background image
I
BATT
MIC TAPE COUNTER
EAR
VOR
REC TIME
REC
DC IN 3V
REW/
REVIEW
STOP
PAUSE
REC
B
English
Cassette-Corder
3-234-084-42(1)
Operating Instructions
Návod na obsluhu
TCM-400DV
D
A
E
B
A
C
Tab for side A
Vylamovacia plôska pre
stranu A
Side A
Strana A
DC IN 3V
AC power adaptor
Sieový adaptér
.
Sony Corporation © 2001 Printed in China
C
A
B
A
Flat mic
Plochý mikrofón
Welcome !
Thank you for purchasing the Sony
Cassette-Corder.
This Cassette-Corder is equipped
with a REC TIME switch that lets
you record double the normal
length on any cassette.
Note
Tapes recorded with the REC TIME
switch in the DOUBLE position cannot
be played properly on a tape recorder
without the REC TIME switch
function.
B
Getting Started
Preparing a Power
Source
Choose one of the following power
sources.
Dry Batteries (see Fig. A-A)
Make sure that nothing is connected
to the DC IN 3V jack.
1
Open the battery compartment
lid.
2
Insert two R6 (size AA)
batteries with correct polarity
and close the lid.
Notes
· Do not charge a dry battery.
· Do not use a new battery with an old
one.
· Do not use different types of
batteries.
· When you do not use the unit for a
long time, remove the batteries to
avoid any damage caused by battery
leakage and subsequent corrosion.
· Dry batteries will not be drained
when another power source is
connected.
To take out the batteries
(see Fig. A-B)
To attach the battery
compartment lid if it is
accidentally detached (see
Fig. A-C)
When to replace the
batteries (see Fig.A-D)
Replace the batteries with new ones
when the BATT lamp goes off and
the E lamp flashes.
Notes
· The unit will play back normally for
a while, even after the E lamp
flashes. However, replace the
batteries as soon as you can. If not,
the playback cannot be made with
normal sound, noise may be
recorded and the recorded sound
will not be loud enough.
· The E lamp flashes to indicate
battery replacement during
playback, recording and pause
(during paused by VOR function
also).
· In the following cases you do not
need to replace the batteries:
­ if the BATT lamp flashes with the
playback sound when you turn up
the volume.
­ if the E lamp lights momentarily
when the tape starts running or at
the end of the tape.
­ if the E lamp flashes during FF/
CUE or REW/REVIEW.
(turn over)
(obráte)
Battery life
(Approx. hours)
(JEITA*)
Sony
Sony
alkaline
R6P
LR6 (SG)**
(SR)
Playback
16
3,5
Recording
24
6
* Measured value by the standard of
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). (Using a Sony HF
series cassette tape)
** When using a Sony LR6 (SG)
"STAMINA" alkaline dry batteries
(produced in Japan)
Note
The battery life may shorten
depending on the operation of the
unit.
For maximum performance we
recommend that you use alkaline
batteries.
House Current
(see Fig. A-E)
Connect the AC power adaptor to
DC IN 3V and to a wall outlet. Use
the AC-E30HG AC power adaptor
(not supplied). Do not use any other
AC power adaptor.
Polarity of
the plug
Note
Specifications for AC-E30HG vary for
each area. Check your local voltage
and the shape of the plug before
purchasing.
B
Operating the Unit
Recording
(see Fig. B-A, B)
You can record right away with the
built-in microphone.
Make sure that nothing is connected
to the MIC jack.
Place the unit on a hard surface
such as a desk with the cassette
holder side up so that the flat mic
can record effectively.
1 Press TAPE COUNTER to reset
the tape counter.
2 Insert a normal (TYPE I) tape
with the side to be recorded
facing the cassette holder.
3 Set REC TIME to the desired
mode.
NORMAL (4.8cm/s): for
optimum sound.
Recommended for normal
recordings.
DOUBLE (2.4cm/s): for double
recording time (for example,
120 minutes using both sides of
a 60-minute cassette). Suitable
for recording conferences,
dictations, etc. Not
recommended for recording
music.
4 Set VOR to: H or L to start and
pause recording automatically,
depending on the recording
condition.
H (high) to record at
meetings or in a quiet and/
or spacious place.
L (low) to record for
dictation or in a noisy
place.
Set VOR to OFF to start and
stop recording manually.
Note
When the sound to be recorded is
not loud enough, set the VOR
switch to OFF, or the unit may
not start recording.
5 Press z REC.
N
PLAY is pressed
simultaneously and recording
starts.
While the tape is running, the
REC lamp lights and flickers
depending on the strength of
the sound.
At the end of the tape, recording
stops and the unit turns off
automatically.
* PAUSE
. will also be
automatically released when
x
STOP is pressed (stop-pause-
release function).
To monitor the sound
Connect an earphone (not supplied)
firmly to the EAR jack.
You cannot adjust the monitoring
volume.
