background image
SERVICE MANUAL
Color Television
FILE NO. 023-200407
35A44
N3ES Chassis
35A44 is the same as 36A43 except for the parts tabled on this manual.
Use this service manual together with the service manual of 36A43 (File No. 020-200303).
- SUMMARY -
DOCUMENT CREATED IN JAPAN, Jun., 2004


background image
Location
Parts No. Description
No.
Location
Parts No. Description
No.
REPLACEMENT PARTS LIST DIFFERENCES
CAPACITORS
C818
24503237 PLASTIC FILM CF92 T 1250VH 2200PF H
CG05
24092789 CERAMIC CHIP, 6.3V B 1UF K
COILS & TRANSFORMERS
L441
23233107 COIL, LIN-X20H37-3.5A-18MMH TLN2138AH
L502
23289926 COIL, PEAKING, TRF4470AU
LA01
23289918 COIL, PEAKING, TRF4100AU
LG01
23289922 COIL, PEAKING, TRF4220AU
LI02
23246196 COIL, CHIP INDUCTOR, TRF41R2CG
LI51
23289926 COIL, PEAKING, TRF4470AU
LI52
23289919 COIL, PEAKING, TRF4120AU
LI53
23289921 COIL, PEAKING, TRF4180AU
LI55
23289907 COIL, PEAKING, TRF4129AU
LI56
23289921 COIL, PEAKING, TRF4180AU
LI57
23289898 COIL, PEAKING, TRF4R22AU
LV01
23289918 COIL, PEAKING, TRF4100AU
LZ01
23289918 COIL, PEAKING, TRF4100AU
T801
23211781 COIL, LINE FILTER 26X31H TRF3229AR
SEMICONDUCTORS
Q611
23205264 TRANSISTOR, NPN KTC2874A-AT
Q613
23205264 TRANSISTOR, NPN KTC2874A-AT
QA02
23009643 IC, 4K BIT CMOS EEPROM AT24C04A-10PI-2.7
QS63
23205264 TRANSISTOR, NPN KTC2874A
QS64
23205264 TRANSISTOR, NPN KTC2874A
D408
23118052 DIODE, RU4Z LF-L1
MISCELLANEOUS
F470A
23165102 FUSE HOLDER, CLIP, PC-BOARD D=5.2
F801A
23165102 FUSE HOLDER, CLIP, PC-BOARD D=5.2
F802A
23165102 FUSE HOLDER, CLIP, PC-BOARD D=5.2
F803A
23165102 FUSE HOLDER, CLIP, PC-BOARD D=5.2
M461B
23509111 FOCUS CABLE
M461C
23509372 CABLE ASSY, SCREEN
M603A
23103914 CORE, FERRITE CORE 15X22X7 TFE1015AD
P405
23368578 CONNECTOR, PLUG 4P, 2.5MM G JST-EH, B4B-EH-F1-TV4
P501
23368579 CONNECTOR, PLUG 5P, 2.5MM G JST-EH, B5B-EH-F1-TV4
P603
23368579 CONNECTOR, PLUG 5P, 2.5MM G JST-EH, B5B-EH-F1-TV4
P604
23368579 CONNECTOR, PLUG 5P, 2.5MM G JST-EH, B5B-EH-F1-TV4
P901
23368579 CONNECTOR, PLUG 5P, 2.5MM G JST-EH, B5B-EH-F1-TV4
P902
23368578 CONNECTOR, PLUG 4P, 2.5MM G JST-EH, B4B-EH-F1-TV4
PV02
23365573 CONNECTOR, JACK, PIN(2E:OFF+2R:OFF+2
V901A
23903174 SOCKET, ISH46S-EN ING
PC BOARD ASSEMBLIES
* U901
23762359 PC BOARD ASSY, CRT/D PD0629E PWU
* U902
23762358 PC BOARD ASSY, MAIN PD1050E PWU
PICTURE TUBE
V901
23324116 PICTURE TUBE, 35VFS MTPD ITC A89AKB50X05(V)
ACCESSORIES
K912
23306517 REMOCON HAND UNIT IR, CTVUSA CT-90157
Y101
23566352 OWNERS MANUAL, ENGLISH/FRENCH
CABINET PARTS
A201
23530950 COVER, F,CVR ASY
A213
23428210 DOOR, DOOR
A223
23445730 BUTTON, CONTROL BUTTON


background image
TOSHIBA CORPORATION
1-1, SHIBAURA 1- CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8001, JAPAN
FILE NO. 020-200227
SERVICE MANUAL
PUBLISHED IN JAPAN,
Dec. 2002
So
COLOR TELEVISION
N2PSL Chassis
57HLX82
(TAC0291)


background image
Ú×ÔÛ ÒÑò ðîðóîððíðí
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓßÒËßÔ
ÝÑÔÑÎ ÌÛÔÛÊ×Í×ÑÒ
ÒíÛÍ Ý¸¿--·-
ÜÑÝËÓÛÒÌ ÝÎÛßÌÛÜ ×Ò ÖßÐßÒô Ó¿®òô îððí


background image
P î P
Ù
Û
Ò
Û
Î
ß
Ô
ß
Ü
Ö
Ë
Í
Ì
Ó
Û
Ò
Ì
Í
Í
Ð
Û
Ý
×Ú
×Ý
×Ò
Ú
Ñ
Î
Ó
ß
Ì
×Ñ
Ò
Í
ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ
ÝØßÐÌÛÎ ï ÙÛÒÛÎßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌÍ
ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí
ÍÛÌóËÐ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓÑÜÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê
ÜÛÍ×ÙÒ ÓÑÜÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç
ÛÔÛÝÌÎ×ÝßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð
Ý×ÎÝË×Ì ÝØÛÝÕÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïî
ÝØßÐÌÛÎ î ÍÐÛÝ×Ú×Ý ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒÍ
ÍÛÌÌ×ÒÙ ú ßÜÖËÍÌ×ÒÙ ÜßÌß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
ÔÑÝßÌ×ÑÒ ÑÚ ÝÑÒÌÎÑÔÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïì
ÐÎÑÙÎßÓÓ×ÒÙ ÝØßÒÒÛÔÍ ×ÒÌÑ ÌØÛ ÌÊùÍ ÓÛÓÑÎÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïë
ÝØßÍÍ×Í ßÒÜ ÝßÞ×ÒÛÌ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ Ô×ÍÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïê
ÐÝ ÞÑßÎÜÍ ÞÑÌÌÑÓ Ê×ÛÉ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îë
ÌÛÎÓ×ÒßÔ Ê×ÛÉ ÑÚ ÌÎßÒÍ×ÍÌÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îè
Ý×ÎÝË×Ì ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íð
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÛÒÜ
ßÐÐÛÒÜ×Èæ
Ý×ÎÝË×Ì Ü×ßÙÎßÓ