background image
/Operating Instructions/Mode d'emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per
l'uso/Manual de instruções/
/
/
/
/
One Touch Twin Conversion Lens
A
B
C
©2004 Sony Corporation Printed in Japan
Español
Nederlands
VCL-TW25 es un objetivo de conversión para videocámaras digitales Sony que dispongan de
un filtro de 25 mm de diámetro. Es posible cambiar la capacidad de aumento del objetivo de
0,7 a 2 y viceversa mediante una única operación.
ADVERTENCIA
No mire directamente al sol a través de este objetivo.
Si lo hace, podría provocarse lesiones en los ojos o pérdida de visión.
Precaución al extraer el protector MC
Para extraer el protector MC que está instalado en el objetivo de conversión, coloque un paño
suave encima de dicho protector y desenrósquelo lentamente. (consulte la ilustración A)
Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo.
Es posible que se produzcan lesiones si no los manipula con cuidado.
Colocación del objetivo
El objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo Sony VCL-TW25 está diseñado para
utilizarse con videocámaras digitales Sony que dispongan de un filtro de 25 mm de diámetro.
1 Cómo colocar el anillo de adaptador
Presione los botones para extraer el anillo del adaptador (B-1) del objetivo de
conversión gran angular (B-2) e instálelo en la videocámara digital.
2 Cómo utilizar el objetivo de conversión gran angular
Coloque el objetivo de conversión gran angular (C-1) en el anillo de adaptador.
3 Cómo utilizar el objetivo de conversión de teleobjetivo
Coloque el objetivo de conversión de teleobjetivo (C-2) en el objetivo de conversión gran
angular.
* Coloque el objetivo sobre el anillo de adaptador o el objetivo de conversión gran angular
hasta que haga "clic".
* La videocámara digital en la que coloque el objetivo puede ser distinta a la que aparece en
la ilustración.
Notas sobre el uso
· No sostenga la videocámara digital por el objetivo acoplado.
· Se recomienda extraer el anillo del adaptador cuando no se utiliza la videocámara.
· Proteja el objetivo con la tapa cuando lo guarde.
· Guarde el anillo del adaptador y el objetivo por separado.
· Evite almacenar el objetivo en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para evitar la
aparición de moho.
· Si coloca la videocámara digital en una mesa u otra superficie plana con el objetivo de
conversión gran angular/teleobjetivo montado en ella, el cuerpo de la videocámara digital
se inclinará y no será estable, ya que ésta se apoya en el borde exterior del objetivo.
Manipule la cámara con cuidado.
· En algunas videocámaras digitales, no es posible bloquear la parte del objetivo cuando se
monta el objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo debido a su peso. Se
recomienda sostener la parte del objetivo con la mano o mediante un trípode cuando se
grabe.
· Si utiliza el objetivo de conversión de teleobjetivo en una posición de gran angular, es
posible que la pantalla se oscurezca. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la posición de
teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
· Si coloca el protector MC u otros filtros en el objetivo de conversión de gran angular, es
posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la
posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto, o utilice el objetivo de
conversión de gran angular sin el protector MC ni otros filtros.
· Si utiliza el objetivo de conversión gran angular junto con un flash externo, es posible que
las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la posición de
teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
· Si utiliza el programa AE de la videocámara digital, el enfoque automático no funcionará
en algunos modos. En este caso, ajuste el enfoque manualmente.
· No es posible enfocar cuando el selector de enfoque está en modo de infinito.
Condensación de humedad
Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense
humedad en su interior. Para evitar que esto ocurra, meta el objetivo en una bolsa de plástico
o similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa sea la misma que la temperatura
ambiente, saque el objetivo de su interior.
Limpieza del objetivo de conversión gran angular/
teleobjetivo
Elimine el polvo de la superficie del objetivo mediante un cepillo de aire o un cepillo suave.
Limpie las huellas dactilares u otro tipo de manchas con un paño suave ligeramente
humedecido con una solución detergente poco concentrada. (Se recomienda utilizar el kit de
limpieza KK-LC3.)