Notes
· Do not use a High-position (TYPE II)
or metal (TYPE IV) tape. If you do
so, the sound may be distorted when
you play back the tape, or the
previous recording may not be
erased completely.
· The SPEED CONTROL switch (see
reverse side) works in Playback
mode only. Recording will be made
independent of this control.
Notes on VOR (Voice Operated
Recording)
· When you use the VOR system in a
noisy place, the unit will stay in
Recording mode. If the sound is too
soft, on the contrary, the unit will
not start recording. Set VOR to H
(high) or L (low), depending on the
conditions to pick up the necessary
sound only.
· The VOR system depends on the
environmental conditions. If you
cannot get the desired results even
after adjusting VOR to H or L, set
VOR to OFF.
To prevent a tape from
being accidentally recorded
over (see Fig. B-C)
Break off and remove the cassette
tabs. To reuse the tape for
recording, cover the tab hole with
adhesive tape.
Vítame vás!
akujeme vám za zakúpenie
kazetového záznamníka
spolocnosti Sony.
Kazetový záznamník je vybavený
prepínacom REC TIME, ktorý
umozuje v porovnaní s klasickým
záznamom nahra na ubovonú
kazetu záznam s dvojnásobnou
dzkou.
Poznámka
Pásky, ktoré sú nahraté pri
nastavenom prepínaci REC TIME v
polohe DOUBLE, nie je mozné
správne prehra na magnetofóne,
ktorý nie je vybavený prepínacom s
funkciou REC TIME.
BZacíname
Príprava zdroja napätia
Vyberte si jeden z nasledujúcich
zdrojov napätia.
Suchý galvanický clánok
(pozri obr. A-A)
Presvedcite sa, ze v konektorovej
zásuvke oznacenej ako DC IN 3V
nie je nic zapojené.
1
Odstráte kryt priestoru pre
batérie.
2
Vlozte dve batérie typu R6
(vekosti AA), pricom dbajte na
ich správnu polaritu. Zatvorte
kryt.
Poznámky
· Suché galvanické clánky nenabíjajte.
· Nepouzívajte novú batériu v
kombinácii so starou.
· Nepouzívajte naraz rôzne typy
batérií.
· Ak zariadenie dlhsiu dobu
nepouzívate, vyberte batérie, cím
zabránite mozným skodám
spôsobeným vytekaním batérií a
následnou koróziou.
· Suché galvanické clánky sa po
pripojení iného zdroja napätia
nepouzívajú.
Vybratie batérií (pozri obr.
A-B)
Pripevnenie uvoneného krytu
priestoru pre batérie (pozri obr.
A-C)
Kedy vymeni batérie (pozri
obr. A-D)
Ak indikátor BATT zhasne a
indikátor E bliká, batérie vymete
za nové.
Poznámky
· Zariadenie bude urcitú dobu naalej
normálne prehráva, dokonca aj
vtedy, ak bliká indikátor E. Napriek
tomu batérie vymete co najskôr. Ak
to neurobíte, nie je mozné prehráva
s normálnym zvukom, môze sa
nahra sum a nahratý zvuk nebude
dostatocne hlasitý.
· Blikanie indikátora E pocas
prehrávania, nahrávania a
pozastavenia signalizuje potrebu
vymeni batérie (tiez pocas
pozastavenia pouzitím funkcie VOR).
· Batérie nemusíte vymiea v
nasledujúcich prípadoch:
­ ak pri zvýsení hlasitosti
prehrávania bliká indikátor BATT,
­ ak sa indikátor E na chvíu
rozsvieti na zaciatku prehrávania
pásky alebo na konci pásky,
­ ak pri stlacení tlacidiel FF/CUE
alebo REW/REVIEW bliká indikátor
E
.
Zivotnos batérií (priblizná hodnota
v hodinách)
(JEITA*)
Sony
Sony
alkalické
R6P
LR6 (SG)** (SR)
Prehrávanie
16
3,5
Nahrávanie
24
6
* Hodnota odmeraná poda
standardu asociácie JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
(Pouzitím magnetofónovej pásky
Sony HF.)
** Ak pouzívate alkalické batérie typu
Sony LR6 (SG) ,,STAMINA"
(vyrobené v Japonsku)
Poznámka
Zivotnos batérie sa môze znízi v
závislosti od spôsobu pouzitia
zariadenia.
Pre maximálny výkon odporúcame
pouzitie alkalických batérií.
Pouzitie na sieové napätie
(pozri obr. A-E)
Pripojte sieový adaptér ku
konektorovej zásuvke oznacenej
ako DC IN 3V a zasute ho do
sieovej zásuvky. Pouzite sieový
adaptér typu AC-E30HG AC (nie je
súcasou). Nepouzívajte ziadne iné
sieové adaptéry.
Polarita
zástrcky
Poznámka
Technické parametre typu AC-E30HG
sú rôzne poda oblastí. Pred
zakúpením skontrolujte miestnu
hodnotu sieového napätia a tvar
zástrcky.
