background image
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîíóîððíïé
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
P ÍËÓÓßÎÇP
ÒíÐÍРݸ¿--·-
ÝÑÔÑÎ ÌÛÔÛÊ×Í×ÑÒ
ìêØèí ·- ¬¸» -¿³» ¿- ëéØèí »¨½»°¬ º±® ¬¸» °¿®¬- ¬¿¾´»¼ ±² ¾¿½µ ±º ¬¸·- -¸»»¬ò
Ë-» ¬¸·- -»®ª·½» ³¿²«¿´ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ¬¸» -»®ª·½» ³¿²«¿´ ±º ëïØèíô ëéØèíô êëØèí øÚ·´» Ò±ò
ðîðóîððíðé÷ò
ÜÑÝËÓÛÒÌ ÝÎÛßÌÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô Ö«´òô îððí


background image
Ô±½¿¬·±²
Ò±ò
ﮬ Ò±ò
Ü»-½®·°¬·±²
Ô±½¿¬·±²
Ò±ò
ﮬ Ò±ò
Ü»-½®·°¬·±²
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ Ô×ÍÌ Ü×ÚÚÛÎÛÒÝÛÍ


background image
ÌÑÍØ×Þß ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÑÒ
ïóïô ÍØ×ÞßËÎß ïóÝØÑÓÛô Ó×ÒßÌÑóÕËô ÌÑÕÇÑ ïðëóèððïô ÖßÐßÒ


background image
FILE NO. 020-200307
SERVICE MANUAL
COLOR TELEVISION
N3PSP Chassis
51H83, 57H83, 65H83
(TAC0353)
(TAC0351)
(TAC0352)
DOCUMENT CREATED IN JAPAN, June, 2005


background image
­ 2 ­
GENERAL
ADJUSTMENTS
SPECIFIC
INFORMATIONS
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 1 GENERAL ADJUSTMENTS
SAFETY INSTRUCTIONS .............................................................................................................................................. 3
CRT ASSEMBLY REPLACEMENT AND MOUNTING ................................................................................................... 4
PICTURE TUBE COMPONENTS ADJUSTMENT .......................................................................................................... 6
REPLACEMENT OF THE CRT ....................................................................................................................................... 9
SERVICE MODE .......................................................................................................................................................... 10
ELECTRICAL ADJUSTMENT ...................................................................................................................................... 12
CONVERGENCE ADJUSTMENT ................................................................................................................................ 13
SCREEN AND MIRROR ALIGNMENTS ...................................................................................................................... 16
CIRCUIT CHECKS ....................................................................................................................................................... 17
CHAPTER 2 SPECIFIC INFORMATIONS
SETTING & ADJUSTING DATA .................................................................................................................................... 18
LOCATION OF CONTROLS ......................................................................................................................................... 19
ADDING CHANNELS TO THE TV'S MEMORY ............................................................................................................ 21
MECHANICAL DISASSEMBLY .................................................................................................................................... 23
CHASSIS REPLACEMENT PARTS LIST ..................................................................................................................... 27
PC BOARDS BOTTOM VIEW ...................................................................................................................................... 47
TERMINAL VIEW OF TRANSISTORS ......................................................................................................................... 60
CIRCUIT BLOCK DIAGRAM ........................................................................................................................................ 63
SPECIFICATIONS .................................................................................................................................................... END
APPENDIX:
CIRCUIT DIAGRAM