background image
FILE NO. 023-200315
SERVICE MANUAL
­ SUMMARY ­
N3PSP Chassis
COLOR TELEVISION
PUBLISHED IN JAPAN,
Jun., 2003
So
51HX83
(TAC0355)
51HX83 is the same as 57H83 except for the parts tabled on back of this sheet.
Use this service manual together with the service manual of 51H83, 57H83, 65H83 (File No.
020-200307).


background image
REPLACEMENT PARTS LIST DIFFERENCES
Location
No.
Part No.
Description
Location
No.
Part No.
Description
A001
23411874
Cabinet, Wood Cabinet Ship
A102
23527268
Grille, Speaker Grille Assembly
A201
23532007
Cover, Bezel
A202
23450694
Panel, Control Panel Assembly
A213
23428227
Door
A223
23445719
Button, Power Button
A268
23530772
Cover, Front Cover
A331
23929942
Piece, Bottom Pole L
A332
23929943
Piece, Bottom Pole R
A401
23530781
Cover, Back Cover
A701
23067147
Carton
A703
23946479
Packing, Top Packing
A708
23946478
Packing, Bottom Packing
A709
23946483
Packing, Bottom Tray
C412
24828104
PF, 0.1?F, 200V
C707
24797101
EL, 100?F,
±20%, 50V
C760
24797101
EL, 100?F,
±20%, 50V
C780
24797101
EL, 100?F,
±20%, 50V
C904
24436561
CD, 560pF
C914
24436681
CD, 680pF
C915
24679330
EL, 33?F,
±20%, 250V
C923
24436681
CD, 680pF
C967
24436331
CD, 330pF
C9100
24436331
CD, 330pF
C9200
24436331
CD, 330pF
CB51
24590103
PF, 0.01?F
CB52
24794470
EL, 47?F,
±20%, 16V
CB53
24503041
PF, 0.1?F, 63V
CB54
24436221
CD, 220pF
CB55
24797010
EL, 1?F,
±20%, 50V
CB56
24794470
EL, 47?F,
±20%, 16V
CB58
24794470
EL, 47?F,
±20%, 16V
CB59
24590103
PF, 0.01?F
CB60
24794100
EL, 10?F,
±20%, 16V
CB61
24503041
PF, 0.1?F, 63V
CB501
24092730
Chip, 0.1?F,
±10%, 16V
CB502
24666100
EL, 10?F,
±20%, 16V
CB503
24092730
Chip, 0.1?F,
±10%, 16V
CB504
24666100
EL, 10?F,
±20%, 16V
D902
23118859
Diode, 1SS133
D911
23118859
Diode, 1SS133
D916
23115337
Diode, 1S1834
D917
23118859
Diode, 1SS133
D918
23118859
Diode, 1SS133
D922
23118859
Diode, 1SS133
D924
23118859
Diode, 1SS133
D925
23118859
Diode, 1SS133
D931
23118859
Diode, 1SS133
D932
23118859
Diode, 1SS133
D933
23118859
Diode, 1SS133
D934
23118859
Diode, 1SS133
D939
23118859
Diode, 1SS133
D946
23118859
Diode, 1SS133
D961
23118859
Diode, 1SS133
D962
23118859
Diode, 1SS133
D963
23118859
Diode, 1SS133
D964
23118859
Diode, 1SS133
D965
23118859
Diode, 1SS133
D966
23118859
Diode, 1SS133
­ 2 ­
DB51
23358573
Photo Diode, PIN 940NM,
HPI-2FER4
DB52
23118859
Diode, 1SS133
DB54
23118859
Diode, 1SS133
DB55
23118859
Diode, 1SS133
DB56
23118859
Diode, 1SS133
DB501
23118041
Diode, MA111
DB504
23118041
Diode, MA111
K501
23311015
Screen, 51KNH Lenticular Sheet,
SCREEN51KNHL
K502
23311016
Screen, 51KN Fresnel Sheet,
SCREEN51KN-F
K601
23405249
Mirror, 51WL
K912
23306504
Remote Hand Unit, IR CTVUSA,
CT-90164
K913
23306465
Remote Hand Unit, IR BLAST
VTR CONT
L472
23102499
Magnet, CPM29.1VM, MAG-1119
L473
23102499
Magnet, CPM29.1VM, MAG-1119
L474
23102499
Magnet, CPM29.1VM, MAG-1119
L902
23289100
Coil, Peaking, TRF4100AF
L903
23289101
Coil, Peaking, TRF4101AF
L911
23237987
Coil, Peaking, TRF4100AC
L912
23289101