B Pouzívanie
zariadenia
Nahrávanie
(pozri obr. B-A, B)
Nahráva môzete priamo pomocou
vstavaného mikrofónu.
Presvedcite sa, ze v konektorovej
zásuvke oznacenej MIC nie je nic
zapojené.
Umiestnite zariadenie na pevný
povrch, napríklad na stôl, dvierkami
kazetového priestoru nahor tak, aby
bol plochý mikrofón pri nahrávaní
efektívne vyuzitý.
1 Stlacením tlacidla TAPE
COUNTER vynulujte pocítadlo
pásky.
2 Vlozte normálnu (TYPE I) pásku
tak, aby strana urcená na
nahrávanie bola otocená k
dvierkam kazetového priestoru.
3 Zvote pozadovaný rezim
nastavením prepínaca REC
TIME do príslusnej polohy.
NORMAL (4,8 cm/s): pre
optimálny zvuk. Odporúcané
pre bezné nahrávky.
DOUBLE (2,4 cm/s): pre
dvojnásobný cas nahrávky
(napríklad 120 minút pri pouzití
obidvoch strán 60-minútovej
kazety). Vhodný na nahrávanie
konferencií, hovoreného slova
at. Nie je vhodný na
nahrávanie hudby.
4 Ak chcete nahrávanie v
závislosti od podmienok
automaticky spusti a
pozastavi, nastavte prepínac
VOR do polohy H alebo L.
Poloha H (vysoká) je
urcená na nahrávanie na
schôdzach alebo v tichých
a priestorných
miestnostiach.
Poloha L (nízka) je urcená
na nahrávanie hovoreného
slova (diktovanie) alebo v
hlucnom prostredí.
Ak chcete nahrávanie spúsa a
zastavova rucne, nastavte
prepínac VOR do polohy OFF.
Poznámka
Ak nahrávaný zvuk nie je
dostatocne intenzívny, nastavte
prepínac VOR do polohy OFF.
Inak sa môze sta, ze zariadenie
nezacne nahráva.
5 Stlacte tlacidlo z REC.
Súcasne sa stlací tlacidlo
N PLAY, cím sa zacne
nahrávanie.
Pri posúvaní pásky sa svetelný
indikátor REC v závislosti od
intenzity zvuku rozsvieti a bliká.
Nahrávanie sa na konci pásky
zastaví a zariadenie sa automaticky
vypne.
!
Sony.
REC
TIME,
,
.
e, acae, a
epeae REC TIME
axc e DOUBLE
(yaa), e y
,
epeae REC TIME.
B
.
(. .
A-A)
,
DC IN 3V.
1
.
2
aape R6 (paepa AA),
ca pc,
.
· .
·
.
·
.
·
,
.
· Cyxe aape e yy
papac p e
py ca a.
(.
. A-B)
,
(.
. A-C)
(. . A-D)
aape ceye ae,
a ap BATT ace,
a ap E ae.
· Hepe pe aapa ye
pa cp, ae
ce apa apa E.
Oa aape ex
ae a cpee. B
p cyae
cpe yae
yxyc, y
aca y, aca
y ye eca
p.
· peypee aee
aapee ap E ae
pe cpee, ac
ay (ae pe ay
cpec y VOR).
· aape e y e
ceyx cyax:
­ ec ap BATT ae
ece c cp
y p yce pc;
­ ec papee
apaec ap E
pe ayca e e
p ce a
e;
­ ec ap E ae
pe pa y FF/CUE
REW/REVIEW.
( )
(JEITA*)
Sony R6P
Sony LR6
(SR)
(SG)**
16
3,5
24
6
*
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). (
Sony HF)
** p ca cyxx
ex aapee Sony LR6
(SG) "STAMINA" (ceax
)
.
,
ee
.
(. . A-E)
DC IN 3V
.
AC-E30HG ( ).
-
.
AC-E30HG
acc pea.
.
B
(. . B-A, B)
.
,
MIC.
, ,
,
,
.
1 Hae y TAPE
COUNTER, cpc
aa cea e.
2 (TYPE
I
) ,
,
.
3
REC TIME
.
NORMAL (4,8 /):
ye
.
.
DOUBLE (2,4 /):
(, 120
60-
). x
ac epe, pe
.. He peeyec
ca ac
y.
4 cae VOR
ee H L,
aaec aa
yca ac a ayy
acc yc
ac.
(c)
/ .
L ()
.
VOR
OFF
.
,
VOR OFF,
p cyae
.
5 z REC.
Opee aaec
N PLAY, aaec
.
B pe e e
ap REC p
ae acc
c ya.
,
.
Slovensky
To
Stop
recording
Pause
recording
Review the
portion just
recorded
Eject a
cassette
Press or slide
x
STOP
PAUSE
. in the
direction of the arrow
To release pause
recording, release
PAUSE
.*.
