background image
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-GX3
­",æß
S-GX3V
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_GX3Thai_P01_13.p65
2/8/2005, 17:13PM
1
Black


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È ,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥
æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®
·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª À"°à"
µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å'Ȫ,,TMâ
æËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ßÿ°`®
­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­µâÕß
'¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--°Áµ"¡
CLASS 1
LASER PRODUCT
CAUTION :
VORSICHT :
ADVARSEL :
VARNING :
VARO!
:
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÀLING.
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA
DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN.
AVATTAESSA ALTISTUT NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSATEIL YLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
VRW1699
CRT_GX3Thai_P01_13.p65
2/8/2005, 17:13PM
2
Black


background image
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'˪ì
Õ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"TMËÕ¡µàÕ/
Õ¥ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,¢­'ˬ--ß¡à
¥âÕ¥ª--Í°
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 65%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø
'¬À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«
µ«®TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ
¬--ß»Y¬å`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·
®"Àà"¬æËÕ"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
­ªÑÕß°--°"Õ--¥ "" DRM (digital rights
management) ªì§,,¬''Ë¥â--°"ÕÕ°·¡"
æËÕªÑÕß°--°"Õ--¥ ""´È"®"°ºYâ'Ë¡à¥â--Õÿ"µ¢Õß
Õÿª°åÕËÊ 'ËÕ°ÀÕ®"°§ËÕß PC (ÀÕÕÿª°å
"À----÷° WMA ÕËÊ) ,,°"--÷° "À--"¬
­Õ'¬¥æ`Ë¡µ`¡ °ÿ"¥Y§Yà¡Õ·­"°""ß" ÀÕ
øå¢âÕ¡YTM૬ÀÕ'Ë¡"æâÕ¡°--§ËÕß PC ¢Õßà"
(ÀÕÕÿª°å "À--"°"--÷° WMA) ·­/ÀÕ
´Õøå·«å
º`µ¿--±åTM`È'È¥â--`¢ ``Ï,,¥â"µ--«Õ--°...·
FontAvenue
,¥¬`...-- NEC ·­ FontAvenue
ªì§ËÕßÀ¡"¬®¥­'¬°"§â"¢Õß`...-- NEC
º`µ¿--±å'Èà«¡°--§,,¬',,°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,
°"Õ--¥ "" ´÷Ëß¡'°"ª°ªÑÕß`¢ ``Ï,¥¬ "¡"
âÕß'¬¥âµ"¡ ``--µ¢Õß À--Õ¡`°" ·­ ``,,
--æ¬å `"ߪí"'˪ì®â"¢Õß,¥¬ Macrovision
Corporation ·­®â"¢Õß`¢ ``ÏÕËÊ °",,TMâ
§,,¬'ªÑÕß°--`¢ ``Ï,,°"Õ--¥ ""µâÕߥâ--
Õÿ"µ®"° Macrovision Corporation ·­
º`µ¿--±å¥--ß°à"«µâÕߪì§ËÕß,,TMâ,,â" ÀÕ,,TMâ¥YæËÕ
§«"¡æ`¥æ`à"--È Àâ"¡"°"¥--¥·ªß à«
ª­°ÕÀÕÕ¥TM`È à«¥Á¥¢"¥
CRT_GX3Thai_P01_13.p65
2/8/2005, 17:13PM
3
Black


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß ....................................................................... 5
°",, à·µµÕ'Ë ................................................................................................................ 5
°"µ`¥·ºà°--Ë ............................................................................................................. 5
°"Õ¥µ­·°ß",æß .............................................................................................. 5
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß ........................................................................................................... 6
°"TMËÕ¡µàÕ",æß´Õå"«¥å `¡ ............................................................................. 6
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ ........................................................................................... 7
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .............................................................................. 7
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ......................................................... 8
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¿"æ
§Õ¡,æâå ................................................................................................................. 8
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ............................................................................................... 9
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" ............................................................................................................. 9
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" .................................................................................................................... 10
ÀâÕ®Õ· ¥ßº .............................................................................................................. 11
',¡§Õ, ................................................................................................................ 12
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ................................................ 14
°"à·ºà¥` °å ............................................................................................................ 14
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ..................................................................................... 15
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ .................................................. 15
¡Y·ºà DVD-Video .............................................................................................. 15
¡Y Video CD/Super VCD PBC .................................................................... 16
°"ધ" ´Áµ ....................................................................................................... 16
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ..................................................................................... 16
°"øíß«`¬ÿ ....................................................................................................................... 17
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` ......................................................................... 17
