background image
¸¬¬°æññ½¨»³¿ò®«
Ö ÓÛÝØßÒ×ÍÓ
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
ÜÝÎóÐÝë
æ ÒÌÍÝ ³±¼»´
ÜÝÎóÐÝìÛñÐÝëÛ æ ÐßÔ ³±¼»´
Ú±® ÓÛÝØßÒ×ÍÓ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌÍô ®»º»® ¬± ¬¸»
NÜÊ ÓÛÝØßÒ×ÝßÔ ßÜÖËÍÌÓÛÒÌ ÓßÒËßÔ
Ö ÓÛÝØßÒ×ÍÓ M øçóçîçóèðéóïï÷ò
O ݱ²¬·²«»¼ ±² ²»¨¬ °¿¹» O
Ô»ª»´ î
Ѳ ¬¸» ÊÝóîìë ¾±¿®¼
̸·- -»®ª·½» ³¿²«¿´ °®±ª·¼»- ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ¬¸¿¬ ·- °®»³·-»¼ ¬¸»
½·®½«·¬ ¾±¿®¼ ®»°´¿½»³»²¬ -»®ª·½» ¿²¼ ²±¬ ·²¬»²¼»¼ ®»°¿·® ·²-·¼» ¬¸»
ÊÝóîìë ¾±¿®¼ò
̸»®»º±®»ô -½¸»³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³ô °®·²¬»¼ ©·®·²¹ ¾±¿®¼ ¿²¼ »´»½¬®·½¿´ °¿®¬-
´·-¬ ±º ¬¸» ÊÝóîìë ¾±¿®¼ ¿®» ²±¬ -¸±©²ò
̸» º±´´±©·²¹ °¿¹»- ¿®» ²±¬ -¸±©²ò
ͽ¸»³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò п¹»- ìóïé ¬± ìóëì
Ю·²¬»¼ ©·®·²¹ ¾±¿®¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò п¹»- ìóëë ¬± ìóëè
Û´»½¬®·½¿´ °¿®¬- ´·-¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò п¹»- êóïí ¬± êóîë
豬± æ ÜÝÎóÐÝë øÙÎßÇ÷
ÎÓÌóèïï
{ Ì¿¾´» -¸±©·²¹ ¼·ºº»®»²½»- ·- -¸±©² ±² °¿¹» íò
Ê»® ïòð îðððò ðë


background image
¸¬¬°æññ½¨»³¿ò®«
O î O
ÍßÚÛÌÇóÎÛÔßÌÛÜ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌ ÉßÎÒ×ÒÙÿÿ
ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÍ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÛÜ ÞÇ ÓßÎÕ
ÑÎ ÜÑÌÌÛÜ Ô×ÒÛÉ×ÌØ
ÓßÎÕ
ÑÒ ÌØÛ ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓÍ ßÒÜ ×Ò ÌØÛ ÐßÎÌÍ
Ô×ÍÌ ßÎÛ ÝÎ×Ì×ÝßÔ ÌÑ ÍßÚÛ ÑÐÛÎßÌ×ÑÒò ÎÛÐÔßÝÛ ÌØÛÍÛ
ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÍ É×ÌØ ÍÑÒÇ ÐßÎÌÍ ÉØÑÍÛ ÐßÎÌ ÒËÓÞÛÎÍ
ßÐÐÛßÎ ßÍ ÍØÑÉÒ ×Ò ÌØ×Í ÓßÒËßÔ ÑÎ ×Ò ÍËÐÐÔÛÓÛÒÌÍ
ÐËÞÔ×ÍØÛÜ ÞÇ ÍÑÒÇò
ßÌÌÛÒÌ×ÑÒ ßË ÝÑÓÐÑÍßÒÌ ßÇßÒÌ ÎßÐÐÑÎÌ
U Ôß Í·ÝËÎ×Ì·ÿ
ÔÛÍ ÝÑÓÐÑÍßÒÌÍ ×ÜÛÒÌ×Ú·Í ÐßÎ ËÒÛ ÓßÎÏËÛ
ÍËÎ ÔÛÍ
Ü×ßÙÎßÓÓÛÍ ÍÝØ·ÓßÌ×ÏËÛÍ ÛÌ Ôß Ô×ÍÌÛ ÜÛÍ Ð×7ÝÛÍ ÍÑÒÌ
ÝÎ×Ì×ÏËÛÍ ÐÑËÎ Ôß Í·ÝËÎ×Ì· ÜÛ ÚÑÒÝÌ×ÑÒÒÛÓÛÒÌò ÒÛ
ÎÛÓÐÔßÝÛÎ ÝÛÍ ÝÑÓÐÑÍßÒÌÍ ÏËÛ ÐßÎ ÜÛÍ Ð×7ÍÛÍ ÍÑÒÇ