Press and hold
m
REW/REVIEW
during recording.
Release the button at
the point to start.
Press x STOP and open
the cassette
compartment lid.
Ak chcete
Zastavi
nahrávanie
Pozastavi
nahrávanie
Prezrie si
práve
nahratú cas
Vybra
kazetu
Stlacte alebo posute
Tlacidlo x STOP
Posúvac PAUSE
. v
smere sípky.
Ak chcete pokracova v
pozastavenom
nahrávaní, uvonite
posúvac PAUSE
.*.
Pocas nahrávania
stlacte a drzte stlacené
tlacidlo
m REW/REVIEW.
Tlacidlo uvonite v
mieste, od ktorého sa
má zaca nahráva.
Stlacte tlacidlo x STOP
a otvorte kryt priestoru
pre pásku.
* Posúvac PAUSE
. sa taktiez
automaticky uvoní pri stlacení
tlacidla x STOP (funkcia zastavi-
pozastavi-uvoni).
Monitorovanie zvuku
Pripojte slúchadlo (nie je súcasou)
pevne do konektorovej zásuvky,
oznacenej ako EAR.
Monitorovaciu úrove nie je mozné
zmeni.
Poznámky
· Nepouzívajte pásky typu High-
position (TYPE II) alebo metal (TYPE
IV). Pri ich pouzití môze dôjs pocas
prehrávania ku skresleniu zvuku
alebo sa predchádzajúca nahrávka
nemusí vymaza úplne.
· Prepínac SPEED CONTROL (pozri
zadnú stranu) funguje iba v rezime
prehrávania. Nahrávka sa uskutocní
nezávisle od jeho nastavenia.
Poznámky k prepínacu VOR
(Voice Operated Recording -
Nahrávanie ovládané hlasom)
· Ak pouzijete systém VOR v hlucnom
prostredí, zariadenie zostane v
rezime nahrávania. Naopak, ak je
zvuk prílis tichý, zariadenie nezacne
nahráva. Prepínac VOR nastavte v
závislosti od okolitých podmienok
do polohy H (vysoká) alebo L (nízka),
aby sa snímal iba pozadovaný zvuk.
· Systém VOR je závislý na okolitých
podmienkach. Ak ani po nastavení
prepínaca VOR do polôh H alebo L
nie sú výsledky uspokojujúce,
nastavte prepínac VOR do polohy
OFF.
Ochrana pásky pred nezelaným
vymazaním (pozri obr. B-C)
Odlomte a odstráte vylamovacie
plôsky na kazete. Ak chcete pásku
znova pouzi na nahrávanie,
prelepte vzniknuté otvory lepiacou
páskou.
* PAUSE
.
aec
x STOP ( -
-).
( )
EAR.
.
· He cye ey c c
xapaepca (TYPE II)
a eaec ce (TYPE
IV
). B p cyae p
cpee e e
aac yxyee
ya, ee pae
ac y cpac e
c.
· epeae SPEED
CONTROL (c. a pa
cpe) paae
pee cpee. ac
ye c eac
paa ypae.
VOR
( )
· p ca cce VOR
y ece aapa ye
caac pee ac.
ap, ec y c
x, aapa e ye aa
ac. cae VOR
ee H (c) L
(), acc
yc, pa
ex ype ya.
· VOR
.
yca
VOR H L,
VOR
OFF.
(. . B-C)
.
.
ee
acce
x STOP
PAUSE
.
.
e
PAUSE
.*.
m REW/REVIEW
.
.
Hae y
x STOP pe
py cea
acce.
(. )


background image
I
MIC (PLUG IN POWER)
FF/CUE
VOL
SPEED CONTROL
REC TIME
REW/
REVIEW
STOP
REC
PAUSE
PLAY
E
English
C
D
Capstan
Hnací valcek
Lever
Pácka
Slovensky
Recording from
Various Sound
Sources (see Fig. C)
Recording with an
External Microphone
Connect a microphone to the MIC
jack.
There is a tactile dot beside the MIC jack.
Use a microphone of low
impedance (less than 3 k
) such as
the ECM-T6 (not supplied).
When using a plug-in-power
system microphone, the power to
the microphone is supplied from
this unit.
Note
When recording with an external
microphone, the VOR system may not
work properly due to difference in
sensitivity.
Recording from Another
Equipment
Connect another equipment to the
MIC jack using the RK-G64HG
connecting cord (not supplied).
Playing a Tape (see
Fig. D)
1 Insert a cassette with the side to
be played facing the cassette
holder.
2 Set REC TIME to the same
position as that used for
recording.
To playback commercially
available music tape, etc., select
NORMAL.
3 Press N PLAY and then adjust
the volume.
The N PLAY button has a tactile
dot on it and the VOL control also
has a tactile dot beside it to show the
direction to turn up the volume.