Coil, Peaking, TRF4101AF
L913
23289100
Coil, Peaking, TRF4100AF
L922
23289101
Coil, Peaking, TRF4101AF
L923
23289150
Coil, Peaking, TRF4150AF
L961
23238714
Coil, Peaking, TRF4100AJ
LB51
23237987
Coil, Peaking, TRF4100AC
Q901
23314971
Transistor, 2SC5360(FA)
Q902
23114433
Transistor, 2SC1815-Y
Q911
23314971
Transistor, 2SC5360(FA)
Q912
23114433
Transistor, 2SC1815-Y
Q913
23114735
Transistor, 2SA102-Y(C)
Q921
23314971
Transistor, 2SC5360(FA)
Q922
23114433
Transistor, 2SC1815-Y
Q961
23114433
Transistor, 2SC1815-Y
Q962
23114735
Transistor, 2SA102-Y(C)
Q973
23114735
Transistor, 2SA102-Y(C)
QB51
23319808
IC, M5218AP
QB52
23314965
Transistor, KTC3198 Y
QB53
23314962
Transistor, KTA1266 Y
QB501
23009558
IC, BLASTER, S3C80F9XKZ
QB502
23114422
Transistor, 2SA562TM-Y
QB504
23314993
Transistor, 2SC4081 Q
QB505
23314993
Transistor, 2SC4081 Q
QB506
23904123
IC, TC4W53F
QB507
23314993
Transistor, 2SC4081 Q
QB508
23114422
Transistor, 2SA562TM-Y
R715
24366273
CF, 27k ohm
R725
24366222
CF, 2200 ohm
R742
24322229
MF, 2.2 ohm, 1W
R746
24366101
CF, 100 ohm
R748
24366101
CF, 100 ohm
R900
24000907
FR, 3.9 ohm, 1W
R901
24366101
CF, 100 ohm
R903
24942102
CC, 1k ohm, 1/2W
R904
24366222
CF, 2200 ohm
R905
24366330
CF, 33 ohm
R906
24366331
CF, 330 ohm


background image
Location
No.
Part No.
Description
Location
No.
Part No.
Description
­ 3 ­
R908
24366150
CF, 15 ohm
R909
24366330
CF, 33 ohm
R911
24366101
CF, 100 ohm
R913
24942102
CC, 1k ohm, 1/2W
R914
24366222
CF, 2200 ohm
R916
24366331
CF, 330 ohm
R918
24366100
CF, 10 ohm
R919
24366270
CF, 27 ohm
R920
24366562
CF, 5600 ohm
R921
24366101
CF, 100 ohm
R923
24942102
CC, 1k ohm, 1/2W
R924
24366222
CF, 2200 ohm
R925
24366390
CF, 39 ohm
R926
24366331
CF, 330 ohm
R928
24366100
CF, 10 ohm
R929
24366330
CF, 33 ohm
R930
24366153
CF, 15k ohm
R943
24383153
OMF, 15k ohm, 2W
R948
24366562
CF, 5600 ohm
R949
24366153
CF, 15k ohm
R953
24383153
OMF, 15k ohm, 2W
R959
24366150
CF, 15 ohm
R961
24366152
CF, 1500 ohm
R962
24366102
CF, 1k ohm
R965
24366471
CF, 470 ohm
R987
24366470
CF, 47 ohm
R991
24366562
CF, 5600 ohm
R992
24366153
CF, 15k ohm
R995
24366100
CF, 10 ohm
R9501
24366470
CF, 47 ohm
R9507
24366220
CF, 22 ohm
R9607
24366470
CF, 47 ohm
R9620
24366100
CF, 10 ohm
RA22
24011102
Chip, 1k ohm, 1/20W
RA23
24011102
Chip, 1k ohm, 1/20W
RB51
24366224
CF, 220k ohm
RB52
24366123
CF, 12k ohm
RB53
24366123
CF, 12k ohm
RB54
24366123
CF, 12k ohm
RB55
24366224
CF, 220k ohm
RB56
24366151
CF, 150 ohm
RB57
24366103
CF, 10k ohm
RB58
24366103
CF, 10k ohm
RB59
24366122
CF, 1200 ohm
RB60
24366224
CF, 220k ohm
RB61
24366100
CF, 10 ohm
RB62
24366272
CF, 2700 ohm
RB63
24366271
CF, 270 ohm
RB67
24366221
CF, 220 ohm
RB69
24366272
CF, 2700 ohm
RB70
24366331
CF, 330 ohm
RB501
24998100
Chip, 10 ohm, 1/160W
RB502
24011332
Chip, 3300 ohm, 1/20W
RB503
24011332
Chip, 3300 ohm, 1/20W
RB504
24011104
Chip, 100k ohm, 1/20W
RB505
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB506
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB507