ÜÑÒÌ ÔÛÍ ÒËÓ·ÎÑÍ ÍÑÒÌ ÜÑÒÒ·Í ÜßÒÍ ÝÛ ÓßÒËÛÔ ÑË
ÜßÒÍ ÔÛÍ ÍËÐзÓÛÒÌÍ ÐËÞÔ×·Í ÐßÎ ÍÑÒÇò
ïò
ݸ»½µ ¬¸» ¿®»¿ ±º §±«® ®»°¿·® º±® «²-±´¼»®»¼ ±® °±±®´§ó-±´¼»®»¼
½±²²»½¬·±²-ò ݸ»½µ ¬¸» »²¬·®» ¾±¿®¼ -«®º¿½» º±® -±´¼»® -°´¿-¸»-
¿²¼ ¾®·¼¹»-ò
îò
ݸ»½µ ¬¸» ·²¬»®¾±¿®¼ ©·®·²¹ ¬± »²-«®» ¬¸¿¬ ²± ©·®»- ¿®»
þ°·²½¸»¼þ ±® ½±²¬¿½¬ ¸·¹¸ó©¿¬¬¿¹» ®»-·-¬±®-ò
íò
Ô±±µ º±® «²¿«¬¸±®·¦»¼ ®»°´¿½»³»²¬ °¿®¬-ô °¿®¬·½«´¿®´§
¬®¿²-·-¬±®-ô ¬¸¿¬ ©»®» ·²-¬¿´´»¼ ¼«®·²¹ ¿ °®»ª·±«- ®»°¿·®ò б·²¬
¬¸»³ ±«¬ ¬± ¬¸» ½«-¬±³»® ¿²¼ ®»½±³³»²¼ ¬¸»·® ®»°´¿½»³»²¬ò
ìò
Ô±±µ º±® °¿®¬- ©¸·½¸ô ¬¸®±«¹¸ º«²½¬·±²·²¹ô -¸±© ±¾ª·±«- -·¹²-
±º ¼»¬»®·±®¿¬·±²ò б·²¬ ¬¸»³ ±«¬ ¬± ¬¸» ½«-¬±³»® ¿²¼
®»½±³³»²¼ ¬¸»·® ®»°´¿½»³»²¬ò
ëò
ݸ»½µ ¬¸» Þõ ª±´¬¿¹» ¬± -»» ·¬ ·- ¿¬ ¬¸» ª¿´«»- -°»½·º·»¼ò
êò
Ú´»¨·¾´» Ý·®½«·¬ Þ±¿®¼ λ°¿·®·²¹
{ Õ»»° ¬¸» ¬»³°»®¿¬«®» ±º ¬¸» -±´¼»®·²¹ ·®±² ¿®±«²¼ îéð%Ý
¼«®·²¹ ®»°¿·®·²¹ò
{ ܱ ²±¬ ¬±«½¸ ¬¸» -±´¼»®·²¹ ·®±² ±² ¬¸» -¿³» ½±²¼«½¬±® ±º ¬¸»
½·®½«·¬ ¾±¿®¼ ø©·¬¸·² í ¬·³»-÷ò
{ Þ» ½¿®»º«´ ²±¬ ¬± ¿°°´§ º±®½» ±² ¬¸» ½±²¼«½¬±® ©¸»² -±´¼»®·²¹
±® «²-±´¼»®·²¹ò
ÍßÚÛÌÇ ÝØÛÝÕóÑËÌ
ߺ¬»® ½±®®»½¬·²¹ ¬¸» ±®·¹·²¿´ -»®ª·½» °®±¾´»³ô °»®º±®³ ¬¸» º±´´±©·²¹
-¿º»¬§ ½¸»½µ- ¾»º±®» ®»´»¿-·²¹ ¬¸» -»¬ ¬± ¬¸» ½«-¬±³»®ò
{ ÍËÐÐÔ×ÛÜ ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ݸ»½µ ¬¸¿¬ ¬¸» º±´´±©·²¹ ¿½½»--±®·»- ¿®» -«°°´·»¼ ©·¬¸ §±«®
½¿³½±®¼»®ò


background image
¸¬¬°æññ½¨»³¿ò®«
O í O
Ì¿¾´» º±® ¼·ºº»®»²½»- ±º º«²½¬·±²
Ó±¼»´
Ü»-¬·²¿¬·±²
ݱ´±® -§-¬»³
λ³±¬» ½±³³¿²¼»®
Ü·¹·¬¿´ ¦±±³
ÓÛÓÑÎÇ ÍÌ×ÝÕ -´±¬
Ü×Ù×ÌßÔ ×ñÑ
øÎÍîíîÝ÷
Ô×ÒÛ ×Ò
ÛÊÚ ø°·¨»´÷
ÜÝÎóÐÝìÛ
ßÛÐô ËÕ
ÐßÔ
ÎÓÌóèðç
ìð
ïïí Õ
ÜÝÎóÐÝë
ËÍô ÝÒÜô Ûô
ØÕô ÕÎô ÖÛ
ÒÌÍÝ
ÎÓÌóèïï
ïîð
ïèð Õ
λ³¿®µ
æ ©·¬¸ ×Ýïìðî ¬± ×Ýïìðé ±º ÊÝóîìë ¾±¿®¼ò
æ ©·¬¸ ÎÛÝ ¾«¬¬±² ¿²¼ ×Ýçðí ±º ÊÝóîìë ¾±¿®¼ò
ß¾¾®»ª·¿¬·±²
ÝÒÜæ Ý¿²¿¼·¿² ³±¼»
ØÕæ
ر²¹ Õ±²¹ ³±¼»´
ßËÍæ ß«-¬®¿®·¿² ³±¼»´
ÝÒæ
ݸ·²»-» ³±¼»´
ÖÛæ
̱«®·-¬ ³±¼»´
ÕÎæ
Õ±®»¿ ³±¼»´
ÜÝÎóÐÝëÛ
ßÛÐô ËÕ
ÐßÔ
ÎÓÌóèïî
ìð
ïèð Õ
ÜÝÎóÐÝëÛ
Ûô ßËÍô ØÕô
ÝÒô ÖÛ
ÐßÔ
ÎÓÌóèïï
ïîð
ïèð Õ