4 Adjust the tape playback speed.
Turn SPEED CONTROL to:
SLOW (slow) to play back at a
slower speed.
Center position to play back at
normal speed.
FAST (fast) to play back at a
faster speed.
At the end of the tape, playback
stops and the unit turns off
automatically.
If you plug in headphones (not
supplied) to the EAR jack, you will
get monaural output from both left
and right channels.
* PAUSE
. will also be
automatically released when
x
STOP is pressed (stop-pause-
release function).
** If you leave the unit after the tape
has been wound or rewound, the
batteries will be consumed rapidly.
Be sure to press x STOP.
Note on REVIEW
Playback may not start automatically
even if you release
m
REW/REVIEW at the end of the
tape. To start playback again, press
x
STOP, then press N PLAY.
B
Additional
Information
Precautions
On power
· Operate the unit only on 3 V DC.
For AC operation, use the AC
power adaptor recommended for
the unit. Do not use any other
type. For battery operation, use
two R6 (size AA) batteries.
On the unit
· Do not leave the unit in a location
near heat sources, or in a place
subject to direct sunlight,
excessive dust or mechanical
shock.
· Should any solid object or liquid
fall into the unit, remove the
batteries or disconnect the AC
power adaptor, and have the unit
checked by qualified personnel
before operating it any further.
· Keep personal credit cards using
magnetic coding or spring-wound
watches, etc. away from the unit
to prevent possible damage from
the magnet used in the speaker.
· If the unit has not been used for a
long time, set it in the playback
mode to warm it up for a few
minutes before inserting a tape.
On tapes longer than 90
minutes
We do not recommend the use of
tapes longer than 90 minutes except
for a long continuous recording or
playback. They are very thin and
tend to be stretched easily. This
may cause malfunction of the unit
or sound deterioration.
If you have any questions or
problems concerning your unit,
please consult your nearest Sony
dealer.
Maintenance
(see Fig. E)
To clean the tape heads and
path
Press z REC while pushing the
lever in the tape compartment.
Wipe the heads, pinch roller, and
the capstan with a cotton swab
moistened with alcohol after every
10 hours of use.
To clean the exterior
Use a soft cloth slightly moistened
in water. Do not use alcohol,
benzine or thinner.
Troubleshooting
Should any problem persist after
you have made these checks,
consult your nearest Sony dealer.
The unit does not operate.
· The batteries have been inserted
with incorrect polarity.
· The batteries are weak.
· PAUSE
. is slid in the
direction of the arrow.
· The AC power adaptor is not
firmly connected.
· When trying to run on dry
batteries, the AC power adaptor
you left plugged in to the DC IN
3V jack, but not to the power
source.
You cannot press z REC.
· The tab on the tape has been
removed.
Recording cannot be made.
· Connection is made incorrectly.
· VOR has been set to the improper
position when VOR function
works.
Recording is interrupted.
· VOR is set to H or L. When you
do not use VOR, set it to OFF.
Recording cannot be erased
completely.
· The erase head is contaminated.
· You are using a High-position
(TYPE II) or metal (TYPE IV) tape.
You cannot press N PLAY.
· The tape has reached the end.
Rewind the tape.
No sound comes from the
speaker.
· The earphone is plugged in.
· The volume is turned down
completely.
To
Stop playback/
stop fast
forward or
rewind
Pause playback
Search forward
during
playback (CUE)
Search
backward
during
playback
(REVIEW)
Fast forward**
Rewind**
Start recording
during
playback
Eject a
cassette
Press or slide
x
STOP
PAUSE
. in the
direction of the
arrow
To release pause
playback, release
PAUSE
.*.
Press and hold
M
FF/CUE and
release it at the point
you want
Press and hold
m
REW/REVIEW
and release it at the
point you want
M
FF/CUE during
stop
m
REW/REVIEW
during stop
z
REC
Press x STOP and
open the cassette
compartment lid.
The sound drops out or has with
excessive noise.
· The volume is turned down
completely.
· The batteries are weak.
· Use the unit away from
radiowave-emitting devices such
as cellular phones.
· The heads need cleaning. See
"Maintenance."
· Direct placement of the cassette
tape on the speaker resulted in
magnetization and deteriorated
tonal quality.
· You are using a High-position
(TYPE II) or metal (TYPE IV) tape.
Tape speed is too fast or too slow
in Playback mode.
· Improper setting of the REC TIME
switch. Set it to the same speed as
that used for recording.
· SPEED CONTROL is set at a point
other than the center.
· The batteries are weak.
Specifications
Recording system
2-track 1 channel monaural
Tape speed
4.8 cm/s or 2.4 cm/s
Frequency range
250 - 6 300 Hz using nomal (TYPE
I) cassette (with REC TIME switch
at "NORMAL")
Speaker
Approx. 3.6 cm (1 7/16 in.) dia.