De VCL-TW25 is een voorzetlens voor een digitale videocamera van Sony met een
filterdiameter van 25 mm. U kunt de zoomcapaciteit van de lens wijzigen van 0,7 in 2,0 en
omgekeerd met één druk op een toets.
WAARSCHUWING
Kijk niet rechtstreeks naar de zon door deze lens.
Als u dit wel doet, kunnen uw ogen worden beschadigd of kan er verlies van
gezichtsvermogen optreden.
Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van de
MC beschermer
Om de MC beschermer van de voorzetlens te verwijderen, pakt u de MC beschermer vast
met een zacht doekje en draait u deze langzaam los. (zie afbeelding A)
Zorg dat u de lens niet laat vallen om beschadiging te voorkomen.
Onvoorzichtigheid kan ongewenste beschadigingen tot gevolg hebben.
De lens plaatsen
De Sony VCL-TW25 is een groothoek-/televoorzetlens en is bedoeld voor gebruik met een
digitale videocamera van Sony met een filterdiameter van 25 mm.
1 De verbindingsring bevestigen
Druk op de knoppen en verwijder de verbindingsring (B-1) van de
groothoekvoorzetlens (B-2). Bevestig de verbindingsring vervolgens op de digitale
videocamera.
2 De groothoekvoorzetlens gebruiken
Bevestig de groothoekvoorzetlens (C-1) op de verbindingsring.
3 De televoorzetlens gebruiken
Bevestig de televoorzetlens (C-2) op de groothoekvoorzetlens.
* Druk de lens op de verbindingsring of de groothoekvoorzetlens tot deze vastklikt.
* De digitale videocamera waarop u de lens bevestigt, hoeft niet dezelfde te zijn als in de
afbeelding.
Opmerkingen bij het gebruik
· Houd de digitale videocamera niet vast aan de bevestigde lens.
· U kunt de verbindingsring het beste los van de videocamera bewaren als u deze niet
gebruikt.
· Plaats de doppen op de lens wanneer u deze opbergt.
· Berg de verbindingsring en de lens los van elkaar op.
· Bewaar de lens niet gedurende langere tijd op een zeer vochtige plaats om schimmel te
voorkomen.
· Als u de digitale videocamera op een tafel of andere vlakke ondergrond plaatst met de
groothoek/tele-voorzetlens bevestigd, gaat de digitale videocamera scheef staan en wordt
deze instabiel omdat de videocamera steunt op de buitenrand van de lens. Wees
voorzichtig met de videocamera.
· Bij bepaalde digitale videocamera's maakt het gewicht het onmogelijk het lensgedeelte te
vergrendelen als u de groothoek/tele-voorzetlens bevestigt. U kunt het beste het
lensgedeelte met uw hand ondersteunen of een statief gebruiken om opnamen te maken.
· Als u de televoorzetlens in een groothoekstand gebruikt, kan het scherm donkerder
worden. In dit geval past u het zoompercentage aan in de telestand totdat het effect
verdwijnt.
· Als u de MC beschermer of andere filters bevestigt op de groothoek-voorzetlens, kunnen
de hoeken van het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder
inzoomen totdat het effect verdwijnt of de groothoek-voorzetlens gebruiken zonder de
MC beschermer of andere filters te bevestigen.
· Als u de groothoek-voorzetlens met een externe flitser gebruikt, kunnen de hoeken van
het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder inzoomen totdat het
effect verdwijnt.
· Als u de functie Program AE van de digitale videocamera gebruikt, functioneert
automatisch scherpstellen niet in bepaalde standen. In dit geval moet u handmatig
scherpstellen.
· Scherpstellen is niet mogelijk als de schakelaar voor scherpstellen in de
oneindigheidsstand is gezet.
Condensvorming
Als de lens van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren
op de lens. Plaats de lens bijvoorbeeld in een plastic zak om condensvorming te voorkomen.
Als de luchttemperatuur in de zak de omgevingstemperatuur heeft bereikt, kunt u de lens uit
de zak halen.
De groothoek/tele-voorzetlens reinigen
Stof op de lens kunt u verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje.
Vingerafdrukken en aanklevend vuil kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd
met een mild zeepsopje. (Het gebruik van de reinigingsset KK-LC3 wordt aanbevolen.)