background image
¸¬¬°æññ½¨»³¿ò®«
O ì O
ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÒÑÌÛ
ïò
ÐÑÉÛÎ ÍËÐÐÔÇ ÜËÎ×ÒÙ ÎÛÐß×ÎÍ ?????????????????????????????é
îò
ÌÑ ÌßÕÛ ÑËÌ ß ÝßÍÍÛÌÌÛ ÉØÛÒ ÒÑÌ ÛÖÛÝÌ
øÚÑÎÝÛ ÛÖÛÝÌ÷ ????????????????????????????????????????????????????????????????é
ÍÛÔÚóÜ×ßÙÒÑÍ×Í ÚËÒÝÌ×ÑÒ
ïò
ÍÛÔÚóÜ×ßÙÒÑÍ×Í ÚËÒÝÌ×ÑÒ ???????????????????????????????????????è
îò
ÍÛÔÚóÜ×ßÙÒÑÍ×Í Ü×ÍÐÔßÇ ??????????????????????????????????????????è
íò
ÍÛÎÊ×ÝÛ ÓÑÜÛ Ü×ÍÐÔßÇ ?????????????????????????????????????????????è
íóïò Ü·-°´¿§ Ó»¬¸±¼ ??????????????????????????????????????????????????????????????????è
íóîò Þ¿½µ«° Ò±ò ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????è
íóíò Û²¼ ±º Ü·-°´¿§ ????????????????????????????????????????????????????????????????????è
ìò
ÍÛÔÚóÜ×ßÙÒÑÍ×Í ÝÑÜÛ ÌßÞÔÛ ???????????????????????????????????ç
ïò
ÙÛÒÛÎßÔ
ݸ»½µ·²¹ -«°°´·»¼ ¿½½»--±®·»- ?????????????????????????????????????????????????? ïóï
Ï«·½µ ͬ¿®¬ Ù«·¼» ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóï
Ù»¬¬·²¹ -¬¿®¬»¼ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóî
Ë-·²¹ ¬¸·- ³¿²«¿´ ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóî
ͬ»° ï Ю»°¿®·²¹ ¬¸» °±©»® -«°°´§ ???????????????????????????????????????? ïóî
ݸ¿®¹·²¹ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ???????????????????????????????????????????????????? ïóî
ײ-¬¿´´·²¹ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ???????????????????????????????????????????????????? ïóí
ݱ²²»½¬·²¹ ¬± ¬¸» ³¿·²- ?????????????????????????????????????????????????????? ïóì
ͬ»° î ײ-»®¬·²¹ ¿ ½¿--»¬¬» ?????????????????????????????????????????????????????? ïóì
ͬ»° í Ë-·²¹ ¿ ¬±«½¸ °¿²»´ ???????????????????????????????????????????????????? ïóì
λ½±®¼·²¹ PÞ¿-·½- ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóë
λ½±®¼·²¹ ¿ °·½¬«®» ???????????????????????????????????????????????????????????????? ïóë