Power output
250 mW (at 10 % harmonic
distortion)
Input
Microphone input jack (minijack)
sensitivity 0.2 mV for 3 k
or
lower impedance microphone
Output
Earphone jack (minijack) for 8 - 300
earphone
Variable range of the tape speed
From approx. +30% to ­15% (with
REC TIME switch at "NORMAL")
Power requirements
3 V DC batteries R6 (AA)
× 2/
External DC 3 V power sources
Dimensions (w/h/d) (incl. projecting
parts and controls)
Approx. 86.7
× 114.4 × 35.4 mm
(3 1/2
× 4 5/8 × 1 7/16 in.)
Mass
Approx. 160 g (5.7 oz.) (main unit
only)
Supplied accessory
Batteries R6 (AA) (2) (Sony world
model only)
Design and specifications are subject
to change without notice.
Erase head
Mazacia hlava
Cpaa a
Pinch-roller
Prítlacný
valcek
Nahrávanie z rôznych
zdrojov zvuku
(pozri obr. C)
Nahrávanie pomocou
externého mikrofónu
Pripojte mikrofón do konektorovej
zásuvky MIC.
Veda konektorovej zásuvky MIC sa
nachádza dotykový bod.
Pouzite mikrofón s nízkou
impedanciou (menej ako 3 k
), ako
napríklad typ ECM-T6 (nie je
súcasou).
Zariadenie umozuje pouzi
mikrofón, napájaný priamo z
konektorovej zásuvky.
Poznámka
Pri nahrávaní pomocou externého
mikrofónu môze systém VOR kvôli
odlisnej citlivosti pracova nesprávne.
Nahrávanie z iného
zariadenia
Pripojte iné zariadenie do
konektorovej zásuvky MIC pouzitím
prípojnej snúry typu RK-G64HG (nie
je súcasou).
Prehrávanie pásky
(pozri obr. D)
1 Vlozte pásku tak, aby strana
urcená na prehrávanie bola
otocená k dvierkam
kazetového priestoru.
2 Prepínac REC TIME nastavte
do tej istej polohy, aká bola
pouzitá pri nahrávaní.
Ak chcete prehráva bezne
dostupné pásky s hudobnými
nahrávkami, vyberte rezim
NORMAL.
3 Stlacte tlacidlo N PLAY a
upravte hlasitos.
Na tlacidle N PLAY a veda
ovládacieho prvku VOL sa
nachádza dotykový bod, ktorý
zobrazuje smer zvysovania
hlasitosti.
4 Upravte rýchlos prehrávania
pásky.
Nastavte prepínac SPEED
CONTROL do jednej z
nasledujúcich polôh.
SLOW (pomaly) na prehrávanie
nizsou rýchlosou.
Strednej polohy na prehrávanie
normálnou rýchlosou.
FAST (rýchlo) na prehrávanie
vyssou rýchlosou.
Prehrávanie sa na konci pásky
zastaví a zariadenie sa automaticky
vypne.
Ak do konektorovej zásuvky EAR
zasuniete slúchadlá (nie sú
súcasou), z pravého aj avého
kanála budete pocu monofónny
zvuk.
c
(. . C)
MIC.
P c e MIC axc
aa a.
(
3
), , -6 (
).
,
.
VOR
-
.
c
MIC
RK-G64HG ( ).
(. . D)
1
,
.
2 REC TIME
,
.
cpee
cyecyx pae
yax acce ..
epe pe NORMAL.
3 N PLAY,
.
Taa a eec a
e N PLAY, a ae
p c peyp VOL
yaa apae
yce pc.
4
.
cae SPEED
CONTROL ee:
SLOW ()
.
.
FAST ()
.
,
.
p e x
ee (e x
e) ey EAR
ey pay aay ye
cpc
ece yae.
* Stlacením tlacidla x STOP sa
automaticky uvoní aj posúvac
PAUSE
. (funkcia zastavi-
pozastavi-uvoni).
** Ak po pretocení pásky na koniec
alebo zaciatok necháte zariadenie
naalej v cinnosti, dôjde k
výraznému vybitiu batérií.
Presvedcite sa, ci ste stlacili
tlacidlo x STOP.
Poznámka k tlacidlu REVIEW
Prehrávanie sa nemusí spusti
automaticky ani v takom prípade, ak
na konci pásky uvoníte tlacidlo
m REW/REVIEW. Ak chcete znova
spusti prehrávanie, stlacte tlacidlo
x STOP a potom stlacte tlacidlo
N PLAY.
B alsie informácie
Odporúcania
Napájanie
· Zariadenie prevádzkujte len na
jednosmerné napätie 3 V. V
prípade prevádzky na striedavé
napätie pouzite sieový adaptér
odporúcaný pre toto zariadenie.
Nepouzívajte ziadne iné typy. V
prípade prevádzky na batérie
pouzite dve batérie typu R6
(vekosti AA).
