°´¿½»³»²¬ ¬«¾» ³«-¬ ¾» »¨¿½¬´§ ¬¸» -¿³»
¬§°» ¬«¾» ¿- -°»½·º·»¼ ·² ¬¸» °¿®¬- ´·-¬ò
ìò ͱ³» °¿®¬ ·² ¬¸·- ®»½»·ª»® ¸¿ª» -°»½·¿´ -¿º»¬§ó®»´¿¬»¼ ½¸¿®ó
¿½¬»®·-¬·½- º±® ÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒ °®±¬»½¬·±²ò Ú±® ½±²¬·²ó
«»¼ -¿º»¬§ô °¿®¬- ®»°´¿½»³»²¬ -¸±«´¼ ¾» «²¼»®¬¿µ»² ±²´§
¿º¬»® ®»º»®®·²¹ ¬± ¬¸» ÐÎÑÜËÝÌ ÍßÚÛÌÇ ÒÑÌ×ÝÛ ¾»´±©ò
ÈóÎßÇ ÎßÜ×ßÌ×ÑÒ ÐÎÛÝßËÌ×ÑÒ