͸±±¬·²¹ ¾¿½µ´·¬ -«¾¶»½¬- øÞßÝÕ Ô×ÙØÌ÷ ?????????????????????????? ïóê
͸±±¬·²¹ ·² ¬¸» ¼¿®µ øÒ·¹¸¬Í¸±¬ñÍ«°»® Ò·¹¸¬Í¸±¬÷ ????????????? ïóé
Í»´ºó¬·³»® ®»½±®¼·²¹ ????????????????????????????????????????????????????????????? ïóé
ÛÒÜ ÍÛßÎÝØ ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóé
д¿§¾¿½µ PÞ¿-·½- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóè
д¿§·²¹ ¾¿½µ ¿ ¬¿°» ???????????????????????????????????????????????????????????????? ïóè
Ê·»©·²¹ ¬¸» ®»½±®¼·²¹ ±² ÌÊ ???????????????????????????????????????????????? ïóç
ß¼ª¿²½»¼ λ½±®¼·²¹ Ñ°»®¿¬·±²- ????????????????????????????????????????????? ïóïð
λ½±®¼·²¹ ¿ -¬·´´ ·³¿¹» ±² ¿ ¬¿°» PÌ¿°» 豬± ®»½±®¼·²¹ ??? ïóïð
ß¼¶«-¬·²¹ ¬¸» ©¸·¬» ¾¿´¿²½» ³¿²«¿´´§ ????????????????????????????????? ïóïï
Ë-·²¹ ¬¸» ©·¼» ³±¼» ??????????????????????????????????????????????????????????? ïóïï
Ë-·²¹ ¬¸» º¿¼»® º«²½¬·±² ?????????????????????????????????????????????????????? ïóïï
Ë-·²¹ -°»½·¿´ »ºº»½¬- Pз½¬«®» »ºº»½¬ ???????????????????????????????????? ïóïî
Ë-·²¹ -°»½·¿´ »ºº»½¬- PÜ·¹·¬¿´ »ºº»½¬ ???????????????????????????????????? ïóïí
Ë-·²¹ ¬¸» ÐÎÑÙÎßÓ ßÛ º«²½¬·±² ????????????????????????????????????? ïóïí
ß¼¶«-¬·²¹ ¬¸» »¨°±-«®» ³¿²«¿´´§ ???????????????????????????????????????? ïóïì
Ë-·²¹ ¬¸» -°±¬ ´·¹¸¬ó³»¬»®·²¹ ³±¼» P Ú´»¨·¾´» Í°±¬ Ó»¬»® ???ïóïì
Ú±½«-·²¹ ³¿²«¿´´§ ??????????????????????????????????????????????????????????????? ïóïë
ß¼ª¿²½»¼ д¿§¾¿½µ Ñ°»®¿¬·±²- ???????????????????????????????????????????????ïóïë
д¿§·²¹ ¾¿½µ ¿ ¬¿°» ©·¬¸ °·½¬«®» »ºº»½¬- ?????????????????????????????? ïóïë
д¿§·²¹ ¾¿½µ ¿ ¬¿°» ©·¬¸ ¼·¹·¬¿´ »ºº»½¬- ??????????????????????????????? ïóïê
Û²´¿®¹·²¹ ·³¿¹»- ®»½±®¼»¼ ±² ¬¿°»- P ÐÞ ÆÑÑÓ ?????????????? ïóïê
Ï«·½µ´§ ´±½¿¬·²¹ ¿ -½»²» «-·²¹ ¬¸» ¦»®± -»¬ ³»³±®§ º«²½¬·±² ??ïóïê
Í»¿®½¸·²¹ ¬¸» ¾±«²¼¿®·»- ±º ®»½±®¼»¼ ¬¿°» ¾§ ¬·¬´»
PÌ·¬´» -»¿®½¸ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóïé
Í»¿®½¸·²¹ ¿ ®»½±®¼·²¹ ¾§ ¼¿¬» PÜ¿¬» -»¿®½¸ ???????????????????????? ïóïé
Í»¿®½¸·²¹ º±® ¿ °¸±¬± P豬± -»¿®½¸ñ豬± -½¿² ????????????????? ïóïè
Û¼·¬·²¹ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóïç
Ü«¾¾·²¹ ¿ ¬¿°» ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóïç
Ü«¾¾·²¹ ±²´§ ¼»-·®»¼ -½»²»- PÜ·¹·¬¿´ °®±¹®¿³ »¼·¬·²¹ ?????? ïóïç
ß«¼·± ¼«¾¾·²¹ ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóîî
Í«°»®·³°±-·²¹ ¿ ¬·¬´» ??????????????????????????????????????????????????????????? ïóîí
Ó¿µ·²¹ §±«® ±©² ¬·¬´»- ???????????????????????????????????????????????????????? ïóîì
Ô¿¾»´·²¹ ¿ ½¿--»¬¬» ??????????????????????????????????????????????????????????????? ïóîë
Ý«-¬±³·¦·²¹ DZ«® Ý¿³½±®¼»® ????????????????????????????????????????????????? ïóîë
ݸ¿²¹·²¹ ¬¸» ³»²« -»¬¬·²¹- ????????????????????????????????????????????????? ïóîë
λ-»¬¬·²¹ ¬¸» ¼¿¬» ¿²¼ ¬·³» ?????????????????????????????????????????????????? ïóîé
NÓ»³±®§ ͬ·½µM Ñ°»®¿¬·±²- øÜÝÎóÐÝëñÐÝëÛ ±²´§÷ ????????????? ïóîé
Ë-·²¹ ¿ NÓ»³±®§ ͬ·½µM P·²¬®±¼«½¬·±² ??????????????????????????????? ïóîé
λ½±®¼·²¹ -¬·´´ ·³¿¹»- ±² NÓ»³±®§ ͬ·½µM
PÓ»³±®§ °¸±¬± ®»½±®¼·²¹ ??????????????????????????????????????????????????? ïóîç
Í«°»®·³°±-·²¹ ¿ -¬·´´ °·½¬«®» ·² ¬¸» NÓ»³±®§ ͬ·½µM
±² ¿ ³±ª·²¹ °·½¬«®» PÓÛÓÑÎÇ Ó×È ???????????????????????????????? ïóíð
λ½±®¼·²¹ ¿² ·³¿¹» º®±³ ¿ ³·²· ÜÊ ¬¿°» ¿- ¿ -¬·´´ ·³¿¹» ?? ïóíî
ݱ°§·²¹ -¬·´´ ·³¿¹»- º®±³ ¿ ³·²· ÜÊ ¬¿°» P豬± -¿ª» ?????? ïóíî
Ê·»©·²¹ ¿ -¬·´´ °·½¬«®» PÓ»³±®§ °¸±¬± °´¿§¾¿½µ ???????????????? ïóíí
Û²´¿®¹·²¹ -¬·´´ ·³¿¹»- ®»½±®¼»¼ ±² NÓ»³±®§ ͬ·½µM-
PÓ»³±®§ ÐÞ ÆÑÑÓ ??????????????????????????????????????????????????????????? ïóíì
д¿§·²¹ ¾¿½µ ·³¿¹»- ½±²¬·²«±«-´§ P ÍÔ×ÜÛ ÍØÑÉ ??????????? ïóíì
Ю»ª»²¬·²¹ ¿½½·¼»²¬¿´ »®¿-«®» P׳¿¹» °®±¬»½¬·±² ???????????????? ïóíë
Ü»´»¬·²¹ ·³¿¹»- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóíë
É®·¬·²¹ ¿ °®·²¬ ³¿®µ PÐÎ×ÒÌ ÓßÎÕ ????????????????????????????????? ïóíê