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ................................................................................... 17
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ..................................................................................... 17
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- ...................................................................................................... 17
05 §ÿ--°...­°'ˬ«°--°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................................................................ 18
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ........................................................................................... 18
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ............................................................................... 18
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG .................................................................................................. 18
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD ¥â«¬­
Disc Navigator ............................................................................................................. 19
¢â" Yàøå WMA, MP3, DivX ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ­
Disc Navigator ............................................................................................................. 19
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å ........................................................................... 20
°"à´È" ........................................................................................................................ 20
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................................................................ 21
°" â"ß"¬°",ª·°¡ .......................................................................................... 21
°",,TMâ OSD ................................................................................................................ 21
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ ............................................ 22
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ............................................................................. 22
°"§âÀ"·ºà¥` °å ........................................................................................................ 22
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) ............................................................... 23
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ................................................ 23
°"´Y¡Àâ"®Õ ................................................................................................................. 23
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................................................................ 23
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ................................................................................................. 23
06 °"--÷°ª
°"--÷°ª§" ´Áµ¥â«¬µÕß .............................................................................. 24
4
07 §ÿ--°...­ "À--°"ª--§ËÕß--«`¬ÿ¥â«¬µÕß
°"Õ° "'«`¬ÿ¥â«¬µÕß ................................................................................... 25
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß .................................................................... 25
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .............................................................................. 25
08 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ........................................................................................................ 26
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß .................................................................................. 26
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ .............................................................................. 26
09 °"ª-- '¬ß
°",,TMâ¡Y '¬ß ............................................................................................................... 27
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ...................................................................................... 27
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ .................................................................. 27
°"ªî¥ '¬ß ...................................................................................................................... 27
10 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß .......................................................................................................... 28
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß .................................................................................... 28
'§ DRC .................................................................................................................. 28
¡Y°"ª--¿"æ ............................................................................................................. 28
11 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ .......................................................................................... 29
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ............................................. 29
°"µ--Èߧà"¿"..." ........................................................................................................... 30
· ¥ßºÀâ"®Õ ......................................................................................................... 30
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ....................................................................................................... 30