VCL-TW25 is a conversion lens for a Sony digital video camera recorder with a 25 mm
diameter filter. You can change the magnifying capacity of the lens from 0.7 to 2.0 and vice
versa with the one touch operation.
WARNING
Do not directly look at the sun through this lens.
Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.
Caution for detachment of the MC protector
To take off the MC protector attached to the conversion lens etc., put a soft cloth over the MC
protector and slowly screw it off. (see illustration A)
To avoid injury, be careful not to drop the lens.
Careless handling may cause unexpected injury.
Attaching the lens
The Sony VCL-TW25 wide/tele conversion lens is designed for use with the Sony digital
video camera recorder whose filter is 25 mm in diameter.
1 How to attach the adaptor ring
Press the buttons and detach the adaptor ring (B-1) from the wide conversion lens (B-
2
), then mount it on the digital video camera recorder.
2 How to use the wide conversion lens
Attach the wide conversion lens (C-1) to the adaptor ring.
3 How to use the tele conversion lens
Attach the tele conversion lens (C-2) to the wide conversion lens.
* Push the lens on the adaptor ring or the wide conversion lens until it clicks.
* The digital video camera recorder you attach the lens to does not have to be the illustrated
one.
Notes on use
· Do not hold the digital video camera recorder by the attached lens.
· Keeping the adaptor ring detached from the video camera recorder is recommended when
not in use.
· Be sure to store the lens with the caps attached.
· Store the adaptor ring and the lens separately.
· Avoid keeping the lens in a very humid place for a long period of time to prevent mold.
· When you place the digital video camera recorder on a table or other flat surface with the
wide/tele conversion lens mounted, the body of the digital video camera recorder
becomes tilted and unstable as it rests on the outer edge of the lens. Handle it with care.
· On some digital video camera recorders, when you mount the wide/tele conversion lens,
the weight makes it impossible to lock the lens portion. We recommend supporting the
lens portion with your hand or using a tripod for recording.
· When you use the tele conversion lens at a wide-angle position, the screen may darken.
Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position until the effect disappears.
· When you attach the MC protector or other filters to the wide conversion lens, the corners
of the screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position
until the effect disappears, or use the wide conversion lens without attaching the MC
protector or other filters.
· When you use the wide conversion lens with an external flash, the corners of the screen
may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position until the effect
disappears.
· When you use PROGRAM AE of the digital video camera recorder, the automatic focus
does not function in some modes. Adjust the focus manually in this case.
· Focusing is not possible when the focus switch is set to infinity mode.
Moisture condensation
If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense on
the lens. To avoid moisture condensation, put the lens in a plastic bag, etc. When the air
temperature inside the bag has reached the surrounding temperature, take out the lens.
Cleaning the wide/tele conversion lens
Brush off dust on the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe off
fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent
solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)
Le VCL-TW25 est un convertisseur conçu pour être utilisé avec un caméscope numérique
Sony équipée d'un filtre de 25 mm. Il est possible de faire passer le taux d'agrandissement de
l'objectif de 0,7 à 2,0 et vice-versa à l'aide d'une seule et unique touche.
AVERTISSEMENT
Ne regardez pas le soleil directement à travers ce convertisseur.
Cela pourrait entraîner des risques de lésions oculaires ou une baisse du niveau de votre vue.
Précautions à prendre pour retirer le protecteur MC
Pour retirer le protecteur MC fixé au convertisseur ou à un autre élément de l'appareil,
recouvrez-le d'un chiffon doux et dévissez-le avec précaution. (Voir l'illustration A)
Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le convertisseur.
Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures.
Mise en place du convertisseur
Le convertisseur grand angulaire/téléconvertisseur Sony VCL-TW25 est conçu pour être
utilisé avec un caméscope numérique Sony dont le diamètre du filtre mesure 25 mm.
1 Montage de la bague intermédiaire
Appuyez sur les boutons pour détacher la bague intermédiaire (B-1) du convertisseur
grand angulaire (B-2), puis montez la sur le caméscope numérique.
2 Montage du convertisseur grand angulaire
Montez le convertisseur grand angulaire (C-1) sur la bague intermédiaire.