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±² ???????????????????????????????????????????????????????????? ïóíê
Ë-·²¹ ¬¸» ª·»©º·²¼»® ???????????????????????????????????????????????????????????? ïóíê
Ë-¿¾´» ½¿--»¬¬»- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóíê
ß¾±«¬ ·òÔ×ÒÕ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóíé
Ì®±«¾´»-¸±±¬·²¹ ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ïóíè
Í»´ºó¼·¿¹²±-·- ¼·-°´¿§ ?????????????????????????????????????????????????????????? ïóíç
É¿®²·²¹ ·²¼·½¿¬±®- ¿²¼ ³»--¿¹»- ???????????????????????????????????????? ïóíç
Ë-·²¹ §±«® ½¿³½±®¼»® ¿¾®±¿¼ ?????????????????????????????????????????????? ïóìð
Ó¿·²¬»²¿²½» ·²º±®³¿¬·±² ¿²¼ °®»½¿«¬·±²-??????????????????????????? ïóìð
Ï«·½µ λº»®»²½» ??????????????????????????????????????????????????????????????????????ïóìî
×¼»²¬·º§·²¹ ¬¸» °¿®¬- ¿²¼ ½±²¬®±´- ???????????????????????????????????????? ïóìî
Ï«·½µ Ú«²½¬·±² Ù«·¼» ????????????????????????????????????????????????????????? ïóìì
îò
Ü×ÍßÍÍÛÓÞÔÇ
îóïò ÔÝÜ ËÒ×Ìô ÐÜóïîê ÞÑßÎÜ ????????????????????????????????????????? îóî
îóîò ÝßÞ×ÒÛÌ øÎ÷ ÞÔÑÝÕ ßÍÍÛÓÞÔÇóï ?????????????????????????? îóí
îóíò ÝßÞ×ÒÛÌ øÎ÷ ÞÔÑÝÕ ßÍÍÛÓÞÔÇóî ?????????????????????????? îóì
îóìò ÞÖóï ÞÑßÎÜ ??????????????????????????????????????????????????????????????????? îóì
îóëò ÔÛÒÍóÛÊÚ ÞÔÑÝÕ ßÍÍÛÓÞÔÇ ?????????????????????????????????? îóë
îóêò Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ ÞÔÑÝÕô ÍÐÛßÕÛÎ ???????????????????????????? îóë
îóéò ÊÝóîìë ÞÑßÎÜ ????????????????????????????????????????????????????????????? îóê
îóèò ÓÛÝØßÒ×ÍÓ ÜÛÝÕ ????????????????????????????????????????????????????? îóê
îóçò ÝÚóéë ÞÑßÎÜô ÔÛÒÍ ÜÛÊ×ÝÛ øÔÍÊóêëïÞ÷ ???????????????îóé
îóïðò ØÛßÜÐØÑÒÛ ÖßÝÕô Í ÌÛÎÓ×ÒßÔô
Ô×ÌØ×ËÓ ÞßÌÌÛÎÇô ÓÛÓÑÎÇ ÍÌ×ÝÕ
ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ øÐÝëñÐÝëÛ ÓÑÜÛÔ÷ ???????????????????????????? îóè
