background image
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
Ю±¶»½¬·±² Ì»´»ª·-·±²
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîíóîððëïè
ÍËÐÐÔÛÓÛÒÌ
Ы¾´·-¸»¼ ·² Ö¿°¿² Ö«´ò îððë øÇÝ÷
ÌÑÍØ×Þß ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÑÒ îððë
ìêØÓçëñëîØÓçë ·- ¬¸» -¿³» ¿- êîØÓçë »¨½»°¬ º±® ¬¸» °¿®¬- ¬¿¾´»¼ ±² ¾¿½µ ±º ¬¸·- -¸»»¬ò
Ë-» ¬¸·- -»®ª·½» ³¿²«¿´ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ¬¸» -»®ª·½» ³¿²«¿´ ±º êîØÓçë øÚ·´» Ò±ò ðîðóîððëïð÷ò
ó ÍËÓÓßÎÇ ó
ÜÑÝËÓÛÒÌ ÝÎÛßÌÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô Ö«´§ô îððë


background image


background image


background image
SERVICE MANUAL
Projection Television
62HM95
FILE NO. 020-200510
(REVISED. 3)
Published in Japan Oct. 2005 (YC)
TOSHIBA CORPORATION 2005


background image
- 2 -
TABLE OF CONTENTS
SAFETY INSTRUCTIONS .............................................................................................................................................. 3
SERVICE MODE ............................................................................................................................................................ 4
SETTING & ADJUSTING DATA ...................................................................................................................................... 9
LAMP UNIT REPLACEMENT ....................................................................................................................................... 10
PARTS REPLACEMENT IN LIGHT ENGINE.................................................................................. .............................
13
LIGHT ENGINE REPLACEMANT.................................................................................................................................
15
EXPLODED VIEW ........................................................................................................................................ ................ 17
MECHANICAL DISASSEMBLY .................................................................................................................................... 18
CHASSIS REPLACEMENT PARTS LIST ..................................................................................................................... 19
PC BOARDS TOP AND BOTTOM VIEW ..................................................................................................................... 28
TERMINAL VIEW OF TRANSISTORS ......................................................................................................................... 48
CIRCUIT BLOCK DIAGRAM ........................................................................................................................................ 53
APPENDIX:
CIRCUIT DIAGRAM