background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV323
XV-DV424
­",æß
S-DV323
S-DV424
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"
TMÁÕµ ¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ°
¡à¡'TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡"
"°"`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«
°",,Àâ`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§
'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"¡'
ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥°­· øøÑ"TMÁÕµµàÕ
ÿ§§¥â
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥"
ÀÕæ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"à"ߢÕߧËÕß
§"µÕ: Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥
ÀÕ§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â ¢«¥§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥
¬" oeoe «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ÀÕøøÑ"TMÁÕµ
§"µÕ:
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬
­Õ'¬¥,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß °­· ø¢Õßµ--«
®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­» ÀÕæÈ'Ë ,,Àâ
µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë®­,,TMâ
Õÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡°""ß":
+5°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·ÀàßµàÕª'È
G
µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß ÀÕ¡'· ßø®â"
G
µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ¡'°"­"¬Õ"°"»¡à¥'
ªÿÉ¡ STANDBY/ON ®­Y°TMËÕ¡µàÕ,,¢--Èÿµ`¬¿Y¡`
®÷ߡ৫·¬°µ--«§ËÕßÕÕ°®"°µ--«®à"¬øÀ--° ¡ËÕ­
Õ¬Yà,,µ"·Ààß STANDBY ¥--ß--È,,Àâµ`¥µ--ÈߧËÕß ,,'Ë'Ë
À¡"­ ¡·­ßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--° ,,°''Ë
°`¥Õÿ--µ`Àµÿ §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬
§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«""
§"µÕ: Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È Õ¬à"ß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà æ"­À"°ª«øÀ¬¥ß
§ËÕß,¥¬--ßÕ` Õ"®",,À⪫ø·æà°­®"¬ª
§ËÕßÕ¬à"ß«¥Á« ·­ªìÀµÿ,,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
§"µÕ: TMàÕß ·­Yµà"ßÊ 'Ë"«âµ--«§ËÕß ¡'«â
"À--­"¬§«"¡âÕ ·­æËÕ,,Àâ·à,,®«à"§ËÕß
"¡""ß"¥â ,¥¬¡àâÕ®--¥ ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°ø
À¡â ¥--ß--È Õ¬à"ªî¥°--È ÀÕ,,TMâ«-- ¥ÿµà"ßÊ Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"ªY,µä­ ºâ"¡à" ÀÕÕËÊ §ÿ¡TMàÕßÀà"--È
·­Àâ"¡«"ßÕÿª°å«âæ¡À" µ'¬ß ,´ø" ÀÕ
ºâ"'Ë´âÕ°--À"Ê
¢âÕ§«­«--ß:
TMàÕß '¬",æßÀà"'È®­¡'·ß¥--øøÑ"'˪ìÕ--µ"¬
·ßÕ¬Yà¥â ¡ËÕà"®­TMËÕ¡µàÕÀÕÕ¥ "¬",æß Õ¬à"
--¡º-- ,¥ à«'Ë¡à¡'©«ªÑÕß°--°àÕ'Ë®­Õ¥ "¬ø
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°øøÑ"TMÁÕµ
°"­"¬Õ"°"»:
¡ËÕ®­µ`¥µ--ÈߧËÕß'È ,,À⵫® Õ¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥âÀÕ
æÈ'Ë«à"ß«âÕÊ µ--«§ËÕßæËÕ°"­"¬Õ"°"» ·­
TM૬,,°"­"¬§«"¡âÕ (Õ¬à"ßâÕ¬ 20 ´¡. ®"°¥â"
15 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­ 15 ´¡. ®"°¥â"¢â"ß)


background image
5 - 7 ¡¡.
5 - 7 ¡¡.
5 ¡¡.
5 ¡¡.
10 ¡¡.
10 ¡¡.