3 Montage du téléconvertisseur
Montez le téléconvertisseur (C-2) sur le convertisseur grand angulaire.
* Poussez l'objectif dans la bague intermédiaire jusqu'au déclic.
* Le caméscope numérique sur lequel vous fixez l'objectif n'est pas obligatoirement identique
à celui représentée dans l'illustration.
Remarques sur l'utilisation
· Ne tenez pas le caméscope numérique par le convertisseur fixé.
· Il est recommandé de détacher la bague intermédiaire du caméscope numérique lorsque
ce dernier n'est pas utilisé.
· Veillez à ranger le convertisseur avec les capuchons en place.
· Rangez séparément la bague intermédiaire et le convertisseur.
· Pour éviter la formation de moisissure, n'entreposez le convertisseur dans un endroit très
humide pendant une longue période.
· Lorsque vous placez le caméscope numérique sur une table ou toute autre surface plane
alors que le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur est en place, le corps du
caméscope numérique repose sur le bord externe de l'objectif, ce qui l'incline et le rend
instable. Manipulez l'appareil avec soin.
· Lorsque vous fixez le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur sur certains
caméscopes numériques, le poids empêche le verrouillage de la partie objectif. Nous vous
conseillons de soutenir la partie objectif avec la main ou d'utiliser un trépied pour réaliser
des prises de vues.
· Lorsque vous utilisez le téléconvertisseur en position grand angle, l'écran peut
s'assombrir. Si cela se produit, réglez le zoom en position téléobjectif jusqu'à ce que l'effet
disparaisse.
· Lorsque vous fixez le protecteur MC ou tout autre filtre au convertisseur grand angulaire,
les coins de l'image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position
téléobjectif jusqu'à ce que l'effet disparaisse ou utilisez le convertisseur grand angulaire
sans protecteur MC ou autre filtre.
· Lorsque vous utilisez le convertisseur grand angulaire avec un flash externe, les coins de
l'image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position téléobjectif
jusqu'à ce que cet effet disparaisse.
· Si vous utilisez la fonction Program AE (exposition automatique) de votre caméscope
numérique, la fonction de mise au point automatique est inopérante dans certains modes.
En pareil cas, procédez manuellement à la mise au point.
· La mise au point est impossible si le commutateur de mise au point est réglé sur le mode
infini.
Condensation d'humidité
De la condensation peut se former sur le convertisseur de l'appareil photo numérique si vous
le transportez directement d'un endroit froid à un endroit chaud. Pour éviter la formation de
condensation, placez le convertisseur dans un sac en plastique ou un autre récipient du
même type. Lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température
ambiante, sortez le convertisseur du sac.
Nettoyage du convertisseur grand angulaire et du
téléconvertisseur
Enlevez la poussière de la surface du convertisseur avec une brosse-soufflet ou une brosse
douce. Enlevez les traces de doigts ou autres saletés avec un chiffon doux légèrement
humidifié d'un détergent neutre. (Il est recommandé d'utiliser le Kit de nettoyage KK-LC3.)
Das VCL-TW25 ist ein Konverterobjektiv für digitale Videokameras von Sony mit einem
Filter von 25 mm Durchmesser. Mit nur einer Taste können Sie die Vergrößerungskapazität
des Objektivs von 0,7 in 2,0 ändern und umgekehrt.
ACHTUNG
Schauen Sie durch dieses Objektiv nicht direkt in die Sonne.
Andernfalls kann es zu Augenschäden oder dem Verlust der Sehkraft kommen.
Sicherheitshinweise zum Abnehmen des
MC-Schutzfilters
Wenn Sie den am Konverter angebrachten MC-Schutzfilter abnehmen wollen, legen Sie ein
weiches Tuch über den MC-Schutzfilter und schrauben ihn dann ab. (Siehe Abbildung A)
Achten Sie darauf, den Konverter nicht fallen zu lassen, damit es nicht zu Beschädigungen
oder Verletzungen kommt.
Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Geräten kann zu Unfällen führen.
Anbringen des Objektivs
Der Weitwinkel-/Telekonverter VCL-TW25 ist für digitale Videokameras von Sony mit
einem Filterdurchmesser von 25 mm konzipiert.