Zariadenie
· Nenechávajte zariadenie v
miestach blízko zdrojov tepla
alebo tam, kde by mohli by
vystavené priamemu slnecnému
ziareniu, nadmernému mnozstvu
prachu alebo mechanickému
poskodeniu.
· V prípade, ze sa do zariadenia
dostane ubovoný pevný objekt
alebo tekutina, vyberte batérie
alebo odpojte sieový adaptér a
pred
alsím pouzitím nechajte
zariadenie prezrie odborníkovi.
· Aby ste predisli moznému
poskodeniu osobných kreditných
kariet s magnetickým prúzkom
alebo mechanických
náramkových hodín magnetom
reproduktora, odstráte uvedené
predmety z blízkosti zariadenia.
· Ak zariadenie nebolo dlhsiu dobu
pouzité, pred vlozením pásky ho
na niekoko minút nastavte do
rezimu prehrávania, aby sa
zohrialo.
Pásky dlhsie ako 90 minút
S výnimkou dlhých, nepretrzitých
nahrávaní alebo prehrávaní
neodporúcame pouzíva pásky
dlhsie ako 90 minút. Sú vemi tenké
a ahko sa roztiahnu. Môze to
spôsobi poruchu zariadenia alebo
zhorsenie kvality zvuku.
Ak máte akékovek otázky alebo
problémy súvisiace so zariadením,
spojte sa s najblizsím obchodným
zástupcom spolocnosti Sony.
Údrzba (pozri obr. E)
Cistenie hláv a dráhy pásky
Stlacte pácku v priestore pre pásku
a zárove stlacte tlacidlo z REC.
Po desiatich hodinách pouzívania
pretrite hlavy a prítlacný a hnací
valcek tycinkou s vatou,
navlhcenou v alkohole.
Cistenie vonkajsieho obalu
Pouzite jemnú tkaninu, slabo
navlhcenú vo vode. Nepouzívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Riesenie problémov
V prípade akýchkovek
zotrvávajúcich problémov a po
vykonaní vsetkých uvedených
opatrení sa spojte s najblizsím
obchodným zástupcom spolocnosti
Sony.
Zariadenie nepracuje.
· Batérie ste vlozili s nesprávnou
polaritou.
· Batérie sú vybité.
· Prepínac PAUSE
. je posunutý
v smere sípky.
· Sieový adaptér nie je pevne
pripojený.
· Pri pokuse o prevádzku pouzitím
suchých galvanických clánkov
zostal sieový adaptér zasunutý v
konektorovej zásuvke s
oznacením DC IN 3V, nebol vsak
zapojený do siete.
Nie je mozné stlaci tlacidlo
z REC.
· Vylamovacia plôska na páske je
vylomená.
Nie je mozné nahráva.
· Prepojenie je urobené nesprávne.
· Systém VOR je nastavený do
nesprávnej polohy (ak je zapnutý).
Nahrávanie je prerusované.
· Systém VOR je nastavený na
hodnotu H alebo L. Ak tento
systém nepouzívate, vypnite ho
nastavením do polohy OFF.
Nahrávku nie je mozné úplne
vymaza.
· Mazacia hlava je znecistená.
· Pouzívate pásku typu High-
position (TYPE II) alebo metal
(TYPE IV).
Nie je mozné stlaci tlacidlo
N PLAY.
· Páska je pretocená na koniec.
Pretocte ju na zaciatok.
Z reproduktorov nevychádza
ziadny zvuk.
· Slúchadlo je zasunuté.
· Hlasitos je úplne potlacená.
Reprodukovaný zvuk náhodne
vynecháva alebo je nadmerne
zasumený.
· Hlasitos je úplne potlacená.
· Batérie sú vybité.
· Zariadenie nepouzívajte v blízkosti
zariadení vysielajúcich rádiové
vlny, ako sú napríklad mobilné
telefóny.
· Treba vycisti hlavy. Pozri cas
,,Údrzba".
· Priame umiestnenie kazety na
reproduktor spôsobilo
magnetizáciu a skreslenie kvality
zvuku.
· Pouzívate pásku typu High-
position (TYPE II) alebo metal
(TYPE IV).
Rýchlos pásky v rezime
prehrávania je prílis pomalá
alebo prílis rýchla.
· Nesprávne nastavenie prepínaca
REC TIME. Nastavte ho na
rovnakú rýchlos, aká bola
pouzitá pri nahrávaní.
· Prepínac SPEED CONTROL je v
polohe inej ako strednej.
· Batérie sú vybité.