°Y¡â
°Y¡â
°"µ`¥µ--Èß­",æßÀâ" (©æ"­ÿà
S-DV323) ·­",æß´Õå"«¥åº--ß
°àÕ°"µ`¥µ--Èß
ë ,ª¥®"«â«à"TMÿ¥",æß¡'È"À--°¡"° ®÷ßÕ"®",,Àâ
°Y¡âÀÿ¥ÕÕ°ÀÕ«-- ¥ÿ¢Õߺ--ß¡à "¡"
Õß--È"À--°¥â ´÷Ëß®­ àߺ,,Àâ",æßµ°ß¡"
§«µ«® Õ«à"º--ß'Ëà"µâÕß°"µ`¥µ--Èß¡'§«"¡
·¢Áß·ßæ'¬ßæÕ'Ë®­Õß--È"À--°¢Õß",æߥâ
Õ¬à"µ`¥µ--Èß",æß¡âÕ--¥ÀÕº--ßæȺ`«ÕàÕ
ë °Y "À--µ`¥µ--Èß®­¡à¡'¡",,ÀâæâÕ¡°--§ËÕß ,,TMâ
°Y'ËÀ¡"­ ¡°--«-- ¥ÿ¢Õߺ--ß ·­ "¡"
Õß--È"À--°¢Õß",æߥâ
°"µ`¥µ--Èß­´Õå"«¥å¡"µ" 5 ®ÿ¥
",æßÀâ" (©æ"­ÿà S-DV323)
",æß´Õå"«¥å
°"µ`¥µ--Èß­´Õå"«¥å¥â"Àâ" 3 ®ÿ¥
(©æ"­ÿà S-DV323)
À¡"¬Àµÿ
ë À"°à"¡à·à,,®,,§ÿ¿"æ·­§«"¡·¢Á߷ߢÕß
º--ß ,,Àâª÷°..."ºYâTM'ˬ«TM"æËÕ¢Õ§"·­"
ë æ,Õ'¬å®­¡à--º`¥TMÕµàÕÕÿ--µ`ÀµÿÀÕ
§«"¡ '¬À"¬,,¥Ê '˪캡"®"°°"µ`¥µ--Èß
'Ë¡àÀ¡"­ ¡
5 - 7 ¡¡.
5 ¡¡.
°Y¡â


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
§ÿ--°...­ ............................................................................ 6
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y
'Ëà°--§ËÕßà'È ........................................................... 6
"¡"à°--·ºà CD-R/RW ¥â ............................ 7
"¡"à·ºà DVD-R/RW ¥â ............................... 7
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å'Ë â"ߢâÕ¡Y
®"°§ËÕß PC .................................................................... 7
§«"¡¢â"°--¥â°-- '¬ß'ËY°'Õ--¥ ................................ 7
°'ˬ«°-- WMA ................................................................... 7
§«"¡¢â"°--¥â°--øå JPEG ........................................ 7
02 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ......................................................................... 8
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................... 9
',¡§Õ, ................................................................... 10
03 °"`Ë¡,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß·­°"µ--Èߧà" ........................................... 13
°"µ--Èß"Ãî°" .................................................................. 14
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå .................................. 15
°",,TMâ°"µ--Èߧà"¿"¬,,ÀâÕß ............................................. 15
°"µ--Èß',¡æËÕ§«§ÿ¡,--»å¢Õßà" ................... 16
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ... 16
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 17
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................... 17
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ....... 18
¡Y·ºà DVD-Video ................................................... 19
¡Y Video CD/Super VCD PBC ......................... 20
°"øíß«`¬ÿ ........................................................................... 20
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .............................. 21
°"--÷° "'à«ßÀâ" .............................................. 21
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ......................................... 22
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ........................................ 22
04 °"--øíß­¢Õßà"
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß .................................................... 23
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .......................................... 23
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................ 24
°"µ--Èߧà" Dolby Pro Logic II Music ................... 24
°",,TMâÕøøì§ Advanced Surround ........................ 25
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ................................... 25
°"ª--­¥--Õøøì§ Advanced ·­
Front Surround ............................................................ 26
°"øíß '¬ß µ`,Õ ........................................................... 26
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 26
°"¢¬"¬ '¬ß " ...................................................... 27
°"--øíß '¬ß®"°",æßÀ--ß´Õå"«¥å ¡®`ß ....... 27
°",,TMâ,À¡¥°"øíß·ß'¬·­TMà«ß°"ߧ ......... 27
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ................................... 28
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ...................... 28
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 29
°"à·¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ...................................... 29
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 29
°",,TMâ Disc Navigator
,,°"¢â" Yà¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................ 30
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 31
°"à´È" ............................................................................ 31
°"à· ÿà¡à ........................................................... 32
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 33
°",,TMâ OSD ..................................................................... 33
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ .... 33
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" .................................. 34
°""¬°",ª·°¡ .............................................. 34
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 34
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 35
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß DVD ............................................ 35
°"ª'ˬTMàÕß --" '¬ß¢Õß
Video CD/Super VCD .................................................. 36
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 36
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 36