1 So bringen Sie den Adapterring an
Drücken Sie die Tasten und nehmen Sie den Adapterring (B-1) vom
Weitwinkelkonverter (B-2) ab. Bringen Sie ihn dann an der digitalen Videokamera an.
2 So verwenden Sie den Weitwinkelkonverter
Bringen Sie den Weitwinkelkonverter (C-1) am Adapterring an.
3 So verwenden Sie den Telekonverter
Bringen Sie den Telekonverter (C-2) am Weitwinkelkonverter an.
* Drücken Sie das Objektiv auf den Adapterring oder den Weitwinkelkonverter, bis es mit
einem Klicken einrastet.
* Sie können das Objektiv auch an anderen digitalen Videokameras als der hier abgebildeten
anbringen.
Hinweise zur Verwendung
· Halten Sie die digitale Videokamera nicht am angebrachten Konverter.
· Es empfiehlt sich, den Adapterring von der Videokamera abzunehmen, wenn er nicht
benutzt wird.
· Bewahren Sie den Konverter unbedingt mit angebrachten Schutzkappen auf.
· Bewahren Sie Adapterring und Konverter getrennt auf.
· Bewahren Sie den Konverter nicht längere Zeit in feuchter Umgebung auf, da es
andernfalls zu Schimmelbildung kommen kann.
· Wenn Sie die digitale Videokamera mit angebrachtem Weitwinkel-/Telekonverter auf
einen Tisch oder eine andere ebene Oberfläche legen, neigt sich das Gehäuse der digitalen
Videokamera und liegt instabil, da es auf der äußeren Kante des Objektivs liegt. Gehen Sie
bitte sorgsam mit den Geräten um.
· Bei manchen digitalen Videokameras lässt sich der Objektivteil bei angebrachtem
Weitwinkel-/Telekonverter aufgrund seines Gewichts nicht richtig arretieren. Es
empfiehlt sich, den Objektivteil mit der Hand abzustützen oder für Aufnahmen ein Stativ
zu verwenden.
· Wenn Sie den Telekonverter in der Weitwinkelposition verwenden, ist das angezeigte Bild
unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis
der Effekt verschwindet.
· Wenn Sie den MC-Schutzfilter oder andere Filter an einen Weitwinkelkonverter
anbringen, sind die Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren
Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet, oder
verwenden Sie den Weitwinkelkonverter ohne MC-Schutzfilter oder andere Filter.
· Wenn Sie den Weitwinkelkonverter mit einem externen Blitz verwenden, sind die Ecken
des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom
in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet.
· Wenn Sie die Programmautomatik der digitalen Videokamera verwenden, funktioniert in
manchen Modi der Autofokus nicht. Stellen Sie den Fokus in diesem Fall von Hand ein.
· Das Fokussieren ist nicht möglich, wenn der Fokusschalter auf unendlich gestellt ist.
Feuchtigkeitskondensation
Wird das Objektiv direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf
der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie das Objektiv in
einen Plastikbeutel o. ä. Wenn die Lufttemperatur im Plastikbeutel die gleiche Temperatur
hat wie die Umgebung, nehmen Sie das Objektiv heraus.
Reinigen des Weitwinkel-/Telekonverters
Entfernen Sie Staub auf der Konverteroberfläche mit einem Staubbläser oder einem weichen
Pinsel. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem weichen Tuch, das Sie
leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. (Die Verwendung des
Reinigungssatzes KK-LC3 wird empfohlen.)
VCL-TW25 är en konversionslins som har tillverkats för Sonys digitala videokameror med en
filterdiameter på 25 mm. Du kan ändra linsens förstoringsgrad från 0,7 till 2,0 och vice versa
med en enkel åtgärd.
VARNING
Titta aldrig direkt mot solen genom den här linsen.
Gör du det kan du skada ögonen, i värsta fall med nedsatt syn som följd.
Att tänka på när du tar bort MC-skyddet
Du tar bort MC-skyddet genom att lägga en mjuk duk över skyddet och sedan försiktigt
skruva av det. (se ill. A)
Var försiktig så att du inte tappar linsen. Den kan skadas.
Ovarsam hantering kan leda till oväntade skador.