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB508
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB509
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB516
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB517
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB518
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB519
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB520
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB521
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB522
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB523
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB524
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB525
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB526
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB528
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB529
24011472
Chip, 4700 ohm, 1/20W
RB554
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB555
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB556
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB557
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB558
24011104
Chip, 100k ohm, 1/20W
RB559
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB560
24011103
Chip, 10k ohm, 1/20W
RB561
24011101
Chip, 100 ohm, 1/20W
RB562
24011104
Chip, 100k ohm, 1/20W
RB563
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB564
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB565
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
RB566
24998101
Chip, 100 ohm, 1/16W
* T461
23236756
Transformer, Flyback,
TFB3092BH
* T862
23217598
Transformer, Converter,
TPW3516AS
* E031Z
23788810
CRT-D/R Board, PD1200B-1
* E032Z
23788811
CRT-D/G Board, PD1200B-2
* E033Z
23788812
CRT-D/B Board, PD1200B-3
* E034Z
23788813
SVM/R Board, PD1200B-4
* E035Z
23788814
SVM/G Board, PD1200B-5
* E036Z
23788815
SVM/B Board, PD1200B-6
* E041Z
23788825
FRONT-CON Board, PD1154B-1
* E042Z
23788826
FRONT-IN Board, PD1154B-2
* E043Z
23788827
REM Board, PD1154B-3
* E044Z
23788828
FRONT-SEN Board, PD1154B-4
* E045Z
23788823
IR BLASTER Board, PD1289
* U401
23788630
DEFCONVER Board, PD1147B
* U801
23788629
POWER Board, PD1151B
* U901
23788628
SIGNAL Board, PD1146B
* V901R
23071861
Other Block, CRT COUPLING R
* V902G
23071862
Other Block, CRT COUPLING G
* V903B
23071863
Other Block, CRT COUPLING B
W663
23351220
Speaker, TWC 50X50 16-ohm
20W, SPK-1417BM
W664
23351220
Speaker, TWC 50X50 16-ohm
20W, SPK-1417BM
XB501
23153504
Ceramic Resonator, 8.00MHz,
TCR1056BM
Y101
23565935
Owner's Manual English/
French, 57HX83
A329 Decorative Piece 23433232
A201
23532588 Screen Protector and Bezel Assy.


background image
TOSHIBA CORPORATION
1-1, SHIBAURA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8001, JAPAN


background image
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîðóîððíðé
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
ÐËÞÔ×ÍØÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô
ß°®òô îððí
ͱ
ÝÑÔÑÎ ÌÛÔÛÊ×Í×ÑÒ
ÒíÐÍРݸ¿--·-