°"· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà¥` °å ................................................. 36
¢âÕ¡Y·ºà¥` °å· OSD ........................................... 36
¢âÕ¡YÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" .................................... 37
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ


background image
Th
5
¿"..."¬
5
06 °"¥Y·ºà JPEG
°"à¿"æËÕ JPEG ................................................ 38
°",,TMâ JPEG Disc Navigator ·­
Photo Browser ................................................................ 38
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 39
07 °"øíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ....................................................... 40
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ............................. 40
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .......................................................... 41
08 °"µ--Èߧà" '¬ß´Õå"«¥å·­ÕËÊ
°",,TMâ¡Yµ--Èߧà"­ ....................................................... 42
µ--«Õ°°"µ--Èߧà"´Õå"«¥å·­ '¬ß ....................... 42
µ--«Õ°°"§«§ÿ¡ SR+ "À--Àâ"®Õ
· ¥ßºæ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å ................................ 43
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" .......................................... 44
09 ¡Y Video Adjust (°"ª--¿"æ)
Video Adjust (°"ª--¿"æ) ....................................... 46
°"µ--Èߧà"à«ßÀâ"¢ÕßµÕß ...................................... 46
10 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 47
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...... 47
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................... 48
· ¥ßºÀâ"®Õ ................................................................. 49
µ--«Õ° ................................................................................. 49
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(Parental Lock) ............................................................ 49
11 °"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ°
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .................................... 51
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ................................................ 51
,À¡¥--÷° ...................................................................... 52
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video .... 53
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .......................................................... 53
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan .................. 53
°",,TMâ§ËÕß'È°--Àâ"®Õ· ¥ßº
æ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å .................................................... 54
°",,TMâ,À¡¥ SR+ °--Àâ"®Õ· ¥ßº
æ" ¡à"¢Õßæ,Õ'¬å .................................................. 55
12 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ......................................................... 56
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,À¡¥
,, ¿"«­µ'¬¡æâÕ¡ .................................................. 56
°"¥Y NTSC µ"¡§à" PAL TV (MOD. PAL) .......... 57
°"µ--Èß­,,À¡à ................................................................ 57
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................... 58
TMËÕËÕß ·­·Á§ .................................................. 58
¢Õ¢µ¢Õß DVD-Video ............................................. 58
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å .................................................. 58
°"°Á·ºà¥` °å ............................................................ 59
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ............................. 59
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."
§ËÕßà'ÈÕ¬à"ßÀ¡"­ ¡ ............................................. 59
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ...................................................... 59
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ................................ 60
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ................................ 60
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ............................................... 60
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø ......................................... 60
«`'·°âªíÀ" ......................................................................... 61
--°...­--Ë«ª .................................................................... 61
§ËÕßà DVD/CD/Video CD/Super VCD ...... 62
Ἀ WMA/MP3/JPEG .............................................. 63
§ËÕß--«`¬ÿ .................................................................... 63
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ ......................................... 64
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 65
ºYâ,,TMâÀâ"®Õ,--»å¢"¥°«â"ß .................................. 65
ºYâ,,TMâ,--»å¡"µ" .................................................. 65
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 65
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 66
"¬°"À-- ª­» ......................................................... 66
"¬°"À-- 'Ë°"À¥«âà«ßÀâ" ................................... 67
Õ¿`"»--æå ......................................................................... 68
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 69