îóïïò ÒÍóïî ÞÑßÎÜô ÝÑÒÌÎÑÔ ÍÉ×ÌÝØ ÞÔÑÝÕ
øÐÍóíðíëð÷ô ÝÑÒÌÎÑÔ ÍÉ×ÌÝØ ÞÔÑÝÕ øÚÕóíðíëð÷ ?? îóç
îóïîò ÔÝÜ Ø×ÒÙÛ ßÍÍÛÓÞÔÇ ???????????????????????????????????????????? îóïï
îóïíò ßÌÌßÝØ×ÒÙ ØßÎÒÛÍÍÛÍ ÑÚ ÌØÛ ÔÝÜ Ø×ÒÙÛ
ßÍÍÛÓÞÔÇ ?????????????????????????????????????????????????????????????????? îóïî
îóïìò Ý×ÎÝË×Ì ÞÑßÎÜÍ ÔÑÝßÌ×ÑÒ ?????????????????????????????????îóïí
îóïëò ÚÔÛÈ×ÞÔÛ ÞÑßÎÜÍ ÔÑÝßÌ×ÑÒ ??????????????????????????????îóïì
íò
ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓÍ
íóïò ÑÊÛÎßÔÔ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øïñí÷øÜÝÎóÐÝìÛ÷ ?????? íóï
íóîò ÑÊÛÎßÔÔ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øïñí÷øÜÝÎóÐÝëñÐÝëÛ÷? íóí
íóíò ÑÊÛÎßÔÔ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øîñí÷ ??????????????????????????? íóë
íóìò ÑÊÛÎßÔÔ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øíñí÷ ??????????????????????????? íóé
íóëò ÐÑÉÛÎ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øïñî÷ ???????????????????????????????? íóç
íóêò ÐÑÉÛÎ ÞÔÑÝÕ Ü×ßÙÎßÓ øîñî÷ ??????????????????????????????íóïï
ìò
ÐÎ×ÒÌÛÜ É×Î×ÒÙ ÞÑßÎÜÍ ßÒÜ
ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓÍ
ìóïò ÚÎßÓÛ ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓ øïñî÷ ??????????????????????? ìóï
ÚÎßÓÛ ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓ øîñî÷ ???????????????????????ìóí
ìóîò ÐÎ×ÒÌÛÜ É×Î×ÒÙ ÞÑßÎÜÍ ßÒÜ
ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓÍ ???????????????????????????????????????????? ìóë
{ ÝÚóéë øÝÝÜ ×ÓßÙÛÎ÷
ÐÎ×ÒÌÛÜ É×Î×ÒÙ ÞÑßÎÜ ????????????????????????? ìóé
{ ÒÍóïî øÎÛÓÑÌÛ ÝÑÓÓßÒÜÛÎ ÎÛÝÛ×ÊÛÎ÷
ÐÎ×ÒÌÛÜ É×Î×ÒÙ ÞÑßÎÜ ??????????????????????? ìóïï
{ ÝÚóéë øÝÝÜ ×ÓßÙÛÎ÷øïñî÷ô
ÒÍóïî øÎÛÓÑÌÛ ÝÑÓÓßÒÜÛÎ ÎÛÝÛ×ÊÛÎ÷
ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓ ???????????????????????????? ìóïí
{ ÝÚóéë øÐ×ÌÝØô ÇßÉ ÍÛÒÍÑÎ÷øîñî÷
ÍÝØÛÓßÌ×Ý Ü×ßÙÎßÓ ???????????????????????????? ìóïë