Fästa linsen
Sony Sony VCL-TW25 vidvinkel/telelins är konstruerad för användning med Sonys digitala
videokamera med filterdiametern 25 mm.
1 Fästa adaptern
Tryck på knapparna och ta bort adapterringen (B-1) från vidvinkellinsen (B-2) och
fäst den sedan på den digitala videokameran.
2 Angående användning av vidvinkellinsen
Fäst vidvinkellinsen (C-1) på adaptern.
3 Angående användning av telelinsen
Fäst telelinsen (C-2) på vidvinkellinsen.
* Tryck in linsen i adaptern eller vidvinkellinsen tills den klickar på plats.
* Det är inte säkert att den digitala videokameran som du fäster linsen på är av samma
modell som kameran i illustrationen.
Angående användning
· Håll eller bär inte den digitala videokameran i linsen som är fäst på kameran.
· När du inte använder adapterringen rekommenderas du att ta bort den från kameran.
· Förvara linsen med linsskyddet monterat.
· Förvara adapterringen och linsen åtskilda från varandra.
· Undvik att under en längre period förvara linsen där det är fuktigt, eftersom det finns risk
för mögelbildning.
· Om du lägger den digitala videokameran på ett bord eller annan plan yta bör du tänka på
att kameran inte ligger stabilt när vidvinkel/telelinsen är monterad eftersom den då delvis
vilar på den yttre kanten av linsen. Hantera den varsamt.
· När du fäster vidvinkel/telelinsen på vissa digitala videokameror gör vikten det omöjligt
att hålla linsdelen still. Du rekommenderas att hålla tag om linsen för att ge den extra stöd
eller använda stativ.
· När du använder telelinsen i vidvinkelläget kan det hända att skärmen blir mörkare. I så
fall kan du ta bort effekten genom att justera zoomningen i teleläget.
· När du fäster MC-skyddet eller andra filter på vidvinkellinsen kan det hända att hörnen
på skärmen förmörkas. I så fall justerar du zoomen i teleläget tills skärmen visas normalt.
Du kan också använda vidvinkellinsen utan
MC-skydd och andra filter.
· När du använder vidvinkellinsen med en extern blixt kan det hända att skärmens hörn
blir mörkare. I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna genom att justera
zoominställningen i teleläget.
· När du använder program AE på den digitala videokameran kan inte den automatiska
fokuseringen användas i vissa lägen. I så fall justerar du fokus manuellt.
· Fokusering är inte möjlig när fokusomkopplaren är ställd på oändligheten.
Kondensbildning
Om du flyttar linsen direkt från en kall till en varm plats kan det bildas kondens på linsens
yta. Du undviker kondensbildning genom att stoppa linsen i en plastpåse eller liknande. När
luften i påsen har fått samma temperatur som omgivningens kan du ta ur linsen.
Rengöring av vidvinkel/telelinsen
Borsta bort eventuellt damm från linsens yta med en blåsborste eller en mjuk borste. Torka
bort fingeravtryck eller andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. (Du rekommenderas att använda rengöringssatsen Cleaning Kit KK-LC3.)
VCL-TW25
0564-62-4979
9
5
VCL-TW25
1
2
3-090-590-02 (1)
English
VCL-TW25
25mm
0.7
2.0
·
·
MC
MC
A
25mm
1
B-2
B-1
2
C-1
3
C-2
·
·
·
·
·
·
·
·
T
·
MC
T
MC
·
·
AE
·
KK-LC1
·
·
·
1
Français
Deutsch
Svenska
1
2


background image
Português
Italian
VCL-TW25 è un obiettivo di conversione per videocamere digitali Sony con filtro di diametro
pari a 25 mm. È possibile modificare la capacità di ingrandimento dell'obiettivo da 0,7 a 2,0 e
viceversa mediante la semplice pressione di un tasto.
AVVERTIMENTO
Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo, onde evitare di causare danni agli
occhi e problemi alla vista.
Prestare attenzione durante la rimozione della
protezione MC
Per rimuovere la protezione MC applicata all'obiettivo di conversione e così via, coprirla con
un panno morbido e svitare delicatamente. (vedere la figura A)
Per evitare di ferirsi, fare attenzione a non lasciare cadere l'obiettivo.