Technické
charakteristiky
Nahrávací systém
dvojstopový, jednokanálový, mono
Rýchlos posuvu pásky
4,8 cm/s alebo 2,4 cm/s
Frekvencný rozsah
250 - 6 300 Hz pri pouzití
normálnej (TYPE I) pásky
(prepínac REC TIME v polohe
,,NORMAL")
Reproduktor
Priemer priblizne 3,6 cm
Výstupný výkon
250 mW (pri harmonickom
skreslení 10 %)
Vstup
Mikrofónový vstup cez
konektorovú zásuvku typu jack
(minijack) s citlivosou 0,2 mV pri
pouzití mikrofónu s impedanciou 3
k
alebo menej
Výstup
Konektorová zásuvka typu jack
(minijack) na slúchadlá s
impedanciou v rozsahu 8 - 300
Nastavitená rýchlos posuvu pásky
V rozsahu od +30 % do -15 %
(prepínac REC TIME v polohe
,,NORMAL")
Napájanie
Jednosmerným napätím 3 V,
pouzitím dvoch batérií typu R6
(AA) alebo externým zdrojom
Rozmery (s/v/d) (vrátane
vycnievajúcich castí a ovládacích
prvkov)
Priblizne 86,7
× 114,4 × 35,4 mm
Váha
Priblizne 160 g (iba hlavné
zariadenie)
Dodávané príslusenstvo
Batérie typu R6 (vekosti AA), 2
kusy (iba pre typ ,,Sony pre celý
svet")
Vzhad a parametre môzu by
zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
* PAUSE
.
aec
x STOP ( -
e-).
**
,
,
.
x STOP.
peae ce
y REVIEW
p ce a e
aaece cpeee
e aec, ae ec yc
y m REW/REVIEW.
ca aa cpeee,
ae y x STOP, a ae
y N PLAY.
B
·
3 . .
,
.
aaep -
.
R6 ( AA).
· He cae aapa p c
ca ,
,
.
· Ec ao-
,
.
·
,
,
exaece . .
- ,
.
·
,
aapa
.
90
90
y, ec e peyec
epepa pea
ac peee.
.
e pec
pee aapaa
yxye ya.
,
,
pcypyec,
,
Sony.
(. . E)
Hae y z REC e
aa a pa cee
acce.
,
,
,
10 .
pyca
,
.
,
paae.
-
,
,
pcypyec,
,
Sony.
.
·
.
· aape papc.
· PAUSE
.
.
·
.
· e
DC IN
3V,
.
z REC.
· .
.
·
.
· VOR
VOR.
.
· VOR
H L.
VOR ,
OFF.
· Cpaa a
.
· B yeec e c
c xapaepca
(TYPE II) a eaec
ce (TYPE IV).
N PLAY.
· .
.
.
· .
·
.
.
·
.
· aape papc.
· He cye aapa p
c ycpca, ya
pa, apep,
c eea.
· Hex c .
C. pae "x a
aapa".
· He ae ayacce a
ppe, a a
p x aaa
yxye aeca
ya.
· B yeec e c
c xapaepca
(TYPE II) a eaec
ce (TYPE IV).
Ak chcete
Zastavi
prehrávanie
alebo rýchle
prevíjanie
dopredu alebo
dozadu
Pozastavi
prehrávanie
Vyhadáva
smerom
dopredu pocas
prehrávania
(CUE)
Vyhadáva
smerom
dozadu pocas
prehrávania
(REVIEW)
Rýchlo
dopredu**
Prevíjanie**
Zaca
nahrávanie
pocas
prehrávania
Vybra kazetu
Stlacte alebo
posute
Tlacidlo x STOP
Posúvac
PAUSE
. v
smere sípky.
Ak chcete
pokracova v
pozastavenom
prehrávaní, uvonite
posúvac
PAUSE
.*.
Stlacte a drzte
stlacené tlacidlo
M FF/CUE.
Uvonite ho po
dosiahnutí
hadaného miesta
na páske.
Stlacte a drzte
stlacené tlacidlo
m REW/REVIEW.
Uvonite ho po
dosiahnutí
hadaného miesta
na páske.
Tlacidlo M FF/CUE
pocas zastavenej
cinnosti
Tlacidlo
m REW/ REVIEW
pocas zastavenej
cinnosti
Tlacidlo z REC
Stlacte tlacidlo
x STOP a otvorte
kryt priestoru.
cp-
/
(CUE)
(REVIEW)
**
**
ee
acce
x STOP
PAUSE
.
.
e
e
PAUSE
.*.
M FF/CUE
m REW/REVIEW
M FF/CUE
m REW/REVIEW
z REC
Hae y
x STOP pe
py cea
acce.
Record/playback
head
Nahrávacia a
prehrávacia hlava
/
.
·
REC TIME.
,
.
· SPEED
CONTROL
,
.
· aape papc.
2- 1
4,8 / 2,4 /
250 - 6 300
(TYPE I)
( REC TIME
"NORMAL")
. 3,6 .
250 (
10%)
()
0,2
3
()
8 ­ 300
+30% ­15% (
REC TIME
"NORMAL")
3 . R6
()
× 2/
3 .
(//) (
)
: 86,7
× 114,4 × 35,4
: 160 ( ce
ycpc)
ee
paec
aape R6 (paepa AA) (2)
(T eyapa e
Sony)
.
Cotton swab
Tycinka s vatou