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡ (ÁÕ§·ºà¥` °å) ................. 31
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ................................................................................... 32
12 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°",,TMâ¡Yµ--Èߧà"­ ................................................................................................... 33
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­ ........................................................................................... 33
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,,,À¡¥ ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡ ....................................... 33
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà°--§ËÕßà'È ............... 34
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ............................................................. 35
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ....................................................................................... 35
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .................................................................................................. 35
°'ˬ«°-- WMA ........................................................................................................... 36
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................................................................ 36
°",,TM⪧" ´Áµ ......................................................................................................... 37
ª'Ëà"§«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ....................................................................... 37
°"ªÑÕß°--°"--÷° ............................................................................................... 37
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ßÀ¡"­ ¡ ................................... 37
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ................................................................................................. 37
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ .......................................................................... 38
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ .......................................................................... 38
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß .......................................................................................... 38
°"µ--Èß­,,À¡à ............................................................................................................. 38
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............................................................ 38
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ................................................................... 38
"¬°"À-- ¿"..." ........................................................................................................... 39
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë ........................................................................................... 39
«`'·°âªíÀ" ...................................................................................................................... 40
--°...­--Ë«ª .............................................................................................................. 40
§ËÕßà DVD/CD/Video CD .......................................................................... 41
Ἀ WMA/MP3/JPEG ........................................................................................ 41
§ËÕß--«`¬ÿ .............................................................................................................. 42
§ËÕßઠ............................................................................................................. 42
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ .................................................................................... 42
¢âÕ¡Y®"æ"­ ................................................................................................................... 43
CRT_GX3Thai_P01_13.p65
2/8/2005, 17:13PM
4
Black


background image
Th
5
¿"..."¬
01
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
'Ë 1
°àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß
,ª¥µ«®TMÁ§¥Y«à"à"¥â--Õÿª°å `¡'Ë¡'¡",,Àâ
¥--ßµàÕª'ȧÿ°TM`È
ë ',¡§Õ,
ë ·µµÕ'Ë·Àâß (¢"¥ AA/R6) 2 °âÕ
ë "¬«'¥',Õ
ë "Õ"°"»·Àà«ß AM
ë "¬Õ"°"» FM
ë "¬ø
ë ·ºà°--Ë (Õ¬Yà,,°àÕß",æß) 8 TM`È
ë §Yà¡Õ·­"°",,TMâß"TMÿ¥'È
°",, à·µµÕ'Ë
,,TMâ·µµÕ'Ë AA/R6 °--',¡§Õ,'Ë¡"æâÕ¡°--
µ--«§ËÕß ,,Àâ·à,,®«à",, à·µµÕ'˵"¡ ----°...å (
,
) 'Ë· ¥ß,,TMàÕß,, à·µµÕ'Ë
¢âÕ "§--
°",,TMâ·µµÕ'Ë¡àY°µâÕßÕ"®",,Àâ°`¥Õ--µ"¬®"°
°"--Ë«À ·­°"­`¥¢Õß·µµÕ'Ë¥â ,,Àâ --ß°µ¥Y
¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È
ëÀâ"¡,,TMâ·µµÕ'Ë°à"°--,,À¡àª°--
ë,, à·µµÕ'Ë,,Àâ¢--È««°·­¢--È«¥â",,·µµÕ'Ë
µß°-- ----°...å'ËÕ¬Yà,,TMàÕß,, à·µµÕ'Ë
ë ·µµÕ'Ë'Ë¡'--°...­À¡Õ°--Õ"®¡'·ß¥--øøÑ"
µà"ß°-- Àâ"¡,,TMâ·µµÕ'˵à"ßTM`¥°--ª°--
ë À"°µâÕß°"`Èß·µµÕ'Ë °ÿ"ªØ`--µ`µ"¡¢âÕ
°"À¥¢Õß°ÆÀ¡"¬--" ÀÕ°Æ "À--ªØ`--µ`
,,°"--°..." ¿"æ·«¥âÕ¡'Ë°"À¥¢÷È¿"¬,,
ª­» ÀÕæÈ'Ë¢Õßà"
°"µ`¥·ºà°--Ë
µ`¥·ºà°--ËTM`¥¡'·°"«,,µ--« æËÕ,,Àâ"",æß¡'
§«"¡¡--褧 µ`¥·ºà°--Ë 4 µ"·Ààß",æß·µà­
µ--« ¥--ß· ¥ß,,¿"æ¥â"à"ß'È
°"Õ¥µ­·°ß",æß
À"°®"ªì µ­·°ß",æß "¡"Õ¥ÕÕ°¥â ¥--ß
Õ`"¬µ"¡¥â"à"ß'È
1§àÕ¬Ê ",,Àâµ­·°ßÀ«¡ ,¥¬®--'Ë¥â"à"ß
·â«¥÷ߢâ"À"µ--«
2¥÷ߥâ"ÕÕ°¥â«¬«`'¥'¬«°--
¡ËÕµâÕß°"µ`¥°--¢â"ª,,À¡à ,,Àâ`Ë¡®"°¥â" ®"°
--ȧàÕ¬°¥¥â"à"ß®·à `
ë¡à·­",,ÀâÕ¥µ­·°ß",æß`Èß«â (æ"­Õ"®
",,Àâ°`¥ `Ëß °ª°·­ÿÉ­ÕÕß)
ë À"°µ­·°ß",æßµ`¥¢â"°--¥â"Àâ"¢Õß",æß
¡à·à ` Õ"®µ°ß¡"·­",,Àâ°`¥Õ"°"
"¥®Á¥â ¥--ß--È¡à¢Õ·­",,Àâ«"ß",æß«â,,'Ë
Yß´÷ËßÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥Õÿ--µ`Àµÿ¥âßà"¬
CRT_GX3Thai_P01_13.p65
2/8/2005, 17:13PM
5
Black