La mancanza di attenzione potrebbe causare inaspettati danni alla persona.
Applicazione dell'obiettivo
L'obiettivo ad ampia conversione/di teleconversione VCL-TW25 Sony è stato appositamente
ideato per l'uso con una videocamera digitale Sony con filtro di diametro pari a 25 mm.
1 Modalità di applicazione dell'anello adattatore
Premere i tasti per rimuovere l'anello adattatore (B-1) dall'obiettivo ad ampia
conversione (B-2), quindi installarlo sulla videocamera digitale.
2 Modalità d'uso dell'obiettivo ad ampia conversione
Applicare l'obiettivo ad ampia conversione (C-1) all'anello adattatore.
3 Modalità d'uso dell'obiettivo di teleconversione
Applicare l'obiettivo di teleconversione (C-2) all'obiettivo ad ampia conversione.
* Inserire l'obiettivo nell'anello adattatore o nell'obiettivo ad ampia conversione fino a
quando non scatta in posizione.
* La videocamera digitale alla quale viene applicato l'obiettivo non deve necessariamente
essere quella illustrata.
Note sull'uso
· Non tenere la videocamera digitale afferrandola dall'obiettivo installato.
· Se la videocamera non viene utilizzata, si consiglia di rimuovere l'anello adattatore dalla
videocamera stessa.
· Assicurarsi di conservare l'obiettivo con il relativo copriobiettivo installato.
· Conservare l'anello adattatore e l'obiettivo separatamente.
· Evitare di tenere l'obiettivo in un luogo umido per un periodo prolungato onde evitare la
formazione di muffa.
· Se la videocamera digitale viene posizionata su un tavolo o su altre superfici piane con
l'obiettivo ad ampia conversione/di teleconversione installato, il corpo della videocamera
stessa risulta inclinato ed instabile poiché appoggiato sulla parte esterna dell'obiettivo. In
tal caso, maneggiare con cura la videocamera.
· In alcune videocamere digitali, il peso dell'obiettivo ad ampia conversione/di
teleconversione installato impedisce di tenere bloccata la sezione dell'obiettivo. Si
consiglia di sostenere la sezione dell'obiettivo con la mano o di utilizzare un treppiede per
la registrazione.
· Se l'obiettivo di teleconversione viene utilizzato in posizione grandangolare, lo schermo
potrebbe risultare oscurato. In questo caso, regolare lo zoom sulla posizione di
teleobiettivo fino a far scomparire l'effetto.
· Gli angoli dello schermo potrebbero risultare oscurati quando la protezione MC o altri tipi
di filtro vengono applicati all'obiettivo ad ampia conversione. In tal caso, regolare lo zoom
nella posizione di teleobiettivo fino a far scomparire l'effetto oppure utilizzare l'obiettivo
ad ampia conversione senza applicare la protezione MC né altri tipi di filtro.
· Se l'obiettivo ad ampia conversione viene utilizzato con un flash esterno, gli angoli dello
schermo potrebbero risultare oscurati. In questo caso, regolare lo zoom sulla posizione di
teleobiettivo fino a quando l'effetto non scompare.
· Se viene utilizzata la funzione Program AE della videocamera digitale, la messa a fuoco
automatica non è disponibile in alcuni modi. In tal caso, regolare la messa a fuoco
manualmente.
· Non è possibile effettuare la messa a fuoco nel caso in cui l'apposito interruttore sia
impostato sulla modalità Infinity.
Formazione di condensa
Se l'obiettivo viene portato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo, è possibile che
sull'obiettivo si formi della condensa. Per evitare che si formi la condensa, inserire l'obiettivo
in una busta di plastica o simili e toglierlo quando la temperatura all'interno della busta ha
raggiunto la temperatura ambiente.
Pulizia dell'obiettivo ad ampia conversione/di
teleconversione
Eliminare la polvere presente sulla superficie dell'obiettivo con una spazzola a soffietto o un
pennello. Eliminare impronte o altre macchie con un panno morbido leggermente inumidito
con una soluzione detergente neutra. (Si consiglia di utilizzare il kit di pulizia KK-LC3.)
A VCL-TW25 é uma objectiva de conversão para câmaras de vídeo digitais da Sony com
filtros de 25mm de diâmetro. Basta um só toque para alterar a capacidade de ampliação da
objectiva de 0,7 para 2,0 e vice-versa.
AVISO
Não olhe directamente para o sol através desta objectiva.
Caso contrário, pode sofrer lesões oculares ou perda de visão.
Cuidados a ter quando desmontar o protector MC
Para retirar o protector montado na objectiva de conversão etc., coloque um pano macio
sobre o protector MC e desenrosque-o lentamente. (Consulte a figura A)
Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não deixar cair a objectiva.
Se não tiver cuidado pode ferir-se.
Montar a objectiva
A objectiva de conversão grande angular/teleobjectiva VCL-TW25 da Sony, destina-se a ser
utilizada com uma câmara de vídeo digital da Sony, com um filtro de 25 mm de diâmetro.
1 Como montar o adaptador
Retire o anel adaptador (B-1) da objectiva de conversão grande angular (B-2)
carregando nos botões e, depois, monte-o na câmara de vídeo digital.
2 Como utilizar a lente de conversão grande angular
Monte a lente de conversão grande angular (C-1) no adaptador.
3 Como utilizar a lente de teleconversão
Monte a lente de teleconversão (C-2) na lente de conversão grande angular.
* Empurre a lente para dentro do adaptador ou da lente de conversão grande angular até
encaixar com um clique.
* A câmara de vídeo digital à qual montou a objectiva pode não ser a que aparece na figura.
Notas sobre a utilização
· Não pegue na câmara de vídeo digital pela objectiva.
· Retire o anel adaptador da câmara de vídeo quando não estiver a utilizá-lo.
· Guarde a objectiva com as tampas montadas.
· Guarde o anel adaptador e a objectiva separadamente.
· Não guarde a objectiva num local muito húmido, durante muito tempo, para impedir que
fique com mofo.
· Se colocar a câmara de vídeo digital numa mesa ou noutra superfície plana com a
objectiva de conversão grande angular/teleconversão montada, a própria câmara fica
inclinada e instável, pois apoia-se na extremidade exterior da objectiva. Utilize-a com
cuidado.
· Em algumas câmaras de vídeo digitais, quando montar a objectiva de conversão grande
angular/teleconversão, o peso impossibilita o bloqueio da parte da objectiva. Para fazer
gravações, deve segurar na parte da objectiva ou utilizar um tripé.
· Se utilizar a objectiva de teleconversão na posição grande angular, o ecrã pode ficar
escuro. Se isso acontecer, regule o zoom para a posição de teleobjectiva até o efeito
desaparecer.
· Quando montar o protector MC ou outros filtros na objectiva de conversão grande
angular, os cantos do ecrã podem ficar mais escuros. Se isso acontecer, regule para a
posição de teleobjectiva até o efeito desaparecer, ou utilize a objectiva de conversão grande
angular sem montar o protector MC ou os filtros.
· Se utilizar a objectiva de conversão grande angular com um flash externo, os cantos do
ecrã podem escurecer. Se isto acontecer, regule o zoom na posição de teleobjectiva, até que
o efeito desapareça.
· Se utilizar a opção Programar EA da câmara de vídeo digital, não é possível fazer a
focagem automática em alguns modos. Neste caso, regule a focagem manualmente.
· Não é possível fazer a focagem se o respectivo interruptor estiver regulado para o modo
infinito.
Condensação de humidade
Se transportar directamente a objectiva directamente de um local frio para outro quente, a
humidade pode condensar-se na objectiva. Para evitar que isso aconteça, coloque a objectiva
num saco de plástico, etc. Retire a objectiva do saco quando a temperatura do ar no interior
do mesmo atingir a temperatura ambiente.
Limpar a objectiva de conversão grande angular/
teleconversão
Limpe o pó da superfície da objectiva com uma escova assoprador ou uma escova macia.
Limpe as dedadas ou outras manchas com um pano macio levemente humedecido numa
solução de detergente suave. (Recomenda-se que utilize o kit de limpeza KK-LC3.)
A
B
C
1
2
1
2